سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

8ـ موازنه قوا

1/8ـ امنیت و بالا بردن قدرت کشور
ـ برای ایجاد امنیت در جمهوری اسلامی، باید قدرت کشور را به حد قدرت کشور های بزرگ جهان برسانید.ـ ج 20 ص 233ـ 29/04/67
2/8ـ ایجاد دژ آسیب ناپذیر
ـ کشور را به دژ آسیب ناپذیر تبدیل کنید.ـ ج 20 ص 238ـ 29/04/67
3/8ـ حمایت از مسلمانان
ـ باید همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان باشید.ـ ج 20 ص 238ـ 29/04/67
4/8ـ تامین نیاز های سربازان جهان اسلام
ـ ضمن تامین نیاز های سربازان جهان اسلام و آشنایی آنان با مبانی عقیدتی روش های مبارزه علیه کفر را به آنان بیاموزید.ـ ج 20 ص 238ـ 29/04/67
5/8ـ ترساندن قدرتها
ـ باید ابر قدرتها از ایران ترس داشته باشند.ـ ج 9 ص 181ـ 30/06/ 58ـ ج 18 ص 168ـ 29/08/62
6/8ـ موازنه قوا و حفظ مردم
ـ با حفظ مردم، قدرت مواجه قدرت های بزرگ با انقلاب را بگیرید.ـ ج 16 ص 30ـ 19/11/60ـ ج 16 ص 208ـ 30/03/60
7/8ـ گسترش نفوذ اسلام
ـ نفوذ اسلام در جهان را گسترش دهید.ـ ج 20 ص 232ـ 29/04/67
8/8ـ ریشه های صهیونیسم
ـ باید سلطه و ریشه های فاسد صهیونیسم و سرمایه داری را در جهان بخشکانید.ـ ج 20 ص 232ـ 29/04/67
9/8ـ دعوت به قیام
ـ مستضعفان جهان را دعوت به قیام کنید وصیت نامه حضرت امام،
10/8ـ دعوت به اتحاد
ـ مسلمانان جهان را دعوت به اتحاد حول پرچم اسلام و تشکیل دولت واحد کنید و صیت نامه حضرت امام
11/8ـ تشویق مسلمانان و قدرت در جهان
ـ ضمن احیای هویت اسلامی مسلمانان برای مقابله با ابرقدرتها، آنها را تشویق به در اختیار گرفتن قدرت در جهان کنید.ـ ج 20 ص 238ـ 29/04/67
12/8ـ آزادی انرژی جهان اسلام
ـ باید در صدد ازاد کردن انرژی متراکم جهان اسلام باشید.ـ ج 20 ص 231ـ 29/04/67
13/8ـ موازنه قوا و روحیه فداکاری
ـ با حفظ روحیه فداکاری در مردم، قدرت مقابله دشمنان با انقلاب را سلب نمایید.ـ ج 16 ص 120ـ 21/01/61
14/8ـ سلب آرامش جهانخواران
ـ باید فرصت آرامش، از جهانخواران را بگیرید.ـ ج 20 ص 109ـ 06/05/1366
15/8ـ احساس خطر ابرقدرتها
ـ باید مستکبران از انقلاب احساس خطر کنند.ـ ج 15 ص 117ـ 10/06/60
16/8ـ سلب آرامش جهانخواران
ـ باید آرامش را از جهانخواران سلب کنید.ـ ج 20 ص 129ـ 06/05/66
17/8ـ ایجاد حکومت بزرگ اسلامی
ـ زمینه ایجاد حکومت بزرگ اسلامی را مهیا کنید.ـ ج 21 ص 53ـ 02/09/67
18/8ـ ایجاد هسته های مقاومت
ـ باید هسته های مقاومت علیه ابرقدرتها را در جهان ایجاد کنید.ـ ج 21 ص 53ـ 02/09/ 67
19/8ـ آموزاندن روش مبارزه به ملتها
ـ راه ضربه زدن به قدرتها را به ملتها بیاموزیدـ ج 20 ص 109ـ 06/05/1366
20/8ـ فتح سنگر های کلیدی جهان
ـ سنگر های کلیدی جهان را باید فتح کنید.ـ ج 20 ص 109ـ 06/05/1366
21/8ـ موازنه قوا و وحدت جامعه
ـ برای مقابله با کفر، باید جامعه را تحت پرچم توحید مجتمع کنید.ـ ج 17 ص 77ـ 27/08/61
22/8ـ امنیت جهانی و انقراض مستکبران
ـ برای تامین امنیت در جهان، باید در پی بر انداختن مستکبرین از عالم باشید.ـ 1359ـ ج 11 ص 262ـ 20/11/1358
23/8ـ قطع ریشه های فاسد
ـ تا قطع ریشه های فاسد از عالم نباید آرام بگیرید.ـ ج 11 ص165ـ 11/10/58ـ ج 18 ص 109ـ 27/06/62

