سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

20ـ تشکل های مذهبی

1/20ـ اهمیت نماز جمعه
ـ به نقش نماز جمعه در مسائل کشور توجه فرمایید.ـ ج 18 ص 151ـ 4/8/62
2/20ـ نماز جمعه و وحدت
ـ باید نماز جمعه را مرکز اجتماع و تفاهم قرار دهید.ـ ج 17 ص 82ـ 3/9/61ـ ج 17 ص 53ـ 22/7/61
3/20ـ وظیفه ائمه جمعه
ـ ائمه جمعه باید مردم را بیدار کنند و در صحنه نبرد بیاورند.ـ ج 17 ص 139ـ 12/10/61ـ ج 17ص 94ـ 11/9/61
4/20ـ سیاست و حج
ـ به بعد سیاسی حج توجه کنید.ـ ج 18 ص 66ـ ج 19 ص 189ـ ج 18 ص 277ـ 23/2/63
5/20ـ حج و بیداری مسلمین
ـ در حج مسلمین را بیدار کنید.ـ ج 18 ص 68ـ 26/05/62ـ ج 20 ص 229ـ 29/4/67
6/20ـ مساجد
ـ مساجد باید مرکز اجتماعات و حرکت های سیاسی باشد.ـ ج 7 ص 58ـ 15/3/58ـ ج 6 ص 49ـ 1/2/58ـ ج 15 ص 56
7/20ـ مساجد صدر اسلام
ـ مساجد را به حالت صدر اسلام برگردانید.ـ ج 17 ص 54ـ 22/7/61ـ ج 9 ص 136ـ 15/01/64ـ ج 7 ص 127ـ 26/3/58
8/20ـ اجتماعات مذهبی
ـ به نقش اجتماعات مذهبی در وحدت و جوشش جامعه توجه کنید.ـ ج 16 ص 208ـ 29/03/61ـ ج 15 ص 204 و ج 13 ص 155 و ج 4 ص 100

21ـ انظباط

1/21ـ نظم و انگیزه های الهی
ـ برای ایجاد نظم، باید انگیزه های الهی جامعه را تحریک کنید.ـ ج 20 ص 65ـ 21/11/65ـ ج 17 ص101ـ 13/9/61
2/21ـ نوع نظم حکومت اسلامی
ـ باید شکل انضباط اجتماعی حکومت اسلامی با سایر کشور ها فرق کند.ـ ج 12ص 220ـ 15/4/59
3/21ـ نظم و عدم سلطه
ـ نباید ایجاد نظم و عدالت برای سلطه برمردم باشد.ـ ج 11 ص 4ـ 25/9/58
4/21ـ نظم و امر به معروف و نهی از منکر
ـ با امر به معروف و نهی از منکر نظم جامعه را اصلاح کنید.ـ ج 9 ص 285ـ 20/7/58ـ ج 14 ص 148ـ 1/1/60ـ ج 11 ص170ـ 10/11/58ـ ج 14 ص 268ـ 18/3/60ـ ج 14 ص 243ـ ج 11 ص 139ـ 8/10/58
5/21ـ حاکمیت قانون
ـ باید کشور را به سمت حاکمیت قانون (قانون الهی) سوق دهید.ـ ج 9 ص 285ـ 20/7/58ـ ج 14ص 145ـ 1/1/60ـ ج 11 ص170ـ 10/11/58ـ ج 14 ص 268ـ 18/3/60ـ ج 14 ص 243ـ ج 11 ص 139ـ 8/10/58

