400 نکته از تفسیر نور

نویسنده : عباس بابائیان

پاورقی 2001 تا 2835

2001) واقعه، 26 .
2002) ذیل آیه 15 سوره سبأ.
2003) بقره، 168.
2004) حج، 28.
2005) مؤمنون، 51.
2006) اعراف، 31.
2007) انعام، 142.
2008) انعام، 141.
2009) ذیل آیه 19 سوره لقمان.
2010) تفسیر نورالثقلین.
2011) تفسیر نورالثقلین.
2012) ذیل آیه 13 سوره جنّ.
2013) ذیل آیه 7 سوره محمد.
2014) بقره، 152.
2015) ابراهیم، 7.
2016) تفسیر كشف الاسرار.
2017) بقره، 40.
2018) ذیل آیه 7 سوره ابراهیم.
2019) تفسیر نمونه.
2020) تفسیرنمونه.
2021) بحار، ج 71، ص 44.
2022) ابراهیم ،28.
2023) ذیل آیه 3 سوره حجر.
2024) ذیل آیه 53 سوره یوسف.
2025) غررالحكم.
2026) ذیل آیه 60 سوره غافر.
2027) شورى، 26.
2028) مؤمن، 14.
2029) اعراف، 55.
2030) اعراف، 56.
2031) انعام، 52.
2032) اعراف، 180.
2033) ذیل آیه 19 سوره رعد.
2034) بقره، 179.
2035) بقره، 197.
2036) آل عمران، 191.
2037) یوسف، 111.
2038) زمر، 18.
2039) زمر، 9.
2040) ذیل آیه 28 سوره رعد.
2041) زلزال، 7.
2042) هود، 119.
2043) فجر، 14.
2044) اعلى، 17.
2045) بقره، 124.
2046) بقره، 261.
2047) بقره، 195.
2048) ذیل آیه 28 سوره رعد.
2049) بحار، ج 71، ص 362.
2050) ذیل آیه 28 سوره رعد.
2051) طه، 14.
2052) هود، 37.
2053) انفال، 2.
2054) زمر، 23.
2055) طه، 124.
2056) ذیل آیه 3 سوره حجرات.
2057) نمل، 22.
2058) حج، 24.
2059) نساء، 63.
2060) طه، 44.
2061) اسراء، 23.
2062) اسراء، 28.
2063) حج، 30.
2064) مؤمنون، 3.
2065) صف، 2.
2066) نساء، آیه 9.
2067) بقره، آیه 235 .
2068) بقره، 83 .
2069) اسراء، 53 .
2070) نحل، 125.
2071) ذیل آیه 61 سوره غافر.
2072) رعد، 28.
2073) توبه، 103.
2074) فتح، 4.
2075) روم، 21.
2076) نحل، 80.
2077) مقدمه جلد 9 تفسیر نور.
2078) احقاف، 12.
2079) بحار، ج 65، ص 393.
2080) بقره، 2.
2081) نساء، 174.
2082) بحار، ج 22، ص 315.
2083) اسراء، 9.
2084) نساء، 174.
2085) صحیفه سجادیّه، دعاى 42.
2086) یوسف، 2.
2087) فصّلت، 42.
2088) یونس، 57.
2089) بحار، ج 92، ص 31.
2090) حجر، 9.
2091) رعد، 28.
2092) ذیل آیه 2 سوره حجرات.
2093) شعراء، 98.
2094) اعلى، 1.
2095) حجر، 87.
2096) واقعه، 77.
2097) ق، 1.
2098) احزاب، 56.
2099) در كتب متعدّد مانند كتاب تبرّك الصحابه نوشته آیةاللَّه احمدى میانجى صدها نمونه از احترام اصحاب پیامبر به رسول خداصلى الله علیه وآله در زمان حیات و بعد از رحلت ایشان ذكر شده است.
2100) بحار، ج 27، ص 238.
2101) بقره، 248.
2102) بقره، 83؛ نساء، 38؛ انعام، 151؛ اسراء، 23؛ احقاف، 15.
2103) لقمان، 14.
2104) طه، 12.
2105) توبه، 28.
2106) اعراف، 31.
2107) نساء، 43.
2108) بقره، 125.
2109) آل عمران، 35.
2110) ذیل آیه 63 سوره احزاب.
2111) ذیل آیه 23 سوره اسراء.
2112) تفسیر نورالثقلین.
