سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

مرکز غدیر

15ـ تهدیدات

1/15ـ تهدیدات
ـ باید در مقابل تهدیدات بدون هراس و با توکل به خدا بایستید.ـ ج 13 ص38ـ 04/06/59
2/15ـ تضعیف نظام
ـ نباید اجازه تضعیف کردن جمهوری اسلامی را بدهید.ـ ج 17 ص 266ـ 03/07/62
3/15ـ آسیب دیدن اسلام
ـ از آسیب دیدن اسلام جلوگیری کنید.ـ ج 13ص 201ـ 22/09/59
4/15ـ تهدیدات
ـ با هوشیاری و تعهد به اسلام با تهدیدات مقابله کنید.ـ ج 14 ص 188ـ 26/01/60ـ ج 13 ص153ـ 14/08/59ـ ج 16 ص 20ـ 04/11/60
5/15ـ مردم و توطئه دشمنان
ـ مراقب باشید مردم از توطئه ها آسیب نبینند.ـ ج 16 ص 89ـ 01/01/61
6/15ـ نابودی به دست خود
ـ اجازه ندهید به وسیله خودمان اسلام ضربه بخورد.ـ ج 19 ص 14ـ 09/03/63
7/15ـ گسترش اسلام آمریکایی
ـ با گسترش فرهنگ اسلام آمریکایی مقابله کنید.ـ (23 محرم 1409)ـ ج 21 ص 7ـ 14/06/67
8/15ـ کوبیدن اسلام
ـ مراقب باشید که در عمل اسلام را نکوبند.ـ ج 17 ص 194ـ 21/11/61
9/15ـ مقابله با تحقق اسلام
ـ نباید گذاشت با اسم اسلام جلو تحقق اسلام را بگیرند.ـ ج 18 ص 268ـ 09/02/63ـ ج 14 ص 189ـ 26/01/60
10/15ـ مخالفت با ولی فقیه
ـ با مخالفان ولی فقیه مخالفت کنید.ـ ج 9 ص 251ـ 12/07/58ـ ج 9 ص 170ـ 28/06/58
11/15ـ تشریفاتی شدن ولایت
ـ اجازه ندهید ولایت فقیه به صورت امر تشریفاتی بشود.ـ ج 9 ص 252ـ 12/07/58
12/15ـ آزادی عمل توطئه گران
ـ دست کسانیکه قصد توطئه نسبت به اسلام را دارند، بازنگذارید.ـ ج 18 ص 73ـ 30/05/62
13/15ـ کنار زدن نیروهای انقلابی
ـ اجازه ندهید نیروهای انقلابی به بهانه های بی اساس کنار گذاشته شوند.ـ ج 19 ص 104ـ 22/11/63
14/15ـ عدول از مواضع
ـ نباید بخاطر رضایت بعضی افراد از مواضع اصولی انقلاب عدول کنید .ـ ج 21 ص 95ـ 03/11/67
15/15ـ منافقین و لیبرالها
ـ منافقین و لیبرالها را طرد کنید.ـ ج 21 ص 107ـ 02/01/1368
16/15ـ قیام علیه حکومت
ـ با کسانی که علیه حکومت اسلامی قیام می کنند به عنوان محارب برخورد کنید.ـ ج 14 ص 176ـ 20/1/60ـ ج 10 ص 15ـ 29/07/58
17/15ـ قیام مسلحانه
ـ کسانی را که در مقابل نظام قیام مسلحانه می کنند، باید از بین ببرید.ـ ج 14 ص 217ـ 21/02/60
18/15ـ انحرافات و نحوه برخورد با آن
ـ سیاستها در مقابل انحرافات (انحرافات فاحش) به گونه ای باشد که خود مردم آنها را از سر راه بردارند.ـ ج 16 ص18ـ 04/11/60
19/15ـ انحرافات با مفاسد
ـ برای جلوگیری از بازگشت به وضع قبل از اول جلو مفاسد را بگیرید.ـ ج 18 ص 153ـ 14/08/62
20/15ـ کارشکنی
ـ باکارشکنان علیه حکومت اسلامی مبارزه کنید.ـ ج 11 ص 209ـ 15/08/58
21/15ـ ایجاد اختلاف
ـ با اختلاف افکنی قدرتها مقابله کنید.ـ ج 14 ص 94ـ 04/12/59ـ ج 13 ص 23ـ 27/05/59
22/15ـ اختلاف اندازان
ـ برای نلغزیدن به دامان دشمنان باید با اختلاف اندازی مبارزه کنید.ـ ج 14 ص 37ـ 15/11/59
23/15ـ جدایی حوزه و دانشگاه
ـ با اختلاف افکنی بین روحانیت و دانشگاهیان (دو مغز متفکر جامعه) باید مقابله کنید.ـ ج 14 ص 278ـ 23/03/60
