400 نکته از تفسیر نور

نویسنده : عباس بابائیان

پاورقی 1 تا 500

1) نهج البلاغه، خطبه 18.
2) ذیل آیه 181 سوره اعراف.
3) تفاسیر المیزان و نمونه.
4) تفاسیر مجمع البیان و نورالثقلین؛ توحید صدوق.
5) نساء، 122.
6) تفسیر كبیرفخررازى.
7) تفسیر نورالثقلین؛ كافى، ج 1، ص 143.
8) تفسیر اثنى عشرى.
9) اسراء، 110 ؛ طه، 8 ؛ حشر، 24 و این آیه 181 اعراف.
10) تفسیر فرقان.
11) بحار، ج 91، ص 5.
12) تفسیر فرقان.
13) توبه، 31.
14) اعلى، 1.
15) آشنایى با قرآن، ص 14.
16) یوسف، 106.
17) تفسیر نورالثقلین ؛ توحید صدوق، ص 324.
18) تفسیر نمونه.
19) ذیل آیات 1 و 2 سوره ملك.
20) ذاریات، 56.
21) ملك، 2.
22) هود، 61.
23) هود، 119.
24) ذیل آیه 21 سوره بقره.
25) مشركان خالقیّت را پذیرفته ولى ربوبیّت را انكار مى نمودند، خداوند در این آیه دو كلمه «ربّكم» و«خلقكم» را در كنار هم آورده تا دلالت بدین نكته كند كه خالق شما، پروردگار شماست.
26) قریش، 3-4.
27) طه، 14.
28) ابراهیم، 8.
29) حجر، 99.
30) حج، 31.
31) ذیل آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون.
32) بحار، ج 4، ص 147.
33) آل عمران، 49.
34) ذیل آیه 143 سوره اعراف.
35) تفسیر نمونه.
36) انعام، 103.
37) تفسیر صافى.
38) تفسیر اثنى عشرى.
39) اعراف، 143.
40) تفاسیر نورالثقلین و فرقان.
41) تفسیر فرقان، معانى الاخبار.
42) تفسیر فرقان.
43) انعام، 103.
44) نجم، 13 - 14.
45) تورات، سِفرخروج، باب 23، آیه 9.
46) ذیل آیه 13 سوره لقمان.
47) حج، 73.
48) عنكبوت، 17.
49) نساء، 139.
50) اسراء، 56.
51) اعراف، 194.
52) صافّات، 135.
53) بقره، 87.
54) نساء، 77.
55) بقره، 61.
56) بقره، 26.
57) عنكبوت، 8 و لقمان، 15.
58) زمر، 65.
59) یوسف، 39.
60) حج، 31.
61) بحار، ج 49، ص 127.
62) روم، 32.
63) اسراء، 38. زمانى شاه ایران با تكیه بر ابرقدرت ها مردم ایران را سركوب مى كرد، ولى چیزى نگذشت كه گریه كنان و با ذلّت گریخت و این است معناى آیه كه مى فرماید: به سراغ غیر خدا رفتن عاقبتى جز سرافكندگى ندارد.
64) نحل، 36.
65) نساء، 48 و 116.
66) هود، 54.
67) نساء، 36.
68) مائده، 116.
69) نساء، 48.
70) توبه، 113.
71) فاطر، 40.
72) ذیل آیات 12 تا 14 سوره لقمان.
73) نمل، 40 ؛ لقمان، 12 و زمر، 7.
74) اسراء، 3.
75) نمل، 19. («اوزعنى»، یعنى به من الهام و عشق و علاقه نسبت به شكر نعمت هایت، مرحمت فرما.)
76) حجرات، 7.
77) كافى، باب الشكر، حدیث 25.
78) كوثر، 1 - 2.
79) وسائل، ج 10، ص 446.
80) بقره، 282.
81) مستدرك، ج 11، ح 12676.
82) ضحى، 9.
83) ضحى، 10.
84) توبه، 102.
85) عیون الاخبار، ج 2، ص 24.
86) ذیل آیه 19 سوره یوسف.
87) آل عمران، 103.
88) بقره، 216.
89) نهج البلاغه، خطبه 156.
90) بحار، ج 45، ص 116.
91) ذیل آیه 14 سوره ابراهیم.
92) صافّات، 173.
93) صافّات، 171،172.
94) انبیاء، 105.
95) ذیل آیه 12 سوره انعام.
96) لیل، 12.
97) هود، 6.
98) انعام، 12.
99) مجادله، 31.
100) كنزالعمّال، ج 3، ص 162 وتفسیر فى ظلال القرآن.
101) تفسیر فى ظلال القرآن.
102) ذیل آیه 15 سوره نمل.
103) بقره، 31.
104) كهف، 66.
105) یوسف، 37.
106) انبیاء، 80.
107) نمل، 16.
108) نمل، 40.
109) بقره، 247.
110) جنّ، 26 - 27.
111) ذیل آیه 1 سوره جمعه.
112) طور، 42.
113) قلم، 29.
114) انعام، 91.
115) آل عمران، 191.
116) مؤمنون، 115.
117) تفسیرالمیزان، ج 10، ص 30.
118) فتح، 1 - 3.
119) صافّات، 143.
120) بحار، ج 93، ص 177.
121) وافى، ج 2، ص 157.
122) تفسیر المیزان، ج 13، ص 96.
123) تفسیر المیزان.
124) تفسیر نورالثقلین.
125) نور، 41.
126) اسراء، 44.
127) تفسیر المیزان.
128) ذیل آیات 1 تا 3 سوره حدید.
129) اسراء، 46.
130) نور، 41.
131) بقره، 30.
132) رعد، 13.
133) نور، 41.
134) انبیاء، 79.
135) صافّات، 143.
136) ذیل آیه 44 سوره اسراء.
137) فصّلت، 21.
138) بقره، 74.
139) سبأ، 10.
140) تفسیر نورالثقلین.
141) تفسیر نورالثقلین.
142) تفسیر روح الجنان.
143) تفسیر المیزان.
144) بحار، ج 95، ص 372.
145) بحار، ج 64، ص 27.
146) ذیل آیه 2 سوره رعد.
147) رعد، 2.
148) فاطر، 41.
149) حج، 65.
150) ذیل آیه 28 سوره یوسف.
151) ذیل آیه 9 سوره حدید.
152) طه، 14.
153) بقره، 183.
154) حج، 28.
155) بقره، 193.
156) بقره، 179.
157) احزاب، 53.
158) توبه، 103.
159) مائده، 91.
160) ابراهیم، 2.
161) ذیل آیه 3 سوره تغابن.
162) مؤمنون، 14.
163) زمر، 23.
164) یوسف، 3.