2113) تفسیر نمونه.
2114) تفسیر مجمع البیان.
2115) تفسیر فرقان.
2116) كافى، ج 2، ص 157.
2117) مریم، 39.
2118) مریم، 14.
2119) بحار، ج 16، ص 95.
2120) تفسیر نورالثقلین.
2121) حج، 78.
2122) ذیل آیه 14 سوره لقمان.
2123) كافى، ج 2، ص 161.
2124) مریم، 14 و 32.
2125) میزان الحكمه.
2126) اعیان الشیعه، ج 1، ص 607.
2127) ذیل آیه 23 سوره اسراء.
2128) ذیل آیه 37 سوره آل عمران.
2129) تفسیرروح البیان، ج 2، ص 29.
2130) ذیل آیه 122 سوره توبه.
2131) تفسیر مجمع البیان.
2132) آل عمران، 19.
2133) مستدرك الوسائل، حدیث 36369.
2134) بحار، ج 66، ص 92.
2135) بحار، ج 1، ص 216.
2136) موسوعةكلمات الامام.
2137) تفسیر نورالثقلین.
2138) ذیل آیه 57 سوره یونس.
2139) بحار، ج 92، ص 17.
2140) تفسیر نورالثقلین.
2141) ذیل آیه 76 سوره آل عمران.
2142) یس، 60.
2143) توبه، 75.
2144) بقره، 177.
2145) انفال، 56.
2146) ذیل آیه 55 سوره قصص.
2147) ذیل آیه 6 سوره لقمان.
2148) كافى، ج 6، ص 431.
2149) حج، 30.
2150) زور» به معناى باطل، دروغ و انحراف از حقّ است و غنا، یكى از مصادیق باطل است.
2151) این روایات در ابواب حرمت غنا در مكاسب محرّمه و كتب روایى آمده است.
2152) میزان الحكمه.
2153) ذیل آیه 25 سوره ابراهیم.
2154) قصص، 88.
2155) نحل، 96.
2156) بقره، 138.
2157) قلم، 32.
2158) یونس، 72.
2159) آل عمران، 134.
2160) نور، 32.
2161) انعام، 162.
2162) قصص، 24.
2163) توبه، 52.
2164) توبه، 55.
2165) ذیل آیه 6 سوره تحریم.
2166) تحریم، 6.
2167) طه، 132.
2168) شعراء، 214.
2169) لقمان، 17.
2170) احزاب، 59.
2171) زمر، 15.
2172) طور، 26.
2173) مریم، 55.
2174) تفسیر مراغى.
2175) مجموعه ورّام، ج 1، ص 6.
2176) بحار، ج 85، ص 134.
2177) ذیل آیه 1 سوره طلاق.
2178) میزان الحكمة، حدیث 5103.
2179) كافى، ج 5، ص 559.
2180) امالى شیخ صدوق، ص 238.
2181) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 141.
2182) میزان الحكمة، حدیث 7884.
2183) مجموعه ورّام، ج 2، ص 121.
2184) ذیل آیه 115 سوره مؤمنون.
2185) ذاریات، 56 .
2186) ملك، 2 .
2187) هود، 119.
2188) غررالحكم.
2189) بحار، ج 5، ص 312.
2190) نهج البلاغه، حكمت 463.
2191) ذیل آیه 155 سوره بقره.
2192) نهج البلاغه، خطبه 143.
2193) جنّ، 16.
2194) ذیل آیه 155 سوره بقره.
2195) آل عمران، 146.
2196) بقره، 153.
2197) فرقان، 75.
2198) زمر، 10.
2199) بحار، ج 45، ص 46.
2200) ذیل آیه 156 سوره بقره.
2201) مریم، 67.
2202) انسان، 1.
2203) درّالمنثور، ج 1، ص 377.
2204) معارج، 20.
2205) فقره آخر زیارت عاشورا.
2206) ذیل آیه 187 سوره بقره.
2207) ذیل آیه 257 سوره بقره.
2208) بقره، 138.
2209) بقره، 247.
2210) یونس، 9.
2211) بقره، 156.
2212) یوسف، 56.
2213) بقره، 173.
2214) بحار، ج 44، ص 192.
2215) توبه، 40.
2216) بقره، 245.
2217) اعراف، 128.
2218) نهج البلاغه، خ 193.
2219) مائده، 44 و45.
2220) ذیل آیه 17 سوره آل عمران.
