400 نکته از تفسیر نور

نویسنده : عباس بابائیان

پاورقی 501 تا 1000

501) تفسیر اطیب البیان.
502) ذیل آیه 13 سوره سبأ.
503) احقاف، 15.
504) نمل، 40.
505) نمل، 36.
506) انبیاء، 79.
507) نمل، 16.
508) نمل، 17.
509) نمل، 20.
510) نمل، 28.
511) نمل، 40.
512) ص، 35.
513) ص، 25.
514) ص، 37.
515) ذیل آیه 10 سوره سبأ.
516) نمل، 15.
517) بقره، 251.
518) اسراء، 55.
519) ص، 26.
520) ص، 20.
521) نمل، 16.
522) صف، 20.
523) ص، 26.
524) نمل، 16.
525) ص، 30.
526) ص، 18.
527) كافى، ج 5، ص 74 و تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 446 به نقل از تفسیر راهنما.
528) ذیل آیه 12 سوره لقمان.
529) تفسیر المیزان.
530) تفسیر مجمع البیان.
531) تفسیر نورالثقلین.
532) تفسیر كشّاف.
533) تفسیر كنزالدّقائق.
534) تفسیر روح البیان.
535) ذیل آیه 55 سوره غافر.
536) اعراف، 23.
537) قصص، 16.
538) ص، 35.
539) نوح، 28.
540) ص، 24.
541) انبیاء، 87.
542) غافر، 55.
543) ذیل آیه 8 سوره غافر.
544) اعراف، 23.
545) نوح، 28.
546) بقره، 126 - 128.
547) یوسف، 101.
548) قصص، 24.
549) نمل، 19.
550) مائده، 114.
551) مؤمنون، 97.
552) آل عمران، 191 - 194.
553) ذیل آیات 11 و 52 سوره غافر.
554) یونس، 73.
555) انبیاء، 69.
556) صافّات، 134.
557) یوسف، 56.
558) هود، 94.
559) هود، 66.
560) هود، 58.
561) انبیاء، 88.
562) شعراء، 65.
563) آل عمران، 55.
564) فتح، 1.
565) آل عمران، 123.
566) توبه، 26.
567) فتح، 4.
568) انبیاء، 76، 84، 88و 90.
569) انعام، 11.
570) ابراهیم، 27.
571) یوسف.
572) نوح، 26.
573) حدید، 25.
574) نساء، 54.
575) توبه، 25.
576) توبه، 40.
577) اعراف، 136.
578) آل عمران، 124.
579) حشر، 2.
580) صف، 9.
581) عنكبوت، 15.
582) انفال، 18.
583) ذیل آیه 5 سوره صفّ.
584) توبه، 61.
585) توبه، 61.
586) احزاب، 53.
587) احزاب، 13.
588) توبه، 81 .
589) توبه، 42.
590) توبه، 49.
591) بقره، 55.
592) بقره، 61.
593) مائده، 22.
594) مائده، 24.
595) اعراف، 138.
596) اعراف، 129.
597) ذیل آیات 34 تا 35 سوره انبیاء.
598) جمعه، 6.
599) این تشبیه از امام حسین علیه السلام در آستانه ى سفر به كربلا است.
600) بحار، ج 6، ص 154.
601) بحار، ج 6، ص 152.
602) نهج البلاغه، حكمت 77.
603) ذیل آیه 33 سوره لقمان.
604) زلزال، 1 - 2.
605) شعراء، 88.
606) معارج، 10.
607) مرسلات، 36.
608) مؤمنون، 101.
609) بقره، 166.
610) ذیل آیه 7 سوره جمعه.
611) بقره، 197.
612) كهف، 28.
613) فرقان، 67.
614) زلزال، 6 و 7.
615) محجة البیضاء، ج 8، ص 258.
616) نهج البلاغه، خطبه 5.
617) مقتل خوارزمى، ج 2، ص 241.
618) ذیل آیه 104 سوره طه.
619) نازعات، 4.
620) بقره، 259.
621) روم، 55.
622) مؤمنون، 114.
623) ذیل آیه 46 سوره فصّلت.
624) فجر، 15 - 20.
625) سبأ، 31.
626) لقمان، 21.
627) یس، 18.
628) لقمان، 15.
629) انبیاء، 66.
630) فصلت، 46.
631) ابراهیم، 22.
632) صافّات، 28.
633) تحریم، 11.
634) نساء، 97.
635) ذیل آیه 16 سوره غافر.
636) طه، 106.
637) انفطار، 4.
638) زلزله، 2.
639) تكویر، 10.
640) نباء، 40.
641) انعام، 28.
642) یس، 65.
643) ذیل آیه 11 سوره غافر.
644) شورى، 44.
645) زمر، 58.
646) مؤمنون، 107.
647) مؤمنون، 100.
648) سجده، 12.
649) ذیل آیات 12 تا 16 سوره ص.
650) عنكبوت، 14 .
651) حاقّه، 6 .
652) بقره، 50 .
653) قمر، 31 .
654) قمر، 54 .
655) حجر، 79 .
656) ذیل آیه 22 سوره مجادله.
657) مائده، 119.
658) توبه، 100 .
659) فتح، 18.
660) بیّنه، 8 .
661) ذیل آیه 27 سوره ملك.
662) عبس، 37 - 38.
663) غاشیه، 8.
664) مطفّفین، 24.
665) عبس، 40.
666) غاشیه، 2.
667) مؤمنون، 104.
668) اسراء، 97.
669) قیامت، 24.
670) قمر، 48.
671) ذیل آیات 10 تا 18 سوره معارج.
672) نساء، 42.
673) آل عمران، 30.
674) ذیل آیات 62 تا 64 سوره ص.
675) سبأ، 31.
676) فرقان، 29.
677) زخرف، 67.
678) احزاب، 67.
679) ابراهیم، 22.
680) تفاسیر اطیب البیان، نورالثقلین و كنزالدقائق.
681) ذیل آیات 50 تا 51 سوره زمر.
682) آل عمران،10.
683) اعراف، 48.
684) طور، 46.
685) ذیل آیه 13 سوره حدید.
686) ابراهیم، 21.
687) غافر، 49.
688) ابراهیم، 22.
689) ذیل آیه 47 سوره فصّلت.
690) اعراف، 46.
691) اعراف، 44.
692) اعراف، 50 .
693) قصص، 62.
694) ذیل آیات 31 تا 32 سوره الرّحمن.
695) انعام، 62.
696) نهج البلاغه، حكمت 300.
697) تكاثر، 8.
698) اعراف، 26.
699) انشقاق، 8 .
700) رعد، 21.
701) طلاق، 8 .
702) كافى، ج 1، ص 11.
703) بحار، ج 7، ص 266.
704) وسائل، ج 11، باب محاسبة النفس.
705) وسائل، ج 11، باب محاسبة النفس.
706) ذیل آیه 41 سوره الرّحمن.
707) آل عمران،106.
708) زمر، 60.
709) قیامت، 22.
710) غاشیه، 8 .
