400 نکته از تفسیر نور

نویسنده : عباس بابائیان

پاورقی 1501 تا 2000

1501) مستدرك، ج 8، ص 13.
1502) بحار، ج 1، ص 221.
1503) نحل، 43.
1504) معجم رجال الحدیث، ج 4،
1505) ذیل سوره عصر.
1506) نهج البلاغه، حكمت 74.
1507) زلزال، 7.
1508) آل عمران، 15.
1509) نجم، 39.
1510) آل عمران، 130.
1511) بقره، 90.
1512) بقره، 16.
1513) اعراف، 53.
1514) نساء، 119.
1515) عصر، 2.
1516) تحف العقول، كلمات امام هادى.
1517) ذیل آیات 1-3 سوره مطففین.
1518) تفسیر نمونه.
1519) تفسیر المیزان.
1520) شعراء، 181 - 183.
1521) ذیل آیه 29 سوره فاطر.
1522) مفاتیح الجنان.
1523) ذیل آیات 7-15 سوره قیامت.
1524) اعراف، 172.
1525) اعراف، 38.
1526) ابراهیم، 22.
1527) تفسیر كنزالدقائق.
1528) ذیل آیه 17 سوره فرقان.
1529) فرقان، 29.
1530) ص، 26.
1531) بقره، 79.
1532) طه، 79.
1533) قصص، 25.
1534) انعام، 116.
1535) زخرف، 23.
1536) نحل، 43 و انبیاء، 7.
1537) مائده، 116.
1538) ذیل آیه 51 سوره بقره.
1539) ذیل آیه 275 سوره بقره.
1540) روم، 39.
1541) آل عمران، 130 .
1542) نساء، 161 .
1543) تورات، سِفر تثنیه، فصل 23، جمله 19 و سِفر لاویان، فصل 25، جمله 36و37.
1544) بقره، 276.
1545) تفسیر المیزان.
1546) وسائل، ج 12، ص 429 .
1547) كافى، ج 5، ص 147 .
1548) كنز العمّال، ج 4، ص 104 .
1549) وسائل، ج 12، ص 430 .
1550) تفسیر درالمنثور، ج 2، ص 102.
1551) وسائل، ج 12، ص 423 .
1552) نهج البلاغه، قصار 447.
1553) تفسیر مراغى.
1554) تفسیر المیزان.
1555) وسائل، ج 12، ص 424 و بحار، ج 103، ص 119 .
1556) الحیاة، ج 4، ص 334 .
1557) ذیل آیه 107 سوره توبه.
1558) وسائل، ج 26، ص 14.
1559) بقره، 185.
1560) مائده، 2.
1561) طلاق، 6.
1562) بقره، 233.
1563) نساء، 12.
1564) بقره، 102.
1565) بقره، 282.
1566) ذیل آیه 92 سوره نساء.
1567) نور الثقلین، ج 1، ص 530.
1568) تفسیر المیزان.
1569) ذیل آیات 69-70 سوره فرقان.
1570) احزاب، 30.
1571) بحار، ج 89، ص 283.
1572) هود، 19-20.
1573) ذیل آیه 68 سوره فرقان.
1574) سیماى عبادالرحمن در قرآن، كریمى جهرمى.
1575) ذیل آیه 39 سوره قصص.
1576) بقره، 258.
1577) زخرف، 51.
1578) اعراف، 124.
1579) قصص، 79.
1580) اعراف، 114.
1581) آل عمران، 196.
1582) شعراء، 111.
1583) غافر، 36.
1584) ذیل آیه 37 سوره احزاب.
1585) تفاسیر المیزان و نورالثقلین؛ عیون الاخبار، ج 1، ص 281.
1586) تفسیر نورالثقلین و عیون الاخبار، ج 1، ص 203.
1587) ذیل آیه 83 سوره قصص.
1588) تفاسیر مجمع البیان و روح البیان.
1589) ذیل آیه 76 سوره قصص.
1590) ذیل آیه 1 سوره منافقون.
1591) تفسیر اثنى عشرى.
1592) غررالحكم.
1593) منافقون، 1.
1594) نساء، 143.
1595) منافقون، 7.
1596) منافقون، 4.
1597) نساء، 142.
1598) احزاب، 19.
1599) توبه، 58.
1600) توبه، 80.
1601) توبه، 107.
1602) توبه، 75 - 76.
1603) بقره، 9.
1604) توبه، 53.
1605) توبه، 67.
1606) توبه، 81.
1607) نساء، 83.
1608) مجادله، 18.
1609) نهج البلاغه، نامه 27.
1610) عوالى اللئالى، ج 4، ص 39.
1611) ذیل آیات 21-23 سوره فاطر.
1612) ذیل آیه 21 سوره جاثیه.
1613) انفال، 2.
1614) آل عمران، 90.
1615) بقره، 257.
1616) فتح، 4.
1617) انفال، 12.
1618) محمّد، 3.
1619) مریم، 96.
1620) یونس، 27.
1621) نحل، 32.
1622) نحل، 28.
1623) نساء، 76.
1624) كهف، 30.
1625) بقره، 217.
1626) نمل، 40.
1627) قصص، 78.
1628) محمّد، 4.
1629) محمّد، 1.
1630) احزاب، 39.
1631) نساء، 77.
1632) فصّلت، 30.
1633) شعراء، 221.
1634) اسراء، 9.
1635) روم، 36.
1636) توبه، 40.
1637) بقره، 2.
1638) توبه، 45.
1639) ذیل آیه 72 سوره توبه.
1640) ذیل آیات 26-28 سوره طه.
1641) انعام، 122.
1642) بقره، 10.
1643) توبه، 14.
1644) مائده، 13.
1645) حجرات، 3.
1646) صف، 5.
1647) طه، 25.
1648) نحل، 108.
1649) تغابن، 11.
1650) مطففین، 14.
1651) مجادله، 22.
1652) كهف، 57.
1653) فتح، 4.
1654) محمّد، 24.
1655) انفال، 63.
1656) بقره، 7.
1657) رعد، 28.
1658) توبه، 127.
1659) ذیل آیه 12 سوره شورى.
1660) ابراهیم، 7.
