سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

19ـ تشکلها

1/19ـ مبنای تشکلها
ـ مقاصد و مبنای تشکلها و احزاب در نظام اسلامی باید حول محور خدا پرستی باشد.ـ ج 14 ص 103ـ 7/12/59
2/19ـ شرط اجازه فعالیت به احزاب
ـ تنها به احزابی که زیر بنا و اصول انقلاب را پذیرفته اند اجازه فعالیت بدهید.ـ ج 21 ص 47ـ 10/8/67
3/19ـ تشکلها و تحول
ـ باید اساس تشکل ها در نظام اسلامی خدا محوری باشد.ـ ج 16 ص 189ـ 23/3/61
4/19ـ احزاب و حفظ اسلام
ـ باید احزاب و تشکلها بر اساس حفظ اسلام و امنیت ملی فعالیت نمایند.ـ ج 18 ص 36 و 37ـ 21/4/62
5/19ـ احزاب و تشتت جامعه
ـ نباید ایجاد احزاب عامل تشتت در جامعه باشد.ـ ج 6 ص 150ـ 23/2/58
6/19ـ احزاب و استعمار
ـ از فعالیت احزاب استعماری جلوگیری نمایید.ـ ج 4 ص 89ـ 3/10/57
7/19ـ هدف از تشکیل احزاب
ـ هدف احزاب در نظام اسلامی بای دعوت به خدا باشد نه دعوت به منافع گروهی.ـ ج 17 ص 132ـ 6/10/61
8/19ـ اسلامی کردن تشکلها
ـ تشکلها را اسلامی کنید.ـ ج 14 ص 150ـ 11/1/60
9/19ـ اعضاء تشکلها
ـ اعضاء تشکلها باید متعهد به اسلام باشند.ـ ج 14 ص 150ـ 11/1/60
10/19ـ حزب جهانی مسلمین
ـ مسلمانان باید در جهت تأسیس حزب جهانی مستضعفین اقدام نمایند.ـ ج 8 ص267ـ 2/6/58
11/19ـ حزب های منطقه ای
ـ باید در کنار حزب های منطقه ای، حزب مستضعفین در همه جا باشد.ـ ج 8 ص 267ـ 2/6/58
12/19ـ فعالیت احزاب
ـ مادامی که احزاب قصد توطئه ندارند فعالیتشان آزاد است.ـ ج 8 ص 267ـ 2/6/58
13/19ـ جهتگیری احزاب
ـ باید جهتگیری احزاب بر ضد مستکبرین خصوصا امریکا باشد.ـ ج 8 ص 251ـ 27/5/58
14/19ـ حزب جهانی مستضعفین
ـ کشور های اسلامی باید در قالب تشکیل حزب بزرگ مستضعفین، از نفوذ و تجاوز نظام استکبار جهانی جلوگیری نماید.ـ ج 8 ص 250ـ 27/5/58
15/19ـ تشکل های مذهبی
ـ تشکل های مذهبی عامل سازماندهی سراسر کشور (و کشورها) باشند.ـ ج 16 ص 207ـ 30/3/61ـ ج 16 ص 207ـ 208ـ 29/3/61
16/19ـ تشکل ها و اعضاء
ـ اعضاء گروهها نباید فاسد باشند.ـ ج 15 ص 177ـ 11/7/60
17/19ـ تشکلها و مخالفان اسلام
ـ اجازه ندهید مخالفان اسلام وارد تشکلها شوند.ـ ج 9 ص 249ـ 12/7/58
18/19ـ تشکلها و افراد نفوذی
ـ اجازه ندهید نفوذی های منحرف در تشکلها به اسم اسلام وارد شوند.ـ ج 17 ص 69ـ 13/8/61ـ ج 17 ص 88ـ 6/9/61
19/19ـ احزاب مخالف اسلام
ـ باید به احزابی که با اسلام مخالفت می کنند اجازه فعالیت ندهید.ـ ج 15 ص 21ـ 25/3/60ـ ج 15ص 19ـ 25/3/60
20/19ـ گروهها و اصول انقلاب
ـ در صورت عدول گروه های سیاسی از سیاست های اصولی انقلاب با آنها برخورد کنید.ـ ج 21 ص 48ـ 10/8/67
21/19ـ گروهها و حیله ابرقدرتها
ـ گروه های سیاسی باید مراقب حیله گری های ابرقدرتها باشند.ـ ج 21 ص 48ـ 10/8/67
22/19ـ ملی گرایی
ـ باید ملی گراها را طرد کنید.ـ ج 20 ص 234ـ 29/4/67
23/19ـ احزاب و ملی گرایی
ـ به احزابی که قصد توسعه ملی گرایی را در کشور دارند، اجازه فعالیت ندهید.ـ ج 20 ص 234ـ 29/4/67
24/19ـ قومیت گرایی
ـ شکل احزاب نباید جنبه قومیت گرایی داشته باشد.ـ ج 12 ص 256ـ 29/4/59ـ ج 12 ص 280ـ 18/5/59
25/19ـ گروه های منحرف
ـ باید مراقب باشید گروه های منحرف شما را بازی ندهند.ـ ج 17 ص 180 18/11/61
26/19ـ حفظ اختلاف سلایق و عدم دو دستگی
ـ با حفظ اختلاف سلایق در جامعه برای تکامل جامعه، نباید اختلافات منجر به دودستگی و دشمنی شود.ـ ج 20 ص 212ـ 27/2/67
27/19ـ احزاب و عقاید
ـ همه گروه های سیاسی باید در امور عقیدتی وحدت رویه و تفاهم داشته باشند.ـ ج 15 ص 177ـ 11/7/60
28/19ـ محیط حل اختلاف سلایق
ـ اختلاف سلیقه ها را باید در محیط سالم حل کنید.ـ ج 14 ص 40ـ 15/11/59

