سیاست های کلان سیاسی از کلام امام خمینی رحمه الله علیه

مرکز غدیر

3ـ انقلاب

1/3ـ استمرار مبارزه
ـ تا شرک و کفر جهانی وجود دارد باید مبارزه ادامه یابد ـ ج 20 ص 236 ـ 29/4/67
2/3ـ انقلاب جهانی
ـ انقلاب را به سمت جهانی شدن پیش ببرید ـ ج 16 ص 88 ـ 1/1/61
3/3ـ انقلاب و جهت اسلامی
ـ جهت اسلامی انقلاب را حفظ کنید ـ ج 18 ص 59 ـ 17/5/62
4/3ـ انقلاب، مردم و مکتب
ـ مردمی و مکتبی بودن انقلاب را حفظ کنید ـ ج 12 ص 185 ـ 27/3/59
5/3ـ نجات اسلام
ـ باید برای نجات اسلام از شر ابرقدرتها تلاش کنید ـ ج 14 ص 139 ـ 28/12/59
6/3ـ تحقق اسلام
ـ برای تحقق اسلام کوشش کنید ـ ج 16 ص 93 ـ 1/1/61 ـ ج 9 ص 241 ـ 10/7/58
7/3ـ حفظ اسلام و اصول انقلاب
ـ باید اسلام و اصول انقلاب را حفظ کنید ـ ج 20 ص 234 ـ 29/4/67
8/3ـ مواضع اصولی
ـ نباید در هیچ شرایطی از مواضع اصولی انقلاب عدول شود ـ ج 21 ص 96 ـ 3/12/67 ـ ج 21 ص 95 ـ 3/12/67
9/3ـ انجام تکلیف
ـ در هر شرایطی تنها به دنبال انجام تکلیف باشید ـ ج 21 ص 95 ـ 3/12/67
10/3ـ تبدیل مقاصد باطل
ـ مقاصد الهی را جایگزین مقاصد باطل کنید ـ ج 16 ص 86 ـ 27/12/60
11/3ـ شکست ابرقدرتها
ـ ابرقدرتها را شکست دهید ـ ج 13 ص 197 ـ 16/9/59
12/3ـ سد راه ابرقدرتها
ـ راههای نفوذ ابرقدرتها را به نظام اسلامی مسدود نمایید ـ ج 18 ص 102 ـ 15/6/62
13/3ـ شکست سلطه جهانخواران
ـ باید سلطه جهانخواران بر ملتهای مستضعف را بشکنید ـ ج 14 ص 146 ـ 1/1/60 ـ ج 18 ص 128 ـ 4/7/62
14/3ـ نقشه ابرقدرتها
ـ با نقشه های شوم ابرقدرتها مبارزه کنید ـ ج 11 ص 225 ـ 18/10/58
15/3ـ مبارزه با استکبار
ـ باید آمریکا را زیر پا بگذارید ـ ج 17 ص 233 ـ 21/1/62
16/3ـ اتحاد دشمنان
ـ باید مراقب اتحاد دشمنان علیه اسلام باشید ـ ج 17 ص 111 ـ 28/9/61
17/3ـ مردم و مبارزه با دشمنان
ـ با حفظ مردم در صحنه جلو دشمنان را سد کنید ـ ج 16 ص 123 ـ 24/1/61
18/3ـ انقلاب و مردم
ـ نباید اتصال انقلاب از متن مردم قطع شود ـ ج 16 ص 26 ـ 14/11/60 ـ ج 11 ص 166 ـ 11/10/58 ـ ج 14 ص 203 ـ 7/2/60
19/3ـ انقلاب و اقامه عدل
ـ برای اقامه عدل فشارها را تحمل کنید ـ ج 20 ص 141 ـ 23/5/66
20/3ـ حمایت از محرومین
ـ نباید از سیاست حمایت از محرومین عدول کرده و از سرمایه داری حمایت کنید ـ ج 20 ص 111 ـ 06/05/66
21/3ـ انقلاب درونی
ـ انقلاب درونی جامعه را حفظ کنید ـ ج 19 ص 268 ـ 21/11/64