165) اعراف، 180.
166) كهف، 88.
167) حدید، 10.
168) مائده، 50.
169) اسراء، 53.
170) كهف، 7.
171) فصلت، 34.
172) نحل، 125.
173) نساء، 86.
174) زمر، 18.
175) اسراء، 34.
176) بقره، 138.
177) انعام، 101.
178) جاثیه، 22؛ عنكبوت، 44؛ روم، 8.
179) قمر، 49.
180) احقاف، 33.
181) مؤمنون، 17.
182) ق، 38.
183) ذاریات، 49.
184) طه، 50.
185) تغابن، 3.
186) ذیل آیه 1 و 2 سوره الرّحمن.
187) انبیاء، 107.
188) اسراء، 82 .
189) بقره، 116.
190) مریم، 88 .
191) انعام، 47.
192) مریم، 45.
193) اسراء، 110.
194) ذیل آیه 15 سوره نمل.
195) ص، 20.
196) انبیاء، 79.
197) نمل، 16.
198) انبیاء، 80.
199) كهف، 82.
200) ذیل آیه 27 سوره لقمان.
201) كهف، 109.
202) صافات، 171-172.
203) شورى ، 21.
204) نساء، 171.
205) بقره، 124.
206) تحریم، 12.
207) انفال، 7.
208) شورى، 24.
209) تفسیر نورالثقلین، ذیل آیه.
210) ذیل آیه 1 سوره حمد.
211) تفسیر نورالثقلین.
212) قصص، 88.
213) اعلى، 1.
214) اثبات الهداة، ج 7، ص 482.
215) تفسیر راهنما.
216) تفسیر مجمع البیان و فخررازى.
217) مسند احمد، ج 3، ص 177 و ج 4، ص 85.
218) مستدرك، ج 3، ص 233.
219) بحار، ج 85، ص 20.
220) سنن بیهقى، ج 2، ص 50.
221) ذیل آیه 26 سوره جنّ.
222) انعام، 59.
223) هود، 49.
224) آل عمران، 49.
225) بقره، 255.
226) آل عمران، 179.
227) كافى، ج 1، ص 255.
228) رعد، 39.
229) تفسیر المیزان، ج 11، ص 420.
230) كافى، ج 1، ص 256.
231) توبه، 101.
232) جنّ، 25.
233) ذیل آیه 9 سوره قصص.
234) نساء، 94.
235) آل عمران، 164.
236) حجرات، 17.
237) ذیل آیات 127 تا 128 سوره نحل.
238) ذیل آیه 39 سوره رعد.
239) ق، 29.
240) بقره، 162.
241) بقره، 162.
242) مطفّفین، 20 - 21.
243) غافر، 60.
244) طلاق، 1.
245) الرحمن، 29.
246) صفّ، 5.
247) اعراف، 69.
248) رعد، 11.
249) فرقان، 70.
250) اسراء، 8.
251) اعراف، 142.
252) یونس، 98.
253) تفسیر نمونه.
254) ذیل آیه 6 سوره احقاف.
255) الرّحمن، 3.
256) حمد، 2.
257) بقره، 143.
258) آل عمران، 38.
259) نمل، 62.
260) عنكبوت، 69.
261) اعراف، 196.
262) ص، 2.
263) رعد، 28.
264) علق، 4.
265) ابراهیم، 7.
266) شعراء، 80.
267) شعراء، 82.
268) حج، 73.
269) احقاف، 5.
270) فاطر، 14.
271) اسراء، 56 .
272) بقره، 102.
273) یوسف، 39.
274) سیره پیامبر، ص 18.
275) شرح ابن ابى الحدید، ج 6، ص 340 ؛ سنن النّبى، علاّمه طباطبایى، ص 56.
276) نهج الفصاحه، ص 633.
277) فضائل الخمسه، ج 1، ص 43.
278) سوره فرقان، آیه 1. و در سوره سبأ آیه 28 مى خوانیم: «كافّة للناس» پیامبر فرمود: من براى تمام جهانیان فرستاده شدم. «ارسلت الى الخلق كافةّ» فضائل الخمسه، ج 1، ص 45.
279) نهج البلاغه، خطبه 26.
280) نهج البلاغه، خطبه 176.
281) نهج البلاغه، خطبه 95.
282) سوره یونس، آیه 57.
283) نهج البلاغه، خطبه 109.
284) سوره اسراء، آیه 9.
285) نهج البلاغه، خطبه 110.
286) وسائل الشیعه، ج 4، ص 854.
287) فضائل الخمسه، ج 1، ص 17.
288) سوره ابراهیم، آیه 1.
289) نهج البلاغه، خطبه 147.
290) انعام، 155.
291) سوره حشر، آیه 7.
292) سوره نحل، آیه 89.
293) سوره انبیاء، آیه 107.
294) تحف العقول، ص 488.
295) سوره نساء، آیه 174.
296) موسوعة زیارات المعصومین، ج 1، ص 142.
297) سوره آل عمران، آیه 138.
298) نهج البلاغه، خطبه 96.
299) سوره ص، آیه 29.
300) صحیفه سجادیه، دعاى دوم.
301) صحیفه سجادیه، دعاى 42.
302) صحیفه سجادیه، دعاى 42.
303) سوره واقعه، آیه 77.
304) موسوعة زیارة المعصومین، ج 1، ص 117.
305) كنز العمال، حدیث 45409.
306) سوره حاقّه، آیه 51.
307) موسوعة زیارة المعصومین، ج 1، ص 95.
308) سوره یونس، آیه 57.
309) نهج البلاغه، خطبه 106.
310) سوره حجر، آیه 1.
311) سوره حجر، آیه 89.
312) سوره فصّلت، آیه 41.
313) نهج البلاغه، خطبه 96.
314) سوره جن، آیه 22.
315) نهج البلاغه، خطبه 195.
316) سوره مائده، آیه 48.
317) نهج البلاغه، خطبه 63.
318) نهج الفصاحه، حدیث 1979.
319) بحارالانوار، ج 9، ص 294.
320) كنز العمال، حدیث 2400.
321) سوره انفال، آیه 33.
322) سوره كهف، آیه 1.
323) سوره یس، آیه 4.
324) طارق، 13.
325) نهج البلاغه، خطبه 279.
326) ذیل آیات 1 تا 4 سوره قلم.
327) تفسیر نورالثقلین
328) اعراف، 199.
329) تفسیر مجمع البیان
330) سنن النبىّ، علامه طباطبایى، ص 56.
331) ذیل آیات 58 تا 59 سوره دخان.
332) بقره، 144.
333) حجر، 88 .
334) مریم، 97.
335) انشراح، 3.
336) اسراء، 29.
