راز دعوت(آموزه هایی از قرآن و حدیث درباره تبلیغ)

نویسنده : محمد موحدی نژاد

تذكّرات

1- در زمان هاى مناسب از توصیه و سفارش كردن به نماز غافل نشویم.
2- در روستاها به خصوص مناطق كشاورزى روایات زكات را مطرح كنیم.
3- به مدارس منطقه تبلیغى خود سرى بزنیم و ضمن كلاسدارى و اقامه نماز، گفتگویى با معلمان و مربّیان و دانش آموزان داشته باشیم.
4- جوانان مستعد را شناسایى و از آنان براى تحصیل در حوزه علمیّه دعوت كنیم.
5 - آیات و روایات و مسائل شرعى را از رو بخوانیم كه صحیح تر و مقدّس تر و مؤثّرتر است.
6- در انتخاب محل اقامت كه بى مسأله و خوشنام باشد دقّت كنیم.
7- بیشتر وقت خود را صرف تلاوت و تدبّر در قرآن كنیم.
8 - از كنار سؤالات و شبهاتى كه زمینه اختلاف مى شود با دقّت و كریمانه بگذریم.
9- مسائل صنفى داخل حوزه و مدرسه و روحانیت را براى مردم بیان نكنیم.
10- از خدمات حوزه ها، شهدا، مجروحین، خدمتگزاران حوزه هم سخن گرچه كوتاه بگوییم.
11- در كنار بیان خدمات، انتقادات به عملكرد نظام را پذیرا باشیم و مطرح كنیم.
12- اگر مساجد و تكایا نزدیك به هم است، از كارهاى منفى و رقابتى پرهیز كنیم.
13- برخورد با تهاجم فرهنگى دو راه دارد:
الف: تشویق به ازدواج آسان و دورى از خرافات. «من تزوّج فقد احرز نصف دینه»(290)
ب: توجّه و توصیه ویژه به نماز. «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ »(291)
14- در جهت مهجوریّت زدایى از قرآن، تمام توان و استعداد و ابتكار خود و اطرافیان را بكار گیریم.
15- سعى كنیم كه محور سخنرانى ها شعر و خواب و داستان سرایى و وقت گذرانى نباشد كه ما در مقابل اتلاف وقت و عمر مردم مسئول مى باشیم.
16- زمان سخنرانى و كلاس را با برنامه هاى پرجاذبه و پربیننده تلویزیون تنظیم كنیم.
17- از حمایت و طرفدارى و تعصب نابجا و غیرمنطقى از شخص و گروه پرهیز كنیم.
18- به سخنرانى و برنامه هاى موفّق خود مغرور نشویم.
19- با نثار قرائت آیات و ذكرها به ارواح طیّبه علما، شهدا و آنهایى كه براى ترویج و تبلیغ دین در طول تاریخ زحمت كشیده اند، دعاى آن ها را در عالم برزخ پشتوانه موفقیت خود قرار دهیم.
20- از متهم كردن و انگ زدن به افراد و گروه هاى كه مخالف ما هستند، پرهیز كنیم.
21- از جوانان و نوجوانانى كه امتیازاتى در جهت حضور در جبهه و تحصیل و عبادت و اخلاق و... دارند با نام و نشان تجلیل كنیم.
22- با توجه به این كه مردم ما را الگوى اسلام مى دانند در رفتار و گفتار و كردار، غذا خوردن، راه رفتن، برخورد با افراد و نوع لباس و... كمال دقت و مراقبت را داشته باشیم.
خداوندا! روح انبیا، اوصیا، شهدا، علما و مبلّغان راستین را از ما راضى فرما.
«و السلام على من اتّبع الهدى»