22/3ـ ایمان، منشأ، تحرک اجتماعی و حفظ انقلاب
ـ همان گونه که ایمان به خدا منشأ پیدایش و پیروزی انقلاب بوده باید منشأ تحرک اجتماعی، حفظ و تداوم انقلاب باشد ـ ج 9 ص 98 ـ 21/6/58
23/3ـ نحوه حرکت انقلاب
ـ باید به گونه ای حرکت کنید که ضایعات انقلاب کم باشد ـ ج 13 ص 181 ـ 27/8/59
24/3ـ ملاک در انقلاب
ـ میزان باید تقوا باشد نه ملیت ـ ج 13 ص 164 ـ 16/8/59
25/3ـ احترام به ادیان رسمی
ـ باید برای ادیان رسمی احترام قائل شوید ـ ج 17 ص 78 ـ 27/8/61
26/3ـ مقاصد انقلاب
ـ مقاصد انقلاب را تعقیب کنید ـ ج 10 ص 127 ـ 13/8/58

4ـ پاسداری و حفظ

1/4ـ حفظ اسلام
ـ برای در امان ماندن از شرق و غرب، اسلام را نگه دارید ـ ج 18 ص 221 ـ 18/11/62
2/4ـ ادامه انقلاب
ـ انقلاب را ادامه دهید ـ ج 19 ص 22 ـ 10/4/63
3/4ـ حفظ انقلاب
ـ باید انقلاب را حفظ کنید ـ ج 14 ص 70 ـ 24/11/59
4/4ـ توجه به اسلام
ـ اجازه ندهید توجه نسبت به اسلام در جامعه کم شود ـ ج 18 ص 279 ـ 23/2/63
5/4ـ حیثیت اسلام و کشور
ـ حیثیت اسلام و کشور را حفظ کنید ـ ج 16 ص 7 ـ 28/10/60
6/4ـ پاسداری از اسلام
ـ باید همه اقشار ملت از اسلام پاسداری نمایند ـ ج 13 ص 201 ـ 22/9/59
7/4ـ نظام و تکلیف همگانی
ـ حفظ نظام تکلیف همگانی است ـ ج 20 ص 5 ـ 19/3/65 ـ ج 18 ص 240 ـ 22/11/62 ـ ج 19 ص 150 ـ 4/2/64 ـ ج 19 ص 50 ـ 11/6/63 ـ ج 18 ص 272 ـ 9/2/63 ـ ج 15 ص 203 ـ 4/8/60 ـ ج 19 ص 112 ـ 6/12/63 ـ ج 17 ص 120 ـ 4/10/61 ـ ج 17 ص 185
8/4ـ قدرت نظام
ـ قدرت نظام را حفظ کنید ـ ج 18 ص 125 ـ 3/7/62
9/4ـ خشم مردم علیه ابرقدرتها
ـ باید موضع گیری ها به گونه ای باشد که خشم و کینه انقلابی مردم علیه جهانخواران حفظ شود ـ ج 21 ص 48 ـ 10/8/67
10/4ـ کید از آمریکا
ـ نباید از کید آمریکا غافل شوید ـ ج 15 ص 100 ـ 27/5/60
11/4ـ اتکا بر مستضعفان
ـ با اتکا بر مستضعفین نظام را حفظ کنید ـ ج 18 ص 131 ـ 4/7/62
12/4ـ پاسداری و اعتماد به خدا
ـ باید حفظ و پاسداری از انقلاب اسلامی بر پایه اعتماد به خدا و اتکا به نفس باشد ـ ج 18 ص 146 ـ 1/8/62
13/4ـ انقلاب و ضربه به اسلام
ـ باید جلو ضربه زدن به اسلام را بگیرید ـ ج 18 ص 183 ـ 26/9/62
14/4ـ تحمل مشکلات
ـ مشکلات حفظ انقلاب را تحمل کنید ـ ج 18 ص 201 ـ 13/10/62
15/4ـ ارزشها و تحمل مشکلات