1661) هود، 52 .
1662) طلاق، 2 - 3.
1663) ذیل آیه 30 سوره اسراء.
1664) هود، 6.
1665) ذاریات، 22.
1666) شورى، 27.
1667) عنكبوت، 17.
1668) طلاق، 2.
1669) نهج البلاغه، خطبه 91.
1670) ذیل آیه 39 سوره سبأ
1671) تفسیر نورالثقلین و كافى، ج 2، ص 486.
1672) مفردات راغب.
1673) تفسیر مجمع البیان.
1674) ذیل آیه 215 سوره بقره.
1675) تفسیر مواهب الرّحمن.
1676) ذیل آیه 92 سوره آل عمران.
1677) تفسیر مجمع البیان و صحیح بخارى، ج 2، ص 81.
1678) تفسیر مجمع البیان.
1679) تفسیر المنار.
1680) كافى، ج 2، ص 157.
1681) تفسیر عیّاشى.
1682) ذیل آیه 245 سوره بقره.
1683) تفسیر نمونه
1684) تفسیر روح المعانى.
1685) تفسیر روح البیان، ج 1، ص 381.
1686) نهج البلاغه، خطبه 183.
1687) بحار، ج 74، ص 311.
1688) بحار، ج 100، ص 138.
1689) بحار، ج 100، ص 138.
1690) نمل، 89.
1691) انعام، 160.
1692) تفسیر المیزان، ج 2، ص 310.
1693) آل عمران، 181.
1694) منافقون، 7.
1695) مؤمنون، 51.
1696) عبس، 24.
1697) رجال كشى، ج 4، ص 3.
1698) نحل، 81.
1699) اعراف، 26.
1700) اعراف، 31.
1701) حجرات، 7.
1702) بقره، 383.
1703) انشقاق، 6.
1704) بقره، 22.
1705) دعاى ماه رمضان.
1706) نهج البلاغه، حكمت 251.
1707) بحار، ج 87، ص 201.
1708) بحار، ج 90، ص 147.
1709) بقره، 25. (27 بار در قرآن آمده است).
1710) توبه، 72.
1711) بلد، 3.
1712) بحار، ج 36، ص 11.
1713) انفال، 72.
1714) مدّثر، 5.
1715) ذیل آیات 27 - 29 سوره فرقان.
1716) بحار، ج 74، ص 197.
1717) بحار، ج 77، ص 173.
1718) تفسیر قرطبى.
1719) غرر الحكم.
1720) غررالحكم.
1721) بحار، ج 74، ص 180.
1722) ذیل آیه 94 سوره مائده.
1723) بقره، 35.
1724) بقره، 65.
1725) بقره، 249.
1726) ذیل آیه 3 سوره مائده.
1727) تفسیر نمونه، ج 4، ص 259.
1728) تفسیر المیزان.
1729) ذیل آیه 21 سوره حدید.
1730) ذیل آیه 75-76 سوره غافر.
1731) توبه، 81.
1732) رعد، 26.
1733) آل عمران، 120.
1734) غافر، 83.
1735) یونس، 58.
1736) ذیل آیه 38-39 سوره شورى.
1737) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 7ص 41.
1738) بحار، ج 72، ص 105.
1739) مائده، 103.
1740) انعام، 37.
1741) توبه، 8.
1742) مؤمنون، 70.
1743) ذیل آیه 66 سوره نحل.
1744) ص، 33.
1745) ذیل آیه 59 سوره احزاب.
1746) ذیل آیات 1-4 سوره قلم.
1747) ذیل آیه 33 سوره زمر.
1748) مریم، 54.
1749) احزاب، 23.
1750) بقره، 177.
1751) ذیل آیات 84 - 87 سوره ص.
1752) نمل، 22.
1753) حج، 24.
1754) نساء، 63.
1755) طه، 44.
1756) اسراء، 23.
1757) اسراء، 28.
1758) حج، 30.
1759) مؤمنون، 3.
1760) صف، 2.
1761) ذیل آیه 58 سوره نساء.
1762) كافى، ج 2، ص 105.
1763) الغدیر، ج 8، ص 291.
1764) تفسیر نورالثقلین.
1765) كافى، ج 1، ص 277.
1766) تفسیر مجمع البیان.
1767) ذیل آیات 7 - 11 سوره مؤمنون.
1768) میزان الحكمه و سفینةالبحار، واژه «امانت».
1769) بحار، ج 77، ص 273.
1770) آل عمران، 75.
1771) ذیل آیه 27 سوره انفال.
1772) ملحقات احقاق الحقّ، ج 14، ص 564.
1773) بقره، 187.
1774) تفسیر نورالثقلین.
1775) تفسیر نمونه.
1776) كافى، ج 2، ص 104.
1777) ذیل آیه 30 سوره نحل.
1778) ذیل آیه 64 سوره یونس.
1779) تفسیر نورالثقلین.
1780) تفسیر نورالثقلین.
1781) رعد، 28.
1782) آل عمران، 122.
1783) احزاب، 9.
1784) توبه، 52.
1785) انفال، 29.
1786) طلاق، 2.
1787) زلزال، 7.
1788) مائده، 54.
1789) آل عمران، 173.
1790) طه، 72.
1791) یونس، 9.
1792) مریم، 96.
1793) بقره، 138.
1794) ذیل آیه 9 سوره یونس.
1795) تفسیر نمونه به نقل از بحار، ج 74، ص 78.
1796) ذیل آیه 22 سوره دعد.
1797) بقره، 254.
1798) بقره، 267.
1799) آل عمران، 92.
1800) حشر، 9.
1801) ذیل آیه 106 سوره یوسف.
1802) انسان، 9.
1803) كهف، 110.
1804) هود، 29.
1805) نور، 32.
1806) انعام، 91.
1807) احزاب، 39.
1808) بقره، 165.
1809) نور، 37.
1810) نساء، 139.
1811) توبه، 102.
1812) مؤمنون، 53.
1813) ماعون، 5 - 6.
1814) نساء، 77.
1815) تكاثر، 1.
1816) جمعه، 11.
1817) ذیل آیه 24 سوره رعد.
1818) نحل، 127.
1819) مدّثر، 7.
