سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

نویسنده : مرکز غدیر

5ـ حکومت اسلامی

1/5ـ تفاوت حکومت اسلامی با سایر کشورها
ـ به دلیل ماهیت اسلامی بودن حکومت، اهداف، موضوعات و روشهای اداره نظام اسلامی با دیگر حکومتها باید متفاوت باشد ـ ج 12 ص 220 ـ 15/4/59
2/5ـ شیوه اداره اسلامی و غربی
ـ شکل و شیوه اداره کشور را از فرم غربی خارج کرده و بر مبنای اسلامی تنظیم نمایید ـ ج 9 ص 109 و 110 ـ 22/6/58
3/5ـ نیازهای جامعه دینی
ـ برای تبدیل فرم غربی به اسلامی باید نیازهای خود را، بدون دنباله روی از غرب شناسایی کنیم ـ ج 9 ص 109 و 110 ـ 22/6/58
4/5ـ الگو جامعه و ایمان
ـ برای اداره جامعه باید الگوهای اجتماعی قادر به تقویت ایمان مردم باشد ـ ج 17 ص 101 ـ 13/9/61
5/5ـ خط حاکم بر نظام
ـ باید خط حاکم بر حکومت جمهوری در ایران خط اسلام باشد ـ ج 18 ص 134 ـ 13/7/62
6/5ـ اساس حکومت
ـ حکومت اسلامی باید مبتنی بر قانون و مجری احکام فردی و اجتماعی اسلام باشد ـ ج 9 ص 41 ـ 14/6/58 ـ ج 18 ص 193 ـ 21/11/61
7/5ـ جهت گیری حکومت
ـ باید جهت گیری نظام به سمت اسلام باشد نه مادیات ـ ج 13 ص 143 ـ 12/8/59
8/5ـ حکومت و عدالت
ـ در حکومت اسلامی باید عدالت اصل باشد ـ ج 4 ص 254 ـ 1/11/57
9/5ـ امکانات حکومت
ـ تمام امکانات مادی و معنوی را برای استقرار حکومت اسلامی به کار گیرید ـ ج 11 ص 210 ـ 15/10/58
10/5ـ الگوی حکومتی
ـ شیوه تنظیمات فردی و اجتماعی حضرت علی (ع) را الگوی حکومت اسلامی قرار دهید ـ ج 19 ص 61 ـ 23/6/63 ـ ج 18 ص 127 ـ 4/7/62
11/5ـ حفظ حکومت و ظلم ها
ـ با حفظ حکومت اسلامی ظلم ها را محو کنید ـ ج 11 ص 203 ـ 15/10/58 ـ ج 11 ص 48 ـ 28/9/58
12/5ـ آمادگی برای ظهور حضرت
ـ تنظیمات اجتماعی باید در جهت آماده کردن مردم و جامعه برای ظهور حضرت (عج) باشد ـ ج 20 ص 198 ـ 14/1/67
13/5ـ حکومت و سلامت دینی
ـ حکومت اسلامی باید سلامت دینی و نفسی مردم را تأمین کند ـ ج 14 ص 226 ـ 28/2/60
14/5ـ حکومت و حاکمیت الهی
ـ حاکمیت خداوند باید در حکومت اسلامی تأمین شود ـ ج 17 ص 62 ـ 25/7/61
15/5ـ تثبیت نظام
ـ در حفظ تثبیت نظام کوشا باشید ـ ج 20 ص 47 ـ 18/8/65
16/5ـ اداره و قدرت الهی
ـ در اداره جامعه، اتکا به قدرت الهی فراموش نشود ـ ج 19 ص 151 ـ 4/2/64 ـ ج 16 ص 231 ـ 3/5/61
17/5ـ محیط جامعه
ـ وضع جامعه به گونه ای تنظیم شود که نشان دهنده محیط اسلامی باشد ـ ج 19 ص 241 ـ 11/8/64
18/5ـ پایبندی به اخلاق
ـ به اخلاق و ارزشهای انسانی پایبند باشید ـ ج 14 ص 53 ـ 19/11/59
19/5ـ حکومت و ابرقدرتها
ـ شیوه حکومت به گونه ای باشد که نظام، ترسی از ابرقدرتها در بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد ـ ج 18 ص 51 ص 11/5/62
20/5ـ دولت و مشارکت مردم