337) حجر، 72.
338) اسراء 29.
339) فرقان، 32.
340) انشراح، 1.
341) ذیل آیه 77 سوره غافر.
342) غافر، 77.
343) شعراء، 215.
344) توبه، 103.
345) نحل، 125.
346) آل عمران، 159.
347) فصّلت، 34.
348) آل عمران، 64.
349) ممتحنه، 12.
350) توبه، 61.
351) انعام، 53.
352) آل عمران، 159.
353) انفال، 61.
354) احزاب، 47.
355) سجده، 30.
356) قلم، 8 - 9.
357) توبه، 73.
358) منافقون، 4.
359) احزاب، 60.
360) توبه، 84.
361) انعام، 91.
362) توبه، 108.
363) احزاب، 48.
364) ذیل آیه 87 سوره قصص.
365) ذیل آیه 33 سوره احزاب.
366) تفسیر برهان.
367) تفاسیر نورالثقلین و نمونه.
368) تحریم، 4 .
369) ذیل آیه 23 سوره شورى.
370) كافى، ج 2، ص 18.
371) بحار، ج 7، ص 186.
372) بحار، ج 27، ص 167.
373) بحار، ج 43، ص 362.
374) احزاب، 57 .
375) تفاسیر نمونه و صافى.
376) ذیل آیه 41 سوره نمل.
377) تفسیر نورالثقلین.
378) تفسیر نورالثقلین.
379) تفسیر اطیب البیان.
380) ذیل آیات سوره كوثر.
381) نحل، 59 .
382) حج، 38.
383) حجر، 6.
384) قلم، 2.
385) رعد، 43.
386) یس، 3.
387) صافّات، 36.
388) یس، 69.
389) فرقان، 7.
390) فرقان، 20.
391) انعام، 164.
392) ناس، 1.
393) بقره، 144.
394) قیامت، 16.
395) حجر، 88.
396) اسراء، 29.
397) اسراء، 29.
398) اعراف، 2.
399) ضحى، 3.
400) طه، 114.
401) قلم، 4.
402) طه، 2.
403) توبه، 33.
404) ضحى، 5 .
405) آل عمران، 197.
406) انفال، 67.
407) توبه، 55 .
408) ذیل آیه 56 سوره قصص.
409) ذیل آیه 49 سوره هود.
410) آل عمران، 33.
411) صافّات، 79.
412) نوح، 26.
413) تفسیر المنار مدّعى است كه رسالت حضرت نوح منطقه اى بوده، امّا تفسیر المیزان به شدّت آن را ردّ مى كند.
414) ذیل آیات 75 تا 80 سوره صافّات و 1 تا 3 سوره نوح.
415) صافات، 79.
416) كنز العمال، حدیث 32391.
417) ذیل آیات 5 تا 9 سوره نوح.
418) نوح، 6.
419) احزاب، 13.
420) نوح، 7.
421) منافقون، 5.
422) نوح، 7.
423) مدثر، 23.
424) نوح، 7.
425) فصّلت، 26.
426) ذیل آیه 27 سوره عنكبوت.
427) تفسیر المیزان.
428) فتىً یذكرهم یقال له ابراهیم» انبیاء، 60 .
429) یوسف، 101 .
430) نمل، 19 .
431) قصص، 27 .
432) شعراء، 83 .
433) ذیل آیات 85 تا 87 سوره صافّات.
434) نحل، 120.
435) بقره، 124.
436) انعام، 75.
437) ذیل آیه 120 سوره نحل.
438) تفسیر صافى.
439) تفسیر مراغى.
440) تفسیر طبرى.
441) تفسیر فرقان.
442) تفسیر نمونه.
443) تفسیر مجمع البیان.
444) ذیل آیه 35 سوره ابراهیم.
445) بقره، 126.
446) ذیل آیات 34 تا 35 سوره مریم.
447) فروغ ابدیّت، ج 1، ص 253، به نقل از كامل ابن اثیر، ج 2، ص 54 ؛ بحار، ج 18، ص 415.
448) ذیل آیه 101 سوره اسراء.
449) تفسیر المیزان، فرقان.
450) ذیل آیات 25 تا 28 سوره طه.
451) تفسیر كبیر فخررازى.
452) ذیل آیه 82 سوره كهف.
453) تفسیر مجمع البیان.
454) تفسیر نورالثقلین.
455) تفسیر نورالثقلین.
456) تفسیر نورالثقلین.
457) ذیل آیه 101 سوره یوسف.
458) یوسف، 33.
459) یوسف، 101.
460) یوسف، 37.
461) یوسف، 38.
462) یوسف، 101.
463) یوسف، 8.
464) یوسف، 15.
465) یوسف، 23.
466) یوسف، 20.
467) یوسف، 101.
468) یوسف، 55.
469) یوسف، 54.
470) یوسف، 38.
471) یوسف، 39.
472) یوسف، 24.
473) یوسف، 39.
474) یوسف، 70.
475) یوسف، 59.
476) یوسف، 47.
477) یوسف، 100.
478) یوسف، 92.
479) یوسف، 100.
480) یوسف، 55.
481) یوسف، 59.
482) ذیل آیه 55 سوره یوسف.
483) ذیل آیه 24 سوره یوسف.
484) ذیل آیه 93 سوره یوسف.
485) ذیل آیه 55 سوره یوسف.
486) نجم، 32.
487) هود، 113.
488) تفسیر فى ظلال القرآن.
489) تفسیر تبیان.
490) تفسیر نورالثقلین.
491) وسائل الشیعه، ج 12، ص 139.
492) وسائل الشیعه، ج 12، ص 146.
493) تفسیر نورالثقلین.
494) تفسیر مجمع البیان.
495) ذیل آیات 56 و 57 سوره مریم.
496) تفسیر المیزان.
497) تفسیر نمونه.
498) تفسیر المیزان.
499) تفسیر اطیب البیان.
500) تفسیر نمونه.

پاورقی 501 تا 1000

501) تفسیر اطیب البیان.
502) ذیل آیه 13 سوره سبأ.
503) احقاف، 15.
504) نمل، 40.
505) نمل، 36.
506) انبیاء، 79.
507) نمل، 16.
508) نمل، 17.
509) نمل، 20.
510) نمل، 28.
511) نمل، 40.
512) ص، 35.
513) ص، 25.
514) ص، 37.
515) ذیل آیه 10 سوره سبأ.
516) نمل، 15.
517) بقره، 251.
518) اسراء، 55.
519) ص، 26.
520) ص، 20.
521) نمل، 16.
522) صف، 20.
523) ص، 26.
524) نمل، 16.
525) ص، 30.
526) ص، 18.