711) قیامت، 24.
712) عبس، 37.
713) عبس، 40 .
714) غاشیه، 2 .
715) ذیل آیه 35 سوره جاثیه.
716) ذیل آیه 13 سوره اسراء.
717) كهف، 49.
718) كهف، 49.
719) اسراء، 14.
720) الحاقّه، 19.
721) ذیل آیه 12 سوره یس.
722) اسراء، 14.
723) جاثیه، 28.
724) بروج، 22.
725) هود، 17.
726) بقره، 124.
727) تفسیر نورالثقلین.
728) زخرف، 4.
729) تفسیر راهنما.
730) ذیل آیات 6 و 7 سوره اعراف.
731) مائده، 109.
732) تكاثر، 8.
733) وسائل، ج 24، ص 299.
734) تفسیر فرقان.
735) حجر، 92 - 93.
736) اسراء، 36.
737) انعام، 130.
738) مائده، 109.
739) كافى، ج 2، ص 135، بحار، ج 7، ص 259.
740) تفسیر درّالمنثور.
741) ذیل آیه 18 سوره هود.
742) حج، 17.
743) نساء، 41.
744) بقره، 143.
745) ق، 21.
746) زلزال، 4.
747) اسراء، 14.
748) نور، 24.
749) كهف، 48.
750) ذیل آیه 84 سوره نحل.
751) تفسیر مجمع البیان.
752) توبه، 105.
753) سبأ31.
754) صافّات، 29.
755) سجده، 12.
756) مؤمنون، 100.
757) سجده، 14.
758) مرسلات، 36.
759) ذیل آیه 45 سوره یونس.
760) نازعات، 46.
761) اسراء، 52.
762) طه، 103.
763) مؤمنون، 112.
764) روم، 54.
765) ذیل آیه 8 سوره قمر.
766) ذیل آیات 9 تا 11 سوره ملك.
767) ذیل آیه 7 سوره تحریم.
768) مرسلات، 6.
769) روم، 57.
770) یس، 65.
771) ذیل آیه 7 سوره تحریم.
772) انعام، 23.
773) اعراف، 36.
774) احزاب، 67.
775) مؤمنون، 99.
776) ذیل آیات 15 و 16 سوره ابراهیم.
777) محمد، 15.
778) كهف، 29.
779) ذیل آیه 34 سوره رعد.
780) بقره، 166.
781) مؤمنون، 101.
782) معارج، 11 تا 16.
783) غافر، 52.
784) معارج، 10.
785) بقره، 162.
786) بقره، 162.
787) دخان، 49.
788) ذیل آیه 43 سوره ابراهیم.
789) غافر، 11.
790) سجده، 12.
791) فاطر، 37.
792) ذیل آیات 56 تا 57 سوره یوسف و 16 تا 19 سوره اعلى.
793) زمر، 34.
794) فرقان، 76.
795) زمر، 74.
796) زمر، 10.
797) واقعه، 19.
798) آل عمران، 15.
799) حدید، 21.
800) محمّد، 15.
801) زخرف، 73.
802) حجر، 46.
803) حجر، 47.
804) واقعه، 23.
805) ذیل آیات 1 تا 8 سوره زلزال.
806) قمر، 7.
807) قارعه، 4.
808) فصّلت، 21.
809) تفسیر مجمع البیان.
810) لئالى الاخبار، ج 5، ص 79.
811) تفسیر نورالثقلین.
812) تفاسیر نمونه و نورالثقلین.
813) لقمان، 16.
814) ذیل آیات 1 تا 11 سوره عادیات.
815) احزاب، 72.
816) معارج، 19.
817) اسراء، 83.
818) اسراء، 67.
819) معارج، 20.
820) معارج، 21.
821) اسراء، 70.
822) اسراء، 70.
823) تین، 4.
824) حجر، 29.
825) ذیل آیات 26 تا 35 سوره قیامت.
826) بحارالانوار، ج 6، ص 152.
827) تفسیر نمونه ؛ بحارالانوار، ج 6، ص 133.
828) تفسیر اطیب البیان.
829) نهج البلاغه، خطبه 109.
830) ذیل آیات 48 تا 55 سوره مدّثر.
831) صحیح مسلم، ج 2، ص 130.
832) مسند احمد، ج 3،ص 12.
833) سنن ابى داود، ج 3، ص 15.
834) مسند احمد، ج 5، ص 43.
835) خصال صدوق، ص 624.
836) نهج البلاغه، خطبه 176.
837) مسند احمد، ج 2، ص 174.
838) مدثّر، 48.
839) بقره، 255
840) ذیل آیات 19 تا 22 سوره انسان.
841) واقعه، 32.
842) واقعه، 33.
843) واقعه، 33.
844) واقعه، 20.
845) واقعه، 21.
846) واقعه، 19.
847) انسان، 14.
848) یس، 56.
849) واقعه، 16.
850) توبه، 71.
851) یس، 58 .
852) طور، 21.
853) محمّد، 15.
854) محمّد، 15.
855) ذیل آیه 23 سوره رعد.
856) احزاب، 43.
857) غافر، 7.
858) غافر، 8.
859) فصّلت، 30.
860) نحل، 32.
861) ذیل آیات 41 تا 48 سوره واقعه.
862) انسان، 21.
863) كهف، 28.
864) محمّد، 15.
865) اعراف، 50.
866) محمّد، 15.
867) ص، 57.
868) محمّد، 15.
869) حاقّه، 36.
870) محمّد، 15.
871) ابراهیم، 16.
872) الرّحمن، 46.
873) فرقان، 13.
874) واقعه، 26.
875) اعراف، 38.
876) زمر، 73.
877) حاقّه، 30.
878) یس، 58.
879) مؤمنون، 108.
880) واقعه، 17.
881) الرّحمن، 44.
882) ذیل آیات 27 تا 40 سوره واقعه.
883) ذیل آیات 25 تا 26 سوره واقعه.
884) اعراف، 46.
885) رعد، 24.
886) یس، 58 .
887) ذیل آیات 17 تا 24 سوره واقعه.
888) ذیل آیات 68 تا 71 سوره زخرف.
889) تفسیر المیزان.
890) ذیل آیه 17 سوره لقمان.
891) نهج البلاغه، نامه 27.
892) عنكبوت، 45.
893) ذیل آیه 17 سوره لقمان.
894) ذیل آیه سوره .
895) تهذیب، ج 3، ص 237.
896) وسائل الشیعه، ج 5، ص 46.
897) وسائل الشیعه، ج 5، ص 36.
898) نهج البلاغه، نامه 69.
899) بحارالانوار، ج 89، ص 197.
900) وسائل الشیعه، ج 5، ص 46.
901) وسائل الشیعه، ج 5، ص 36.
902) مستدرك الوسائل، ج 6، ص 42.
903) بحار الانوار، ج 89، ص 256.
904) مستدرك الوسائل، ج 6، ص 7.
905) مستدرك الوسائل، ج 8، ص 407.
906) كنز العمّال، حدیث 21147.