24/15ـ انزوای روحانیت
ـ با تبلیغات ابر قدرتها مبنی بر عدم دخالت روحانیت در امور سیاسی مقابله کنید.ـ ج 13 ص 216ـ 03/10/59
25/15ـ عدم دخالت روحانیت
ـ با تبلیغات ابرقدرتها مبنی بر عدم دخالت روحانیت در امور سیاسی مقابله کنید.ـ ج 13 ص216ـ 03/10/59
26/15ـ شکستن قداست نیروها
ـ شأن و قداست نیروهای مسلح کشور را حفظ کنید.ـ ج 14 ص 47ـ 16/11/59
27/15ـ شایعه
ـ اجازه ندهید با شایعه روحیه ملت را تضعیف کنند.ـ ج 13 ص 240ـ 08/10/59
28/15ـ خدمت دانشگاه به ابر قدرتها
ـ باید از به خدمت در آمدن دانشگاه برای مقاصد ابرقدرتها جلوگیری نمایید.ـ ج 13 ص 207ـ 27/09/59
29/15ـ ملی گرایی
ـ در سیاستها، جلو گرایش به ملی گرایی را بگیرید.ـ ج 12 ص256ـ 29/04/59ـ ج 12 ص 280ـ 18/05/59
30/15ـ تاثیر ابرقدرتها
ـ نباید تحت تاثیر شیطنت ابرقدرتها و وابستگان آنها واقع شوید.ـ ج 19 ص 72ـ 06/03/63
31/15ـ جدایی حکومت و مردم
ـ نباید حکومت از مردم جدا شود.ـ ج 12 ص 235ـ 21/04/59
32/15ـ تلاشی از داخلی
ـ مراقبت کنید تا دشمنان از درون، نظام را از بین نبرند.ـ ج 20 ص 211ـ 27/02/67
33/15ـ تهدید داخلی و جوسازی
ـ جلو جوسازی علیه حکومت را بگیرید.ـ ج 18 ص 181ـ 26/09/62ـ ج 16 ص 238ـ 16/05/61ـ ج 13 ص 48ـ 04/09/59ـ ج 18 ص 197ـ 12/10/62ـ ج 20 ص 142ـ 23/05/66
34/15ـ تزریق روحیه ناتوانی
ـ با تبلیغات قدرتها مبنی بر باورندان روحیه ناتوانی مقابله کنید.ـ ج 14 ص 193ـ 31/01/60
35/15ـ تزریق روحیه بی شخصیتی
ـ مردم را به شخصیت اسلامی خود بازگردانید.ـ ج 14 ص 76ـ 26/11/59
36/15ـ سلب هویت جوانان
ـ مراکز اجتماعی نباید هویت و قدرت تفکر جوانان را سلب کنند.ـ ج 11 ص 239ـ 20/10/58
37/15ـ شعارهای باطل
ـ جلو شعارهای باطل را با قوت بگیرید.ـ ج 13 ص 173ـ 25/08/59
38/15ـ ترور شخصیت
ـ از ترور شخصیت، شخصیت های چهره انقلابی جلوگیری نمائید.ـ ج 14 ص5ـ 29/10/59
39/15ـ اغتشاش
ـ جلو اغتشاشات را بگیرید.ـ ج 14 ص 13ـ 02/11/59
40/15ـ سستی مردم
ـ از سست شدن مردم جلوگیری کنید.ـ ج 14 ص 21ـ 04/11/59
41/15ـ هجوم ضد انقلاب
ـ با ابزار های عوامل ضد انقلاب (قلم، زبان، شیوه های نظامی) مبارزه کنید.ـ ج 14 ص 80ـ 27/11/59
42/15ـ رواج فساد
ـ با فساد در جامعه مقابله کنید .ـ ج 14 ص 130ـ 25/12/59
43/15ـ رخنه دشمنان
ـ از رخنه دشمنان دوست نما در صف انقلاب جلوگیری کنید.ـ ج 14 ص 205ـ 07/02/60ـ ج 13 ص 220ـ 03/10/59
44/15ـ پست های کلیدی و انقلابی نماها
ـ پست های کلیدی حکومت را به دست انقلابی نما ها ندهید.ـ ج 21 ص 95ـ 03/12/67
45/15ـ مقدس نمایان آمریکایی
ـ مراقب عوامل آمریکایی مقدس نما باشید.ـ ج 20 ص 235 29/04/67ـ ج 16 ص 118ـ 21/01/61
46/15ـ امور مخالف نظام اجتماعی
ـ با اموری که نظم اجتماعی را به هم می زند مقابله کنید.ـ ج 14 ص 36ـ 15/11/59
47/15ـ تضعیف شورای نگهبان
ـ اجازه ندهید شورای نگهبان تضفیف می شود.ـ ج 18 ص 280ـ 25/02/63