527) كافى، ج 5، ص 74 و تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 446 به نقل از تفسیر راهنما.
528) ذیل آیه 12 سوره لقمان.
529) تفسیر المیزان.
530) تفسیر مجمع البیان.
531) تفسیر نورالثقلین.
532) تفسیر كشّاف.
533) تفسیر كنزالدّقائق.
534) تفسیر روح البیان.
535) ذیل آیه 55 سوره غافر.
536) اعراف، 23.
537) قصص، 16.
538) ص، 35.
539) نوح، 28.
540) ص، 24.
541) انبیاء، 87.
542) غافر، 55.
543) ذیل آیه 8 سوره غافر.
544) اعراف، 23.
545) نوح، 28.
546) بقره، 126 - 128.
547) یوسف، 101.
548) قصص، 24.
549) نمل، 19.
550) مائده، 114.
551) مؤمنون، 97.
552) آل عمران، 191 - 194.
553) ذیل آیات 11 و 52 سوره غافر.
554) یونس، 73.
555) انبیاء، 69.
556) صافّات، 134.
557) یوسف، 56.
558) هود، 94.
559) هود، 66.
560) هود، 58.
561) انبیاء، 88.
562) شعراء، 65.
563) آل عمران، 55.
564) فتح، 1.
565) آل عمران، 123.
566) توبه، 26.
567) فتح، 4.
568) انبیاء، 76، 84، 88و 90.
569) انعام، 11.
570) ابراهیم، 27.
571) یوسف.
572) نوح، 26.
573) حدید، 25.
574) نساء، 54.
575) توبه، 25.
576) توبه، 40.
577) اعراف، 136.
578) آل عمران، 124.
579) حشر، 2.
580) صف، 9.
581) عنكبوت، 15.
582) انفال، 18.
583) ذیل آیه 5 سوره صفّ.
584) توبه، 61.
585) توبه، 61.
586) احزاب، 53.
587) احزاب، 13.
588) توبه، 81 .
589) توبه، 42.
590) توبه، 49.
591) بقره، 55.
592) بقره، 61.
593) مائده، 22.
594) مائده، 24.
595) اعراف، 138.
596) اعراف، 129.
597) ذیل آیات 34 تا 35 سوره انبیاء.
598) جمعه، 6.
599) این تشبیه از امام حسین علیه السلام در آستانه ى سفر به كربلا است.
600) بحار، ج 6، ص 154.
601) بحار، ج 6، ص 152.
602) نهج البلاغه، حكمت 77.
603) ذیل آیه 33 سوره لقمان.
604) زلزال، 1 - 2.
605) شعراء، 88.
606) معارج، 10.
607) مرسلات، 36.
608) مؤمنون، 101.
609) بقره، 166.
610) ذیل آیه 7 سوره جمعه.
611) بقره، 197.
612) كهف، 28.
613) فرقان، 67.
614) زلزال، 6 و 7.
615) محجة البیضاء، ج 8، ص 258.
616) نهج البلاغه، خطبه 5.
617) مقتل خوارزمى، ج 2، ص 241.
618) ذیل آیه 104 سوره طه.
619) نازعات، 4.
620) بقره، 259.
621) روم، 55.
622) مؤمنون، 114.
623) ذیل آیه 46 سوره فصّلت.
624) فجر، 15 - 20.
625) سبأ، 31.
626) لقمان، 21.
627) یس، 18.
628) لقمان، 15.
629) انبیاء، 66.
630) فصلت، 46.
631) ابراهیم، 22.
632) صافّات، 28.
633) تحریم، 11.
634) نساء، 97.
635) ذیل آیه 16 سوره غافر.
636) طه، 106.
637) انفطار، 4.
638) زلزله، 2.
639) تكویر، 10.
640) نباء، 40.
641) انعام، 28.
642) یس، 65.
643) ذیل آیه 11 سوره غافر.
644) شورى، 44.
645) زمر، 58.
646) مؤمنون، 107.
647) مؤمنون، 100.
648) سجده، 12.
649) ذیل آیات 12 تا 16 سوره ص.
650) عنكبوت، 14 .
651) حاقّه، 6 .
652) بقره، 50 .
653) قمر، 31 .
654) قمر، 54 .
655) حجر، 79 .
656) ذیل آیه 22 سوره مجادله.
657) مائده، 119.
658) توبه، 100 .
659) فتح، 18.
660) بیّنه، 8 .
661) ذیل آیه 27 سوره ملك.
662) عبس، 37 - 38.
663) غاشیه، 8.
664) مطفّفین، 24.
665) عبس، 40.
666) غاشیه، 2.
667) مؤمنون، 104.
668) اسراء، 97.
669) قیامت، 24.
670) قمر، 48.
671) ذیل آیات 10 تا 18 سوره معارج.
672) نساء، 42.
673) آل عمران، 30.
674) ذیل آیات 62 تا 64 سوره ص.
675) سبأ، 31.
676) فرقان، 29.
677) زخرف، 67.
678) احزاب، 67.
679) ابراهیم، 22.
680) تفاسیر اطیب البیان، نورالثقلین و كنزالدقائق.
681) ذیل آیات 50 تا 51 سوره زمر.
682) آل عمران،10.
683) اعراف، 48.
684) طور، 46.
685) ذیل آیه 13 سوره حدید.
686) ابراهیم، 21.
687) غافر، 49.
688) ابراهیم، 22.
689) ذیل آیه 47 سوره فصّلت.
690) اعراف، 46.
691) اعراف، 44.
692) اعراف، 50 .
693) قصص، 62.
694) ذیل آیات 31 تا 32 سوره الرّحمن.
695) انعام، 62.
696) نهج البلاغه، حكمت 300.
697) تكاثر، 8.
698) اعراف، 26.
699) انشقاق، 8 .
700) رعد، 21.
701) طلاق، 8 .
702) كافى، ج 1، ص 11.
703) بحار، ج 7، ص 266.
704) وسائل، ج 11، باب محاسبة النفس.
705) وسائل، ج 11، باب محاسبة النفس.
706) ذیل آیه 41 سوره الرّحمن.
707) آل عمران،106.
708) زمر، 60.
709) قیامت، 22.
710) غاشیه، 8 .
711) قیامت، 24.
712) عبس، 37.
713) عبس، 40 .
714) غاشیه، 2 .
715) ذیل آیه 35 سوره جاثیه.
716) ذیل آیه 13 سوره اسراء.
717) كهف، 49.
718) كهف، 49.
719) اسراء، 14.
720) الحاقّه، 19.
721) ذیل آیه 12 سوره یس.
722) اسراء، 14.
723) جاثیه، 28.
724) بروج، 22.
725) هود، 17.
726) بقره، 124.