907) كنز العمّال، حدیث 21139.
908) مستدرك الوسائل، ج 6، ص 10.
909) ذیل آیه 45 سوره عنكبوت.
910) ذیل آیه 9 سوره جمعه.
911) مستدرك الوسائل، ج 6، ص 91.
912) وسائل الشیعه، ج 5، ص 17.
913) وسائل الشیعه، ج 5، ص 67.
914) وسائل الشیعه، ج 5، ص 66.
915) كمال الدین، ص 164.
916) وسائل الشیعه،ج 5، ص 325.
917) وسائل الشیعه، ج 5، ص 63.
918) صلاة الجمعه، ص 245.
919) كافى، ج 3، ص 417.
920) كنزالعمال، حدیث 21085.
921) وسائل الشیعه، ج 5، ص 78.
922) مستدرك، ج 6، ص 46.
923) ذیل آیه 6 تا 9 سوره مزّمل.
924) بحارالانوار، ج 87، ص 142.
925) وسایل الشیعه، ج 5، ص 268.
926) بحارالانوار، ج 87، ص 140.
927) بحارالانوار، ج 80، ص 128.
928) اعلام الدین دیلمى، ص 263.
929) علل الشرایع، ص 363.
930) فروع كافى، ج 3، ص 366.
931) سفینةالبحار، ج 2، ص 46.
932) بحارالانوار، ج 84، ص 144.
933) سجده، 17.
934) ذیل آیه 79 سوره اسراء.
935) سفینة البحار.
936) بحار، ج 84، ص 140.
937) سجده، 17.
938) تفسیر مجمع البیان.
939) تفسیر فرقان.
940) تفسیر نورالثقلین.
941) بحار، ج 87، ص 145.
942) فجر، 1.
943) مدّثر، 34.
944) شمس، 3.
945) فجر، 4.
946) تكویر، 17.
947) مدّثر، 33.
948) ذاریات، 18.
949) آل عمران، 17.
950) ذیل آیه 60 سوره توبه.
951) توبه، 103.
952) مریم، 32.
953) بقره، 34.
954) انبیاء، 73.
955) بقره، 77.
956) توبه، 103.
957) ابراهیم، 31.
958) مائده، 55.
959) تفسیر نورالثقلین؛ كافى، ج 4، ص 58.
960) وسائل، ج 6، ص 4.
961) تفسیر روح المعانى.
962) تفسیر روح المعانى.
963) تفسیر مراغى.
964) تفسیر نورالثقلین.
965) ذیل آیه 34 سوره توبه.
966) تفسیر صافى.
967) تفسیر صافى.
968) تفسیر صافى.
969) تفسیر كنزالدقائق.
970) ذیل آیه 3 تا 6 سوره مؤمنون.
971) ذیل آیه 185 سوره بقره.
972) خطبه ى پیامبر صلى الله علیه وآله در جمعه آخر ماه شعبان.
973) وسائل الشیعه، ج 7، ص 119.
974) ذیل آیه 28 سوره حج.
975) ذیل آیه 164 سوره اعراف.
976) فصّلت، 33.
977) صافّات، 13.
978) آل عمران، 112.
979) بقره، 61.
980) آل عمران، 21.
981) ذیل آیه 116 سوره هود.
982) عنكبوت، 45.
983) هود، 114.
984) لقمان، 14.
985) حج، 41.
986) ذیل آیه 22 سوره مجادله.
987) بحار، ج 27، ص 58.
988) وسائل، ج 3، ص 279.
989) بحار، ج 65، ص 63.
990) هود، 48.
991) توبه 114.
992) توبه، 113.
993) ذیل آیه 20 سوره مزّمل.
994) انفال، 66.
995) انفال، 60.
996) آل عمران، 97.
997) بقره، 286.
998) طلاق، 7.
999) بقره، 184.
1000) نساء، 43.

پاورقی 1001 تا 1500

1001) بقره، 185.
1002) فتح، 17.
1003) ذیل آیه 22 سوره لقمان.
1004) جنّ، 14.
1005) آل عمران، 83.
1006) حج، 34.
1007) انعام، 14.
1008) بقره، 112.
1009) نساء، 125.
1010) بحار، ج 26، ص 260.
1011) بحار، ج 24، ص 85.
1012) ذیل آیه 15 سوره لقمان.
1013) نساء، 59.
1014) احزاب، 1.
1015) انسان، 24.
1016) ص، 26.
1017) ذیل آیه 21 سوره بقره.
1018) نساء، 43.
1019) كهف، 110.
1020) مؤمنون، 2.
1021) بحار، ج 70، ص 251.
1022) بحار، ج 70، ص 253.
1023) براى تفصیل بیشتر مى توانید به كتاب «پرتوى از اسرار نماز» و «تفسیر نماز» نوشته مؤلف، مراجعه كنید.
1024) حجر، 69.
1025) ذیل آیه 50 سوره كهف.
1026) ذیل آیات سوره قدر.
1027) انعام، 91.
1028) طه، 40.
1029) طلاق، 7.
1030) حجر، 21.
1031) مؤمنون، 18.
1032) رعد، 8.
1033) الرّحمن، 5.
1034) دخان، 4.
1035) وسائل الشیعه، ج 3، ص 307.
1036) بحار الانوار، ج 95، ص 169.
1037) بحار الانوار، ج 94، ص 10.
1038) تفسیر مجمع البیان.
1039) وسائل الشیعه، ج 8، ص 20.
1040) بقره، 51.
1041) ذاریات، 18.
1042) اسراء، 1.
1043) اسراء، 79.
1044) مزّمل، 2.
1045) آل عمران، 113.
1046) انسان، 26.
1047) تكویر، 17.
1048) مدّثر، 33.
1049) فجر، 4.
1050) تفسیر برهان.
1051) من لایحضر، ج 2، ص 158.
1052) ذیل آیه 27 سوره قصص.
1053) میزان الحكمه.
1054) میزان الحكمه.
1055) كافى، ج 5، ص 331.
1056) نور، 32.
1057) نور، 32.
1058) روم، 21.
1059) میزان الحكمه.
1060) میزان الحكمه.
1061) كنزالعمال، ح 46602.
1062) میزان الحكمه.
1063) بحار، ج 103، ص 372.
1064) مكارم الاخلاق، ج 1، ص 446.
1065) میزان الحكمه.
1066) ذیل آیه 50 سوره احزاب.
1067) بحار، ج 22، ص 180.
1068) نساء، 84 .
1069) رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: هیچ پیامبرى چنان كه من اذیّت شده ام آزار ندیده است. «ما اوذى نبّى مثل ما اوذیت»
1070) شعراء، 3.
1071) طه، 2.
1072) ذیل آیه 30 سوره نور.
1073) تفسیر كنزالدقائق.
1074) تفسیر كنزالدقائق.
1075) تفسیر روح البیان.
1076) غررالحكم.
1077) بحار، ج 104، ص 38.
1078) بحار، 76، ص 336.
1079) تفسیر كنزالدقائق.