ـ برای به دست آوردن ارزشها و پیاده کردن اسلام باید مشکلات را تحمل کنید ـ ج 18 ص 148 ـ 1/8/62
16/4ـ اسلام و فدا کردن امیال
ـ در صورت به خطر افتادن اسلام باید امیال جامعه (نیازهای غیر ضروری) را فدای آن کنید ـ ج 16 ص 173 ـ 13/3/61
17/4ـ رفتار با مردم
ـ باید با رفتار و اخلاق اسلامی با مردم، انقلاب را نگه دارید ـ ج 13 ص 34 ـ ج 15 ص 242 ـ 11/9/60

5ـ حکومت اسلامی

1/5ـ تفاوت حکومت اسلامی با سایر کشورها
ـ به دلیل ماهیت اسلامی بودن حکومت، اهداف، موضوعات و روشهای اداره نظام اسلامی با دیگر حکومتها باید متفاوت باشد ـ ج 12 ص 220 ـ 15/4/59
2/5ـ شیوه اداره اسلامی و غربی
ـ شکل و شیوه اداره کشور را از فرم غربی خارج کرده و بر مبنای اسلامی تنظیم نمایید ـ ج 9 ص 109 و 110 ـ 22/6/58
3/5ـ نیازهای جامعه دینی
ـ برای تبدیل فرم غربی به اسلامی باید نیازهای خود را، بدون دنباله روی از غرب شناسایی کنیم ـ ج 9 ص 109 و 110 ـ 22/6/58
4/5ـ الگو جامعه و ایمان
ـ برای اداره جامعه باید الگوهای اجتماعی قادر به تقویت ایمان مردم باشد ـ ج 17 ص 101 ـ 13/9/61
5/5ـ خط حاکم بر نظام
ـ باید خط حاکم بر حکومت جمهوری در ایران خط اسلام باشد ـ ج 18 ص 134 ـ 13/7/62
6/5ـ اساس حکومت
ـ حکومت اسلامی باید مبتنی بر قانون و مجری احکام فردی و اجتماعی اسلام باشد ـ ج 9 ص 41 ـ 14/6/58 ـ ج 18 ص 193 ـ 21/11/61
7/5ـ جهت گیری حکومت
ـ باید جهت گیری نظام به سمت اسلام باشد نه مادیات ـ ج 13 ص 143 ـ 12/8/59
8/5ـ حکومت و عدالت
ـ در حکومت اسلامی باید عدالت اصل باشد ـ ج 4 ص 254 ـ 1/11/57
9/5ـ امکانات حکومت
ـ تمام امکانات مادی و معنوی را برای استقرار حکومت اسلامی به کار گیرید ـ ج 11 ص 210 ـ 15/10/58
10/5ـ الگوی حکومتی
ـ شیوه تنظیمات فردی و اجتماعی حضرت علی (ع) را الگوی حکومت اسلامی قرار دهید ـ ج 19 ص 61 ـ 23/6/63 ـ ج 18 ص 127 ـ 4/7/62
11/5ـ حفظ حکومت و ظلم ها
ـ با حفظ حکومت اسلامی ظلم ها را محو کنید ـ ج 11 ص 203 ـ 15/10/58 ـ ج 11 ص 48 ـ 28/9/58
12/5ـ آمادگی برای ظهور حضرت
ـ تنظیمات اجتماعی باید در جهت آماده کردن مردم و جامعه برای ظهور حضرت (عج) باشد ـ ج 20 ص 198 ـ 14/1/67
13/5ـ حکومت و سلامت دینی
ـ حکومت اسلامی باید سلامت دینی و نفسی مردم را تأمین کند ـ ج 14 ص 226 ـ 28/2/60
14/5ـ حکومت و حاکمیت الهی
ـ حاکمیت خداوند باید در حکومت اسلامی تأمین شود ـ ج 17 ص 62 ـ 25/7/61
15/5ـ تثبیت نظام