727) تفسیر نورالثقلین.
728) زخرف، 4.
729) تفسیر راهنما.
730) ذیل آیات 6 و 7 سوره اعراف.
731) مائده، 109.
732) تكاثر، 8.
733) وسائل، ج 24، ص 299.
734) تفسیر فرقان.
735) حجر، 92 - 93.
736) اسراء، 36.
737) انعام، 130.
738) مائده، 109.
739) كافى، ج 2، ص 135، بحار، ج 7، ص 259.
740) تفسیر درّالمنثور.
741) ذیل آیه 18 سوره هود.
742) حج، 17.
743) نساء، 41.
744) بقره، 143.
745) ق، 21.
746) زلزال، 4.
747) اسراء، 14.
748) نور، 24.
749) كهف، 48.
750) ذیل آیه 84 سوره نحل.
751) تفسیر مجمع البیان.
752) توبه، 105.
753) سبأ31.
754) صافّات، 29.
755) سجده، 12.
756) مؤمنون، 100.
757) سجده، 14.
758) مرسلات، 36.
759) ذیل آیه 45 سوره یونس.
760) نازعات، 46.
761) اسراء، 52.
762) طه، 103.
763) مؤمنون، 112.
764) روم، 54.
765) ذیل آیه 8 سوره قمر.
766) ذیل آیات 9 تا 11 سوره ملك.
767) ذیل آیه 7 سوره تحریم.
768) مرسلات، 6.
769) روم، 57.
770) یس، 65.
771) ذیل آیه 7 سوره تحریم.
772) انعام، 23.
773) اعراف، 36.
774) احزاب، 67.
775) مؤمنون، 99.
776) ذیل آیات 15 و 16 سوره ابراهیم.
777) محمد، 15.
778) كهف، 29.
779) ذیل آیه 34 سوره رعد.
780) بقره، 166.
781) مؤمنون، 101.
782) معارج، 11 تا 16.
783) غافر، 52.
784) معارج، 10.
785) بقره، 162.
786) بقره، 162.
787) دخان، 49.
788) ذیل آیه 43 سوره ابراهیم.
789) غافر، 11.
790) سجده، 12.
791) فاطر، 37.
792) ذیل آیات 56 تا 57 سوره یوسف و 16 تا 19 سوره اعلى.
793) زمر، 34.
794) فرقان، 76.
795) زمر، 74.
796) زمر، 10.
797) واقعه، 19.
798) آل عمران، 15.
799) حدید، 21.
800) محمّد، 15.
801) زخرف، 73.
802) حجر، 46.
803) حجر، 47.
804) واقعه، 23.
805) ذیل آیات 1 تا 8 سوره زلزال.
806) قمر، 7.
807) قارعه، 4.
808) فصّلت، 21.
809) تفسیر مجمع البیان.
810) لئالى الاخبار، ج 5، ص 79.
811) تفسیر نورالثقلین.
812) تفاسیر نمونه و نورالثقلین.
813) لقمان، 16.
814) ذیل آیات 1 تا 11 سوره عادیات.
815) احزاب، 72.
816) معارج، 19.
817) اسراء، 83.
818) اسراء، 67.
819) معارج، 20.
820) معارج، 21.
821) اسراء، 70.
822) اسراء، 70.
823) تین، 4.
824) حجر، 29.
825) ذیل آیات 26 تا 35 سوره قیامت.
826) بحارالانوار، ج 6، ص 152.
827) تفسیر نمونه ؛ بحارالانوار، ج 6، ص 133.
828) تفسیر اطیب البیان.
829) نهج البلاغه، خطبه 109.
830) ذیل آیات 48 تا 55 سوره مدّثر.
831) صحیح مسلم، ج 2، ص 130.
832) مسند احمد، ج 3،ص 12.
833) سنن ابى داود، ج 3، ص 15.
834) مسند احمد، ج 5، ص 43.
835) خصال صدوق، ص 624.
836) نهج البلاغه، خطبه 176.
837) مسند احمد، ج 2، ص 174.
838) مدثّر، 48.
839) بقره، 255
840) ذیل آیات 19 تا 22 سوره انسان.
841) واقعه، 32.
842) واقعه، 33.
843) واقعه، 33.
844) واقعه، 20.
845) واقعه، 21.
846) واقعه، 19.
847) انسان، 14.
848) یس، 56.
849) واقعه، 16.
850) توبه، 71.
851) یس، 58 .
852) طور، 21.
853) محمّد، 15.
854) محمّد، 15.
855) ذیل آیه 23 سوره رعد.
856) احزاب، 43.
857) غافر، 7.
858) غافر، 8.
859) فصّلت، 30.
860) نحل، 32.
861) ذیل آیات 41 تا 48 سوره واقعه.
862) انسان، 21.
863) كهف، 28.
864) محمّد، 15.
865) اعراف، 50.
866) محمّد، 15.
867) ص، 57.
868) محمّد، 15.
869) حاقّه، 36.
870) محمّد، 15.
871) ابراهیم، 16.
872) الرّحمن، 46.
873) فرقان، 13.
874) واقعه، 26.
875) اعراف، 38.
876) زمر، 73.
877) حاقّه، 30.
878) یس، 58.
879) مؤمنون، 108.
880) واقعه، 17.
881) الرّحمن، 44.
882) ذیل آیات 27 تا 40 سوره واقعه.
883) ذیل آیات 25 تا 26 سوره واقعه.
884) اعراف، 46.
885) رعد، 24.
886) یس، 58 .
887) ذیل آیات 17 تا 24 سوره واقعه.
888) ذیل آیات 68 تا 71 سوره زخرف.
889) تفسیر المیزان.
890) ذیل آیه 17 سوره لقمان.
891) نهج البلاغه، نامه 27.
892) عنكبوت، 45.
893) ذیل آیه 17 سوره لقمان.
894) ذیل آیه سوره .
895) تهذیب، ج 3، ص 237.
896) وسائل الشیعه، ج 5، ص 46.
897) وسائل الشیعه، ج 5، ص 36.
898) نهج البلاغه، نامه 69.
899) بحارالانوار، ج 89، ص 197.
900) وسائل الشیعه، ج 5، ص 46.
901) وسائل الشیعه، ج 5، ص 36.
902) مستدرك الوسائل، ج 6، ص 42.
903) بحار الانوار، ج 89، ص 256.
904) مستدرك الوسائل، ج 6، ص 7.
905) مستدرك الوسائل، ج 8، ص 407.
906) كنز العمّال، حدیث 21147.
907) كنز العمّال، حدیث 21139.
908) مستدرك الوسائل، ج 6، ص 10.
909) ذیل آیه 45 سوره عنكبوت.