1820) انبیاء، 85.
1821) بقره، 214.
1822) محمّد، 31.
1823) بقره، 157.
1824) بحار، ج 9، ص 203.
1825) فرقان، 75.
1826) انسان، 12.
1827) بحار، ج 71، ص 92.
1828) زمر، 10.
1829) ابراهیم، 5.
1830) بحار، ج 70، ص 184.
1831) ذیل آیه 17 سوره لقمان.
1832) تفسیر مجمع البیان.
1833) بقره، 154 - 155.
1834) یوسف، 33 و 90.
1835) ذیل آیه 177 سوره بقره
1836) فرقان، 75.
1837) رعد، 24.
1838) سجده، 24.
1839) ذیل آیه 4 سوره غافر.
1840) هود، 32.
1841) غافر، 5 .
1842) عنكبوت، 46.
1843) نحل، 125.
1844) مضمون آیه 258 بقره.
1845) مضمون آیه 38 یونس و آیات 22 و 23 بقره.
1846) انعام، 121.
1847) نهج الفصاحه، حدیث 2648.
1848) همان، حدیث 2865.
1849) همان، حدیث، 1008.
1850) بقره، 111.
1851) سبأ، 24.
1852) بقره، 219.
1853) توبه، 6.
1854) انعام، 108.
1855) آل عمران، 23.
1856) احزاب، 70.
1857) طه، 44.
1858) ذیل آیه 152 سوره بقره.
1859) بقره، 40.
1860) طه، 14.
1861) بقره، 40.
1862) مجادله، 11.
1863) تفسیر نورالثقلین.
1864) مجادله، 19.
1865) تكاثر، 1.
1866) حجر، 3.
1867) ذیل آیه 32 سوره لقمان.
1868) نحل، 96.
1869) ذیل آیات سوره فلق.
1870) كافى، ج 2، ص 306.
1871) نهج البلاغه، حكمت 493.
1872) كافى، ج 8، ص 7.
1873) تغابن، 6.
1874) غررالحكم.
1875) بقره، 109.
1876) ص ، 35.
1877) ذیل آیات سوره تكاثر.
1878) یوسف، 29.
1879) بقره، 61.
1880) بقره، 96.
1881) همزه، 2.
1882) شعراء، 128.
1883) مؤمنون، 6.
1884) مؤمنون، 7.
1885) حدید، 20.
1886) منافقون، 9.
1887) تفسیر نور الثقلین.
1888) بحارالانوار، ج 70، ص 138.
1889) تفسیر نور الثقلین.
1890) عیون الاخبار، ج 2، ص 129.
1891) ذیل آیه 93 سوره نساء.
1892) به وسائل، جلد 19، صفحه 2 به بعد، رجوع شود.
1893) ذیل آیه 19 سوره فرقان.
1894) توبه، 19.
1895) هود، 18.
1896) شورى، 45.
1897) زمر، 47.
1898) روم، 57.
1899) مرسلات، 36.
1900) ذیل آیه 43 سوره فرقان.
1901) كهف، 28.
1902) طه، 16.
1903) قصص، 50.
1904) ص، 26.
1905) مؤمنون، 71.
1906) مجموعه احادیث از میزان الحكمة مى باشد.
1907) ذیل آیه 6 سوره لقمان.
1908) تفسیر المیزان.
1909) تفسیر نمونه.
1910) زخرف، 54.
1911) شعراء، 29.
1912) نساء، 60.
1913) طه، 85.
1914) احزاب، 67.
1915) ذیل آیه 9 سوره منافقون.
1916) مائده، 91.
1917) نور، 37.
1918) تكاثر، 1.
1919) حجر، 3.
1920) فرقان، 18.
1921) نجم، 29.
1922) زخرف، 36.
1923) جنّ، 17.
1924) كهف، 46.
1925) ذیل آیه 3 سوره یوسف.
1926) یونس، 92.
1927) نور، 23.
1928) ذیل آیه 79 سوره هود.
1929) اعراف، 79.
1930) اعراف، 80.
1931) اعراف، 83.
1932) هود، 82.
1933) انبیاء، 74.
1934) نمل، 54.
1935) انبیاء، 74.
1936) بحار، ج 76، ص 63.
1937) بحار، ج 76، ص 67.
1938) بحار، ج 76، ص 67.
1939) نهج البلاغه، حكمت 252.
1940) ذیل آیه 31 سوره اعراف.
1941) كهف، 46.
1942) تفاسیر نورالثقلین، منهج الصادقین و اثنى عشرى.
1943) تفسیر مجمع البیان.
1944) تفسیر صافى.
1945) تفسیر اثنى عشرى.
1946) تفسیر فرقان.
1947) تفسیر مجمع البیان.
1948) كافى، ج 2، ص 499.
1949) تفسیر منهج الصادقین.
1950) تفسیر كبیر فخررازى.
1951) كافى، ج 1، ص 410.
1952) تفسیر منهج الصادقین.
1953) ذیل آیه 60 سوره زمر.
1954) تفسیر برهان.
1955) ذیل آیه 3 سوره احقاف.
1956) هُمَزه، 2 - 3.
1957) شعراء، 129.
1958) قصص، 39.
1959) حشر، 2.
1960) نساء، 78.
1961) ذیل آیه 106 سوره صافات.
1962) ماعون، 4.
1963) بقره، 264.
1964) توبه، 37.
1965) بقره، 217.
1966) كهف، 104.
1967) ذیل آیه 33 سوره محمّد.
1968) بقره، 264.
1969) حجرات، 2.
1970) دعاى مكارم الاخلاق.
1971) كافى، ج 2، ص 306.
1972) زمر، 65.
1973) نساء، 38.
1974) زمر، 65.
1975) حجرات، 17.
1976) ذیل آیات 50 - 51 سوره مدّثر.
1977) ذیل آیه 6 سوره لقمان.
1978) تفسیر المیزان.
1979) تفسیر نمونه.
1980) زخرف، 54.
1981) شعراء، 29.
1982) نساء، 60.
1983) طه، 85.
1984) احزاب، 67.
1985) ذیل آیه 19 سوره معارج.
1986) تین، 4.
1987) مؤمنون، 14.