9ـ جهاد

1/9ـ حد جهاد
ـ تارفع فتنه از عالم، جهاد را ادامه دهید.ـ ج 19 ص 82ـ 20/09/63
2/9ـ مقاومت در برابر ابر قدرتها
ـ در مقابل ابرقدرتها مقاومت کنید.ـ ج 20 ص 183ـ 09/12/66
3/9ـ جهاد با جباران
ـ باید زمینه های معارضه با تمام جباران را آماده کنید.ـ ج 19 ص 274ـ 21/11/64
4/9ـ بسیج جهان اسلام
ـ باید در پی ایجاد بسیج بزرگ جهان اسلام باشید.ـ ج 20 ص 236ـ 29/04/67
5/9ـ روش های دفاع
ـ باید درپی روش های دفاع از موجودیت توحید و مبارزه با کفار باشید.ـ ج 20 ص 129ـ 06/05/66
6/9ـ صلح اسلام و کفر
ـ نباید در مورد موضوع دعوا (یعنی اسلام) با کفر سازش کنید.ـ ج 13 ص 136ـ 06/08/59
7/9ـ اولویت جنگ
ـ در زمان جنگ، جنگ در راس تمام مسائل باشد.ـ ج 18 ص 20ـ 21/03/60ـ ج 18 ص 217ـ 11/11/67
8/9ـ مبارزه با متجاوزان
ـ با تجاوزگران بجنگید.ـ ج 16 ص 76ـ 24/12/ 60
9/9ـ اتکاء به ایمان در جنگ
ـ نیروی ایمان در معادلات و محاسبات جنگ با کفر قرار دهید و بر آن اتکاء کنید.ـ ج 18 ص 114ـ 29/06/62ـ ج 19 ص 1ـ 30/02/63ـ ج 16 ص 238ـ 16/05/61
10/9ـ جهاد و معنویت
ـ بعد معنوی جهاد را حفظ کنید.ـ ج 19 ص 129ـ 01/01/64
11/9ـ تقویت روحیه خداخواهی
ـ برای پیروزی در جهاد، روحیه ارتباط با خدا را تقویت کنید.ـ ج 16 ص 151ـ 26/02/61
12/9ـ جوانان و دفاع
ـ جوانان را برای دفاع از اسلام تربیت کنید.ـ ج 19 ص 139ـ 25/01/64ـ ج 9 ص 74ـ 18/06/ 58ـ ج 14 ص 199ـ 03/02/60
13/9ـ تقویت روحیه شهادت طلبی
ـ برای جنگ با کفار روحیه شهادت طلبی را در مردم تقویت کنید.ـ ج 8 ص 278ـ 03/06/58ـ ج 16 ص 130ـ 28/ 01/61ـ ج 19 ص 137ـ 15/01/64
14/9ـ جهاد و تبلیغات
ـ به نقش تبلیغات در جنگ توجه کنید.ـ ج 16 ص 81ـ 25/12/60
15/9ـ جنگ و تبلیغات
ـ باید از روی تبلیغات دشمن جهاد خود را ارزیابی کنید.ـ ج 18 ص 253ـ 14/11/62
16/9ـ جوانان و جنگ
ـ در زمان جنگ جوانان جبهه ها را گرم نگه دارند.ـ ج 18 ص 60ـ 17/05/62
17/9ـ ورود به خاک متجاوزان
ـ ورود به خاک متجاوزان برای دفاع از اسلام مانعی ندارد.ـ ج 17 ص 230ـ 21/01/62ـ ج 18 ص 193ـ 01/10/62
18/9ـ جنگ و مصلحت اسلام
ـ از جنگ برای مصلحت اسلام با هر کس ابا نداشته باشید.ـ ج 19 ص 135ـ 15/01/64
19/9ـ حفظ مواضع
ـ از مواضع خود عقب نشینی نکنید.ـ ج 19 ص 58ـ 18/06/63
20/9ـ کاربرد سلاحها
سلاحها را تنها در جهت حفظ آرمانها بکار گیرید.ـ ج 16 ص 107ـ 14/01/61
21/9ـ مرز کشور
ـ مرزهای کشور اسلامی را حفظ کنید.ـ ج 16 ص 276ـ 09/06/61
22/9ـ کشور های حامی طرف جنگ
ـ در زمان جنگ کشور هایی که به طرف جنگ ما کمک می کنند بعنوان خائن تلقی شوند.ـ ج 16ص 235ـ 03/05/61
23/9ـ جهاد و پیروزی
ـ در صورت جنگ با دشمنان تا مرز پیروزی آن را ادامه دهید.ـ ج 20 ص 31ـ 02/06/65
24/9ـ آمادگی دفاعی
ـ همیشه مهیای دفاع باشید.ـ ج 20 ص 250ـ 08/06/ 67
25/9ـ آمادگی دفاعی
ـ تمامی امکانات (اعم از انسانی و مادی) را برای جهاد در راه خدا مهیا کنید.ـ ج 20ص 183ـ 09/12/66
26/5ـ جهاد و حضور مردمی
ـ در زمان جنگ باید زمینه حضور همه مردم در جنگ را فراهم کنید.ـ ج 14 ص 46ـ 16/11/59ـ ج 14 ص 133ـ 28 /12 /59
27/9ـ عدم حمله به کشور ها
ـ در صورتی که کشوری بنای حمله به کشور را نداشته باشد نباید آن کشور حمله شود.ـ ج 16 ص 233ـ 03/05/61
28/9ـ تقویت بنیه دفاعی کشور
ـ کشور را آنچنان تقویت کنید تا کسی به سرزمین شما طمع نکند.ـ ج 19 ص 37ـ 04/06/63
29/9ـ نحوه برخورد با کفر
ـ در مقابل کفار شدید و محکم باشید و در بین خودتان رحیم و مهربان .ـ ج 19 ص 96ـ 14/11/63