910) ذیل آیه 9 سوره جمعه.
911) مستدرك الوسائل، ج 6، ص 91.
912) وسائل الشیعه، ج 5، ص 17.
913) وسائل الشیعه، ج 5، ص 67.
914) وسائل الشیعه، ج 5، ص 66.
915) كمال الدین، ص 164.
916) وسائل الشیعه،ج 5، ص 325.
917) وسائل الشیعه، ج 5، ص 63.
918) صلاة الجمعه، ص 245.
919) كافى، ج 3، ص 417.
920) كنزالعمال، حدیث 21085.
921) وسائل الشیعه، ج 5، ص 78.
922) مستدرك، ج 6، ص 46.
923) ذیل آیه 6 تا 9 سوره مزّمل.
924) بحارالانوار، ج 87، ص 142.
925) وسایل الشیعه، ج 5، ص 268.
926) بحارالانوار، ج 87، ص 140.
927) بحارالانوار، ج 80، ص 128.
928) اعلام الدین دیلمى، ص 263.
929) علل الشرایع، ص 363.
930) فروع كافى، ج 3، ص 366.
931) سفینةالبحار، ج 2، ص 46.
932) بحارالانوار، ج 84، ص 144.
933) سجده، 17.
934) ذیل آیه 79 سوره اسراء.
935) سفینة البحار.
936) بحار، ج 84، ص 140.
937) سجده، 17.
938) تفسیر مجمع البیان.
939) تفسیر فرقان.
940) تفسیر نورالثقلین.
941) بحار، ج 87، ص 145.
942) فجر، 1.
943) مدّثر، 34.
944) شمس، 3.
945) فجر، 4.
946) تكویر، 17.
947) مدّثر، 33.
948) ذاریات، 18.
949) آل عمران، 17.
950) ذیل آیه 60 سوره توبه.
951) توبه، 103.
952) مریم، 32.
953) بقره، 34.
954) انبیاء، 73.
955) بقره، 77.
956) توبه، 103.
957) ابراهیم، 31.
958) مائده، 55.
959) تفسیر نورالثقلین؛ كافى، ج 4، ص 58.
960) وسائل، ج 6، ص 4.
961) تفسیر روح المعانى.
962) تفسیر روح المعانى.
963) تفسیر مراغى.
964) تفسیر نورالثقلین.
965) ذیل آیه 34 سوره توبه.
966) تفسیر صافى.
967) تفسیر صافى.
968) تفسیر صافى.
969) تفسیر كنزالدقائق.
970) ذیل آیه 3 تا 6 سوره مؤمنون.
971) ذیل آیه 185 سوره بقره.
972) خطبه ى پیامبر صلى الله علیه وآله در جمعه آخر ماه شعبان.
973) وسائل الشیعه، ج 7، ص 119.
974) ذیل آیه 28 سوره حج.
975) ذیل آیه 164 سوره اعراف.
976) فصّلت، 33.
977) صافّات، 13.
978) آل عمران، 112.
979) بقره، 61.
980) آل عمران، 21.
981) ذیل آیه 116 سوره هود.
982) عنكبوت، 45.
983) هود، 114.
984) لقمان، 14.
985) حج، 41.
986) ذیل آیه 22 سوره مجادله.
987) بحار، ج 27، ص 58.
988) وسائل، ج 3، ص 279.
989) بحار، ج 65، ص 63.
990) هود، 48.
991) توبه 114.
992) توبه، 113.
993) ذیل آیه 20 سوره مزّمل.
994) انفال، 66.
995) انفال، 60.
996) آل عمران، 97.
997) بقره، 286.
998) طلاق، 7.
999) بقره، 184.
1000) نساء، 43.

پاورقی 1001 تا 1500

1001) بقره، 185.
1002) فتح، 17.
1003) ذیل آیه 22 سوره لقمان.
1004) جنّ، 14.
1005) آل عمران، 83.
1006) حج، 34.
1007) انعام، 14.
1008) بقره، 112.
1009) نساء، 125.
1010) بحار، ج 26، ص 260.
1011) بحار، ج 24، ص 85.
1012) ذیل آیه 15 سوره لقمان.
1013) نساء، 59.
1014) احزاب، 1.
1015) انسان، 24.
1016) ص، 26.
1017) ذیل آیه 21 سوره بقره.
1018) نساء، 43.
1019) كهف، 110.
1020) مؤمنون، 2.
1021) بحار، ج 70، ص 251.
1022) بحار، ج 70، ص 253.
1023) براى تفصیل بیشتر مى توانید به كتاب «پرتوى از اسرار نماز» و «تفسیر نماز» نوشته مؤلف، مراجعه كنید.
1024) حجر، 69.
1025) ذیل آیه 50 سوره كهف.
1026) ذیل آیات سوره قدر.
1027) انعام، 91.
1028) طه، 40.
1029) طلاق، 7.
1030) حجر، 21.
1031) مؤمنون، 18.
1032) رعد، 8.
1033) الرّحمن، 5.
1034) دخان، 4.
1035) وسائل الشیعه، ج 3، ص 307.
1036) بحار الانوار، ج 95، ص 169.
1037) بحار الانوار، ج 94، ص 10.
1038) تفسیر مجمع البیان.
1039) وسائل الشیعه، ج 8، ص 20.
1040) بقره، 51.
1041) ذاریات، 18.
1042) اسراء، 1.
1043) اسراء، 79.
1044) مزّمل، 2.
1045) آل عمران، 113.
1046) انسان، 26.
1047) تكویر، 17.
1048) مدّثر، 33.
1049) فجر، 4.
1050) تفسیر برهان.
1051) من لایحضر، ج 2، ص 158.
1052) ذیل آیه 27 سوره قصص.
1053) میزان الحكمه.
1054) میزان الحكمه.
1055) كافى، ج 5، ص 331.
1056) نور، 32.
1057) نور، 32.
1058) روم، 21.
1059) میزان الحكمه.
1060) میزان الحكمه.
1061) كنزالعمال، ح 46602.
1062) میزان الحكمه.
1063) بحار، ج 103، ص 372.
1064) مكارم الاخلاق، ج 1، ص 446.
1065) میزان الحكمه.
1066) ذیل آیه 50 سوره احزاب.
1067) بحار، ج 22، ص 180.
1068) نساء، 84 .
1069) رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود: هیچ پیامبرى چنان كه من اذیّت شده ام آزار ندیده است. «ما اوذى نبّى مثل ما اوذیت»
1070) شعراء، 3.
1071) طه، 2.
1072) ذیل آیه 30 سوره نور.
1073) تفسیر كنزالدقائق.
1074) تفسیر كنزالدقائق.
1075) تفسیر روح البیان.