1988) یوسف، 53.
1989) نازعات، 40.
1990) تفسیر نورالثقلین.
1991) غررالحكم.
1992) ذیل آیه 24 سوره رعد.
1993) صافّات، 79.
1994) صافّات، 120.
1995) یس، 58.
1996) تفسیر قرطبى.
1997) ذیل آیه 44 سوره احزاب.
1998) یس، 58 .
1999) رعد، 24 .
2000) حجر، 46 .

پاورقی 2001 تا 2835

2001) واقعه، 26 .
2002) ذیل آیه 15 سوره سبأ.
2003) بقره، 168.
2004) حج، 28.
2005) مؤمنون، 51.
2006) اعراف، 31.
2007) انعام، 142.
2008) انعام، 141.
2009) ذیل آیه 19 سوره لقمان.
2010) تفسیر نورالثقلین.
2011) تفسیر نورالثقلین.
2012) ذیل آیه 13 سوره جنّ.
2013) ذیل آیه 7 سوره محمد.
2014) بقره، 152.
2015) ابراهیم، 7.
2016) تفسیر كشف الاسرار.
2017) بقره، 40.
2018) ذیل آیه 7 سوره ابراهیم.
2019) تفسیر نمونه.
2020) تفسیرنمونه.
2021) بحار، ج 71، ص 44.
2022) ابراهیم ،28.
2023) ذیل آیه 3 سوره حجر.
2024) ذیل آیه 53 سوره یوسف.
2025) غررالحكم.
2026) ذیل آیه 60 سوره غافر.
2027) شورى، 26.
2028) مؤمن، 14.
2029) اعراف، 55.
2030) اعراف، 56.
2031) انعام، 52.
2032) اعراف، 180.
2033) ذیل آیه 19 سوره رعد.
2034) بقره، 179.
2035) بقره، 197.
2036) آل عمران، 191.
2037) یوسف، 111.
2038) زمر، 18.
2039) زمر، 9.
2040) ذیل آیه 28 سوره رعد.
2041) زلزال، 7.
2042) هود، 119.
2043) فجر، 14.
2044) اعلى، 17.
2045) بقره، 124.
2046) بقره، 261.
2047) بقره، 195.
2048) ذیل آیه 28 سوره رعد.
2049) بحار، ج 71، ص 362.
2050) ذیل آیه 28 سوره رعد.
2051) طه، 14.
2052) هود، 37.
2053) انفال، 2.
2054) زمر، 23.
2055) طه، 124.
2056) ذیل آیه 3 سوره حجرات.
2057) نمل، 22.
2058) حج، 24.
2059) نساء، 63.
2060) طه، 44.
2061) اسراء، 23.
2062) اسراء، 28.
2063) حج، 30.
2064) مؤمنون، 3.
2065) صف، 2.
2066) نساء، آیه 9.
2067) بقره، آیه 235 .
2068) بقره، 83 .
2069) اسراء، 53 .
2070) نحل، 125.
2071) ذیل آیه 61 سوره غافر.
2072) رعد، 28.
2073) توبه، 103.
2074) فتح، 4.
2075) روم، 21.
2076) نحل، 80.
2077) مقدمه جلد 9 تفسیر نور.
2078) احقاف، 12.
2079) بحار، ج 65، ص 393.
2080) بقره، 2.
2081) نساء، 174.
2082) بحار، ج 22، ص 315.
2083) اسراء، 9.
2084) نساء، 174.
2085) صحیفه سجادیّه، دعاى 42.
2086) یوسف، 2.
2087) فصّلت، 42.
2088) یونس، 57.
2089) بحار، ج 92، ص 31.
2090) حجر، 9.
2091) رعد، 28.
2092) ذیل آیه 2 سوره حجرات.
2093) شعراء، 98.
2094) اعلى، 1.
2095) حجر، 87.
2096) واقعه، 77.
2097) ق، 1.
2098) احزاب، 56.
2099) در كتب متعدّد مانند كتاب تبرّك الصحابه نوشته آیةاللَّه احمدى میانجى صدها نمونه از احترام اصحاب پیامبر به رسول خداصلى الله علیه وآله در زمان حیات و بعد از رحلت ایشان ذكر شده است.
2100) بحار، ج 27، ص 238.
2101) بقره، 248.
2102) بقره، 83؛ نساء، 38؛ انعام، 151؛ اسراء، 23؛ احقاف، 15.
2103) لقمان، 14.
2104) طه، 12.
2105) توبه، 28.
2106) اعراف، 31.
2107) نساء، 43.
2108) بقره، 125.
2109) آل عمران، 35.
2110) ذیل آیه 63 سوره احزاب.
2111) ذیل آیه 23 سوره اسراء.
2112) تفسیر نورالثقلین.
2113) تفسیر نمونه.
2114) تفسیر مجمع البیان.
2115) تفسیر فرقان.
2116) كافى، ج 2، ص 157.
2117) مریم، 39.
2118) مریم، 14.
2119) بحار، ج 16، ص 95.
2120) تفسیر نورالثقلین.
2121) حج، 78.
2122) ذیل آیه 14 سوره لقمان.
2123) كافى، ج 2، ص 161.
2124) مریم، 14 و 32.
2125) میزان الحكمه.
2126) اعیان الشیعه، ج 1، ص 607.
2127) ذیل آیه 23 سوره اسراء.
2128) ذیل آیه 37 سوره آل عمران.
2129) تفسیرروح البیان، ج 2، ص 29.
2130) ذیل آیه 122 سوره توبه.
2131) تفسیر مجمع البیان.
2132) آل عمران، 19.
2133) مستدرك الوسائل، حدیث 36369.
2134) بحار، ج 66، ص 92.
2135) بحار، ج 1، ص 216.
2136) موسوعةكلمات الامام.
2137) تفسیر نورالثقلین.
2138) ذیل آیه 57 سوره یونس.
2139) بحار، ج 92، ص 17.
2140) تفسیر نورالثقلین.
2141) ذیل آیه 76 سوره آل عمران.
2142) یس، 60.
2143) توبه، 75.
2144) بقره، 177.
2145) انفال، 56.
2146) ذیل آیه 55 سوره قصص.