1080) ذیل آیه 30 سوره نور.
1081) تفسیر نمونه.
1082) ذیل آیه 32 سوره اسراء.
1083) الذین لایدعون مع اللّه الهاً آخر و لایقتلون النفس التى حرّم اللّه الا بالحق و لایزنون» فرقان، 68.
1084) اذ جاءك المؤمنات یبایعنك على ان لایشركن باللّه و لایسرقن و لایزنین...» ممتحنه، 12.
1085) بحار، ج 77، ص 58.
1086) ذیل آیه 2 سوره نور.
1087) بحار، ج 79، ص 24.
1088) نهج البلاغه، حكمت 252.
1089) بحار، ج 77، ص 58.
1090) بحار، ج 73، ص 372.
1091) بحار، ج 76، ص 27.
1092) بحار، ج 76، ص 19.
1093) بحارج 76، ص 19.
1094) بحار، ج 76، ص 21.
1095) اسراء، 32.
1096) فرقان، 63 - 68.
1097) ممتحنه، 12.
1098) ذیل آیه 24 سوره نساء.
1099) ذیل آیه 1 سوره طلاق.
1100) وسایل الشیعه، ج 15، ص 266.
1101) وسایل الشیعه، ج 15، ص 268.
1102) ذیل آیه 35 سوره نساء.
1103) تفسیر نورالثقلین و احتجاج طبرسى، ج 2، ص 58.
1104) كافى، ج 6، ص 146.
1105) ذیل آیه 3 سوره نساء.
1106) ذیل آیات 57 - 58 سوره زخرف.
1107) قصص، 7.
1108) قصص، 11.
1109) آل عمران، 35.
1110) قصص، 9.
1111) یوسف، 30.
1112) تحریم، 10.
1113) تبّت، 2.
1114) احزاب، 30.
1115) تحریم، 10.
1116) نحل، 99.
1117) ذیل آیات 58 - 59 سوره نحل.
1118) بحار، ج 104، ص 94.
1119) وسائل، ج 15، ص 103.
1120) ذیل آیه 27 سوره نور.
1121) تفسیر نورالثقلین.
1122) تفسیر نورالثقلین.
1123) تفسیر كبیرفخررازى.
1124) تفاسیر كبیر و فى ظلال.
1125) ذیل آیه 40 سوره طه.
1126) ذیل آیه 11 سوره تحریم.
1127) قصص، 9.
1128) انسان، 8.
1129) تحریم، 10.
1130) ذیل آیه 16 سوره حدید.
1131) توبه، 119.
1132) یوسف، 101.
1133) منافقون، 10.
1134) آل عمران، 193.
1135) آل عمران، 146.
1136) احزاب، 21.
1137) ممتحنه، 4.
1138) اعراف، 144.
1139) حجر، 98.
1140) آل عمران، 79.
1141) نمل، 91.
1142) یونس، 104.
1143) نساء، 135.
1144) مائده، 8 .
1145) صفّ، 14.
1146) انفال، 21.
1147) انفال، 47.
1148) نحل، 92.
1149) احزاب، 69.
1150) حشر، 19.
1151) حجر، 55 .
1152) آل عمران، 156.
1153) قصص، 17.
1154) آل عمران، 60.
1155) نساء، 105.
1156) اعراف، 205.
1157) انعام، 35.
1158) یونس، 95.
1159) قصص، 86.
1160) شعراء، 181.
1161) آل عمران، 105.
1162) ذیل آیه 18 سوره جن.
1163) آل عمران، 96.
1164) كهف، 21.
1165) توبه، 108.
1166) بقره، 125.
1167) اعراف، 31.
1168) توبه، 107.
1169) توبه، 17.
1170) توبه، 18.
1171) حج، 41.
1172) موارد 10تا 15 بر اساس روایاتى است كه در میزان الحكمه باب مسجد آمده است.
1173) نساء، 43.
1174) وسائل الشیعه، كتاب حدود، حدّ سرقت.
1175) ذیل آیه 26 سوره قصص.
1176) هود، 61.
1177) وسائل، ج 12، ص 43.
1178) ملك، 67.
1179) انشراح، 7.
1180) الّذین اعتدوا منكم فى السبت» بقره، 65.
1181) ایّكم أحسنُ عملا»هود،7.
1182) وسائل، ج 12، ص 37.
1183) وسائل، ج 12، ص 37.
1184) ذیل آیات 10- 12 سوره صف.
1185) بقره، 90.
1186) بقره، 16.
1187) نساء، 77.
1188) زمر، 15.
1189) عصر، 2.
1190) حج، 11.
1191) توبه، 24.
1192) فاطر، 29.
1193) صف، 10.
1194) نهج البلاغه، خطبه متقین 193.
1195) بحار، ج 70، ص 132.
1196) نهج البلاغه، حكمت 131.
1197) ذیل آیه 1 سوره حجرات.
1198) تفسیر كشّاف.
1199) تفسیر كشّاف.
1200) صحیح بخارى، ج 3، ص 123.
1201) خصال صدوق، ج 2، ص 62.
1202) وسائل، ج 23، ص 244.
1203) ذیل آیه 55 سوره یوسف.
1204) سجده، 18.
1205) واقعه، 10تا11.
1206) انفال، 72.
1207) بقره، 247.
1208) مریم، 28.
1209) نساء، 95.
1210) ذیل آیات 48 - 49 سوره یوسف.
1211) ذیل آیه 34 سوره فصّلت.
1212) فرقان، 63.
1213) فرقان، 72.
1214) ابراهیم، 10.
1215) حج، 5 .
1216) بقره، 23.
1217) یوسف، 91 - 92.
1218) مائده، 28.
1219) انعام، 91 و حجر، 3.
1220) مائده، 42 ، نساء، 63 و 81.
1221) توبه، 73.
1222) نساء، 140.
1223) مائده، 51 .
1224) احزاب، 61.
1225) بقره، 194.
1226) ذیل آیه 18 سوره رعد.
1227) یوسف، 108.
1228) آل عمران، 153.
1229) احزاب، 46.
1230) آل عمران، 104.
1231) احقاف، 31.
1232) قصص، 41.
1233) لقمان، 21.
1234) ابراهیم، 22.
1235) بقره، 221.
1236) انفال، 24.
1237) مؤمنون، 73.
1238) بقره، 221.
1239) یونس، 25.
1240) غافر،41.
1241) اعراف، 109.
1242) انبیاء، 5.
1243) طور، 29.
1244) قلم، 51.
1245) اعراف، 66.
1246) مؤمنون، 24.
1247) هود، 91.
1248) انفال، 30.
1249) انبیاء، 36.
1250) اعراف، 75.
1251) انفال، 30.
1252) قصص، 50.
1253) نساء، 173.
1254) انفال، 24.
1255) رعد، 18.
1256) ذیل آیه 1 سوره ممتحنه.
1257) مائده، 82.
1258) بقره، 105.
1259) قلم، 9.
1260) آل عمران، 118.
1261) نساء، 102.
1262) طارق، 15.
