سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

13ـ بسیج

1/13ـ بسیج و دفاع از اهداف
ـ باید برای دفاع از اهداف اسلامی، عموم مردم را بسیج کنید.ـ ج 12 ص 44ـ 26/11/59
2/13ـ ایجاد بسیج بزرگ جهانی
ـ باید در پی ایجاد بسیج بزرگ جهانی اسلام باشید.ـ ج 20 ص 236ـ 29/4/67
3/13ـ ایجاد بسیج بیست میلیونی
ـ از تشکیل ارتش بیست میلیونی غفلت نکنید.ـ ج 21 ص 53ـ 2/9/67
4/13ـ همگانی شدن بسیج
ـ با همگانی کردن بسیج، آمادگی رزمی کشور را حفظ کنید.ـ ج 21ص 52ـ 2/9/67
5/13ـ هسته های مقاومت در جهان
ـ در جهان، هسته های مقاومت علیه ابر قدرتها ایجاد کنید.ـ ج 21 ص 53ـ 02/09/67
6/13ـ تفکر بسیجی
ـ تفکر بسیجی را گسترش دهید.ـ ج 21 ص 52ـ 2/9/67

14ـ استقلال

1/14ـ حفظ استقلال
ـ استقلال کشور را حفظ کنید.ـ ج 16 ص 232ـ 03/05/61
2/14ـ استقلال و تعیین سرنوشت
ـ تصمیمی گیری برای تعیین سرنوشت جامعه باید به دست خود مردم باشند نه اینکه بیگانگان برای ما سیاست تعیین کنند.ـ ج 18 ص 220ـ 18/11/62
3/14ـ استقلال و خودباوری
ـ برای حفظ استقلال باید روحیه خودباوری را تقویت کنید.ـ ج 14 ص 1ـ 29/10/59ـ ج 14 ص 77ـ 26/11/59
4/14ـ استقلال و آمادگی برای مقابله
ـ برای حفظ استقلال باید سیاست های داخلی و خارجی به گونه ای تنظیم شود که کشور همیشه آماده مقابله با اجانب باشد.ـ ج 15 ص 36ـ 04/04/60
5/14ـ حفظ استقلال به هر قیمت
ـ باید به هر قیمتی شده استقلال کشور را حفظ کنید.ـ ج 18 ص 116ـ 30/06/62
6/14ـ استقلال ملی و استقلال فکری
ـ برای رسیدن به استقلال باید استقلال فکری را تامین کنید.ـ ج 10 ص 278ـ 21/09/58
7/14ـ استقلال و وابستگی
ـ باید عدم وابستگی و عدم اتکاء به قدرت های بیگانه در انقلاب اسلامی استمرار یابد.ـ ج 15 ص 118ـ 10/06/60ـ ج 11 ص 116ـ 06/10/58ـ ج 18 ص 163ـ 24/08/62
8/14ـ استقلال و غربزدگی
ـ برای رسیدن به استقلال باید غربزدگی را نفی کنید.ـ ج 9 ص 59ـ 17/06/58ـ ج 11 ص 186ـ 13/10/58
9/14ـ استقلال و اقتصاد
ـ برای حفظ استقلال باید به خود کفایی اقتصادی توجه شود.ـ ج 10 ص 105ـ 11/08/58
10/14ـ استقلال و بیزاری از شرق و غرب
ـ برای استقلال باید از شرق و غرب بیزاری جوئید.ـ ج 5 ص 125ـ 10/12/57
11/14ـ اتکاء نظام
ـ باید اتکاء نظام به خدا باشد.ـ ج 17 ص 191ـ 21/11/61
12/14ـ نترسیدن از قدرتها
ـ با اتکاء به خداوند از قدرتها هراسی به خود راه ندهید.ـ ج 17 ص 146ـ 16/10/61
13/14ـ استقلال و زندگی مادی
ـ استقلال کشور را با زندگی مادی (توسعه مادی) معاوضه نکنید.ـ ج 21 ص 55ـ 13/09/67
14/14ـ استقلال
ـ باید تمام ریشه های وابستگی کشور به بیگانگان را قطع کنید (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی).ـ ج 21 ص 36ـ 11/07/67