2221) تفسیر مجمع البیان.
2222) تفسیر اطیب البیان ؛ من لایحضر، ج 1، ص 309.
2223) تهذیب الاحكام، ج 2، ص 120.
2224) مستدرك، حدیث 3259.
2225) ذیل آیات 103-106 سوره صافّات.
2226) كافى، ج 2، ص 84 .
2227) توبه، 92.
2228) فرقان، 70.
2229) بحار، ج 23، ص 233.
2230) ذیل آیه 54 سوره نور.
2231) بقره، 25.
2232) بقره، 43.
2233) لقمان، 14.
2234) ذیل آیه 5 سوره بقره.
2235) بقره، 29.
2236) ذاریات، 56.
2237) بقره، 21.
2238) مائده، 100.
2239) آل عمران، 104.
2240) آل عمران، 104.
2241) اعراف، 157.
2242) حشر، 9.
2243) اعراف، 8.
2244) شمس 9.
2245) مائده، 35.
2246) ذیل آیه 6 سوره حمد.
2247) اعراف، 31.
2248) اسراء، 29.
2249) فرقان، 67.
2250) اسراء، 110.
2251) بقره، 83.
2252) لقمان، 15.
2253) مریم، 51.
2254) مریم، 15.
2255) بقره، 43.
2256) نساء، 135.
2257) مائده، 8.
2258) فتح، 9.
2259) بقره، 25.
2260) بقره، 250.
2261) انفال، 65.
2262) بحار، ج 87، ص 3.
2263) انعام، 161.
2264) تفسیر نورالثقلین، ج 1 ص 20.
2265) اعراف، 16.
2266) ذیل آیه 60 سوره مریم.
2267) تحریم، 8.
2268) شورى، 37.
2269) بقره، 37.
2270) بقره، 222.
2271) فرقان، 71.
2272) انعام، 54.
2273) بقره، 160.
2274) نور، 31.
2275) فرقان، 70.
2276) هود، 52.
2277) هود، 3.
2278) نساء، 18.
2279) بقره، 37.
2280) انعام، 54.
2281) توبه، 117.
2282) مریم، 60.
2283) هود، 90.
2284) حجرات، 11.
2285) بروج، 10.
2286) ذیل آیه 3 سوره غافر.
2287) طه، 73.
2288) انفال، 29.
2289) آل عمران، 31.
2290) نور، 22.
2291) تغابن، 17.
2292) صف، 11 - 12.
2293) نوح، 3 - 4.
2294) نساء، 31.
2295) قصص، 16.
2296) یوسف، 97.
2297) ذیل آیه 60 سوره قصص.
2298) نساء، 94.
2299) انعام، 32.
2300) توبه، 38.
2301) آل عمران، 185.
2302) بقره، 212.
2303) كهف، 46.
2304) طه، 131.
2305) بقره، 86.
2306) توبه، 38.
2307) رعد، 26.
2308) ابراهیم، 3.
2309) حجر، 88.
2310) نجم، 29.
2311) نازعات، 38.
2312) ذیل آیات 20-24 سوره مرسلات.
2313) ذاریات، 56.
2314) شمس، 8 .
2315) انسان، 3.
2316) لیل، 12.
2317) زخرف، 32.
2318) توبه، 104.
2319) انعام، 54.
2320) مؤمنون، 14.
2321) انفال، 40.
2322) آل عمران، 173.
2323) ذاریات، 48.
2324) صافّات، 75.
2325) آل عمران، 136.
2326) ذیل آیه 39 سوره یوسف.
2327) یونس، 34.
2328) یونس، 35.
2329) انعام، 164.
2330) نمل، 59.
2331) ذیل آیه 70 سوره اسراء.
2332) حجرات، 13.
2333) تین، 4.
2334) تفسیر نورالثقلین.
2335) تین، 5.
2336) جمعه، 5.
2337) اعراف، 176.
2338) اعراف، 179.
2339) بقره، 74.
2340) ذیل آیه 3 سوره الرّحمن.
2341) اسراء، 100.
2342) معارج، 19.
2343) معارج، 20.
2344) عصر، 2.
2345) علق، 6.
2346) احزاب، 72.
2347) احزاب، 72.
2348) اسراء، 11.
2349) اسراء، 67.
2350) عادیات، 6.
2351) ذیل آیه 21 سوره جاثیه.
2352) سجده، 18.
