سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

16ـ وحدت

1/16ـ وحدت و استکبار
ـ باید برای ضربه زدن به استکبار، وحدت مسلمین را حفظ کنید.ـ ج 17 ص 7ـ 14/6/61
2/16ـ وحدت و مقاومت
ـ برای مقاومت در مقابل کفر وحدت جامعه را حفظ کنید.ـ ج 17 ص 77ـ 27/8/61ـ ج 16 ص 174ـ 13/3/61ـ ج 17 ص 256ـ 28/2/62ـ ج 19 ص 2ـ 30/2/63ـ ج 20 ص 84ـ 25/1/66ـ ج 14 ص 185ـ 24/1/60ـ ج 20 ص 5ـ 19/3/65ـ ج 17 ص 184ـ 19/11/61
3/16ـ وحدت و حفظ اسلام
ـ برای حفظ اسلام وحدت را حفظ کنید.ـ ج 20 ص 5ـ 19/3/65ـ ج 18 ص36ـ 21/4/62ـ ج 19 ص 152ـ 4/2/64ـ ج 19 ص 152ـ 4/2/64ـ ج 20 ص 84ـ 25/1/66
4/16ـ وحدت ومحو آثار شرک و کفر
ـ برای تحقق اسلام و محور آثار شرک و کفر، حفظ نهضت و وحدت کلمه ضروری است.ـ ج 9 ص 46ـ 15/6/58
5/16ـ وحدت و جلوگیری از شکست
ـ برای جلوگیری از شکست وحدت را حفظ کنید.ـ ج 19 ص 63ـ 23/6/63ـ ج 18 ص 197ـ 12/10/62
6/16ـ وحدت و مقاصد
ـ برای رسیدن به مقاصد عالیه باید وحدت و آرامش کشور را حفظ کنید.ـ ج 14 ص 181ـ 24/01/60
7/16ـ وحدت و حفظ نوامیس
ـ برای حفظ نوامیس و زحمات انبیاء وحدت را حفظ کنید.ـ ج 17 ص 233ـ 21/1/62
8/16ـ وحدت و تقویت ایمان
ـ با تقویت ایمان جامعه، اختلافات را از بین آنها بزدایید.ـ ج 17 ص 40ـ 8/7/61
9/16ـ وحدت و اخلاق اسلامی
ـ برای توسعه اخلاق اسلامی و انسانی در بین تمامی اقشار جامعه، اختلافات موجود را از بین ببرید.ـ ج 14 ص 132ـ 35/12/59
10/16ـ وحدت و مجالس عزاداری
ـ باید به نقش مجالس عزاداری در ایجاد وحدت توجه کنید.ـ ج 17 ص 60ـ 25/7/61
11/16ـ وحدت و اختلاف افکنان
ـ دست هایی را که موجب ایجاد اختلاف در جامعه می شود، قطع کنید.ـ ج 18 ص 269ـ 9/2/63
12/16ـ توسعه وحدت
ـ به طور مدام در پی افزایش وحدت جامعه باشید.ـ ج 18 ص 75ـ 1/2/62ـ ج 14 ص 247ـ 9/3/60
13/16ـ وحدت و هوشیاری
ـ باید برای در امان ماندن از اختلافات، همیشه هوشیار باشید.ـ ج 16 ص 165ـ 9/3/61
14/16ـ وحدت شیعه و سنی
ـ نگذارید دشمنان با توطئه بین دو قشر اهل سنت و شیعه اختلاف ایجاد کنند.ـ ج 16 ص 248ـ 25/5/61ـ ج 16 ص 4ـ 23/10/60

15/16ـ حفظ وحدت و ایمان
ـ ایمان و وحدت جامعه توأما با هم را حفظ کنید.ـ ج 20 ص 186ـ 11/12/66
16/16ـ وحدت و مسائل اختلافی
ـ از طرح مسائل اختلافی کوبنده جلوگیری کنید.ـ ج 18 ص 136ـ 13/7/62
17/16ـ طرح مسائل اختلافی
ـ جلو طرح مسائلی که در جامعه باعث ایجاد اختلاف می شود را بگیرید.ـ ج 20 ص 71ـ 23/12/65
18/16ـ وحدت علما
ـ مراقب باشید در بین علما اختلاف ایجاد نشود.ـ ج 19 ص 13ـ 9/3/63
19/16ـ وحدت و تبلیغات
ـ در تبلیغات باید به حفظ وحدت جامعه توجه کنید.ـ ج 17 ص 154ـ 26/10/61ـ ج 11 ص 72ـ 1/10/58ـ ج 11 ص 239ـ 20/11/58