ـ سیاست دولت باید در جهت همراه کردن مردم با اهداف باشد ـ ج 16 ص 123 ـ ج 19 ص 134 ـ 29/12/63
21/5ـ فساد حکومت
ـ مراقب باشید حکومت فاسد نشود ـ ج 19 ص 20 ـ 10/4/63
22/5ـ حکومت و ظلم
ـ نباید در حکومت به کسی ظلم کنید ـ ج 13 ص 44 ـ 4/6/59
23/5ـ نحوه اداره حکومت
ـ برای اداره حکومت نباید تنها متوسل به زور شد ـ ج 11 ص 44 ـ 28/9/58
24/5ـ خدمت و موازین اسلامی
ـ خدمت به جامعه باید بر اساس موازین اسلامی باشد ـ ج 16 ص 243 ـ 17/5/61
25/5ـ حکومت، اجرا، احکام و خدمت
ـ حکومت باید برای اجرای احکام و خدمت به مردم باشد نه حاکمیت نفسانی ـ ج 18 ص 83 ـ 7/6/62 ـ ج 18 ص 113 ـ 29/6/62 ـ ج 16 ص 163 ـ 9/3/61
26/5ـ طبقه مسئولین
ـ مسئولین دولتی از اقشار محروم جامعه باشند ـ ج 20 ص 143 ـ 1/6/66
27/5ـ سیاستها و محرومین
ـ سیاستهای دولت باید در جهت حمایت هر چه بیشتر از محرومین جامعه باشد ـ ج 18 ص 130 ـ 4/7/62
28/5ـ حفظ مسئولین
ـ مسئولین نظام را با قوت حفظ کنید ـ ج 16 ص 92 ـ 1/1/61
29/5ـ اطلاع رسانی به مردم
ـ کارهایی را که در نظام انجام می شود، به اطلاع مردم برسانید ـ ج 19 ص 34 ـ 4/6/63
30/5ـ شیوه حکومت بر مردم
ـ باید بر قلب های مردم حکومت کنید نه بر بدن های آنان ـ ج 14 ص 118 ـ 13/12/59
31/5ـ هماهنگی دولت بر مردم
ـ با تمام توان هماهنگی بین دولت و مردم را حفظ کنید ـ ج 15 ص 214 ـ 23/8/60 ـ ج 17 ص 90 ـ 6/9/61
32/5ـ اهمیت برنامه
ـ امر برنامه در حکومت اسلامی را از اهم مسائل قرار دهید ـ ج 17 ص 95 ـ 11/9/61
33/5ـ اساس برنامه ریزی
ـ باید برنامه ریزی را بر اساس اسلام انجام دهید ـ ج 17 ص 164 ـ 4/11/61 ـ ج 18 ص 178 ـ 20/9/62
34/5ـ برنامه ریزی و تهذیب جامعه
ـ تهذیب جامعه در رأس مسائل برنامه ریزی حکومت قرار گیرد ـ ج 16 ص 8 ـ 30/10/60
35/5ـ برنامه ریزی و شناخت جامعه
ـ باید بر پایه وحدت رویه عمل و نظر و شناخت درست از حکومت و جامعه و منافع مسلمین اقدام به برنامه ریزی برای حکومت نمود ـ ج 21 ص 47 ـ 10/8/67
36/5ـ پیاده کردن احکام
ـ در پیاده کردن احکام اسلامی از تبلیغات خارجی ها نترسید و سستی نکنید ـ ج 18 ص 178 ـ 20/9/62
37/5ـ برنامه ریزی و تشریفات
ـ برنامه ریزی به گونه ای باشد که تشریفات در جامعه کم شود ـ ج 16 ص 80 ـ 24/12/60
38/5ـ شورای مصلحت و مصالح نظام
ـ شورای مصلحت در تصمیم گیری ها باید مصالح نظام و مردم را رعایت کرده و از حاکمیت اسلام آمریکایی جلوگیری نماید ـ ج 20 ص 176 ـ 30/04/59
39/5ـ شورای نگهبان
ـ شورای نگهبان برای همیشه جزو ارکان نظام باشد ـ ج 19 ص 51 ـ 11/6/63
40/5ـ شورای نگهبان و مجلس
ـ شورای نگهبان، اشتباهات مجلس را با استقلال عمل رفع کند ـ ج 18 ص 264 ـ 19/1/63
41/5ـ مجلس شورای اسلامی
ـ تمام قوا باید تابع مجلس باشند ـ ج 12 ص 17 ـ 29/12/58 ـ ج 17 ص 160 ـ 4/11/61