1076) غررالحكم.
1077) بحار، ج 104، ص 38.
1078) بحار، 76، ص 336.
1079) تفسیر كنزالدقائق.
1080) ذیل آیه 30 سوره نور.
1081) تفسیر نمونه.
1082) ذیل آیه 32 سوره اسراء.
1083) الذین لایدعون مع اللّه الهاً آخر و لایقتلون النفس التى حرّم اللّه الا بالحق و لایزنون» فرقان، 68.
1084) اذ جاءك المؤمنات یبایعنك على ان لایشركن باللّه و لایسرقن و لایزنین...» ممتحنه، 12.
1085) بحار، ج 77، ص 58.
1086) ذیل آیه 2 سوره نور.
1087) بحار، ج 79، ص 24.
1088) نهج البلاغه، حكمت 252.
1089) بحار، ج 77، ص 58.
1090) بحار، ج 73، ص 372.
1091) بحار، ج 76، ص 27.
1092) بحار، ج 76، ص 19.
1093) بحارج 76، ص 19.
1094) بحار، ج 76، ص 21.
1095) اسراء، 32.
1096) فرقان، 63 - 68.
1097) ممتحنه، 12.
1098) ذیل آیه 24 سوره نساء.
1099) ذیل آیه 1 سوره طلاق.
1100) وسایل الشیعه، ج 15، ص 266.
1101) وسایل الشیعه، ج 15، ص 268.
1102) ذیل آیه 35 سوره نساء.
1103) تفسیر نورالثقلین و احتجاج طبرسى، ج 2، ص 58.
1104) كافى، ج 6، ص 146.
1105) ذیل آیه 3 سوره نساء.
1106) ذیل آیات 57 - 58 سوره زخرف.
1107) قصص، 7.
1108) قصص، 11.
1109) آل عمران، 35.
1110) قصص، 9.
1111) یوسف، 30.
1112) تحریم، 10.
1113) تبّت، 2.
1114) احزاب، 30.
1115) تحریم، 10.
1116) نحل، 99.
1117) ذیل آیات 58 - 59 سوره نحل.
1118) بحار، ج 104، ص 94.
1119) وسائل، ج 15، ص 103.
1120) ذیل آیه 27 سوره نور.
1121) تفسیر نورالثقلین.
1122) تفسیر نورالثقلین.
1123) تفسیر كبیرفخررازى.
1124) تفاسیر كبیر و فى ظلال.
1125) ذیل آیه 40 سوره طه.
1126) ذیل آیه 11 سوره تحریم.
1127) قصص، 9.
1128) انسان، 8.
1129) تحریم، 10.
1130) ذیل آیه 16 سوره حدید.
1131) توبه، 119.
1132) یوسف، 101.
1133) منافقون، 10.
1134) آل عمران، 193.
1135) آل عمران، 146.
1136) احزاب، 21.
1137) ممتحنه، 4.
1138) اعراف، 144.
1139) حجر، 98.
1140) آل عمران، 79.
1141) نمل، 91.
1142) یونس، 104.
1143) نساء، 135.
1144) مائده، 8 .
1145) صفّ، 14.
1146) انفال، 21.
1147) انفال، 47.
1148) نحل، 92.
1149) احزاب، 69.
1150) حشر، 19.
1151) حجر، 55 .
1152) آل عمران، 156.
1153) قصص، 17.
1154) آل عمران، 60.
1155) نساء، 105.
1156) اعراف، 205.
1157) انعام، 35.
1158) یونس، 95.
1159) قصص، 86.
1160) شعراء، 181.
1161) آل عمران، 105.
1162) ذیل آیه 18 سوره جن.
1163) آل عمران، 96.
1164) كهف، 21.
1165) توبه، 108.
1166) بقره، 125.
1167) اعراف، 31.
1168) توبه، 107.
1169) توبه، 17.
1170) توبه، 18.
1171) حج، 41.
1172) موارد 10تا 15 بر اساس روایاتى است كه در میزان الحكمه باب مسجد آمده است.
1173) نساء، 43.
1174) وسائل الشیعه، كتاب حدود، حدّ سرقت.
1175) ذیل آیه 26 سوره قصص.
1176) هود، 61.
1177) وسائل، ج 12، ص 43.
1178) ملك، 67.
1179) انشراح، 7.
1180) الّذین اعتدوا منكم فى السبت» بقره، 65.
1181) ایّكم أحسنُ عملا»هود،7.
1182) وسائل، ج 12، ص 37.
1183) وسائل، ج 12، ص 37.
1184) ذیل آیات 10- 12 سوره صف.
1185) بقره، 90.
1186) بقره، 16.
1187) نساء، 77.
1188) زمر، 15.
1189) عصر، 2.
1190) حج، 11.
1191) توبه، 24.
1192) فاطر، 29.
1193) صف، 10.
1194) نهج البلاغه، خطبه متقین 193.
1195) بحار، ج 70، ص 132.
1196) نهج البلاغه، حكمت 131.
1197) ذیل آیه 1 سوره حجرات.
1198) تفسیر كشّاف.
1199) تفسیر كشّاف.
1200) صحیح بخارى، ج 3، ص 123.
1201) خصال صدوق، ج 2، ص 62.
1202) وسائل، ج 23، ص 244.
1203) ذیل آیه 55 سوره یوسف.
1204) سجده، 18.
1205) واقعه، 10تا11.
1206) انفال، 72.
1207) بقره، 247.
1208) مریم، 28.
1209) نساء، 95.
1210) ذیل آیات 48 - 49 سوره یوسف.
1211) ذیل آیه 34 سوره فصّلت.
1212) فرقان، 63.
1213) فرقان، 72.
1214) ابراهیم، 10.
1215) حج، 5 .
1216) بقره، 23.
1217) یوسف، 91 - 92.
1218) مائده، 28.
1219) انعام، 91 و حجر، 3.
1220) مائده، 42 ، نساء، 63 و 81.
1221) توبه، 73.
1222) نساء، 140.
1223) مائده، 51 .
1224) احزاب، 61.
1225) بقره، 194.
1226) ذیل آیه 18 سوره رعد.
1227) یوسف، 108.
1228) آل عمران، 153.
1229) احزاب، 46.
1230) آل عمران، 104.
1231) احقاف، 31.
1232) قصص، 41.
1233) لقمان، 21.
1234) ابراهیم، 22.
1235) بقره، 221.
1236) انفال، 24.
1237) مؤمنون، 73.
1238) بقره، 221.
1239) یونس، 25.
1240) غافر،41.
1241) اعراف، 109.
1242) انبیاء، 5.
1243) طور، 29.
1244) قلم، 51.
1245) اعراف، 66.