17ـ آزادی

1/17ـ آزادی و سلطه
ـ مراقب باشید به اسم آزادی تحت سلطه دیگران قرار نگیرید.ـ ج 11 ص 150ـ 9/10/58
2/17ـ آزادی غربی
ـ باید آزادی به شکل غربی را طرد کنید.ـ ج 21 ص 195 و وصیت نامه حضرت امام
3/17ـ سوء استفاده از آزادی
جلو سوء استفاده از آزادی را بگیرید.ـ ج 8 ص 243ـ 27/5/58ـ ج 8 ص 49ـ 15/4/58ـ ج 7 ص 42ـ 11/3/58
4/17ـ حدود آزادی
ـ حدود آزادی به گونه ای باشد که صلاح مردم و کشور حفظ شود.ـ ج 7 ص 43ـ 11/3/58
5/17ـ چارچوب آزادی
ـ آزادی باید در چارچوب قوانین اسلامی باشد.ـ ج 7 ص 91ـ 23/3/58ـ ج 7 ص 18ـ 8/3/58ـ ج 9 ص 190ـ 1/7/58
6/17ـ حد آزادی
ـ حدود آزادی محدود به عدم توطئه علیه انقلاب است.ـ ج 6 ص 192
7/17ـ آزادی و تباهی
ـ آزادی نباید منجر به تباهی افراد جامعه بشود.ـ ج 21 ص 195
8/17ـ آزادی و انتقاد، ورود بی تفاوتها
ـ انتقاد از مسئولین نظام تا آنجا که زمینه ورود بی تفاوتها و بی درد ها را به صحنه انقلاب فراهم نکند.ـ ج 21 ص 91
9/17ـ آزادی و استعماری
ـ جلو آزادی استعماری وارداتی گرفته شود.ـ ج 9 ص 146
10/17ـ آزادی حقیقی
ـ زمینه رسیدن آزادگی انسان ها از نفس اماره را فراهم کنید (تعریف آزادی یعنی رهایی از نفس اماره و رسیدن به عبودیت خدا).ـ ج 14 ص 38ـ 10/11/59

18ـ مشارکت

1/18ـ مردم و کشورداری
ـ مردم را در اداره کشور شریک کنید.ـ ج 18 ص 165ـ 29/8/62ـ ج 20 ص 4ـ 19/3/65ـ ج 13 ص 28ـ 27/5/59ـ ج 18 ص 37ـ 21/4/62
2/18ـ عدم سختگیری برمردم
ـ با سختگیری بر مردم آنها را از صحنه خارج نکنید.ـ ج 19 ص 51ـ 11/6/63ـ ج 19 ص 238ـ 9/8/64
3/18ـ مشارکت مردمی و اختلاف سلایق
ـ برای مشارکت مردمی در مواردی که اختلاف سلیقه پیش می آید باید از روشها سالم برای حل اختلافات استفاده کنید.ـ ج 11 ص 28ـ 18/05/63
4/18ـ نظارت دولت و مشارکت مردم
ـ با نظارت بر مردم، مردم را در امور مشارکت دهید.ـ ج 20 ص 250ـ 8/6/67
5/18ـ مشارکت اجتماعی و اسلامیت جامعه
ـ باید در مشارکت اجتماعی، اسلامیت جامعه محفوظ بماند.ـ ج 14 ص 212ـ 10/2/60
6/18ـ آراء مردم
ـ از آراء مردم تبعیت کنید.ـ ج 10 ص 181ـ 19/8/58ـ ج 7 ص 122ـ 25/3/58ـ ج 14 ص 109ـ 10/12/59
7/18ـ حضور دائمی مردم
ـ باید حضور در صحنه مردم را حفظ کنید.ـ ج 18 ص 250 13/12/62
8/18ـ اسلام و حضور در صحنه
ـ باید از طریق اسلام مردم را در صحنه نگه دارید.ـ ج 17 ص 117ـ 1/10/61
9/18ـ ابتکارات مردمی
ـ نباید در امور، ابتکار عمل را از مردم سلب کنید.ـ ج 20 ص 109ـ 6/5/66
10/18ـ روح تعاون در مردم
ـ باید روح تعاون و همکاری را در مردم تقویت کنید.ـ ج 11 ص 176ـ 12/10/58
11/18ـ آزادی در انتخابات
ـ باید انتخابات را آزادانه برگزار کنید.ـ ج 18 ص 270ـ 9/2/63
12/18ـ عدم حصر انتخابات
ـ انتخابات را منحصر در عهده خاصی نکنید.ـ ج 18 ص 245ـ 9/12/62
13/18ـ حضور روحانیون
ـ باید روحانیون در صحنه های انقلاب حضور داشته باشند.ـ ج 15 ص 144ـ ج 14 ص 120ـ 14/12/59 و وصیت نامه حضرت امام
14/18ـ مشارکت زنان
ـ زنان را باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی وارد کنید.ـ ج 18 ص 263ـ 19/1/63ـ ج 19 ص 120ـ 21/12/63