سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

12ـ نیروهای مسلح

1/12ـ نیروهای مسلح و توطئه ها
ـ قوای مسلح باید جلو توطئه ها را بگیرند.ـ ج 13 ص 58ـ 11/06/59
2/12ـ تعلیم و تربیت نیروهای مسلح
ـ به تعلیم و تربیت نیروهای مسلح اهمیت دهید.ـ ج 17 ص 152ـ 26/10/61
3/12ـ نیروهای مسلح و روح ایمان
ـ باید روح ایمان و اسلامیت را در نیروهای مسلح زنده نگه دارید.ـ ج 17 ص 87ـ 04/09/61
4/12ـ نحوه برخورد با مردم
ـ نباید شیوه برخورد نیروهای مسلح با مردم به شکل حاکمیت طاغوتی باشد.ـ ج 13 ص 183ـ 28/08/59
5/12ـ نیروهای مسلح و کمک مردمی
ـ نیروهای مسلح باید به گونه ای با مردم برخورد کنند که درهنگام مشکلات مردم به آنها کمک کنند.ـ ج 17 ص 167ـ 07/11/61ـ ج 14 ص 85ـ 27/11/59
6/12ـ نیروهای مسلح و روحانیت
ـ باید پیوند نیروهای مسلح با روحانیون حفظ شود.ـ ج 14 ص 167ـ 18/01/60
7/12ـ نیروهای مسلح و احزاب
ـ نیروهای مسلح نباید وارد احزاب شوند.ـ ج 15 ص 75ـ 24/12/60
8/12ـ نیروهای مسلح و مسائل سیاسی
ـ نباید نیروهای مسلح وارد بازی های سیاسی شوند.ـ ج 21ص 193ـ ج 18 ص 62ـ 19/05/62ـ ج 14 ص 287ـ 24/03/60ـ ج 19 ص 234ـ 24/07/64 و وصیت نامه حضرت امام(ره)
9/12ـ پشتیبانی مردمی
ـ باید پشتوانه مردمی قوای مسلح حفظ شود.ـ ج 15ص 40ـ 07/04/60
10/12ـ نیروهای مسلح و نظم
ـ برا حفظ مملکت باید نظم و انسجام قوای مسلح را حفظ کنید.ـ ج 13 ص 59ـ 11/06/59
11/12ـ سلسله مراتب
ـ باید سلسله مراتب در نیروهای مسلح حفظ شود.ـ ج 17 ص 40ـ 08/07/61
12/12ـ نحوه برخورد نیروهای مسلح
ـ نحوه برخورد نیروهای مسلح نباید به گونه ای باشد که موجب لکه دار شدن حیثیت رژیم اسلامی شود.ـ ج 11 ص 7ـ 25/09/58ـ ج 13 ص 39ـ 04/06/59
13/12ـ اخلاق سپاهیان
ـ سپاهیان باید از نظر اخلاقی نمونه باشند.ـ ج 17 ص 208ـ 24/11/61
14/12ـ پشتیبانی از ارتش
ـ باید بر اساس وظیفه الهی از ارتش پشتیبانی کنید.ـ ج 19 ص 258ـ 2/10/64ـ ج 14 ص 125ـ 14/12/59ـ ج 10 ص 37ـ01/08/58

13ـ بسیج

1/13ـ بسیج و دفاع از اهداف
ـ باید برای دفاع از اهداف اسلامی، عموم مردم را بسیج کنید.ـ ج 12 ص 44ـ 26/11/59
2/13ـ ایجاد بسیج بزرگ جهانی
ـ باید در پی ایجاد بسیج بزرگ جهانی اسلام باشید.ـ ج 20 ص 236ـ 29/4/67
3/13ـ ایجاد بسیج بیست میلیونی
ـ از تشکیل ارتش بیست میلیونی غفلت نکنید.ـ ج 21 ص 53ـ 2/9/67
4/13ـ همگانی شدن بسیج
ـ با همگانی کردن بسیج، آمادگی رزمی کشور را حفظ کنید.ـ ج 21ص 52ـ 2/9/67
5/13ـ هسته های مقاومت در جهان
ـ در جهان، هسته های مقاومت علیه ابر قدرتها ایجاد کنید.ـ ج 21 ص 53ـ 02/09/67
6/13ـ تفکر بسیجی
ـ تفکر بسیجی را گسترش دهید.ـ ج 21 ص 52ـ 2/9/67

14ـ استقلال

1/14ـ حفظ استقلال
ـ استقلال کشور را حفظ کنید.ـ ج 16 ص 232ـ 03/05/61
2/14ـ استقلال و تعیین سرنوشت
ـ تصمیمی گیری برای تعیین سرنوشت جامعه باید به دست خود مردم باشند نه اینکه بیگانگان برای ما سیاست تعیین کنند.ـ ج 18 ص 220ـ 18/11/62
3/14ـ استقلال و خودباوری
ـ برای حفظ استقلال باید روحیه خودباوری را تقویت کنید.ـ ج 14 ص 1ـ 29/10/59ـ ج 14 ص 77ـ 26/11/59
4/14ـ استقلال و آمادگی برای مقابله
ـ برای حفظ استقلال باید سیاست های داخلی و خارجی به گونه ای تنظیم شود که کشور همیشه آماده مقابله با اجانب باشد.ـ ج 15 ص 36ـ 04/04/60
5/14ـ حفظ استقلال به هر قیمت
ـ باید به هر قیمتی شده استقلال کشور را حفظ کنید.ـ ج 18 ص 116ـ 30/06/62
6/14ـ استقلال ملی و استقلال فکری
ـ برای رسیدن به استقلال باید استقلال فکری را تامین کنید.ـ ج 10 ص 278ـ 21/09/58
7/14ـ استقلال و وابستگی
ـ باید عدم وابستگی و عدم اتکاء به قدرت های بیگانه در انقلاب اسلامی استمرار یابد.ـ ج 15 ص 118ـ 10/06/60ـ ج 11 ص 116ـ 06/10/58ـ ج 18 ص 163ـ 24/08/62
8/14ـ استقلال و غربزدگی
ـ برای رسیدن به استقلال باید غربزدگی را نفی کنید.ـ ج 9 ص 59ـ 17/06/58ـ ج 11 ص 186ـ 13/10/58
9/14ـ استقلال و اقتصاد
ـ برای حفظ استقلال باید به خود کفایی اقتصادی توجه شود.ـ ج 10 ص 105ـ 11/08/58
10/14ـ استقلال و بیزاری از شرق و غرب
ـ برای استقلال باید از شرق و غرب بیزاری جوئید.ـ ج 5 ص 125ـ 10/12/57
11/14ـ اتکاء نظام
ـ باید اتکاء نظام به خدا باشد.ـ ج 17 ص 191ـ 21/11/61
12/14ـ نترسیدن از قدرتها
ـ با اتکاء به خداوند از قدرتها هراسی به خود راه ندهید.ـ ج 17 ص 146ـ 16/10/61
13/14ـ استقلال و زندگی مادی
ـ استقلال کشور را با زندگی مادی (توسعه مادی) معاوضه نکنید.ـ ج 21 ص 55ـ 13/09/67
14/14ـ استقلال
ـ باید تمام ریشه های وابستگی کشور به بیگانگان را قطع کنید (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی).ـ ج 21 ص 36ـ 11/07/67