1263) نساء، 42.
1264) نساء، 101.
1265) بقره، 9.
1266) ممتحنه، 2.
1267) آل عمران، 72.
1268) منافقون، 4.
1269) انفال، 60.
1270) آل عمران، 119.
1271) ذیل آیه 21 سوره رعد.
1272) نحل، 43.
1273) آل عمران، 200.
1274) بقره، 83.
1275) بقره، 245.
1276) آل عمران، 159.
1277) نساء، 59.
1278) حجرات، 10.
1279) احزاب، 21.
1280) ذیل آیه 71 سوره نحل.
1281) تفسیر كنزالدقائق.
1282) ذیل آیه 88 سوره نحل.
1283) قصص، 22.
1284) نساء، 100.
1285) بقره، 273.
1286) آل عمران، 195.
1287) نحل، 125.
1288) آل عمران، 146.
1289) نساء76.
1290) آل عمران، 169.
1291) اعراف، 30.
1292) اعراف، 45.
1293) اعراف، 45.
1294) انفال، 36.
1295) ذیل آیه 10 سوره حشر.
1296) ذیل آیه 17 سوره لقمان.
1297) آل عمران، 110.
1298) نهج البلاغه، حكمت 252.
1299) كنز العمّال، ج 3، ص 170.
1300) مائده، 78.
1301) بحار، ج 44، ص 328.
1302) كافى، ج 5، ص 55 .
1303) نساء، 140 و انعام، 67.
1304) ذیل آیه 32 سوره احزاب.
1305) ذیل آیه 27 سوره بقره.
1306) احزاب، 7.
1307) آل عمران، 187.
1308) اعراف، 172.
1309) توبه، 111.
1310) توبه، 4.
1311) بحار، ج 72، ص 198.
1312) بقره، 124.
1313) نهج البلاغه، خطبه 1.
1314) رعد، 25.
1315) بحار، ج 71، ص 87.
1316) تفسیر راهنما ونورالثقلین.
1317) ذیل آیه 56 سوره عنكبوت.
1318) تفسیر نورالثقلین.
1319) ذیل آیات 40-41 سوره شورى.
1320) بقره، 149.
1321) بقره، 228.
1322) مائده، 90.
1323) نحل، 126.
1324) آل عمران، 54.
1325) نساء، 142.
1326) بقره، 14 - 15.
1327) حشر، 19.
1328) صف، 5.
1329) اسراء، 8.
1330) یونس، 26.
1331) مائده، 119.
1332) شعراء، 136.
1333) ابراهیم، 21.
1334) اسراء، 72.
1335) بقره، 152.
1336) احزاب، 56.
1337) توبه، 103.
1338) ذیل آیه 44 سوره بقره.
1339) تفسیرنمونه.
1340) بحار، ج 2، ص 37.
1341) تفسیر نورالثقلین.
1342) نهج البلاغه، خطبه 175.
1343) نهج البلاغه، حكمت 73.
1344) صف، 3.
1345) بحار، ج 78، ص 299.
1346) ذیل آیه 44 سوره بقره.
1347) جمعه، 5.
1348) كنزالعمّال، ح 29109.
1349) بحار، ج 10، ص 100.
1350) بحار، ج 14، ص 309.
1351) غررالحكم.
1352) بحار، ج 2، ص 39.
1353) ذیل آیه 180 سوره بقره.
1354) وسائل الشیعه، ج 13، ص 352.
1355) سفینةالبحار، ریشه ى «وصى».
1356) سفینةالبحار، ریشه ى «وصى».
1357) نهج الفصاحه، حدیث 626.
1358) تفسیر اطیب البیان.
1359) ذیل آیه 2 سوره ممتحنه.
1360) غررالحكم.
1361) ذیل آیه 8 سوره ممتحنه.
1362) توبه، 60.
1363) انفال، 61.
1364) توبه، 60.
1365) ذیل آیات 9 - 10 سوره تغابن.
1366) بحارالانوار، ج 71، ص 173.
1367) بحارالانوار، ج 72، ص 173.
1368) بحارالانوار، ج 83، ص 127.
1369) بحارالانوار، ج 7، ص 262.
1370) بحارالانوار، ج 33، ص 573.
1371) ذیل آیات 60 - 61 سوره الرّحمن.
1372) بقره، 152.
1373) اسراء، 8 .
1374) بقره، 194.
1375) بقره، 228.
1376) نمل، 126.
1377) محمّد، 7.
1378) صف، 5 .
1379) امالى طوسى، ج 2، ص 182.
1380) بقره، 40.
1381) ابراهیم، 7.
1382) ذیل آیه 169 سوره آل عمران.
1383) وسائل، ج 11، ص 10.
1384) مستدرك، ج 2، ص 243.
1385) بحار، ج 74، ص 61.
1386) بحار، ج 2، ص 15.
1387) وسائل، ج 11، ص 9.
1388) میزان الحكمة.
1389) بحار، ج 97، ص 8.
1390) بحار، ج 97، ص 11.
1391) تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 241.
1392) كنزالعمّال، ج 4،ص 290.
1393) بحار، ج 100، ص 8.
1394) وسائل، ج 11، ص 6.
1395) بحار، ج 97، ص 13.
1396) آل عمران، 146.
1397) بقره، 61.
1398) نهج البلاغه.
1399) حماسه حسینى، ج 3، ص 40.
1400) ذیل آیه 216 سوره بقره.
1401) تورات، سِفر تثنیه، باب 13، جمله 15.
1402) تورات، سفر تثنیه، باب 7، جمله 3.
1403) تورات، سِفر تثنیه، باب 20، جمله 1.
1404) تورات، سِفر خروج، باب 32، جمله ى 27.
1405) تورات، سِفر اعداد، باب 31، جمله 6-12.
1406) انجیل متى ، باب 10، جمله ى 34-36.
1407) انجیل متى ، باب 10، جمله 39.
1408) انجیل لوقا، باب 19، جمله 27.
1409) انجیل لوقا، باب 22، جمله 36.
1410) بقره، 246.
1411) آل عمران، 147.
1412) مائده، 24.
1413) ذیل آیه 11 سوره فتح.
1414) توبه، 81 .
1415) بقره، 249.
1416) احزاب، 13.
1417) توبه، 49.
1418) فتح، 11.
1419) ذیل آیه 190 سوره بقره.
1420) احزاب، 48.
1421) نساء، 63.
1422) توبه، 73.
1423) بقره، 190.
1424) صف، 8.
1425) بقره، 120.
1426) ذیل آیات 15 - 25 سوره مدثر.
1427) انعام، 71.
1428) انعام، 125.
1429) طه، 123
1430) نحل، 27
1431) بقره، 7
1432) نور، 39
1433) ابراهیم، 18
1434) فاطر، 39
1435) نساء، 167
1436) نساء، 169
1437) نهج البلاغه، خطبه 34.
1438) ذیل آیه 251 سوره بقره.
1439) ذیل آیه 1 سوره مؤمنون.
1440) حج، 77.
1441) اعراف، 8.