10ـ دفاع

1/10ـ انتقال تجارب
ـ باید تجارب نظامی و دفاعی را به کلیه آحاد ملت و مدافعان انقلاب آموزش دهید.ـ ج 21 ص 19ـ 26/06/67
2/10ـ ترسیم دفاع همه جانبه
ـ استراتژی دفاع همه جانبه را تعیین نمایید .ـ ج 21 ص 19ـ 26/06/67
3/10ـ جذب نیروهای مومن
ـ با جذب نیروهای مومن به انقلاب و تجهیز آنها ارتش بیست میلیونی را تشکیل دهید.ـ ج 21 ص 19ـ 26/06/67
4/10ـ آموزش مردم
ـ باید مردم را بر اساس استراتژی دفاع همه جانبه آموزش دهید .ـ ج 21 ص 19 26/06/67
5/10ـ دفاع و بازسازی
ـ باید توسعه قدرت دفاعی کشور را جزء اصول اولیه بازسازی قرار دهید.ـ ج 20 ص 38ـ 11/7/67
6/10ـ دفاع همه جانبه
ـ مسئولین با تمام توان در مقابل تجاوزگری های نظامی، سیاسی و فرهنگی جهانخواران بایستند.ـ ج 21 ص 107ـ 2/1/68
7/10ـ دفاع و جمع آوری امکانات و نیروها
ـ تمام توان و امکانات خود را برای مقابله با تجاوزگری های نظامی، سیاسی و فرهنگی جهانخواران بکار گیرید.ـ ج 21 ص 107ـ 2/1/67
8/10ـ دفاع و محاصره نظامی
ـ در دفاع از نظام اسلامی نباید از محاصره نظامی دشمنان ترسی به خود راه دهید.ـ ج 12 ص 92ـ 27/2/59