ـ در حفظ تثبیت نظام کوشا باشید ـ ج 20 ص 47 ـ 18/8/65
16/5ـ اداره و قدرت الهی
ـ در اداره جامعه، اتکا به قدرت الهی فراموش نشود ـ ج 19 ص 151 ـ 4/2/64 ـ ج 16 ص 231 ـ 3/5/61
17/5ـ محیط جامعه
ـ وضع جامعه به گونه ای تنظیم شود که نشان دهنده محیط اسلامی باشد ـ ج 19 ص 241 ـ 11/8/64
18/5ـ پایبندی به اخلاق
ـ به اخلاق و ارزشهای انسانی پایبند باشید ـ ج 14 ص 53 ـ 19/11/59
19/5ـ حکومت و ابرقدرتها
ـ شیوه حکومت به گونه ای باشد که نظام، ترسی از ابرقدرتها در بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد ـ ج 18 ص 51 ص 11/5/62
20/5ـ دولت و مشارکت مردم
ـ سیاست دولت باید در جهت همراه کردن مردم با اهداف باشد ـ ج 16 ص 123 ـ ج 19 ص 134 ـ 29/12/63
21/5ـ فساد حکومت
ـ مراقب باشید حکومت فاسد نشود ـ ج 19 ص 20 ـ 10/4/63
22/5ـ حکومت و ظلم
ـ نباید در حکومت به کسی ظلم کنید ـ ج 13 ص 44 ـ 4/6/59
23/5ـ نحوه اداره حکومت
ـ برای اداره حکومت نباید تنها متوسل به زور شد ـ ج 11 ص 44 ـ 28/9/58
24/5ـ خدمت و موازین اسلامی
ـ خدمت به جامعه باید بر اساس موازین اسلامی باشد ـ ج 16 ص 243 ـ 17/5/61
25/5ـ حکومت، اجرا، احکام و خدمت
ـ حکومت باید برای اجرای احکام و خدمت به مردم باشد نه حاکمیت نفسانی ـ ج 18 ص 83 ـ 7/6/62 ـ ج 18 ص 113 ـ 29/6/62 ـ ج 16 ص 163 ـ 9/3/61
26/5ـ طبقه مسئولین
ـ مسئولین دولتی از اقشار محروم جامعه باشند ـ ج 20 ص 143 ـ 1/6/66
27/5ـ سیاستها و محرومین
ـ سیاستهای دولت باید در جهت حمایت هر چه بیشتر از محرومین جامعه باشد ـ ج 18 ص 130 ـ 4/7/62
28/5ـ حفظ مسئولین
ـ مسئولین نظام را با قوت حفظ کنید ـ ج 16 ص 92 ـ 1/1/61
29/5ـ اطلاع رسانی به مردم
ـ کارهایی را که در نظام انجام می شود، به اطلاع مردم برسانید ـ ج 19 ص 34 ـ 4/6/63
30/5ـ شیوه حکومت بر مردم
ـ باید بر قلب های مردم حکومت کنید نه بر بدن های آنان ـ ج 14 ص 118 ـ 13/12/59
31/5ـ هماهنگی دولت بر مردم
ـ با تمام توان هماهنگی بین دولت و مردم را حفظ کنید ـ ج 15 ص 214 ـ 23/8/60 ـ ج 17 ص 90 ـ 6/9/61
32/5ـ اهمیت برنامه
ـ امر برنامه در حکومت اسلامی را از اهم مسائل قرار دهید ـ ج 17 ص 95 ـ 11/9/61
33/5ـ اساس برنامه ریزی
ـ باید برنامه ریزی را بر اساس اسلام انجام دهید ـ ج 17 ص 164 ـ 4/11/61 ـ ج 18 ص 178 ـ 20/9/62
34/5ـ برنامه ریزی و تهذیب جامعه