2353) زمر، 9.
2354) حدید، 10.
2355) ذیل آیه 3 سوره انسان.
2356) هود، 9.
2357) ابراهیم، 34.
2358) اسراء، 11.
2359) اسراء، 100.
2360) معارج، 19.
2361) معارج، 20.
2362) عادیات، 6.
2363) ذیل آیه 30 سوره انعام.
2364) طه، 131.
2365) مؤمنون، 100.
2366) انفال، 24.
2367) بقره، 179.
2368) نحل، 97.
2369) ذیل آیه 75 سوره مؤمنون.
2370) تفسیر روح البیان.
2371) ذیل آیه 12 سوره نور.
2372) مائده، 63.
2373) نور، 12.
2374) نور، 13.
2375) نمل، 46.
2376) انعام، 43.
2377) واقعه، 70.
2378) واقعه، 57.
2379) واقعه، 62.
2380) توبه، 122.
2381) ذیل آیه 44 سوره فرقان.
2382) نور، 41.
2383) مولوى.
2384) ذیل آیه 7 سوره بقره.
2385) نحل، 22.
2386) فتح، 26.
2387) توبه، 127.
2388) زمر، 22.
2389) روم، 52.
2390) مطففین، 14.
2391) بقره، 14.
2392) انعام، 125.
2393) نساء، 155.
2394) ذیل آیه 18 سوره احزاب.
2395) حجرات، 10.
2396) اسراء، 27.
2397) ذیل آیه 33 سوره احزاب.
2398) تفسیر نورالثّقلین.
2399) درباره ى جاهلیّت معاصر، كتابى به نام «جاهلیّت قرن بیستم» از سیّد قطب و كتاب دیگرى به نام «سیماى تمّدن غرب» از سیّد مجتبى موسوى لارى نوشته شده كه تاكنون به چند زبان ترجمه شده است.
2400) ذیل آیه 69 سوره نحل.
2401) مؤمنون، 51.
2402) حج، 28.
2403) بقره، 172.
2404) انعام، 141.
2405) ذیل آیه 28 سوره انفال.
2406) اسراء، 64.
2407) حدید، 20.
2408) منافقون، 9.
2409) آل عمران، 10.
2410) ذیل آیه 7 سوره بقره.
2411) نورالثقلین، ج 4، ص 57.
2412) نهج البلاغه، خطبه 214.
2413) تفسیر صافى.
2414) فتح، 4.
2415) حدید، 16.
2416) انفال، 2.
2417) كهف، 28.
2418) آل عمران، 7.
2419) مائده، 13.
2420) مطففین، 14.
2421) نساء، 155.
2422) ذیل آیه 51 سوره قلم.
2423) بحار الانوار، 63 ص 17.
2424) بحار الانوار، 95 ص 127.
2425) ذیل آیات 77-80 سوره واقعه.
2426) انفطار، 6.
2427) واقعه، 77.
2428) دخان، 17.
2429) تكویر، 19.
2430) اسراء، 70.
2431) ذیل آیه 3 سوره یوسف.
2432) هود، 120.
2433) كهف، 13.
2434) اعراف، 7.
2435) اعراف، 176.
2436) یوسف، 111.
2437) مؤمنون، 14.
2438) زمر، 23.
2439) غافر، 64.
2440) نساء، 125.
2441) نور، 38.
2442) هود، 7.
2443) ذیل آیات 1-3 سوره دخان.
2444) فرقان، 1.
2445) ص، 29.
2446) آل عمران، 96.
2447) فصّلت، 16.
2448) انبیاء، 107.
2449) ذیل آیه 7 سوره آل عمران.
2450) هود1.
2451) زمر، 23.
2452) بحار، ج 2، ص 185.
2453) قیامت، 23.
2454) انعام، 103.
2455) فتح، 10.
2456) شورى، 11.
2457) نحل، 98.
2458) تفسیر نورالثقلین.
2459) تفسیر درّالمنثور.
2460) نهج البلاغه، خطبه 91.
2461) ذیل آیه 13 سوره هود.
2462) اسراء، 88 .
2463) اسراء، 88 .
2464) بقره، 23.
2465) ذیل آیات 1-3 سوره احقاف.
2466) طه، 4 .
2467) زمر، 1.
2468) فصّلت، 2.
2469) واقعه، 80.
2470) غافر، 2.
2471) فصّلت، 2.
2472) شورى، 3.