2147) ذیل آیه 6 سوره لقمان.
2148) كافى، ج 6، ص 431.
2149) حج، 30.
2150) زور» به معناى باطل، دروغ و انحراف از حقّ است و غنا، یكى از مصادیق باطل است.
2151) این روایات در ابواب حرمت غنا در مكاسب محرّمه و كتب روایى آمده است.
2152) میزان الحكمه.
2153) ذیل آیه 25 سوره ابراهیم.
2154) قصص، 88.
2155) نحل، 96.
2156) بقره، 138.
2157) قلم، 32.
2158) یونس، 72.
2159) آل عمران، 134.
2160) نور، 32.
2161) انعام، 162.
2162) قصص، 24.
2163) توبه، 52.
2164) توبه، 55.
2165) ذیل آیه 6 سوره تحریم.
2166) تحریم، 6.
2167) طه، 132.
2168) شعراء، 214.
2169) لقمان، 17.
2170) احزاب، 59.
2171) زمر، 15.
2172) طور، 26.
2173) مریم، 55.
2174) تفسیر مراغى.
2175) مجموعه ورّام، ج 1، ص 6.
2176) بحار، ج 85، ص 134.
2177) ذیل آیه 1 سوره طلاق.
2178) میزان الحكمة، حدیث 5103.
2179) كافى، ج 5، ص 559.
2180) امالى شیخ صدوق، ص 238.
2181) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 141.
2182) میزان الحكمة، حدیث 7884.
2183) مجموعه ورّام، ج 2، ص 121.
2184) ذیل آیه 115 سوره مؤمنون.
2185) ذاریات، 56 .
2186) ملك، 2 .
2187) هود، 119.
2188) غررالحكم.
2189) بحار، ج 5، ص 312.
2190) نهج البلاغه، حكمت 463.
2191) ذیل آیه 155 سوره بقره.
2192) نهج البلاغه، خطبه 143.
2193) جنّ، 16.
2194) ذیل آیه 155 سوره بقره.
2195) آل عمران، 146.
2196) بقره، 153.
2197) فرقان، 75.
2198) زمر، 10.
2199) بحار، ج 45، ص 46.
2200) ذیل آیه 156 سوره بقره.
2201) مریم، 67.
2202) انسان، 1.
2203) درّالمنثور، ج 1، ص 377.
2204) معارج، 20.
2205) فقره آخر زیارت عاشورا.
2206) ذیل آیه 187 سوره بقره.
2207) ذیل آیه 257 سوره بقره.
2208) بقره، 138.
2209) بقره، 247.
2210) یونس، 9.
2211) بقره، 156.
2212) یوسف، 56.
2213) بقره، 173.
2214) بحار، ج 44، ص 192.
2215) توبه، 40.
2216) بقره، 245.
2217) اعراف، 128.
2218) نهج البلاغه، خ 193.
2219) مائده، 44 و45.
2220) ذیل آیه 17 سوره آل عمران.
2221) تفسیر مجمع البیان.
2222) تفسیر اطیب البیان ؛ من لایحضر، ج 1، ص 309.
2223) تهذیب الاحكام، ج 2، ص 120.
2224) مستدرك، حدیث 3259.
2225) ذیل آیات 103-106 سوره صافّات.
2226) كافى، ج 2، ص 84 .
2227) توبه، 92.
2228) فرقان، 70.
2229) بحار، ج 23، ص 233.
2230) ذیل آیه 54 سوره نور.
2231) بقره، 25.
2232) بقره، 43.
2233) لقمان، 14.
2234) ذیل آیه 5 سوره بقره.
2235) بقره، 29.
2236) ذاریات، 56.
2237) بقره، 21.
2238) مائده، 100.
2239) آل عمران، 104.
2240) آل عمران، 104.
2241) اعراف، 157.
2242) حشر، 9.
2243) اعراف، 8.
2244) شمس 9.
2245) مائده، 35.
2246) ذیل آیه 6 سوره حمد.
2247) اعراف، 31.
2248) اسراء، 29.
2249) فرقان، 67.
2250) اسراء، 110.
2251) بقره، 83.
2252) لقمان، 15.
2253) مریم، 51.
2254) مریم، 15.
2255) بقره، 43.
2256) نساء، 135.
2257) مائده، 8.
2258) فتح، 9.
2259) بقره، 25.
2260) بقره، 250.
2261) انفال، 65.
2262) بحار، ج 87، ص 3.
2263) انعام، 161.
2264) تفسیر نورالثقلین، ج 1 ص 20.
2265) اعراف، 16.
2266) ذیل آیه 60 سوره مریم.
2267) تحریم، 8.
2268) شورى، 37.
2269) بقره، 37.
2270) بقره، 222.
2271) فرقان، 71.
2272) انعام، 54.
2273) بقره، 160.
2274) نور، 31.
2275) فرقان، 70.
2276) هود، 52.
2277) هود، 3.
2278) نساء، 18.
2279) بقره، 37.
2280) انعام، 54.
2281) توبه، 117.
2282) مریم، 60.
2283) هود، 90.
2284) حجرات، 11.
2285) بروج، 10.
2286) ذیل آیه 3 سوره غافر.
2287) طه، 73.
2288) انفال، 29.
2289) آل عمران، 31.
2290) نور، 22.
2291) تغابن، 17.
2292) صف، 11 - 12.
2293) نوح، 3 - 4.
2294) نساء، 31.
2295) قصص، 16.
2296) یوسف، 97.
2297) ذیل آیه 60 سوره قصص.
2298) نساء، 94.
2299) انعام، 32.
2300) توبه، 38.
2301) آل عمران، 185.
2302) بقره، 212.
2303) كهف، 46.
2304) طه، 131.
2305) بقره، 86.
2306) توبه، 38.
2307) رعد، 26.
2308) ابراهیم، 3.
2309) حجر، 88.
2310) نجم، 29.
2311) نازعات، 38.
2312) ذیل آیات 20-24 سوره مرسلات.
2313) ذاریات، 56.
2314) شمس، 8 .
2315) انسان، 3.
2316) لیل، 12.
2317) زخرف، 32.
2318) توبه، 104.
2319) انعام، 54.