42/5ـ مجلس، صلاح یا فساد جامعه
ـ با توجه به این که برنامه ریزی و الگوی عملی کشور در فساد یا صلاح جامعه نقش اساسی دارد در برنامه ریزها از آن غفلت نمود ـ ج 18 ص 1 ـ 14/3/62 ـ ج 18 ص 202 ـ 3/10/62
43/5ـ قداست مجلس
ـ اجازه ندهید قداست مجلس شکسته شود ـ ج 19 ص 232 ـ 24/7/64 ـ ج 20 ص 94 ـ 13/3/66
44/5ـ قوه قضائیه
ـ قوه قضائیه باید مستقل باشد ـ ج 18 ص 169 ـ 29/8/62
45/5ـ مناصب قضایی
ـ مناصب قضایی را به دست افراد متقی بدهید ـ ج 18 ص 96 ـ 13/6/62 ـ ج 19 ص 87 ـ 2/10/63
46/5ـ قضاوت و حیثیت کشور
ـ با قضاوتهای درست و صحیح، حیثیت کشور و مسلمانان را حفظ کنید ـ ج 19 ص 192 ـ 8/5/64 ـ ج 17 ص 147 ـ 18/10/61
47/5ـ قضاوت
ـ قضات باید بر اساس موازین شرع عمل کنند ـ ج 16 ص 252 ـ 31/5/61
48/5ـ اجرای حدود
ـ حدود را در جامعه اسلامی اجرا کنید ـ ج 19 ص 193 ـ 8/5/64
49/5ـ نحوه رفتار قوه قضائیه
ـ قوه قضائیه برای نجات کشور بر اساس موازین اسلامی و انسانی رفتار کند ـ ج 19 ص 184 ـ 18/4/64
50/5ـ تشکیلات دادگستری
ـ باید فرم دادگستری از غربی به فرم اسلامی تبدیل شود ـ ج 11 ص 183 و 184 ـ 12/10/58
51/5ـ مراحل دادگاه و تقلید از غرب
ـ نباید مراحل دادگاهی را از غرب تقلید نمایید ـ ج 11 ص 183 و 184 ـ 12/10/58

6ـ سیاستهای خارجی

1/6ـ اساس سیاست خارجی
ـ تا زمانی که کفر و شرک در عالم وجود دارد، باید سیاست خارجی بر اساس مبارزه با آنها باشد ـ ج 20 ص 236 ـ 29/04/67 ـ ج 20 ص 227 ـ 29/04/67
2/6ـ ایجاد بین الملل اسلامی
ـ در سیاست خارجی کشورهای اسلامی را تشویق به تشکیل بین الملل اسلامی کنید ـ ج 20 ص 236 ـ 29/04/67 ـ ج 20 ص 227 ـ 29/04/67
3/6ـ سیاست خارجی و فرهنگ
ـ با پی ریزی فرهنگ جدید بر مبنای اسلام، سیاست خارجی کشور، بر آن اساس تهیه و اجرا شود ـ ج 21 ص 108 ـ 02/01/68
4/6ـ فعالیت دشمنان
ـ در سیاست خارجی با دقت مراقب فعالیت های دشمنان باشید ـ ج 21 ص 107 ـ 02/01/68
5/6ـ سیاست خارجی فعال
ـ با سیاست خارجی فعال، آرامش را از دشمنان سلب کنید ـ ج 21 ص 107 ـ 02/01/68
6/6ـ برخورد با کفر
ـ در تمام زمانها در سیاست خارجی خود با کفار برخورد کنید ـ ج 20 ص 129 ـ 06/05/66 ـ ج 20 ص 129 ـ 06/05/66
7/6ـ موجودیت توحید و کفر
ـ اجازه ندهید سران کفر با حمله به مظاهر ملی، فرهنگی، دینی و سیاسی موجودیت توحید را به خطر بیندازند ـ ج 20 ص 109 ـ 06/05/1366 ـ ج 11 ص 181 ـ 12/10/58
8/6ـ مبارزه مردم جهان
ـ در سیاست خارجی با تمام توان از مبارزه مردم جهان علیه ابرقدرتها حمایت کنید ـ ج 20 ص 238 ـ 29/04/67
9/6ـ عدم سازش با ابرقدرتها
ـ در سیاست خارجی با ابرقدرتها سازش نکنید ـ ج 15 ص 209 ـ 06/8/60
10/6ـ احیاء هویت اسلامی
ـ باید هویت اسلامی مسلمانان را احیا کنید.