2473) زخرف، 2 - 3.
2474) دخان، 3.
2475) ذیل آیه 13 سوره الرّحمن.
2476) طه، 132.
2477) بحار، ج 35، ص 207.
2478) علل الشرایع، ج 1، ص 259.
2479) نهج البلاغه، نامه 47.
2480) مرسلات، 15.
2481) قمر، 17.
2482) احزاب، 41.
2483) نجم، 9.
2484) ذیل آیه 38 سوره یونس.
2485) بقره، 187.
2486) عنكبوت، 41.
2487) حج، 73.
2488) ذیل آیات 32-37 سوره مدّثر.
2489) فجر، 1.
2490) مدّثر، 34.
2491) ضحى، 1.
2492) عصر، 1.
2493) مدّثر، 33.
2494) فجر، 4.
2495) تكویر، 17.
2496) ذیل آیات 9-15 سوره شمس
2497) ذیل آیه 1 سوره قلم.
2498) بحارالانوار، ج 2، ص 52.
2499) عنكبوت، 48.
2500) ذیل آیات 1-5 سوره مزّمل.
2501) كافى، ج 2 ص 614.
2502) تفسیر نورالثقلین.
2503) حشر، 21.
2504) اعراف، 142.
2505) ذیل آیات 1-2 سوره الرّحمن.
2506) آل عمران، 3.
2507) نساء، 105.
2508) نساء، 113.
2509) نساء، 174.
2510) اعراف، 170.
2511) یوسف، 57 .
2512) یوسف، 102.
2513) یوسف، 3.
2514) نحل، 89 .
2515) فرقان، 33.
2516) شورى، 17.
2517) فصّلت، 42.
2518) ق، 45.
2519) جن، 2.
2520) طه، 4 .
2521) زمر، 1.
2522) فصّلت، 2.
2523) واقعه، 80.
2524) ذیل آیه 18 سوره شورى
2525) لقمان، 30.
2526) بقره، 119.
2527) شورى، 17.
2528) رعد، 14.
2529) اعراف، 8 .
2530) ذیل آیه 39 سوره یونس.
2531) محمّد، 30.
2532) بقره، 247.
2533) بقره 179 ؛ كافى، ج 1، ص 166.
2534) ذیل آیه 30 سوره فرقان.
2535) مقدّمه تفسیرسوره واقعه.
2536) رسالة الانصاف.
2537) صحیفه نور،ج 20،ص 20
2538) مفردات راغب.
2539) التحقیق فى كلمات القرآن.
2540) تفسیر المنیر.
2541) ذیل آیات 9-7 سوره نمل
2542) اعراف، 12.
2543) غاشیه، 4.
2544) انبیاء، 69.
2545) نمل، 7 - 8.
2546) كهف، 96.
2547) ذیل آیه 2 سوره جمعه.
2548) ملك، آیه 9.
2549) ابراهیم، 3.
2550) ذیل آیات 114-115 سوره هود.
2551) نساء، 48.
2552) نساء، 110.
2553) زمر، 53.
2554) آل عمران، 134.
2555) تفاسیر مجمع البیان و كنزالدقائق.
2556) ذیل آیه 7 سوره حمد.
2557) نساء،116 و فتح، 6.
2558) بقره، 61.
2559) آل عمران، 110 - 112.
2560) انفال، 16.
2561) بقره، 108 و نحل، 106.
2562) ممتحنه، 1.
2563) بقره، 47.
2564) بقره، 61.
2565) رعد، 11.
2566) نساء، 46.
2567) نساء، 161.
2568) مائده، 24.
2569) مائده، 77.
2570) ذیل آیه 7 سوره حمد.
2571) ضحى، 7.
2572) محمّد، 1.
2573) آل عمران، 164.
2574) ق، 27.
2575) ملك، 90.
2576) بقره، 108.
2577) نساء، 116.
2578) نساء، 136.
2579) احزاب، 36.
2580) لقمان، 11.
2581) ممتحنه، 1.
2582) ابراهیم، 3.
2583) جاثیه، 23.
2584) ابراهیم، 30.
2585) بقره، 26.
2586) حج، 4.
2587) بقره، 198.
2588) ذیل آیات 192-196 سوره شعراء.
2589) ذیل آیه 1-2 سوره یوسف.
2590) مؤمنون، 18.
2591) انفال، 11.
2592) بقره، 129.
2593) انفال، 24.