1442) حشر، 9.
1443) مجادله، 22.
1444) انفال، 45.
1445) مائده، 100.
1446) مائده، 35.
1447) نور، 31.
1448) مائده، 90.
1449) اعراف، 69.
1450) آل عمران، 200.
1451) ذیل آیات 16 - 18 سوره مؤمنون.
1452) انعام، 135 .
1453) یونس، 17 .
1454) یونس، 77 .
1455) مؤمنون، 117 .
1456) یونس، 69 .
1457) ذیل آیه 18 سوره فرقان.
1458) منافقون، 9.
1459) نور، 37.
1460) مائده، 21.
1461) ذیل آیه 8 سوره صف.
1462) انعام، 25.
1463) انبیاء، 5.
1464) احقاف، 8.
1465) انفال، 31.
1466) ابراهیم، 30.
1467) فصلت، 26.
1468) توبه، 12.
1469) مائده، 57.
1470) بقره، 114.
1471) حدید، 27.
1472) بقره، 159.
1473) بقره، 85.
1474) بقره، 42.
1475) مائده، 77.
1476) بقره، 217.
1477) ذیل آیه 142 سوره اعراف.
1478) تفسیر نورالثقلین.
1479) سفینةالبحار، ج 1، ص 504 - 505.
1480) تفسیر فرقان و اربعین در فرهنگ اسلامى، سید رضا تقوى.
1481) ذیل آیات 224 - 227 سوره شعراء.
1482) لغت نامه دهخدا.
1483) تفسیر كنزالدقائق.
1484) تفسیر المنیر.
1485) تفسیر كنزالدقائق.
1486) تفسیر روح المعانى.
1487) تفسیر كنزالدقائق.
1488) بحار، ج 79، ص 291.
1489) وسائل، ج 7، ص 121.
1490) تفسیر مواهب العلّیه.
1491) تفسیر منهج الصادقین.
1492) تفسیر نورالثقلین.
1493) ذیل آیات 4 - 5 سوره نمل.
1494) زمر، 15.
1495) عصر، 2.
1496) حج، 11.
1497) كهف، 104.
1498) ذیل آیه 20 سوره بقره.
1499) نساء، 145.
1500) ذیل آیات 101-102 سوره مائده.

پاورقی 1501 تا 2000

1501) مستدرك، ج 8، ص 13.
1502) بحار، ج 1، ص 221.
1503) نحل، 43.
1504) معجم رجال الحدیث، ج 4،
1505) ذیل سوره عصر.
1506) نهج البلاغه، حكمت 74.
1507) زلزال، 7.
1508) آل عمران، 15.
1509) نجم، 39.
1510) آل عمران، 130.
1511) بقره، 90.
1512) بقره، 16.
1513) اعراف، 53.
1514) نساء، 119.
1515) عصر، 2.
1516) تحف العقول، كلمات امام هادى.
1517) ذیل آیات 1-3 سوره مطففین.
1518) تفسیر نمونه.
1519) تفسیر المیزان.
1520) شعراء، 181 - 183.
1521) ذیل آیه 29 سوره فاطر.
1522) مفاتیح الجنان.
1523) ذیل آیات 7-15 سوره قیامت.
1524) اعراف، 172.
1525) اعراف، 38.
1526) ابراهیم، 22.
1527) تفسیر كنزالدقائق.
1528) ذیل آیه 17 سوره فرقان.
1529) فرقان، 29.
1530) ص، 26.
1531) بقره، 79.
1532) طه، 79.
1533) قصص، 25.
1534) انعام، 116.
1535) زخرف، 23.
1536) نحل، 43 و انبیاء، 7.
1537) مائده، 116.
1538) ذیل آیه 51 سوره بقره.
1539) ذیل آیه 275 سوره بقره.
1540) روم، 39.
1541) آل عمران، 130 .
1542) نساء، 161 .
1543) تورات، سِفر تثنیه، فصل 23، جمله 19 و سِفر لاویان، فصل 25، جمله 36و37.
1544) بقره، 276.
1545) تفسیر المیزان.
1546) وسائل، ج 12، ص 429 .
1547) كافى، ج 5، ص 147 .
1548) كنز العمّال، ج 4، ص 104 .
1549) وسائل، ج 12، ص 430 .
1550) تفسیر درالمنثور، ج 2، ص 102.
1551) وسائل، ج 12، ص 423 .
1552) نهج البلاغه، قصار 447.
1553) تفسیر مراغى.
1554) تفسیر المیزان.
1555) وسائل، ج 12، ص 424 و بحار، ج 103، ص 119 .
1556) الحیاة، ج 4، ص 334 .
1557) ذیل آیه 107 سوره توبه.
1558) وسائل، ج 26، ص 14.
1559) بقره، 185.
1560) مائده، 2.
1561) طلاق، 6.
1562) بقره، 233.
1563) نساء، 12.
1564) بقره، 102.
1565) بقره، 282.
1566) ذیل آیه 92 سوره نساء.
1567) نور الثقلین، ج 1، ص 530.
1568) تفسیر المیزان.
1569) ذیل آیات 69-70 سوره فرقان.
1570) احزاب، 30.
1571) بحار، ج 89، ص 283.
1572) هود، 19-20.
1573) ذیل آیه 68 سوره فرقان.
1574) سیماى عبادالرحمن در قرآن، كریمى جهرمى.
1575) ذیل آیه 39 سوره قصص.
1576) بقره، 258.
1577) زخرف، 51.
1578) اعراف، 124.
1579) قصص، 79.
1580) اعراف، 114.
1581) آل عمران، 196.
1582) شعراء، 111.
1583) غافر، 36.
1584) ذیل آیه 37 سوره احزاب.
1585) تفاسیر المیزان و نورالثقلین؛ عیون الاخبار، ج 1، ص 281.
1586) تفسیر نورالثقلین و عیون الاخبار، ج 1، ص 203.
1587) ذیل آیه 83 سوره قصص.
1588) تفاسیر مجمع البیان و روح البیان.
1589) ذیل آیه 76 سوره قصص.
1590) ذیل آیه 1 سوره منافقون.
1591) تفسیر اثنى عشرى.
1592) غررالحكم.
1593) منافقون، 1.
1594) نساء، 143.
1595) منافقون، 7.
1596) منافقون، 4.
1597) نساء، 142.
1598) احزاب، 19.
1599) توبه، 58.
1600) توبه، 80.
1601) توبه، 107.
1602) توبه، 75 - 76.
1603) بقره، 9.
1604) توبه، 53.
1605) توبه، 67.
1606) توبه، 81.
1607) نساء، 83.
1608) مجادله، 18.
1609) نهج البلاغه، نامه 27.
1610) عوالى اللئالى، ج 4، ص 39.
1611) ذیل آیات 21-23 سوره فاطر.
1612) ذیل آیه 21 سوره جاثیه.
1613) انفال، 2.
1614) آل عمران، 90.
1615) بقره، 257.
1616) فتح، 4.
1617) انفال، 12.
1618) محمّد، 3.