11/6ـ تصاحب قدرت در جهان
ـ با دعوت مسلمانان جهان برای، به دست گرفتن قدرت در جهان، جلو جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول را بگیرید ـ ج 29 ص 238 ـ 29/04/67
12/6ـ قیام علیه مستکبران
ـ باید مسلمین را بر ضد مستکبرین دعوت به قیام کنید ـ ج 13 ص 165 ـ 16/08/59
13/6ـ بیدار کردن کشورهای اسلامی
ـ باید کشورهای اسلامی را در مقابل سلطه استکبار جهانی بیدار کنید ـ ج 16 ص 232 ـ 03/05/61 ـ ج 17 ص 137 ـ 12/10/61 ـ ج 16 ص 20 ـ 04/11/60
14/6ـ وحدت و امنیت جهان اسلام
ـ برای ایجاد امنیت در جهان اسلام باید کشورهای اسلامی را با هم متحد کنید ـ ج 14 ص 25 ـ 04/11/59
15/6ـ اتحاد مسلمین و مقابله با کفر
ـ مسلمین را در مقابل کفار متحد کنید ـ ج 17 ص 13 ـ 17/06/61 ـ ج 13 ص 1 ـ 20/05/59
16/6ـ کشورهای اسلامی و سلطه آمریکا
ـ باید کشورهای اسلامی را متوجه کنید که مهمترین مسئله آنها سلطه آمریکاست ـ ج 13 ص 83 ـ 21/06/59 ـ ج 10 ص 76 ـ 07/08/58 ـ ج 15 ص 277 ـ 20/10/1360
17/6ـ کشورهای اسلامی و اسرائیل
ـ کشورهای اسلامی را تشویق به اتحاد و قیام همگانی علیه اسرائیل کنید ـ ج 16 ص 201 ـ 23/03/61
18/6ـ رابطه با کشورهای اسلامی
ـ روابطشان را با کشورهای اسلامی حول مقصد اسلام تنظیم کنید ـ ج 15 ص 279 و 280 ـ 20/10/60
19/6ـ اصل در رابطه با ابرقدرتها
ـ اصل در رابطه با ابرقدرتها را عدم اعتماد بگذارید ـ 23 محرم الحرام 1409
20/6ـ کشورهای اسلامی و اصول نه شرقی نه غربی
ـ کشورهای اسلامی را تشویق به پیروی از اصول نه شرقی و نه غربی بکنید ـ ج 20 ص 109 ـ 06/05/66
21/6ـ کشورهای اسلامی و عدم وابستگی
ـ کشورهای اسلامی را به عدم وابستگی به غرب و اروپا و آمریکا تشویق کنید ـ ج 20 ص 109 ـ 06/05/66
22/6ـ اصول نه شرقی نه غربی انقلاب
ـ نباید تحت هیچ شرایطی از اصول نه شرقی و نه غربی انقلاب عدول کنید ـ ج 21 ص 36 ـ 11/07/67 ـ ج 18 ص 168 ـ 29/08/62 ـ ج 9 ص 39 ـ 13/06/58
23/6ـ سیاست خارجی و استقلال و آزادی نظام اسلامی
ـ حفظ استقلال و آزادی نظام اسلامی اصل و اساس سیاست در ارتباط با بیگانگان باشد ـ ج 20 ص 227 ـ 29/04/67
24/6ـ سیاست و عزت
ـ باید عزت اسلامی در مواضع بین المللی و روابط بین ملتها حفظ شود ـ ج 18 ص 71 ـ 26/05/62
25/6ـ گسترش حکومت اسلامی
ـ سیاست تشکیل حکومت اسلامی در تمام کشورها را تعقیب کنید ـ ج 9 ص 228 ـ 08/07/58
26/6ـ سیاست خارجی و آمریکا
ـ در سیاستهای خارجی با آمریکا مقابله کنید ـ ج 10 ص 238 ـ 06/09/58
27/6ـ روابط خارجی و ظلم
ـ در روابط خارجی نباید زیر بار ظلم بروید ـ ج 6 ص 57 ـ 02/02/58
28/6ـ روابط خارجی و عدم ظلم
ـ در روابط خارجی نباید به کشورهای دیگر ظلم کنید ـ ج 14 ص 66 ـ 22/11/59 ـ ج 6 ص 166 ـ 22/02/58
29/6ـ سیاست خارجی و قدرت نظام
ـ سیاستها به گونه ای باشد که قدرت نظام حفظ شود ـ ج 16 ص 162 ـ 08/03/61
30/6ـ حفظ استقلال
ـ در سیاست خارجی استقلال کشور حفظ شود وصیت نامه حضرت امام(ره).
