سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

مرکز غدیر

17ـ آزادی

1/17ـ آزادی و سلطه
ـ مراقب باشید به اسم آزادی تحت سلطه دیگران قرار نگیرید.ـ ج 11 ص 150ـ 9/10/58
2/17ـ آزادی غربی
ـ باید آزادی به شکل غربی را طرد کنید.ـ ج 21 ص 195 و وصیت نامه حضرت امام
3/17ـ سوء استفاده از آزادی
جلو سوء استفاده از آزادی را بگیرید.ـ ج 8 ص 243ـ 27/5/58ـ ج 8 ص 49ـ 15/4/58ـ ج 7 ص 42ـ 11/3/58
4/17ـ حدود آزادی
ـ حدود آزادی به گونه ای باشد که صلاح مردم و کشور حفظ شود.ـ ج 7 ص 43ـ 11/3/58
5/17ـ چارچوب آزادی
ـ آزادی باید در چارچوب قوانین اسلامی باشد.ـ ج 7 ص 91ـ 23/3/58ـ ج 7 ص 18ـ 8/3/58ـ ج 9 ص 190ـ 1/7/58
6/17ـ حد آزادی
ـ حدود آزادی محدود به عدم توطئه علیه انقلاب است.ـ ج 6 ص 192
7/17ـ آزادی و تباهی
ـ آزادی نباید منجر به تباهی افراد جامعه بشود.ـ ج 21 ص 195
8/17ـ آزادی و انتقاد، ورود بی تفاوتها
ـ انتقاد از مسئولین نظام تا آنجا که زمینه ورود بی تفاوتها و بی درد ها را به صحنه انقلاب فراهم نکند.ـ ج 21 ص 91
9/17ـ آزادی و استعماری
ـ جلو آزادی استعماری وارداتی گرفته شود.ـ ج 9 ص 146
10/17ـ آزادی حقیقی
ـ زمینه رسیدن آزادگی انسان ها از نفس اماره را فراهم کنید (تعریف آزادی یعنی رهایی از نفس اماره و رسیدن به عبودیت خدا).ـ ج 14 ص 38ـ 10/11/59

18ـ مشارکت

1/18ـ مردم و کشورداری
ـ مردم را در اداره کشور شریک کنید.ـ ج 18 ص 165ـ 29/8/62ـ ج 20 ص 4ـ 19/3/65ـ ج 13 ص 28ـ 27/5/59ـ ج 18 ص 37ـ 21/4/62
2/18ـ عدم سختگیری برمردم
ـ با سختگیری بر مردم آنها را از صحنه خارج نکنید.ـ ج 19 ص 51ـ 11/6/63ـ ج 19 ص 238ـ 9/8/64
3/18ـ مشارکت مردمی و اختلاف سلایق
ـ برای مشارکت مردمی در مواردی که اختلاف سلیقه پیش می آید باید از روشها سالم برای حل اختلافات استفاده کنید.ـ ج 11 ص 28ـ 18/05/63
4/18ـ نظارت دولت و مشارکت مردم
ـ با نظارت بر مردم، مردم را در امور مشارکت دهید.ـ ج 20 ص 250ـ 8/6/67
5/18ـ مشارکت اجتماعی و اسلامیت جامعه
ـ باید در مشارکت اجتماعی، اسلامیت جامعه محفوظ بماند.ـ ج 14 ص 212ـ 10/2/60
6/18ـ آراء مردم
ـ از آراء مردم تبعیت کنید.ـ ج 10 ص 181ـ 19/8/58ـ ج 7 ص 122ـ 25/3/58ـ ج 14 ص 109ـ 10/12/59
7/18ـ حضور دائمی مردم
ـ باید حضور در صحنه مردم را حفظ کنید.ـ ج 18 ص 250 13/12/62
8/18ـ اسلام و حضور در صحنه
ـ باید از طریق اسلام مردم را در صحنه نگه دارید.ـ ج 17 ص 117ـ 1/10/61
9/18ـ ابتکارات مردمی
ـ نباید در امور، ابتکار عمل را از مردم سلب کنید.ـ ج 20 ص 109ـ 6/5/66
10/18ـ روح تعاون در مردم
ـ باید روح تعاون و همکاری را در مردم تقویت کنید.ـ ج 11 ص 176ـ 12/10/58
11/18ـ آزادی در انتخابات
ـ باید انتخابات را آزادانه برگزار کنید.ـ ج 18 ص 270ـ 9/2/63
12/18ـ عدم حصر انتخابات
ـ انتخابات را منحصر در عهده خاصی نکنید.ـ ج 18 ص 245ـ 9/12/62
13/18ـ حضور روحانیون
ـ باید روحانیون در صحنه های انقلاب حضور داشته باشند.ـ ج 15 ص 144ـ ج 14 ص 120ـ 14/12/59 و وصیت نامه حضرت امام
14/18ـ مشارکت زنان
ـ زنان را باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی وارد کنید.ـ ج 18 ص 263ـ 19/1/63ـ ج 19 ص 120ـ 21/12/63