2320) مؤمنون، 14.
2321) انفال، 40.
2322) آل عمران، 173.
2323) ذاریات، 48.
2324) صافّات، 75.
2325) آل عمران، 136.
2326) ذیل آیه 39 سوره یوسف.
2327) یونس، 34.
2328) یونس، 35.
2329) انعام، 164.
2330) نمل، 59.
2331) ذیل آیه 70 سوره اسراء.
2332) حجرات، 13.
2333) تین، 4.
2334) تفسیر نورالثقلین.
2335) تین، 5.
2336) جمعه، 5.
2337) اعراف، 176.
2338) اعراف، 179.
2339) بقره، 74.
2340) ذیل آیه 3 سوره الرّحمن.
2341) اسراء، 100.
2342) معارج، 19.
2343) معارج، 20.
2344) عصر، 2.
2345) علق، 6.
2346) احزاب، 72.
2347) احزاب، 72.
2348) اسراء، 11.
2349) اسراء، 67.
2350) عادیات، 6.
2351) ذیل آیه 21 سوره جاثیه.
2352) سجده، 18.
2353) زمر، 9.
2354) حدید، 10.
2355) ذیل آیه 3 سوره انسان.
2356) هود، 9.
2357) ابراهیم، 34.
2358) اسراء، 11.
2359) اسراء، 100.
2360) معارج، 19.
2361) معارج، 20.
2362) عادیات، 6.
2363) ذیل آیه 30 سوره انعام.
2364) طه، 131.
2365) مؤمنون، 100.
2366) انفال، 24.
2367) بقره، 179.
2368) نحل، 97.
2369) ذیل آیه 75 سوره مؤمنون.
2370) تفسیر روح البیان.
2371) ذیل آیه 12 سوره نور.
2372) مائده، 63.
2373) نور، 12.
2374) نور، 13.
2375) نمل، 46.
2376) انعام، 43.
2377) واقعه، 70.
2378) واقعه، 57.
2379) واقعه، 62.
2380) توبه، 122.
2381) ذیل آیه 44 سوره فرقان.
2382) نور، 41.
2383) مولوى.
2384) ذیل آیه 7 سوره بقره.
2385) نحل، 22.
2386) فتح، 26.
2387) توبه، 127.
2388) زمر، 22.
2389) روم، 52.
2390) مطففین، 14.
2391) بقره، 14.
2392) انعام، 125.
2393) نساء، 155.
2394) ذیل آیه 18 سوره احزاب.
2395) حجرات، 10.
2396) اسراء، 27.
2397) ذیل آیه 33 سوره احزاب.
2398) تفسیر نورالثّقلین.
2399) درباره ى جاهلیّت معاصر، كتابى به نام «جاهلیّت قرن بیستم» از سیّد قطب و كتاب دیگرى به نام «سیماى تمّدن غرب» از سیّد مجتبى موسوى لارى نوشته شده كه تاكنون به چند زبان ترجمه شده است.
2400) ذیل آیه 69 سوره نحل.
2401) مؤمنون، 51.
2402) حج، 28.
2403) بقره، 172.
2404) انعام، 141.
2405) ذیل آیه 28 سوره انفال.
2406) اسراء، 64.
2407) حدید، 20.
2408) منافقون، 9.
2409) آل عمران، 10.
2410) ذیل آیه 7 سوره بقره.
2411) نورالثقلین، ج 4، ص 57.
2412) نهج البلاغه، خطبه 214.
2413) تفسیر صافى.
2414) فتح، 4.
2415) حدید، 16.
2416) انفال، 2.
2417) كهف، 28.
2418) آل عمران، 7.
2419) مائده، 13.
2420) مطففین، 14.
2421) نساء، 155.
2422) ذیل آیه 51 سوره قلم.
2423) بحار الانوار، 63 ص 17.
2424) بحار الانوار، 95 ص 127.
2425) ذیل آیات 77-80 سوره واقعه.
2426) انفطار، 6.
2427) واقعه، 77.
2428) دخان، 17.
2429) تكویر، 19.
2430) اسراء، 70.
2431) ذیل آیه 3 سوره یوسف.
2432) هود، 120.
2433) كهف، 13.
2434) اعراف، 7.
2435) اعراف، 176.
2436) یوسف، 111.
2437) مؤمنون، 14.
2438) زمر، 23.
2439) غافر، 64.
2440) نساء، 125.
2441) نور، 38.
2442) هود، 7.
2443) ذیل آیات 1-3 سوره دخان.
2444) فرقان، 1.
2445) ص، 29.
2446) آل عمران، 96.
2447) فصّلت، 16.
2448) انبیاء، 107.
2449) ذیل آیه 7 سوره آل عمران.
2450) هود1.
2451) زمر، 23.
2452) بحار، ج 2، ص 185.
2453) قیامت، 23.
2454) انعام، 103.
2455) فتح، 10.
2456) شورى، 11.
2457) نحل، 98.
2458) تفسیر نورالثقلین.
2459) تفسیر درّالمنثور.
2460) نهج البلاغه، خطبه 91.
2461) ذیل آیه 13 سوره هود.
2462) اسراء، 88 .
2463) اسراء، 88 .
2464) بقره، 23.
2465) ذیل آیات 1-3 سوره احقاف.
2466) طه، 4 .
2467) زمر، 1.
2468) فصّلت، 2.
2469) واقعه، 80.
2470) غافر، 2.
2471) فصّلت، 2.
2472) شورى، 3.
2473) زخرف، 2 - 3.
2474) دخان، 3.
2475) ذیل آیه 13 سوره الرّحمن.
2476) طه، 132.
2477) بحار، ج 35، ص 207.
2478) علل الشرایع، ج 1، ص 259.
2479) نهج البلاغه، نامه 47.
2480) مرسلات، 15.
2481) قمر، 17.
2482) احزاب، 41.
2483) نجم، 9.
2484) ذیل آیه 38 سوره یونس.
2485) بقره، 187.
2486) عنكبوت، 41.
2487) حج، 73.
2488) ذیل آیات 32-37 سوره مدّثر.
2489) فجر، 1.
2490) مدّثر، 34.
2491) ضحى، 1.