31/6ـ رابطه با دولتها
ـ با دولتهایی که قصد دخالت در امور کشور را ندارند رابطه داشته باشید وصیت نامه حضرت امام (ره).
32/6ـ روابط و وابستگی
ـ از روابطی که شائبه وابستگی کشور را دارد پرهیز کنید وصیت نامه حضرت امام(ره).
33/6ـ رابطه با کشورهای اسلامی
ـ روابط خود را با کشورهای اسلامی بهتر کنید وصیت نامه حضرت امام (ره).
34/6ـ بیداری دولتها
ـ دولتمردان کشورهای اسلامی را بیدار و دعوت به وحدت کنید وصیت نامه حضرت امام(ره).
35/6ـ دعوت مستضعفان به قیام
ـ مستضعفان جهان را دعوت به قیام کنید وصیت نامه حضرت امام (ره).
36/6ـ دعوت به اتحاد
ـ مسلمانان جهان را به اتحاد حول پرچم اسلام و تشکیل دولت واحد با جمهوری های مستقل دعوت کنید وصیت نامه حضرت امام(ره).
37/6ـ حمایت از مستضعفان جهان
ـ از مستضعفین جهان حمایت کنید ـ ج 16 ص 69 ـ 18/12/60
38/6ـ ساده اندیشی در مقابل کفر
ـ به دلیل تقابل همیشگی کفر و ایمان در رابطه با دشمنان نباید دچار ساده اندیشی شوید ـ ج 21 ص 52 ـ 02/09/67
39/6ـ تهدید ابرقدرتها
ـ باید جهانیان را متوجه تهدید ابرقدرتها کنید ـ ج 17 ص 70 ـ 13/08/61 ـ ج 18 ص 221 ـ 18/11/62
40/6ـ رکود نقطه مخالفت ابرقدرتها
ـ از رکود کانون انقلاب ایران که نقطه محور مخالفت ابرقدرتها است جلوگیری نمائید ـ ج 15 ص 117 ـ 10/06/60
41/6ـ روابط خارجی اسلامی
ـ روابط خارجی باید اسلامی باشد ـ ج 19 ص 73 ـ 06/08/63
42/6ـ رابطه با اسرائیل
ـ نباید با اسرائیل رابطه داشته باشید ـ ج 15 ص 108 ـ 02/06/60 ـ ج 16 ص 219
43/6ـ حمایت از مستضعفین
ـ پیروزی شما باید پشتوانه مستضعفین جهان باشد ـ ج 16 ص 69 ـ 18/12/60
44/6ـ دفاع از اسلام و حزب الله
ـ اصل در سیاست جمهوری اسلامی باید دفاع از اسلام و حزب الله باشد ـ ج 21 ص 108 ـ 02/01/68
45/6ـ اسلام و ابرقدرتها
ـ با اتکا به اسلام ابرقدرتها را بشکنید ـ ج 13 ص 168 ـ 25/08/58
46/6ـ حفظ سیاست داخلی و خارجی
ـ باید مسیر سیاست واقعی داخلی و خارجی کشور استمرار یابد و عوض نشود ـ ج 21 ص 37 ـ 11/07/67
47/6ـ سیاست خارجی و دشمنان
ـ در سیاستهای خارجی دشمنان را از خود مأیوس کنید ـ ج 15 ص 140 ـ 17/06/60
48/6ـ تشویق ملتها
ـ ملتها را تشویق کنید تا خودشان اقدام به نجات کشورشان کنند ـ ج 14 ص 174 ـ 20/01/60 ـ ج 18 ص 176 ـ 16/09/62 ـ ج 17 ص 192 ـ 21/11/61
49/6ـ شکستن ابهت ابرقدرتها
ـ در سیاست خارجی باید ابهت ابرقدرتها را نزد مردم جهان بشکنید ـ ج 11 ص 45 ـ 28/09/58 ـ ج 13 ص 140 ـ 12/08/59 ـ ج 16 ص 198 ـ 23/03/61 ـ ج 16 ص 163 ـ 09/03/61 ـ ج 14 ص 86 ـ 27/11/59 ـ ج 18 ص 244 ـ 09/12/62
6/50ـ حفظ مصالح مسلمین
ـ در سیاست خارجی به فکر مصالح مسلمین باشید.ـ ج 18 ص 274ـ 23/02/63
51/6ـ انتقال تجربیات