16ـ وحدت

1/16ـ وحدت و استکبار
ـ باید برای ضربه زدن به استکبار، وحدت مسلمین را حفظ کنید.ـ ج 17 ص 7ـ 14/6/61
2/16ـ وحدت و مقاومت
ـ برای مقاومت در مقابل کفر وحدت جامعه را حفظ کنید.ـ ج 17 ص 77ـ 27/8/61ـ ج 16 ص 174ـ 13/3/61ـ ج 17 ص 256ـ 28/2/62ـ ج 19 ص 2ـ 30/2/63ـ ج 20 ص 84ـ 25/1/66ـ ج 14 ص 185ـ 24/1/60ـ ج 20 ص 5ـ 19/3/65ـ ج 17 ص 184ـ 19/11/61
3/16ـ وحدت و حفظ اسلام
ـ برای حفظ اسلام وحدت را حفظ کنید.ـ ج 20 ص 5ـ 19/3/65ـ ج 18 ص36ـ 21/4/62ـ ج 19 ص 152ـ 4/2/64ـ ج 19 ص 152ـ 4/2/64ـ ج 20 ص 84ـ 25/1/66
4/16ـ وحدت ومحو آثار شرک و کفر
ـ برای تحقق اسلام و محور آثار شرک و کفر، حفظ نهضت و وحدت کلمه ضروری است.ـ ج 9 ص 46ـ 15/6/58
5/16ـ وحدت و جلوگیری از شکست
ـ برای جلوگیری از شکست وحدت را حفظ کنید.ـ ج 19 ص 63ـ 23/6/63ـ ج 18 ص 197ـ 12/10/62
6/16ـ وحدت و مقاصد
ـ برای رسیدن به مقاصد عالیه باید وحدت و آرامش کشور را حفظ کنید.ـ ج 14 ص 181ـ 24/01/60
7/16ـ وحدت و حفظ نوامیس
ـ برای حفظ نوامیس و زحمات انبیاء وحدت را حفظ کنید.ـ ج 17 ص 233ـ 21/1/62
8/16ـ وحدت و تقویت ایمان
ـ با تقویت ایمان جامعه، اختلافات را از بین آنها بزدایید.ـ ج 17 ص 40ـ 8/7/61
9/16ـ وحدت و اخلاق اسلامی
ـ برای توسعه اخلاق اسلامی و انسانی در بین تمامی اقشار جامعه، اختلافات موجود را از بین ببرید.ـ ج 14 ص 132ـ 35/12/59
10/16ـ وحدت و مجالس عزاداری
ـ باید به نقش مجالس عزاداری در ایجاد وحدت توجه کنید.ـ ج 17 ص 60ـ 25/7/61
11/16ـ وحدت و اختلاف افکنان
ـ دست هایی را که موجب ایجاد اختلاف در جامعه می شود، قطع کنید.ـ ج 18 ص 269ـ 9/2/63
12/16ـ توسعه وحدت
ـ به طور مدام در پی افزایش وحدت جامعه باشید.ـ ج 18 ص 75ـ 1/2/62ـ ج 14 ص 247ـ 9/3/60
13/16ـ وحدت و هوشیاری
ـ باید برای در امان ماندن از اختلافات، همیشه هوشیار باشید.ـ ج 16 ص 165ـ 9/3/61
14/16ـ وحدت شیعه و سنی
ـ نگذارید دشمنان با توطئه بین دو قشر اهل سنت و شیعه اختلاف ایجاد کنند.ـ ج 16 ص 248ـ 25/5/61ـ ج 16 ص 4ـ 23/10/60