2492) عصر، 1.
2493) مدّثر، 33.
2494) فجر، 4.
2495) تكویر، 17.
2496) ذیل آیات 9-15 سوره شمس
2497) ذیل آیه 1 سوره قلم.
2498) بحارالانوار، ج 2، ص 52.
2499) عنكبوت، 48.
2500) ذیل آیات 1-5 سوره مزّمل.
2501) كافى، ج 2 ص 614.
2502) تفسیر نورالثقلین.
2503) حشر، 21.
2504) اعراف، 142.
2505) ذیل آیات 1-2 سوره الرّحمن.
2506) آل عمران، 3.
2507) نساء، 105.
2508) نساء، 113.
2509) نساء، 174.
2510) اعراف، 170.
2511) یوسف، 57 .
2512) یوسف، 102.
2513) یوسف، 3.
2514) نحل، 89 .
2515) فرقان، 33.
2516) شورى، 17.
2517) فصّلت، 42.
2518) ق، 45.
2519) جن، 2.
2520) طه، 4 .
2521) زمر، 1.
2522) فصّلت، 2.
2523) واقعه، 80.
2524) ذیل آیه 18 سوره شورى
2525) لقمان، 30.
2526) بقره، 119.
2527) شورى، 17.
2528) رعد، 14.
2529) اعراف، 8 .
2530) ذیل آیه 39 سوره یونس.
2531) محمّد، 30.
2532) بقره، 247.
2533) بقره 179 ؛ كافى، ج 1، ص 166.
2534) ذیل آیه 30 سوره فرقان.
2535) مقدّمه تفسیرسوره واقعه.
2536) رسالة الانصاف.
2537) صحیفه نور،ج 20،ص 20
2538) مفردات راغب.
2539) التحقیق فى كلمات القرآن.
2540) تفسیر المنیر.
2541) ذیل آیات 9-7 سوره نمل
2542) اعراف، 12.
2543) غاشیه، 4.
2544) انبیاء، 69.
2545) نمل، 7 - 8.
2546) كهف، 96.
2547) ذیل آیه 2 سوره جمعه.
2548) ملك، آیه 9.
2549) ابراهیم، 3.
2550) ذیل آیات 114-115 سوره هود.
2551) نساء، 48.
2552) نساء، 110.
2553) زمر، 53.
2554) آل عمران، 134.
2555) تفاسیر مجمع البیان و كنزالدقائق.
2556) ذیل آیه 7 سوره حمد.
2557) نساء،116 و فتح، 6.
2558) بقره، 61.
2559) آل عمران، 110 - 112.
2560) انفال، 16.
2561) بقره، 108 و نحل، 106.
2562) ممتحنه، 1.
2563) بقره، 47.
2564) بقره، 61.
2565) رعد، 11.
2566) نساء، 46.
2567) نساء، 161.
2568) مائده، 24.
2569) مائده، 77.
2570) ذیل آیه 7 سوره حمد.
2571) ضحى، 7.
2572) محمّد، 1.
2573) آل عمران، 164.
2574) ق، 27.
2575) ملك، 90.
2576) بقره، 108.
2577) نساء، 116.
2578) نساء، 136.
2579) احزاب، 36.
2580) لقمان، 11.
2581) ممتحنه، 1.
2582) ابراهیم، 3.
2583) جاثیه، 23.
2584) ابراهیم، 30.
2585) بقره، 26.
2586) حج، 4.
2587) بقره، 198.
2588) ذیل آیات 192-196 سوره شعراء.
2589) ذیل آیه 1-2 سوره یوسف.
2590) مؤمنون، 18.
2591) انفال، 11.
2592) بقره، 129.
2593) انفال، 24.
2594) فرقان، 49.
2595) انعام 92.
2596) ق 9.
2597) نحل، 103.
2598) ذیل آیات 1-2 سوره جنّ.
2599) انفال، 2.
2600) توبه، 86.
2601) محد، 20.
2602) بقره، 85.
2603) انعام، 25.
2604) انبیاء، 5.
2605) انفال، 31.
2606) فصلت، 26.
2607) انفال، 31.
2608) نهج البلاغه، خطبه 75.
2609) كافى، ج 2، ص 599.
2610) غررالحكم.
2611) ذیل آیات 79-83 سوره ص.
2612) نهج البلاغه، خطبه 1.
2613) ذیل آیات 16 و 19 سوره مجادله.
2614) انفال، 36.
2615) لقمان، 6.
2616) زمر، 8.
2617) نمل، 24.
2618) نور، 21.
2619) حج، 52 .
2620) اعراف، 201 .
2621) الناس، 5 .
2622) زخرف، 36.
2623) اسراء، 27.
2624) ذیل آیه 52 سوره حج.
2625) ناس، 5.
2626) اعراف، 201.
2627) زخرف، 36.
2628) ذیل آیات 36-37 سوره زخرف.
2629) بقره، 168.
2630) طه، 120.
2631) اعراف، 201.
2632) ناس، 5 .
2633) زخرف، 36.
2634) مجادله، 19.
2635) نساء، 119.
2636) انعام، 112.
2637) نهج البلاغه، خطبه 7.
2638) صافّات، 13.
2639) طه، 124.
2640) اسراء، 72.
2641) طه، 14.
2642) حجر، 9.
2643) ذیل آیه 100 سوره نحل.
2644) حج، 52.
2645) اعراف، 201.
2646) ناس، 5.
2647) زخرف، 36.
2648) ذیل آیات 14-15 سوره اعراف.
2649) تفسیر عیّاشى.
2650) تفسیر صافى.
2651) ذیل آیات 16-17 سوره اعراف.
2652) تفسیر كبیر فخررازى.
2653) تفسیر نورالثقلین.
2654) تفسیر كنزالدقائق.
2655) تفسیر منهج الصادقین.
2656) وسائل، ج 15، ص 209.
2657) تفسیر اطیب البیان، ج 1، ص 512.
2658) شرح مثنوى، علاّمه جعفرى، ج 5، ص 207.
2659) ابراهیم، 22.
2660) شرح مثنوى، ج 5، ص 207.
2661) ذیل آیه 20 سوره اعراف و آیه 1 سوره فاطر و آیه 4 سوره قدر.