1619) مریم، 96.
1620) یونس، 27.
1621) نحل، 32.
1622) نحل، 28.
1623) نساء، 76.
1624) كهف، 30.
1625) بقره، 217.
1626) نمل، 40.
1627) قصص، 78.
1628) محمّد، 4.
1629) محمّد، 1.
1630) احزاب، 39.
1631) نساء، 77.
1632) فصّلت، 30.
1633) شعراء، 221.
1634) اسراء، 9.
1635) روم، 36.
1636) توبه، 40.
1637) بقره، 2.
1638) توبه، 45.
1639) ذیل آیه 72 سوره توبه.
1640) ذیل آیات 26-28 سوره طه.
1641) انعام، 122.
1642) بقره، 10.
1643) توبه، 14.
1644) مائده، 13.
1645) حجرات، 3.
1646) صف، 5.
1647) طه، 25.
1648) نحل، 108.
1649) تغابن، 11.
1650) مطففین، 14.
1651) مجادله، 22.
1652) كهف، 57.
1653) فتح، 4.
1654) محمّد، 24.
1655) انفال، 63.
1656) بقره، 7.
1657) رعد، 28.
1658) توبه، 127.
1659) ذیل آیه 12 سوره شورى.
1660) ابراهیم، 7.
1661) هود، 52 .
1662) طلاق، 2 - 3.
1663) ذیل آیه 30 سوره اسراء.
1664) هود، 6.
1665) ذاریات، 22.
1666) شورى، 27.
1667) عنكبوت، 17.
1668) طلاق، 2.
1669) نهج البلاغه، خطبه 91.
1670) ذیل آیه 39 سوره سبأ
1671) تفسیر نورالثقلین و كافى، ج 2، ص 486.
1672) مفردات راغب.
1673) تفسیر مجمع البیان.
1674) ذیل آیه 215 سوره بقره.
1675) تفسیر مواهب الرّحمن.
1676) ذیل آیه 92 سوره آل عمران.
1677) تفسیر مجمع البیان و صحیح بخارى، ج 2، ص 81.
1678) تفسیر مجمع البیان.
1679) تفسیر المنار.
1680) كافى، ج 2، ص 157.
1681) تفسیر عیّاشى.
1682) ذیل آیه 245 سوره بقره.
1683) تفسیر نمونه
1684) تفسیر روح المعانى.
1685) تفسیر روح البیان، ج 1، ص 381.
1686) نهج البلاغه، خطبه 183.
1687) بحار، ج 74، ص 311.
1688) بحار، ج 100، ص 138.
1689) بحار، ج 100، ص 138.
1690) نمل، 89.
1691) انعام، 160.
1692) تفسیر المیزان، ج 2، ص 310.
1693) آل عمران، 181.
1694) منافقون، 7.
1695) مؤمنون، 51.
1696) عبس، 24.
1697) رجال كشى، ج 4، ص 3.
1698) نحل، 81.
1699) اعراف، 26.
1700) اعراف، 31.
1701) حجرات، 7.
1702) بقره، 383.
1703) انشقاق، 6.
1704) بقره، 22.
1705) دعاى ماه رمضان.
1706) نهج البلاغه، حكمت 251.
1707) بحار، ج 87، ص 201.
1708) بحار، ج 90، ص 147.
1709) بقره، 25. (27 بار در قرآن آمده است).
1710) توبه، 72.
1711) بلد، 3.
1712) بحار، ج 36، ص 11.
1713) انفال، 72.
1714) مدّثر، 5.
1715) ذیل آیات 27 - 29 سوره فرقان.
1716) بحار، ج 74، ص 197.
1717) بحار، ج 77، ص 173.
1718) تفسیر قرطبى.
1719) غرر الحكم.
1720) غررالحكم.
1721) بحار، ج 74، ص 180.
1722) ذیل آیه 94 سوره مائده.
1723) بقره، 35.
1724) بقره، 65.
1725) بقره، 249.
1726) ذیل آیه 3 سوره مائده.
1727) تفسیر نمونه، ج 4، ص 259.
1728) تفسیر المیزان.
1729) ذیل آیه 21 سوره حدید.
1730) ذیل آیه 75-76 سوره غافر.
1731) توبه، 81.
1732) رعد، 26.
1733) آل عمران، 120.
1734) غافر، 83.
1735) یونس، 58.
1736) ذیل آیه 38-39 سوره شورى.
1737) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 7ص 41.
1738) بحار، ج 72، ص 105.
1739) مائده، 103.
1740) انعام، 37.
1741) توبه، 8.
1742) مؤمنون، 70.
1743) ذیل آیه 66 سوره نحل.
1744) ص، 33.
1745) ذیل آیه 59 سوره احزاب.
1746) ذیل آیات 1-4 سوره قلم.
1747) ذیل آیه 33 سوره زمر.
1748) مریم، 54.
1749) احزاب، 23.
1750) بقره، 177.
1751) ذیل آیات 84 - 87 سوره ص.
1752) نمل، 22.
1753) حج، 24.
1754) نساء، 63.
1755) طه، 44.
1756) اسراء، 23.
1757) اسراء، 28.
1758) حج، 30.
1759) مؤمنون، 3.
1760) صف، 2.
1761) ذیل آیه 58 سوره نساء.
1762) كافى، ج 2، ص 105.
1763) الغدیر، ج 8، ص 291.
1764) تفسیر نورالثقلین.
1765) كافى، ج 1، ص 277.
1766) تفسیر مجمع البیان.
1767) ذیل آیات 7 - 11 سوره مؤمنون.
1768) میزان الحكمه و سفینةالبحار، واژه «امانت».
1769) بحار، ج 77، ص 273.
1770) آل عمران، 75.
1771) ذیل آیه 27 سوره انفال.
1772) ملحقات احقاق الحقّ، ج 14، ص 564.
1773) بقره، 187.
1774) تفسیر نورالثقلین.
1775) تفسیر نمونه.
1776) كافى، ج 2، ص 104.
1777) ذیل آیه 30 سوره نحل.
1778) ذیل آیه 64 سوره یونس.
1779) تفسیر نورالثقلین.
1780) تفسیر نورالثقلین.
1781) رعد، 28.
1782) آل عمران، 122.
1783) احزاب، 9.
1784) توبه، 52.
1785) انفال، 29.
1786) طلاق، 2.
1787) زلزال، 7.
1788) مائده، 54.
1789) آل عمران، 173.
1790) طه، 72.
1791) یونس، 9.
1792) مریم، 96.
1793) بقره، 138.
1794) ذیل آیه 9 سوره یونس.
1795) تفسیر نمونه به نقل از بحار، ج 74، ص 78.
1796) ذیل آیه 22 سوره دعد.
1797) بقره، 254.
1798) بقره، 267.
1799) آل عمران، 92.
1800) حشر، 9.
1801) ذیل آیه 106 سوره یوسف.
1802) انسان، 9.
1803) كهف، 110.
1804) هود، 29.
1805) نور، 32.
1806) انعام، 91.