ـ باید تجربیات انقلاب را به مبارزان راه حق منتقل کنید.ـ ج 20 ص 109ـ 06/05/66ـ ج 20 ص 129ـ 06/05/66
52/6ـ آزادی قوه فعال جهان
ـ باید در صدد آزاد کردن قوه فعال جهان اسلام باشید.ـ ج 20 ص 231ـ 29/04/67ـ ج 20 ص 227ـ 29/04/67
53/6ـ سنبل مبارزه علیه مستکبران
ـ روز هایی را که سنبل مبارزه علیه مستکبرین است، زنده نگه دارید.ـ ج 8 ص 232ـ 25/05/58
54/6ـ نقش جمهوری اسلامی در جهان
ـ در برنامه ها به نقش جمهوری اسلامی در جهان توجه شود.ـ ج 18 ص 82ـ 07/06/62
55/6ـ سیاست خارجی و تاثیر از دشمنان
ـ نباید در سیاست خارجی تحت تاثیر دشمنان واقع شوید.ـ ج 18 ص 209ـ 27/10/62
56/6ـ صدور انقلاب و تبلیغ
ـ با تبلیغ، انقلاب را صادر کنید.ـ ج 18 ص 79ـ 2/6/62ـ ج 13 ص 260ـ 16/10/59ـ ج 10 ص 18ـ 29/7/58
57/6ـ صدور ارزشها
ـ باید ارزش های انسانی را به جهان صادر کنید.ـ ج 17 ص 237ـ 4/2/62ـ ج 15 ص 105ـ 31/05/60
58/6ـ صدور انقلاب و معرفی اسلام
ـ باید اسلام را به دنیا معرفی کنید.ـ ج 18 ص 102ـ 15/6/62
59/6ـ وزارت خارجه
ـ با اسلامی کردن وزارت خارجه، ماهیت اسلامیتان را به خارج نشان دهید.ـ ج 17 ص 123ـ 04/10/61
60/6ـ حساسیت جایگاه وزارت خارجه
ـ به جایگاه حساس وزارت خارجه توجه شود.ـ ج 18 ص 64ـ 20/05/62

7ـ سازمان های بین المللی

1/7ـ سازمان های بین المللی و گسترش نفوذ اسلام
ـ حضور در سازمان های بین المللی باید برای گسترش نفوذ اسلام و کم کردن سلطه جهانخواران و خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم در جهان باشد.ـ ج 13 ص 68ـ 19/6/59ـ ج 12 ص 60ـ 6/2/59ـ ج 17 ص 52ـ 21/7/61ـ ج 16 ص 21ـ 4/11/60ـ ج 12 ص 60ـ 6/2/59
2/7ـ سازمان ملل و فریب کشور ها
ـ باید مراقب باشید سازمان ملل کشور را بازی ندهد.ـ ج 13ص 68ـ 19/6/59ـ ج 12 ص 60ـ 6/2/59ـ ج 17 ص 52ـ 21/7/61ـ ج 16 ص 52ـ 4/11/60 ج 12 ص 60ـ 6/2/59
3/7ـ مقررات خود ساخته بین المللی
ـ باید با قوانین و مقررات خود ساخته بین المللی که به نفع ابر قدرت هاست مقابله کنید.ـ 29/4/67ـ 29/04/67
4/7ـ روش های استکباری مهار کشورها
ـ باید روش استکبار را در مهار کشورهای اسلامی افشا کنید.ـ 29/4/67ـ 29/04/67
5/7ـ کشور های اسلامی و مقررات کفر
ـ کشور های اسلامی را نسبت به پیروی نکردن از سیاستها و مقررات کفر تشویق کنید.ـ ج 20 ص 11ـ 06/05/66
6/7ـ شکستن محیط خفقان دنیا
ـ محیط خفقان ابر قدرت ها را بشکنید.ـ ج 18 ص 100ـ 15/6/62
7/7ـ شناساندن بت پرستی مدرن
ـ روش های بت پرستی مدرن را به جهانیان بشناسانید.ـ ج 20 ص 11ـ 06/05/66
8/7ـ کشور های غیر متعهد
ـ در کنفرانس غیر متعهدها به دنبال منزوی کردن کشور های وابسته باشید.ـ ج 17 ص 211ـ 22/12/61ـ ج 16 ص 169ـ 11/3/61ـ ج 14 ص 107ـ 10/12/59
9/7ـ انعکاس مسائل ایران
ـ مسائل داخلی ایران را در سازمان های بین المللی منعکس کنید.ـ ج 18ص 112ـ 28/6/62