ـ تهذیب جامعه در رأس مسائل برنامه ریزی حکومت قرار گیرد ـ ج 16 ص 8 ـ 30/10/60
35/5ـ برنامه ریزی و شناخت جامعه
ـ باید بر پایه وحدت رویه عمل و نظر و شناخت درست از حکومت و جامعه و منافع مسلمین اقدام به برنامه ریزی برای حکومت نمود ـ ج 21 ص 47 ـ 10/8/67
36/5ـ پیاده کردن احکام
ـ در پیاده کردن احکام اسلامی از تبلیغات خارجی ها نترسید و سستی نکنید ـ ج 18 ص 178 ـ 20/9/62
37/5ـ برنامه ریزی و تشریفات
ـ برنامه ریزی به گونه ای باشد که تشریفات در جامعه کم شود ـ ج 16 ص 80 ـ 24/12/60
38/5ـ شورای مصلحت و مصالح نظام
ـ شورای مصلحت در تصمیم گیری ها باید مصالح نظام و مردم را رعایت کرده و از حاکمیت اسلام آمریکایی جلوگیری نماید ـ ج 20 ص 176 ـ 30/04/59
39/5ـ شورای نگهبان
ـ شورای نگهبان برای همیشه جزو ارکان نظام باشد ـ ج 19 ص 51 ـ 11/6/63
40/5ـ شورای نگهبان و مجلس
ـ شورای نگهبان، اشتباهات مجلس را با استقلال عمل رفع کند ـ ج 18 ص 264 ـ 19/1/63
41/5ـ مجلس شورای اسلامی
ـ تمام قوا باید تابع مجلس باشند ـ ج 12 ص 17 ـ 29/12/58 ـ ج 17 ص 160 ـ 4/11/61
42/5ـ مجلس، صلاح یا فساد جامعه
ـ با توجه به این که برنامه ریزی و الگوی عملی کشور در فساد یا صلاح جامعه نقش اساسی دارد در برنامه ریزها از آن غفلت نمود ـ ج 18 ص 1 ـ 14/3/62 ـ ج 18 ص 202 ـ 3/10/62
43/5ـ قداست مجلس
ـ اجازه ندهید قداست مجلس شکسته شود ـ ج 19 ص 232 ـ 24/7/64 ـ ج 20 ص 94 ـ 13/3/66
44/5ـ قوه قضائیه
ـ قوه قضائیه باید مستقل باشد ـ ج 18 ص 169 ـ 29/8/62
45/5ـ مناصب قضایی
ـ مناصب قضایی را به دست افراد متقی بدهید ـ ج 18 ص 96 ـ 13/6/62 ـ ج 19 ص 87 ـ 2/10/63
46/5ـ قضاوت و حیثیت کشور
ـ با قضاوتهای درست و صحیح، حیثیت کشور و مسلمانان را حفظ کنید ـ ج 19 ص 192 ـ 8/5/64 ـ ج 17 ص 147 ـ 18/10/61
47/5ـ قضاوت
ـ قضات باید بر اساس موازین شرع عمل کنند ـ ج 16 ص 252 ـ 31/5/61
48/5ـ اجرای حدود
ـ حدود را در جامعه اسلامی اجرا کنید ـ ج 19 ص 193 ـ 8/5/64
49/5ـ نحوه رفتار قوه قضائیه
ـ قوه قضائیه برای نجات کشور بر اساس موازین اسلامی و انسانی رفتار کند ـ ج 19 ص 184 ـ 18/4/64
50/5ـ تشکیلات دادگستری
ـ باید فرم دادگستری از غربی به فرم اسلامی تبدیل شود ـ ج 11 ص 183 و 184 ـ 12/10/58
51/5ـ مراحل دادگاه و تقلید از غرب
ـ نباید مراحل دادگاهی را از غرب تقلید نمایید ـ ج 11 ص 183 و 184 ـ 12/10/58