پاورقی

1 - احزاب، 39.
2 - نحل، 36.
3 - آل عمران، 104.
4 - بحار، ج 74، ص 414.
5 - با استفاده از كتاب راهبردهاى روانشناختى تبلیغ.
6 - نمل، 18.
7 - نمل، 24.
8 - فاطر، 24.
9 - توبه، 122.
10 - احزاب، 4546-.
11 - بحار، ج 97، ص 183.
12 - فصلت، 33.
13 - كافى، ج 5، ص 28.
14 - بحار، ج 83، ص 18.
15 - علق، 1.
16 - علق، 1.
17 - انشراح، 7 - 8.
18 - غافر، 44.
19 - آل عمران، 38.
20 - ذاریات، 18.
21 - قرآن و تبلیغ، از ناسخ التواریخ، ج 7، ص 326.
22 - صافّات، 102.
23 - توبه، 128.
24 - ترجمه تحف العقول، 26.
25 - انبیاء، 107.
26 - بحار 2، 92.
27 - اصول كافى، ج 1، ص 17.
28 - غرر الحكم، ج 1، ح 23.
29 - طه، 29 - 32.
30 - قصص، 34.
31 - قصص، 35.
32 - آل عمران، 52.
33 - یوسف، 77.
34 - نمل، 59.
35 - شورى، 13.
36 - بحار، ج 75، ص 142.
37 - میزان الحكمه، ج 4، ص 70.
38 - انعام، 162 - 163.
39 - انعام، 79.
40 - به نقل از استاد قرائتى.
41 - احقاف، 35.
42 - شورى، 15.
43 - مائده، 41.
44 - به نقل از حجّةالاسلام و المسلمین قرائتى.
45 - بقره، 44.
46 - صف، 2.
47 - نهج البلاغه، حكمت 73.
48 - اصول كافى، ج 1، ص 44.
49 - بحار، ج 78، ص 299.
50 - كافى، ج 2، ص 78.
51 - جمعه، 5.
52 - كنز العمّال، ج 9، ص 291.
53 - بحار، ج 10، ص 100.
54 - بحار، ج 14، ص 309.
55 - غررالحكم.
56 - بحار، ج 2، ص 39.
57 - تفسیر نور، ج 1، ص 104.
58 - طه، 25.
59 - انشراح، 1 -3.
60 - با استفاده از تفاسیر نمونه و نور.
61 - ده گفتار شهید مطهرى.
62 - قلم، 4.
63 - آل عمران، 159.
64 - انبیاء، 107.
65 - تفسیر نمونه، ج 19، ص 302.
66 - ص ، 86.
67 - بحار، ج 41، ص 161.
68 - بحار، ج 16، ص 238.
69 - واقعه، 10 11.
70 - هود، 62.
71 - شعراء، 215.
72 - بحار، ج 72، ص 119.
73 - بحار، ج 72، ص 120.
74 - طه، 114.
75 - منیةالمرید، ص 229.
76 - كهف، 65.
77 - بحار، ج 16، ص 248.
78 - همان، 249.
79 - بقره، 129.
80 - نساء، 79.
81 - آل عمران، 164.
82 - كافى، ج 2، ص 123.
83 - انبیاء، 57.
84 - انبیاء، 58.
85 - طه 97
86 - احزاب، 56.
87 - انعام، 14.
88 - نهج البلاغه، خطبه 175.
89 - نحل، 36.
90 - طه، 24.
91 - حجر، 94 و 95.
92 - میزان الحمكة، ج 1، ص 506.
93 - میزان الحكمه، ج 1، ص 128.
94 - مردم شناسى و مردم دارى، 262.
95 - مردم شناسى و مردم دارى، 262.
96 - مردم شناسى و مردم دارى، 262.
97 - طه، 27 - 28 .
98 - مریم، 97.
99 - احزاب، 70.
100 - قمر، 17.
101 - حشر، 21.
102 - ابراهیم، 25.
103 - بقره، 261.
104 - بقره، 264.
105 - نساء، 79.
106 - زلزال، 1 - 2.
107 - یوسف، 3.
108 - اعراف، 176.
109 - یوسف، 111.
110 - كهف، 13.
111 - یوسف، 3.
112 - هود، 120.
113 - كهف، 13.
114 - اعراف، 7.
115 - اعراف، 176.
116 - یوسف، 111.
117 - یوسف، 3. تفسیر نور.
118 - بقره، 119.
119 - توبه، 103.
120 - قرآن و تبلیغ، ص 147.
121 - مطففین، 1.
122 - مطففین، 10.
123 - همزه، 1.
124 - فصلت، 40.
125 - كافى، ج 1، ص 17.
126 - اعراف، 31.
127 - طه، 81.
128 - انعام، 142.
129 - انعام، 141.
130 - مائده، 88.
131 - بقره، 60.
132 - انفال، 69.
133 - مؤمنون، 51.
134 - سبأ، 15.
135 - طه، 54.
136 - الحیاة، ج 1، ص 315.
137 - قدر، 1.
138 - حجر، 94.
139 - طه، 59.
140 - یوسف، 39.
141 - آل عمران، 139.
142 - نهج البلاغه، حكمت 207.
143 - بحار، ج 44، ص 288.
144 - غاشیه 17 تا 20
145 - الرحمن، 7 - 8.
146 - قصص، 51.