15ـ تهدیدات

1/15ـ تهدیدات
ـ باید در مقابل تهدیدات بدون هراس و با توکل به خدا بایستید.ـ ج 13 ص38ـ 04/06/59
2/15ـ تضعیف نظام
ـ نباید اجازه تضعیف کردن جمهوری اسلامی را بدهید.ـ ج 17 ص 266ـ 03/07/62
3/15ـ آسیب دیدن اسلام
ـ از آسیب دیدن اسلام جلوگیری کنید.ـ ج 13ص 201ـ 22/09/59
4/15ـ تهدیدات
ـ با هوشیاری و تعهد به اسلام با تهدیدات مقابله کنید.ـ ج 14 ص 188ـ 26/01/60ـ ج 13 ص153ـ 14/08/59ـ ج 16 ص 20ـ 04/11/60
5/15ـ مردم و توطئه دشمنان
ـ مراقب باشید مردم از توطئه ها آسیب نبینند.ـ ج 16 ص 89ـ 01/01/61
6/15ـ نابودی به دست خود
ـ اجازه ندهید به وسیله خودمان اسلام ضربه بخورد.ـ ج 19 ص 14ـ 09/03/63
7/15ـ گسترش اسلام آمریکایی
ـ با گسترش فرهنگ اسلام آمریکایی مقابله کنید.ـ (23 محرم 1409)ـ ج 21 ص 7ـ 14/06/67
8/15ـ کوبیدن اسلام
ـ مراقب باشید که در عمل اسلام را نکوبند.ـ ج 17 ص 194ـ 21/11/61
9/15ـ مقابله با تحقق اسلام
ـ نباید گذاشت با اسم اسلام جلو تحقق اسلام را بگیرند.ـ ج 18 ص 268ـ 09/02/63ـ ج 14 ص 189ـ 26/01/60
10/15ـ مخالفت با ولی فقیه
ـ با مخالفان ولی فقیه مخالفت کنید.ـ ج 9 ص 251ـ 12/07/58ـ ج 9 ص 170ـ 28/06/58
11/15ـ تشریفاتی شدن ولایت
ـ اجازه ندهید ولایت فقیه به صورت امر تشریفاتی بشود.ـ ج 9 ص 252ـ 12/07/58
12/15ـ آزادی عمل توطئه گران
ـ دست کسانیکه قصد توطئه نسبت به اسلام را دارند، بازنگذارید.ـ ج 18 ص 73ـ 30/05/62
13/15ـ کنار زدن نیروهای انقلابی
ـ اجازه ندهید نیروهای انقلابی به بهانه های بی اساس کنار گذاشته شوند.ـ ج 19 ص 104ـ 22/11/63
14/15ـ عدول از مواضع
ـ نباید بخاطر رضایت بعضی افراد از مواضع اصولی انقلاب عدول کنید .ـ ج 21 ص 95ـ 03/11/67
15/15ـ منافقین و لیبرالها
ـ منافقین و لیبرالها را طرد کنید.ـ ج 21 ص 107ـ 02/01/1368
16/15ـ قیام علیه حکومت
ـ با کسانی که علیه حکومت اسلامی قیام می کنند به عنوان محارب برخورد کنید.ـ ج 14 ص 176ـ 20/1/60ـ ج 10 ص 15ـ 29/07/58
17/15ـ قیام مسلحانه
ـ کسانی را که در مقابل نظام قیام مسلحانه می کنند، باید از بین ببرید.ـ ج 14 ص 217ـ 21/02/60
18/15ـ انحرافات و نحوه برخورد با آن
ـ سیاستها در مقابل انحرافات (انحرافات فاحش) به گونه ای باشد که خود مردم آنها را از سر راه بردارند.ـ ج 16 ص18ـ 04/11/60
19/15ـ انحرافات با مفاسد
ـ برای جلوگیری از بازگشت به وضع قبل از اول جلو مفاسد را بگیرید.ـ ج 18 ص 153ـ 14/08/62
20/15ـ کارشکنی
ـ باکارشکنان علیه حکومت اسلامی مبارزه کنید.ـ ج 11 ص 209ـ 15/08/58
21/15ـ ایجاد اختلاف
ـ با اختلاف افکنی قدرتها مقابله کنید.ـ ج 14 ص 94ـ 04/12/59ـ ج 13 ص 23ـ 27/05/59
22/15ـ اختلاف اندازان
ـ برای نلغزیدن به دامان دشمنان باید با اختلاف اندازی مبارزه کنید.ـ ج 14 ص 37ـ 15/11/59
23/15ـ جدایی حوزه و دانشگاه
ـ با اختلاف افکنی بین روحانیت و دانشگاهیان (دو مغز متفکر جامعه) باید مقابله کنید.ـ ج 14 ص 278ـ 23/03/60