20ـ تشکل های مذهبی

1/20ـ اهمیت نماز جمعه
ـ به نقش نماز جمعه در مسائل کشور توجه فرمایید.ـ ج 18 ص 151ـ 4/8/62
2/20ـ نماز جمعه و وحدت
ـ باید نماز جمعه را مرکز اجتماع و تفاهم قرار دهید.ـ ج 17 ص 82ـ 3/9/61ـ ج 17 ص 53ـ 22/7/61
3/20ـ وظیفه ائمه جمعه
ـ ائمه جمعه باید مردم را بیدار کنند و در صحنه نبرد بیاورند.ـ ج 17 ص 139ـ 12/10/61ـ ج 17ص 94ـ 11/9/61
4/20ـ سیاست و حج
ـ به بعد سیاسی حج توجه کنید.ـ ج 18 ص 66ـ ج 19 ص 189ـ ج 18 ص 277ـ 23/2/63
5/20ـ حج و بیداری مسلمین
ـ در حج مسلمین را بیدار کنید.ـ ج 18 ص 68ـ 26/05/62ـ ج 20 ص 229ـ 29/4/67
6/20ـ مساجد
ـ مساجد باید مرکز اجتماعات و حرکت های سیاسی باشد.ـ ج 7 ص 58ـ 15/3/58ـ ج 6 ص 49ـ 1/2/58ـ ج 15 ص 56
7/20ـ مساجد صدر اسلام
ـ مساجد را به حالت صدر اسلام برگردانید.ـ ج 17 ص 54ـ 22/7/61ـ ج 9 ص 136ـ 15/01/64ـ ج 7 ص 127ـ 26/3/58
8/20ـ اجتماعات مذهبی
ـ به نقش اجتماعات مذهبی در وحدت و جوشش جامعه توجه کنید.ـ ج 16 ص 208ـ 29/03/61ـ ج 15 ص 204 و ج 13 ص 155 و ج 4 ص 100

21ـ انظباط

1/21ـ نظم و انگیزه های الهی
ـ برای ایجاد نظم، باید انگیزه های الهی جامعه را تحریک کنید.ـ ج 20 ص 65ـ 21/11/65ـ ج 17 ص101ـ 13/9/61
2/21ـ نوع نظم حکومت اسلامی
ـ باید شکل انضباط اجتماعی حکومت اسلامی با سایر کشور ها فرق کند.ـ ج 12ص 220ـ 15/4/59
3/21ـ نظم و عدم سلطه
ـ نباید ایجاد نظم و عدالت برای سلطه برمردم باشد.ـ ج 11 ص 4ـ 25/9/58
4/21ـ نظم و امر به معروف و نهی از منکر
ـ با امر به معروف و نهی از منکر نظم جامعه را اصلاح کنید.ـ ج 9 ص 285ـ 20/7/58ـ ج 14 ص 148ـ 1/1/60ـ ج 11 ص170ـ 10/11/58ـ ج 14 ص 268ـ 18/3/60ـ ج 14 ص 243ـ ج 11 ص 139ـ 8/10/58
5/21ـ حاکمیت قانون
ـ باید کشور را به سمت حاکمیت قانون (قانون الهی) سوق دهید.ـ ج 9 ص 285ـ 20/7/58ـ ج 14ص 145ـ 1/1/60ـ ج 11 ص170ـ 10/11/58ـ ج 14 ص 268ـ 18/3/60ـ ج 14 ص 243ـ ج 11 ص 139ـ 8/10/58