1807) احزاب، 39.
1808) بقره، 165.
1809) نور، 37.
1810) نساء، 139.
1811) توبه، 102.
1812) مؤمنون، 53.
1813) ماعون، 5 - 6.
1814) نساء، 77.
1815) تكاثر، 1.
1816) جمعه، 11.
1817) ذیل آیه 24 سوره رعد.
1818) نحل، 127.
1819) مدّثر، 7.
1820) انبیاء، 85.
1821) بقره، 214.
1822) محمّد، 31.
1823) بقره، 157.
1824) بحار، ج 9، ص 203.
1825) فرقان، 75.
1826) انسان، 12.
1827) بحار، ج 71، ص 92.
1828) زمر، 10.
1829) ابراهیم، 5.
1830) بحار، ج 70، ص 184.
1831) ذیل آیه 17 سوره لقمان.
1832) تفسیر مجمع البیان.
1833) بقره، 154 - 155.
1834) یوسف، 33 و 90.
1835) ذیل آیه 177 سوره بقره
1836) فرقان، 75.
1837) رعد، 24.
1838) سجده، 24.
1839) ذیل آیه 4 سوره غافر.
1840) هود، 32.
1841) غافر، 5 .
1842) عنكبوت، 46.
1843) نحل، 125.
1844) مضمون آیه 258 بقره.
1845) مضمون آیه 38 یونس و آیات 22 و 23 بقره.
1846) انعام، 121.
1847) نهج الفصاحه، حدیث 2648.
1848) همان، حدیث 2865.
1849) همان، حدیث، 1008.
1850) بقره، 111.
1851) سبأ، 24.
1852) بقره، 219.
1853) توبه، 6.
1854) انعام، 108.
1855) آل عمران، 23.
1856) احزاب، 70.
1857) طه، 44.
1858) ذیل آیه 152 سوره بقره.
1859) بقره، 40.
1860) طه، 14.
1861) بقره، 40.
1862) مجادله، 11.
1863) تفسیر نورالثقلین.
1864) مجادله، 19.
1865) تكاثر، 1.
1866) حجر، 3.
1867) ذیل آیه 32 سوره لقمان.
1868) نحل، 96.
1869) ذیل آیات سوره فلق.
1870) كافى، ج 2، ص 306.
1871) نهج البلاغه، حكمت 493.
1872) كافى، ج 8، ص 7.
1873) تغابن، 6.
1874) غررالحكم.
1875) بقره، 109.
1876) ص ، 35.
1877) ذیل آیات سوره تكاثر.
1878) یوسف، 29.
1879) بقره، 61.
1880) بقره، 96.
1881) همزه، 2.
1882) شعراء، 128.
1883) مؤمنون، 6.
1884) مؤمنون، 7.
1885) حدید، 20.
1886) منافقون، 9.
1887) تفسیر نور الثقلین.
1888) بحارالانوار، ج 70، ص 138.
1889) تفسیر نور الثقلین.
1890) عیون الاخبار، ج 2، ص 129.
1891) ذیل آیه 93 سوره نساء.
1892) به وسائل، جلد 19، صفحه 2 به بعد، رجوع شود.
1893) ذیل آیه 19 سوره فرقان.
1894) توبه، 19.
1895) هود، 18.
1896) شورى، 45.
1897) زمر، 47.
1898) روم، 57.
1899) مرسلات، 36.
1900) ذیل آیه 43 سوره فرقان.
1901) كهف، 28.
1902) طه، 16.
1903) قصص، 50.
1904) ص، 26.
1905) مؤمنون، 71.
1906) مجموعه احادیث از میزان الحكمة مى باشد.
1907) ذیل آیه 6 سوره لقمان.
1908) تفسیر المیزان.
1909) تفسیر نمونه.
1910) زخرف، 54.
1911) شعراء، 29.
1912) نساء، 60.
1913) طه، 85.
1914) احزاب، 67.
1915) ذیل آیه 9 سوره منافقون.
1916) مائده، 91.
1917) نور، 37.
1918) تكاثر، 1.
1919) حجر، 3.
1920) فرقان، 18.
1921) نجم، 29.
1922) زخرف، 36.
1923) جنّ، 17.
1924) كهف، 46.
1925) ذیل آیه 3 سوره یوسف.
1926) یونس، 92.
1927) نور، 23.
1928) ذیل آیه 79 سوره هود.
1929) اعراف، 79.
1930) اعراف، 80.
1931) اعراف، 83.
1932) هود، 82.
1933) انبیاء، 74.
1934) نمل، 54.
1935) انبیاء، 74.
1936) بحار، ج 76، ص 63.
1937) بحار، ج 76، ص 67.
1938) بحار، ج 76، ص 67.
1939) نهج البلاغه، حكمت 252.
1940) ذیل آیه 31 سوره اعراف.
1941) كهف، 46.
1942) تفاسیر نورالثقلین، منهج الصادقین و اثنى عشرى.
1943) تفسیر مجمع البیان.
1944) تفسیر صافى.
1945) تفسیر اثنى عشرى.
1946) تفسیر فرقان.
1947) تفسیر مجمع البیان.
1948) كافى، ج 2، ص 499.
1949) تفسیر منهج الصادقین.
1950) تفسیر كبیر فخررازى.
1951) كافى، ج 1، ص 410.
1952) تفسیر منهج الصادقین.
1953) ذیل آیه 60 سوره زمر.
1954) تفسیر برهان.
1955) ذیل آیه 3 سوره احقاف.
1956) هُمَزه، 2 - 3.
1957) شعراء، 129.
1958) قصص، 39.
1959) حشر، 2.
1960) نساء، 78.
1961) ذیل آیه 106 سوره صافات.
1962) ماعون، 4.
1963) بقره، 264.
1964) توبه، 37.
1965) بقره، 217.
1966) كهف، 104.
1967) ذیل آیه 33 سوره محمّد.
1968) بقره، 264.
1969) حجرات، 2.
1970) دعاى مكارم الاخلاق.
1971) كافى، ج 2، ص 306.
1972) زمر، 65.
1973) نساء، 38.
1974) زمر، 65.
1975) حجرات، 17.
1976) ذیل آیات 50 - 51 سوره مدّثر.
1977) ذیل آیه 6 سوره لقمان.
1978) تفسیر المیزان.
1979) تفسیر نمونه.
1980) زخرف، 54.
1981) شعراء، 29.
1982) نساء، 60.
1983) طه، 85.
1984) احزاب، 67.
1985) ذیل آیه 19 سوره معارج.
1986) تین، 4.
1987) مؤمنون، 14.
1988) یوسف، 53.
1989) نازعات، 40.
1990) تفسیر نورالثقلین.
1991) غررالحكم.
1992) ذیل آیه 24 سوره رعد.
1993) صافّات، 79.
1994) صافّات، 120.
1995) یس، 58.
1996) تفسیر قرطبى.
1997) ذیل آیه 44 سوره احزاب.
1998) یس، 58 .
1999) رعد، 24 .
2000) حجر، 46 .