22ـ مردم

1/22ـ مردم و اتکاء انقلاب
ـ باید انقلاب متکی به متن مردم باشد.ـ ج 16 ص26ـ 14/11/60ـ ج 13ص 277ـ 22/10/59 و وصیت نامه امام خمینی
2/22ـ مردم و قدرتها
ـ با حفظ مردم، قدرت مواجه قدرت های بزرگ با انقلاب را بگیرید.ـ ج 16 ص 30ـ 19/11/60
3/22ـ مردم و سربازان اسلام
ـ همه مردم باید سرباز اسلام باشند.ـ ج 14 ص 106ـ 7/12/59
4/22ـ تشویق ملت های اسلامی
ـ ملت ها را باید تشویق کنید که در فکر اسلام باشند.ـ ج 14 ص 90ـ 29/11/59
5/22ـ تقویت ایمان و فداکاری
ـ ایمان مردم را برای فداکاری تقویت کنید.ـ ج 16 ص275ـ 9/6/61ـ ج 18 ص 63ـ 20/5/62
6/22ـ روحیه شهادت طلبی
ـ روحیه شهادت طلبی را در مردم تقویت کنید.ـ ج 17 ص 239ـ 4/2/62
7/22ـ توسعه معنویت و رهایی از سلطه
ـ معنویات مردم را شکوفا و آنان را از تحت سلطه بیرون بیاورید.ـ ج 18 ص 32ـ 21/4/62
8/22ـ مقابله با منحرفین
ـ با حفظ روحیه فداکاری در مردم، با منحرفین مقابله کنید.ـ ج 16 ص 120ـ 21/1/61
9/22ـ تقویت روحیه ایستادگی
ـ باید روحیه ایستادگی را در ملت تقویت کنید تا در برابر ابر قدرتها مقابله کنند.ـ ج 14 ص 194ـ 31/1/60ـ ج 10 ص 214ـ 29/8/58ـ ج 18 ص 117ـ 30/6/62
10/22ـ مردم و حفاظت از انقلاب
ـ مردم نباید در تصمیماتی که نظام های جهانی برای آنان می گیرند، غافل باشند و باید حضور خود را برای دفاع از مواضع بر حق نظام اسلامی اعلام نمایند.ـ ج 20 ص 89ـ 8/3/66
11/22ـ مردم و عدم ترس در مقابل کفار
ـ ترس در مقابل کفار را از دل مردم بزدایید.ـ ج 19 ص 172ـ 30/3/64ـ ج 15 ص 94ـ 27/5/60
12/22ـ مردم و مقاومت
ـ ملت باید در مقابل آمریکا بایستد.ـ ج 17 ص 51ـ 21/7/61
13/22ـ مردم و رفع ظلم
ـ باید شیوه رفع ظلم ابرقدرتها را به مردم آموزش دهید.ـ ج17 ص 252ـ 21/2/62
14/22ـ حضور مردمی و توطئه ها
با حضور یکپارچه مردم در صحنه، مراقب توطئه های باشید.ـ ج 15 ص 27ـ 1/4/60
15/22ـ ملت و روحانیت
ـ ملت از روحانیت پیروی کند.ـ ج 14 ص 122ـ 14/12/59
16/22ـ مردم و صلاح جامعه
ـ مردم را متوجه کنید که صلاح و فساد جامعه به دست خودشان است.ـ ج 16 ص 143ـ 11/2/61ـ ج 16 ص 71ـ 19/12/60
17/22ـ تقویت دولت و اقامه عدل
ـ مردم برای اقامه عدل، دولت را تقویت کنند.ـ ج 18 ص33ـ 21/4/62
18/22ـ رفتار با مردم
ـ با برخورد خوب با مردم کار ها را انجام دهید.ـ ج 18 ص 154ـ 14/8/62
19/22ـ تقوا و جلوگیری از آسیب پذیری
ـ باید با توسعه تقوا در ملت، جامعه را از آسیب پذیری حفظ کنید.ـ ج 17 ص 130ـ 5/10/61
20/22ـ تحول مردم
ـ باید مردم را متحول کنید.ـ ج 17 ص 143ـ 12/10/61ـ ج 19 ص 270ـ 21/11/64
21/22ـ مردم و مبارزه
ـ مستضعفان باید در صف مقدم مبارزه باشند.ـ چ 17 ص 245ـ 18/2/62ـ ج 17 ص 64ـ 25/7/61ـ ج 14 ص 164ـ 16/1/60
22/22ـ مردم و دفاع از جمهوری اسلامی
ـ مردم باید از جمهوری اسلامی و نوامیس مسلمین دفاع کند.ـ ج 16 ص 245ـ 17/5/61
23/22ـ امید مردم
ـ امید را در دل مردم زنده کنید.ـ ج 14 ص 4ـ 29/10/59
24/22ـ ملت های اسلامی
ـ ملت های اسلامی را تشویق به قیام و قطع دست ریشه های فساد بکنید.ـ ج 13 ص 226ـ 5/10/59