2662) انبیاء، 26.
2663) انبیاء، 27.
2664) تحریم، 6.
2665) نازعات، 5.
2666) ذاریات، 4.
2667) ق، 18.
2668) زخرف، 80.
2669) توبه، 40.
2670) مریم، 7.
2671) فصلت، 30.
2672) هود، 77.
2673) انعام، 61.
2674) غافر، 70
2675) شورى، 5.
2676) نجم، 26.
2677) بقره، 161.
2678) آل عمران، 126.
2679) آل عمران، 125.
2680) محمّد، 27.
2681) زمر، 73.
2682) مدّثر، 31.
2683) انعام، 61.
2684) صافّات، 164.
2685) نحل، 2.
2686) مریم، 19.
2687) فصّلت، 38.
2688) مریم، 19.
2689) حج، 75.
2690) بقره، 285.
2691) نساء، 136.
2692) نازعات، 1.
2693) صافّات، 1.
2694) صافّات، 2.
2695) مرسلات، 3.
2696) مرسلات، 4.
2697) نازعات، 5.
2698) انفطار، 10.
2699) آل عمران، 39.
2700) آل عمران، 42.
2701) آل عمران، 124.
2702) سجده، 15.
2703) انبیاء، 20.
2704) شورى، 5.
2705) احزاب، 56.
2706) حج، 75.
2707) فاطر، 2.
2708) تكویر، 21.
2709) مدّثر، 31.
2710) مدّثر، 30.
2711) تحریم، 6.
2712) انبیاء، 27.
2713) نحل، 50.
2714) اختصاص، ص 109.
2715) تفسیر قمى، ج 2، ص 260.
2716) بحار الانوار، ج 56، ص 174.
2717) ذیل آیات 1-2 سوره جنّ.
2718) ذاریات، 56.
2719) حجر، 27.
2720) الرّحمن، 23.
2721) كهف، 50.
2722) اعراف، 27.
2723) انفال، 31.
2724) احقاف، 30.
2725) ذیل آیه 12 سوره لقمان.
2726) امالى صدوق، ص 487.
2727) مفردات.
2728) العمدة، ص 295.
2729) بحار، ج 23، ص 244.
2730) بقره، 129 ؛ آل عمران، 164 و جمعه، 2.
2731) بقره، 269.
2732) بحار، ج 14، ص 316.
2733) بحار، ج 67، ص 458.
2734) نهج البلاغه، حكمت 80.
2735) بحار، ج 2، ص 97 و 99.
2736) جامع الاخبار صدوق، ص 94.
2737) بحار، ج 73، ص 48.
2738) میزان الحكمة
2739) ذیل آیه 4 سوره یوسف.
2740) بحار، ج 14، ص 441.
2741) تفسیر المیزان، ج 11، ص 299.
2742) انفال، 43.
2743) فتح، 27.
2744) طه، 38 - 39.
2745) صافات، 10.
2746) ذیل آیه 16 سوره نحل.
2747) ذیل آیه 27 سوره رعد.
2748) انسان، 3.
2749) محمّد، 17.
2750) انعام، 4.
2751) انعام، 7.
2752) انعام، 25.
2753) تغابن، 11.
2754) مائده، 16.
2755) غافر، 34.
2756) نحل، 107.
2757) ذیل آیه 80-81 سوره نحل.
2758) تفسیر نمونه، ج 15، ص 543.
2759) بقره، 74.
2760) كشف الارتیاب،ص 109.
2761) صحیح بخارى، ج 5، ص 97.
2762) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 1، ص 248.
2763) ذیل آیه 60 سوره اسراء.
2764) بحار، ج 28، ص 206 و ج 50، ص 192.
2765) انفال، 43.
2766) فتح، 27.
2767) بحار، ج 38، ص 309.
2768) عمیق ترین نظر در باره ى این آیه كه با روایات همراه است، در تفسیر المیزان آمده است.
2769) توبه، 14.
2770) شعراء، 205 - 207.
2771) تفسیر تبیان.
2772) تفسیر لاهیجى.
2773) ذیل آیه 16 سوره یوسف.
2774) مائده، 83 .
2775) توبه، 92.
2776) مریم، 58 .
2777) اسراء، 109.
2778) ذیل آیه 3 سوره رعد.
2779) حج، 5.
2780) شورى، 11.
2781) روم، 21.
2782) ذاریات، 49.
2783) ذیل آیه 81 سوره نمل.
2784) عنكبوت، 50.
2785) جاثیه، 26.
2786) یس، 70.
2787) انفال، 24.
2788) بقره، 179.
2789) فجر، 24.
2790) ذیل آیه 24 سوره انفال.
2791) نحل، 97.
2792) تفسیر فرقان.
2793) ذیل آیه 22 سوره انفال.
2794) روم، 52.
2795) اعراف، 179.
2796) محمّد، 12.
2797) اعراف، 179.
2798) تفسیر درّالمنثور، ج 4، ص 43.
2799) ملك، 10.
2800) ذیل آیات 8-16 سوره بلد.
2801) ذیل آیه 38 سوره انعام.
2802) نمل، 18.
2803) نمل، 22.
2804) نمل، 22 - 26.
2805) اسراء، 44.
2806) نحل، 49.
2807) نمل، 17.
2808) نمل، 16.
2809) تكویر، 5.
2810) نور، 41.
2811) ذیل آیات 17-20 سوره ص.
2812) بقره، 260 .
2813) مائده، 110 .
2814) نمل، 28.
2815) نمل، 16 .
2816) فیل، 3 .
2817) نور، 41 .
2818) ذیل آیه 14 سوره سبأ.
2819) بقره، 63 - 73.
2820) توبه، 40.
2821) مائده، 31.
2822) نمل، 28.
2823) فیل، 3.
2824) اعراف، 107.
2825) صافات، 142.
2826) سبأ، 14.
2827) كهف، 18.
2828) بقره، 260.
2829) بقره، 259.
2830) حج، 36.
2831) غاشیه، 17.
2832) مائده، 94.
2833) اعراف، 73.
2834) اعراف، 133.
2835) ذیل آیات 17-20 سوره غاشیه.