19ـ تشکلها

1/19ـ مبنای تشکلها
ـ مقاصد و مبنای تشکلها و احزاب در نظام اسلامی باید حول محور خدا پرستی باشد.ـ ج 14 ص 103ـ 7/12/59
2/19ـ شرط اجازه فعالیت به احزاب
ـ تنها به احزابی که زیر بنا و اصول انقلاب را پذیرفته اند اجازه فعالیت بدهید.ـ ج 21 ص 47ـ 10/8/67
3/19ـ تشکلها و تحول
ـ باید اساس تشکل ها در نظام اسلامی خدا محوری باشد.ـ ج 16 ص 189ـ 23/3/61
4/19ـ احزاب و حفظ اسلام
ـ باید احزاب و تشکلها بر اساس حفظ اسلام و امنیت ملی فعالیت نمایند.ـ ج 18 ص 36 و 37ـ 21/4/62
5/19ـ احزاب و تشتت جامعه
ـ نباید ایجاد احزاب عامل تشتت در جامعه باشد.ـ ج 6 ص 150ـ 23/2/58
6/19ـ احزاب و استعمار
ـ از فعالیت احزاب استعماری جلوگیری نمایید.ـ ج 4 ص 89ـ 3/10/57
7/19ـ هدف از تشکیل احزاب
ـ هدف احزاب در نظام اسلامی بای دعوت به خدا باشد نه دعوت به منافع گروهی.ـ ج 17 ص 132ـ 6/10/61
8/19ـ اسلامی کردن تشکلها
ـ تشکلها را اسلامی کنید.ـ ج 14 ص 150ـ 11/1/60
9/19ـ اعضاء تشکلها
ـ اعضاء تشکلها باید متعهد به اسلام باشند.ـ ج 14 ص 150ـ 11/1/60
10/19ـ حزب جهانی مسلمین
ـ مسلمانان باید در جهت تأسیس حزب جهانی مستضعفین اقدام نمایند.ـ ج 8 ص267ـ 2/6/58
11/19ـ حزب های منطقه ای
ـ باید در کنار حزب های منطقه ای، حزب مستضعفین در همه جا باشد.ـ ج 8 ص 267ـ 2/6/58
12/19ـ فعالیت احزاب
ـ مادامی که احزاب قصد توطئه ندارند فعالیتشان آزاد است.ـ ج 8 ص 267ـ 2/6/58
13/19ـ جهتگیری احزاب
ـ باید جهتگیری احزاب بر ضد مستکبرین خصوصا امریکا باشد.ـ ج 8 ص 251ـ 27/5/58
14/19ـ حزب جهانی مستضعفین
ـ کشور های اسلامی باید در قالب تشکیل حزب بزرگ مستضعفین، از نفوذ و تجاوز نظام استکبار جهانی جلوگیری نماید.ـ ج 8 ص 250ـ 27/5/58
15/19ـ تشکل های مذهبی
ـ تشکل های مذهبی عامل سازماندهی سراسر کشور (و کشورها) باشند.ـ ج 16 ص 207ـ 30/3/61ـ ج 16 ص 207ـ 208ـ 29/3/61
16/19ـ تشکل ها و اعضاء
ـ اعضاء گروهها نباید فاسد باشند.ـ ج 15 ص 177ـ 11/7/60
17/19ـ تشکلها و مخالفان اسلام
ـ اجازه ندهید مخالفان اسلام وارد تشکلها شوند.ـ ج 9 ص 249ـ 12/7/58
18/19ـ تشکلها و افراد نفوذی
ـ اجازه ندهید نفوذی های منحرف در تشکلها به اسم اسلام وارد شوند.ـ ج 17 ص 69ـ 13/8/61ـ ج 17 ص 88ـ 6/9/61
19/19ـ احزاب مخالف اسلام
ـ باید به احزابی که با اسلام مخالفت می کنند اجازه فعالیت ندهید.ـ ج 15 ص 21ـ 25/3/60ـ ج 15ص 19ـ 25/3/60
20/19ـ گروهها و اصول انقلاب
ـ در صورت عدول گروه های سیاسی از سیاست های اصولی انقلاب با آنها برخورد کنید.ـ ج 21 ص 48ـ 10/8/67
21/19ـ گروهها و حیله ابرقدرتها
ـ گروه های سیاسی باید مراقب حیله گری های ابرقدرتها باشند.ـ ج 21 ص 48ـ 10/8/67
22/19ـ ملی گرایی
ـ باید ملی گراها را طرد کنید.ـ ج 20 ص 234ـ 29/4/67
23/19ـ احزاب و ملی گرایی
ـ به احزابی که قصد توسعه ملی گرایی را در کشور دارند، اجازه فعالیت ندهید.ـ ج 20 ص 234ـ 29/4/67
24/19ـ قومیت گرایی
ـ شکل احزاب نباید جنبه قومیت گرایی داشته باشد.ـ ج 12 ص 256ـ 29/4/59ـ ج 12 ص 280ـ 18/5/59
25/19ـ گروه های منحرف
ـ باید مراقب باشید گروه های منحرف شما را بازی ندهند.ـ ج 17 ص 180 18/11/61
26/19ـ حفظ اختلاف سلایق و عدم دو دستگی
ـ با حفظ اختلاف سلایق در جامعه برای تکامل جامعه، نباید اختلافات منجر به دودستگی و دشمنی شود.ـ ج 20 ص 212ـ 27/2/67
27/19ـ احزاب و عقاید
ـ همه گروه های سیاسی باید در امور عقیدتی وحدت رویه و تفاهم داشته باشند.ـ ج 15 ص 177ـ 11/7/60
28/19ـ محیط حل اختلاف سلایق
ـ اختلاف سلیقه ها را باید در محیط سالم حل کنید.ـ ج 14 ص 40ـ 15/11/59