147 - ذاریات، 55.
148 - زمر، 9.
149 - سجده، 18.
150 - بقره، 217.
151 - بقره، 189.
152 - علق، 14.
153 - حجرات، 12.
154 - تكویر، 26.
155 - صافات، 154.
156 - عنكبوت، 61.
157 - مؤمنون، 115.
158 - نهج البلاغه، خطبه 93.
159 - آل عمران، 64.
160 - عنكبوت، 46.
161 - عنكبوت، 46.
162 - مائده، 44.
163 - احقاف، 12.
164 - توبه، 111.
165 - نحل، 67.
166 - نساء، 43.
167 - بقره، 219.
168 - مائده، 90.
169 - نحل، 125.
170 - طه، 88.
171 - نهج البلاغه، فیض الاسلام ص 1235.
172 - احزاب، 21.
173 - ممتحنه، 4.
174 - تحریم، 11.
175 - تحریم، 10.
176 - واقعه، 65.
177 - همان، 70.
178 - ابراهیم، 19.
179 - فاطر، 19 - 21.
180 - فاطر، 22.
181 - یوسف، 39.
182 - نحل، 125.
183 - بقره، 258.
184 - منتهى الامال
185 - اعراف، 27.
186 - آل عمران، 137.
187 - یوسف، 111.
188 - حشر، 2.
189 - نهج البلاغه، نامه 31.
190 - بقره، 30.
191 - توبه، 38.
192 - حجرات، 12.
193 - بلد، 17.
194 - بلد، 16.
195 - بلد، 15.
196 - بقره، 220.
197 - حشر، 9.
198 - اسراء، 23.
199 - نحل، 18.
200 - مائده، 11.
201 - بحار، ج 2، ص 4.
202 - مائده، 20.
203 - انفال، 26.
204 - احزاب، 9.
205 - فاطر، 3.
206 - آل عمران، 103.
207 - فصّلت، 42.
208 - حجر، 9.
209 - مریم، 12.
210 - مائده، 68.
211 - محمد، 24.
212 - زمر، 73.
213 - اشاره به آیه 50 سوره ذاریات: «ففرّوا الى اللّه».
214 - صحیفه نور، ج 20، ص 20.
215 - فرقان، 30.
216 - كافى، ج 2، ص 606.
217 - كافى، ج 2، ص 598 .
218 - حجر، 9.
219 - طه، 124.
220 - برگرفته از جزوه ما و قرآن.
221 - مائده، 99.
222 - نحل، 82.
223 - نحل، 35.
224 - نجم، 39.
225 - قمر، 2.
226 - انعام، 25.
227 - انفال، 23.
228 - تفسیر نور ذیل آیه.
229 - شعراء، 214.
230 - تفسیر نور، ج 8، ص 377.
231 - احزاب، 28 -33.
232 - یوسف، 90.
233 - بقره، 275.
234 - احزاب، 37 - 38.
235 - تفسیر نمونه، ج 17، ص 316.
236 - بقره، 44.
237 - قصص 80
238 - نور، 15.
239 - اصول كافى، ج 1، ص 44.
240 - صف، 2.
241 - صف، 3.
242 - جمعه، 5 .
243 - یوسف، 108.
244 - تحریر الوسیله، ج 1، ص 274.
245 - بحار، ج 36، ص 227.
246 - آل عمران، 75.
247 - طه، 95 - 96.
248 - تفسیر نمونه، ج 13، ص 286.
249 - شعراء، 225.
250 - زمر، 65.
251 - حجر، 88.
252 - وسائل، ج 8، ص 423.
253 - غاشیه، 21 - 22.
254 - اعراف، 123.
255 - انعام، 159.
256 - قصص، 77.
257 - غررالحكم.
258 - غررالحكم.
259 - آل عمران، 164.
260 - توبه، 61.
261 - حجرات، 6.
262 - مریم، 96.
263 - انعام، 55.
264 - نساء، 83.
265 - احزاب، 60.
266 - احزاب، 61.
267 - مائده، 82.
268 - تفسیر نمونه.
269 - توبه، 73.
270 - مائده، 67.
271 - آل عمران، 28.
272 - آل عمران، 7.
273 - شعراء، 124 - 127. همچنین مى توان به آیات 105 تا 109، 141 تا 145، 160 تا 164 و 176 تا 180 سوره شعراء و آیه 90 سوره انعام مراجعه كرد.
274 - فرقان، 57.
275 - شورى، 23.
276 - غررالحكم، ح 10921.
277 - تبلیغ و قرآن، ص 372.
278 - بحار، ج 83، ص 18.
279 - بحار، ج 78، ص 68.
280 - انعام، 162.
281 - بحار، ج 78، ص 5.
282 - بحار، ج 2، ص 107.
283 - تبلیغ در قرآن و حدیث، ص 379.
284 - تبلیغ در قرآن و حدیث، ص 379.
285 - قصص، 24.
286 - میزان الحمكة باب 1032
287 - قصص، 27.
288 - طلاق، 2و3.
289 - تبلیغ در قرآن، 384.
290 - بحار، ج 100، ص 219.
291 - عنكبوت، 45.