2594) فرقان، 49.
2595) انعام 92.
2596) ق 9.
2597) نحل، 103.
2598) ذیل آیات 1-2 سوره جنّ.
2599) انفال، 2.
2600) توبه، 86.
2601) محد، 20.
2602) بقره، 85.
2603) انعام، 25.
2604) انبیاء، 5.
2605) انفال، 31.
2606) فصلت، 26.
2607) انفال، 31.
2608) نهج البلاغه، خطبه 75.
2609) كافى، ج 2، ص 599.
2610) غررالحكم.
2611) ذیل آیات 79-83 سوره ص.
2612) نهج البلاغه، خطبه 1.
2613) ذیل آیات 16 و 19 سوره مجادله.
2614) انفال، 36.
2615) لقمان، 6.
2616) زمر، 8.
2617) نمل، 24.
2618) نور، 21.
2619) حج، 52 .
2620) اعراف، 201 .
2621) الناس، 5 .
2622) زخرف، 36.
2623) اسراء، 27.
2624) ذیل آیه 52 سوره حج.
2625) ناس، 5.
2626) اعراف، 201.
2627) زخرف، 36.
2628) ذیل آیات 36-37 سوره زخرف.
2629) بقره، 168.
2630) طه، 120.
2631) اعراف، 201.
2632) ناس، 5 .
2633) زخرف، 36.
2634) مجادله، 19.
2635) نساء، 119.
2636) انعام، 112.
2637) نهج البلاغه، خطبه 7.
2638) صافّات، 13.
2639) طه، 124.
2640) اسراء، 72.
2641) طه، 14.
2642) حجر، 9.
2643) ذیل آیه 100 سوره نحل.
2644) حج، 52.
2645) اعراف، 201.
2646) ناس، 5.
2647) زخرف، 36.
2648) ذیل آیات 14-15 سوره اعراف.
2649) تفسیر عیّاشى.
2650) تفسیر صافى.
2651) ذیل آیات 16-17 سوره اعراف.
2652) تفسیر كبیر فخررازى.
2653) تفسیر نورالثقلین.
2654) تفسیر كنزالدقائق.
2655) تفسیر منهج الصادقین.
2656) وسائل، ج 15، ص 209.
2657) تفسیر اطیب البیان، ج 1، ص 512.
2658) شرح مثنوى، علاّمه جعفرى، ج 5، ص 207.
2659) ابراهیم، 22.
2660) شرح مثنوى، ج 5، ص 207.
2661) ذیل آیه 20 سوره اعراف و آیه 1 سوره فاطر و آیه 4 سوره قدر.
2662) انبیاء، 26.
2663) انبیاء، 27.
2664) تحریم، 6.
2665) نازعات، 5.
2666) ذاریات، 4.
2667) ق، 18.
2668) زخرف، 80.
2669) توبه، 40.
2670) مریم، 7.
2671) فصلت، 30.
2672) هود، 77.
2673) انعام، 61.
2674) غافر، 70
2675) شورى، 5.
2676) نجم، 26.
2677) بقره، 161.
2678) آل عمران، 126.
2679) آل عمران، 125.
2680) محمّد، 27.
2681) زمر، 73.
2682) مدّثر، 31.
2683) انعام، 61.
2684) صافّات، 164.
2685) نحل، 2.
2686) مریم، 19.
2687) فصّلت، 38.
2688) مریم، 19.
2689) حج، 75.
2690) بقره، 285.
2691) نساء، 136.
2692) نازعات، 1.
2693) صافّات، 1.
2694) صافّات، 2.
2695) مرسلات، 3.
2696) مرسلات، 4.
2697) نازعات، 5.
2698) انفطار، 10.
2699) آل عمران، 39.
2700) آل عمران، 42.
2701) آل عمران، 124.
2702) سجده، 15.
2703) انبیاء، 20.
2704) شورى، 5.
2705) احزاب، 56.
2706) حج، 75.
2707) فاطر، 2.
2708) تكویر، 21.
2709) مدّثر، 31.
2710) مدّثر، 30.
2711) تحریم، 6.
2712) انبیاء، 27.
2713) نحل، 50.
2714) اختصاص، ص 109.
2715) تفسیر قمى، ج 2، ص 260.
2716) بحار الانوار، ج 56، ص 174.
2717) ذیل آیات 1-2 سوره جنّ.
2718) ذاریات، 56.