15/16ـ حفظ وحدت و ایمان
ـ ایمان و وحدت جامعه توأما با هم را حفظ کنید.ـ ج 20 ص 186ـ 11/12/66
16/16ـ وحدت و مسائل اختلافی
ـ از طرح مسائل اختلافی کوبنده جلوگیری کنید.ـ ج 18 ص 136ـ 13/7/62
17/16ـ طرح مسائل اختلافی
ـ جلو طرح مسائلی که در جامعه باعث ایجاد اختلاف می شود را بگیرید.ـ ج 20 ص 71ـ 23/12/65
18/16ـ وحدت علما
ـ مراقب باشید در بین علما اختلاف ایجاد نشود.ـ ج 19 ص 13ـ 9/3/63
19/16ـ وحدت و تبلیغات
ـ در تبلیغات باید به حفظ وحدت جامعه توجه کنید.ـ ج 17 ص 154ـ 26/10/61ـ ج 11 ص 72ـ 1/10/58ـ ج 11 ص 239ـ 20/11/58

17ـ آزادی

1/17ـ آزادی و سلطه
ـ مراقب باشید به اسم آزادی تحت سلطه دیگران قرار نگیرید.ـ ج 11 ص 150ـ 9/10/58
2/17ـ آزادی غربی
ـ باید آزادی به شکل غربی را طرد کنید.ـ ج 21 ص 195 و وصیت نامه حضرت امام
3/17ـ سوء استفاده از آزادی
جلو سوء استفاده از آزادی را بگیرید.ـ ج 8 ص 243ـ 27/5/58ـ ج 8 ص 49ـ 15/4/58ـ ج 7 ص 42ـ 11/3/58
4/17ـ حدود آزادی
ـ حدود آزادی به گونه ای باشد که صلاح مردم و کشور حفظ شود.ـ ج 7 ص 43ـ 11/3/58
5/17ـ چارچوب آزادی
ـ آزادی باید در چارچوب قوانین اسلامی باشد.ـ ج 7 ص 91ـ 23/3/58ـ ج 7 ص 18ـ 8/3/58ـ ج 9 ص 190ـ 1/7/58
6/17ـ حد آزادی
ـ حدود آزادی محدود به عدم توطئه علیه انقلاب است.ـ ج 6 ص 192
7/17ـ آزادی و تباهی
ـ آزادی نباید منجر به تباهی افراد جامعه بشود.ـ ج 21 ص 195
8/17ـ آزادی و انتقاد، ورود بی تفاوتها
ـ انتقاد از مسئولین نظام تا آنجا که زمینه ورود بی تفاوتها و بی درد ها را به صحنه انقلاب فراهم نکند.ـ ج 21 ص 91
9/17ـ آزادی و استعماری
ـ جلو آزادی استعماری وارداتی گرفته شود.ـ ج 9 ص 146
10/17ـ آزادی حقیقی
ـ زمینه رسیدن آزادگی انسان ها از نفس اماره را فراهم کنید (تعریف آزادی یعنی رهایی از نفس اماره و رسیدن به عبودیت خدا).ـ ج 14 ص 38ـ 10/11/59