24/15ـ انزوای روحانیت
ـ با تبلیغات ابر قدرتها مبنی بر عدم دخالت روحانیت در امور سیاسی مقابله کنید.ـ ج 13 ص 216ـ 03/10/59
25/15ـ عدم دخالت روحانیت
ـ با تبلیغات ابرقدرتها مبنی بر عدم دخالت روحانیت در امور سیاسی مقابله کنید.ـ ج 13 ص216ـ 03/10/59
26/15ـ شکستن قداست نیروها
ـ شأن و قداست نیروهای مسلح کشور را حفظ کنید.ـ ج 14 ص 47ـ 16/11/59
27/15ـ شایعه
ـ اجازه ندهید با شایعه روحیه ملت را تضعیف کنند.ـ ج 13 ص 240ـ 08/10/59
28/15ـ خدمت دانشگاه به ابر قدرتها
ـ باید از به خدمت در آمدن دانشگاه برای مقاصد ابرقدرتها جلوگیری نمایید.ـ ج 13 ص 207ـ 27/09/59
29/15ـ ملی گرایی
ـ در سیاستها، جلو گرایش به ملی گرایی را بگیرید.ـ ج 12 ص256ـ 29/04/59ـ ج 12 ص 280ـ 18/05/59
30/15ـ تاثیر ابرقدرتها
ـ نباید تحت تاثیر شیطنت ابرقدرتها و وابستگان آنها واقع شوید.ـ ج 19 ص 72ـ 06/03/63
31/15ـ جدایی حکومت و مردم
ـ نباید حکومت از مردم جدا شود.ـ ج 12 ص 235ـ 21/04/59
32/15ـ تلاشی از داخلی
ـ مراقبت کنید تا دشمنان از درون، نظام را از بین نبرند.ـ ج 20 ص 211ـ 27/02/67
33/15ـ تهدید داخلی و جوسازی
ـ جلو جوسازی علیه حکومت را بگیرید.ـ ج 18 ص 181ـ 26/09/62ـ ج 16 ص 238ـ 16/05/61ـ ج 13 ص 48ـ 04/09/59ـ ج 18 ص 197ـ 12/10/62ـ ج 20 ص 142ـ 23/05/66
34/15ـ تزریق روحیه ناتوانی
ـ با تبلیغات قدرتها مبنی بر باورندان روحیه ناتوانی مقابله کنید.ـ ج 14 ص 193ـ 31/01/60
35/15ـ تزریق روحیه بی شخصیتی
ـ مردم را به شخصیت اسلامی خود بازگردانید.ـ ج 14 ص 76ـ 26/11/59
36/15ـ سلب هویت جوانان
ـ مراکز اجتماعی نباید هویت و قدرت تفکر جوانان را سلب کنند.ـ ج 11 ص 239ـ 20/10/58
37/15ـ شعارهای باطل
ـ جلو شعارهای باطل را با قوت بگیرید.ـ ج 13 ص 173ـ 25/08/59
38/15ـ ترور شخصیت
ـ از ترور شخصیت، شخصیت های چهره انقلابی جلوگیری نمائید.ـ ج 14 ص5ـ 29/10/59
39/15ـ اغتشاش
ـ جلو اغتشاشات را بگیرید.ـ ج 14 ص 13ـ 02/11/59
40/15ـ سستی مردم
ـ از سست شدن مردم جلوگیری کنید.ـ ج 14 ص 21ـ 04/11/59
41/15ـ هجوم ضد انقلاب
ـ با ابزار های عوامل ضد انقلاب (قلم، زبان، شیوه های نظامی) مبارزه کنید.ـ ج 14 ص 80ـ 27/11/59
42/15ـ رواج فساد
ـ با فساد در جامعه مقابله کنید .ـ ج 14 ص 130ـ 25/12/59
43/15ـ رخنه دشمنان
ـ از رخنه دشمنان دوست نما در صف انقلاب جلوگیری کنید.ـ ج 14 ص 205ـ 07/02/60ـ ج 13 ص 220ـ 03/10/59
44/15ـ پست های کلیدی و انقلابی نماها
ـ پست های کلیدی حکومت را به دست انقلابی نما ها ندهید.ـ ج 21 ص 95ـ 03/12/67
45/15ـ مقدس نمایان آمریکایی
ـ مراقب عوامل آمریکایی مقدس نما باشید.ـ ج 20 ص 235 29/04/67ـ ج 16 ص 118ـ 21/01/61
46/15ـ امور مخالف نظام اجتماعی
ـ با اموری که نظم اجتماعی را به هم می زند مقابله کنید.ـ ج 14 ص 36ـ 15/11/59
47/15ـ تضعیف شورای نگهبان
ـ اجازه ندهید شورای نگهبان تضفیف می شود.ـ ج 18 ص 280ـ 25/02/63