2719) حجر، 27.
2720) الرّحمن، 23.
2721) كهف، 50.
2722) اعراف، 27.
2723) انفال، 31.
2724) احقاف، 30.
2725) ذیل آیه 12 سوره لقمان.
2726) امالى صدوق، ص 487.
2727) مفردات.
2728) العمدة، ص 295.
2729) بحار، ج 23، ص 244.
2730) بقره، 129 ؛ آل عمران، 164 و جمعه، 2.
2731) بقره، 269.
2732) بحار، ج 14، ص 316.
2733) بحار، ج 67، ص 458.
2734) نهج البلاغه، حكمت 80.
2735) بحار، ج 2، ص 97 و 99.
2736) جامع الاخبار صدوق، ص 94.
2737) بحار، ج 73، ص 48.
2738) میزان الحكمة
2739) ذیل آیه 4 سوره یوسف.
2740) بحار، ج 14، ص 441.
2741) تفسیر المیزان، ج 11، ص 299.
2742) انفال، 43.
2743) فتح، 27.
2744) طه، 38 - 39.
2745) صافات، 10.
2746) ذیل آیه 16 سوره نحل.
2747) ذیل آیه 27 سوره رعد.
2748) انسان، 3.
2749) محمّد، 17.
2750) انعام، 4.
2751) انعام، 7.
2752) انعام، 25.
2753) تغابن، 11.
2754) مائده، 16.
2755) غافر، 34.
2756) نحل، 107.
2757) ذیل آیه 80-81 سوره نحل.
2758) تفسیر نمونه، ج 15، ص 543.
2759) بقره، 74.
2760) كشف الارتیاب،ص 109.
2761) صحیح بخارى، ج 5، ص 97.
2762) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 1، ص 248.
2763) ذیل آیه 60 سوره اسراء.
2764) بحار، ج 28، ص 206 و ج 50، ص 192.
2765) انفال، 43.
2766) فتح، 27.
2767) بحار، ج 38، ص 309.
2768) عمیق ترین نظر در باره ى این آیه كه با روایات همراه است، در تفسیر المیزان آمده است.
2769) توبه، 14.
2770) شعراء، 205 - 207.
2771) تفسیر تبیان.
2772) تفسیر لاهیجى.
2773) ذیل آیه 16 سوره یوسف.
2774) مائده، 83 .
2775) توبه، 92.
2776) مریم، 58 .
2777) اسراء، 109.
2778) ذیل آیه 3 سوره رعد.
2779) حج، 5.
2780) شورى، 11.
2781) روم، 21.
2782) ذاریات، 49.
2783) ذیل آیه 81 سوره نمل.
2784) عنكبوت، 50.
2785) جاثیه، 26.
2786) یس، 70.
2787) انفال، 24.
2788) بقره، 179.
2789) فجر، 24.
2790) ذیل آیه 24 سوره انفال.
2791) نحل، 97.
2792) تفسیر فرقان.
2793) ذیل آیه 22 سوره انفال.
2794) روم، 52.
2795) اعراف، 179.
2796) محمّد، 12.
2797) اعراف، 179.
2798) تفسیر درّالمنثور، ج 4، ص 43.
2799) ملك، 10.
2800) ذیل آیات 8-16 سوره بلد.
2801) ذیل آیه 38 سوره انعام.
2802) نمل، 18.
2803) نمل، 22.
2804) نمل، 22 - 26.
2805) اسراء، 44.
2806) نحل، 49.
2807) نمل، 17.
2808) نمل، 16.
2809) تكویر، 5.
2810) نور، 41.
2811) ذیل آیات 17-20 سوره ص.
2812) بقره، 260 .
2813) مائده، 110 .
2814) نمل، 28.
2815) نمل، 16 .
2816) فیل، 3 .
2817) نور، 41 .
2818) ذیل آیه 14 سوره سبأ.
2819) بقره، 63 - 73.
2820) توبه، 40.
2821) مائده، 31.
2822) نمل، 28.
2823) فیل، 3.
2824) اعراف، 107.
2825) صافات، 142.
2826) سبأ، 14.
2827) كهف، 18.
2828) بقره، 260.
2829) بقره، 259.
2830) حج، 36.
2831) غاشیه، 17.
2832) مائده، 94.
2833) اعراف، 73.
2834) اعراف، 133.
2835) ذیل آیات 17-20 سوره غاشیه.