1246) مؤمنون، 24.
1247) هود، 91.
1248) انفال، 30.
1249) انبیاء، 36.
1250) اعراف، 75.
1251) انفال، 30.
1252) قصص، 50.
1253) نساء، 173.
1254) انفال، 24.
1255) رعد، 18.
1256) ذیل آیه 1 سوره ممتحنه.
1257) مائده، 82.
1258) بقره، 105.
1259) قلم، 9.
1260) آل عمران، 118.
1261) نساء، 102.
1262) طارق، 15.
1263) نساء، 42.
1264) نساء، 101.
1265) بقره، 9.
1266) ممتحنه، 2.
1267) آل عمران، 72.
1268) منافقون، 4.
1269) انفال، 60.
1270) آل عمران، 119.
1271) ذیل آیه 21 سوره رعد.
1272) نحل، 43.
1273) آل عمران، 200.
1274) بقره، 83.
1275) بقره، 245.
1276) آل عمران، 159.
1277) نساء، 59.
1278) حجرات، 10.
1279) احزاب، 21.
1280) ذیل آیه 71 سوره نحل.
1281) تفسیر كنزالدقائق.
1282) ذیل آیه 88 سوره نحل.
1283) قصص، 22.
1284) نساء، 100.
1285) بقره، 273.
1286) آل عمران، 195.
1287) نحل، 125.
1288) آل عمران، 146.
1289) نساء76.
1290) آل عمران، 169.
1291) اعراف، 30.
1292) اعراف، 45.
1293) اعراف، 45.
1294) انفال، 36.
1295) ذیل آیه 10 سوره حشر.
1296) ذیل آیه 17 سوره لقمان.
1297) آل عمران، 110.
1298) نهج البلاغه، حكمت 252.
1299) كنز العمّال، ج 3، ص 170.
1300) مائده، 78.
1301) بحار، ج 44، ص 328.
1302) كافى، ج 5، ص 55 .
1303) نساء، 140 و انعام، 67.
1304) ذیل آیه 32 سوره احزاب.
1305) ذیل آیه 27 سوره بقره.
1306) احزاب، 7.
1307) آل عمران، 187.
1308) اعراف، 172.
1309) توبه، 111.
1310) توبه، 4.
1311) بحار، ج 72، ص 198.
1312) بقره، 124.
1313) نهج البلاغه، خطبه 1.
1314) رعد، 25.
1315) بحار، ج 71، ص 87.
1316) تفسیر راهنما ونورالثقلین.
1317) ذیل آیه 56 سوره عنكبوت.
1318) تفسیر نورالثقلین.
1319) ذیل آیات 40-41 سوره شورى.
1320) بقره، 149.
1321) بقره، 228.
1322) مائده، 90.
1323) نحل، 126.
1324) آل عمران، 54.
1325) نساء، 142.
1326) بقره، 14 - 15.
1327) حشر، 19.
1328) صف، 5.
1329) اسراء، 8.
1330) یونس، 26.
1331) مائده، 119.
1332) شعراء، 136.
1333) ابراهیم، 21.
1334) اسراء، 72.
1335) بقره، 152.
1336) احزاب، 56.
1337) توبه، 103.
1338) ذیل آیه 44 سوره بقره.
1339) تفسیرنمونه.
1340) بحار، ج 2، ص 37.
1341) تفسیر نورالثقلین.
1342) نهج البلاغه، خطبه 175.
1343) نهج البلاغه، حكمت 73.
1344) صف، 3.
1345) بحار، ج 78، ص 299.
1346) ذیل آیه 44 سوره بقره.
1347) جمعه، 5.
1348) كنزالعمّال، ح 29109.
1349) بحار، ج 10، ص 100.
1350) بحار، ج 14، ص 309.
1351) غررالحكم.
1352) بحار، ج 2، ص 39.
1353) ذیل آیه 180 سوره بقره.
1354) وسائل الشیعه، ج 13، ص 352.
1355) سفینةالبحار، ریشه ى «وصى».
1356) سفینةالبحار، ریشه ى «وصى».
1357) نهج الفصاحه، حدیث 626.
1358) تفسیر اطیب البیان.
1359) ذیل آیه 2 سوره ممتحنه.
1360) غررالحكم.
1361) ذیل آیه 8 سوره ممتحنه.
1362) توبه، 60.
1363) انفال، 61.
1364) توبه، 60.
1365) ذیل آیات 9 - 10 سوره تغابن.
1366) بحارالانوار، ج 71، ص 173.
1367) بحارالانوار، ج 72، ص 173.
1368) بحارالانوار، ج 83، ص 127.
1369) بحارالانوار، ج 7، ص 262.
1370) بحارالانوار، ج 33، ص 573.
1371) ذیل آیات 60 - 61 سوره الرّحمن.
1372) بقره، 152.
1373) اسراء، 8 .
1374) بقره، 194.
1375) بقره، 228.
1376) نمل، 126.
1377) محمّد، 7.
1378) صف، 5 .
1379) امالى طوسى، ج 2، ص 182.
1380) بقره، 40.
1381) ابراهیم، 7.
1382) ذیل آیه 169 سوره آل عمران.
1383) وسائل، ج 11، ص 10.
1384) مستدرك، ج 2، ص 243.
1385) بحار، ج 74، ص 61.
1386) بحار، ج 2، ص 15.
1387) وسائل، ج 11، ص 9.
1388) میزان الحكمة.
1389) بحار، ج 97، ص 8.
1390) بحار، ج 97، ص 11.
1391) تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 241.
1392) كنزالعمّال، ج 4،ص 290.
1393) بحار، ج 100، ص 8.
1394) وسائل، ج 11، ص 6.
1395) بحار، ج 97، ص 13.
1396) آل عمران، 146.
1397) بقره، 61.
1398) نهج البلاغه.
1399) حماسه حسینى، ج 3، ص 40.
1400) ذیل آیه 216 سوره بقره.
1401) تورات، سِفر تثنیه، باب 13، جمله 15.
1402) تورات، سفر تثنیه، باب 7، جمله 3.
1403) تورات، سِفر تثنیه، باب 20، جمله 1.
1404) تورات، سِفر خروج، باب 32، جمله ى 27.
1405) تورات، سِفر اعداد، باب 31، جمله 6-12.
1406) انجیل متى ، باب 10، جمله ى 34-36.
1407) انجیل متى ، باب 10، جمله 39.
1408) انجیل لوقا، باب 19، جمله 27.
1409) انجیل لوقا، باب 22، جمله 36.
1410) بقره، 246.
1411) آل عمران، 147.
1412) مائده، 24.
1413) ذیل آیه 11 سوره فتح.
1414) توبه، 81 .
1415) بقره، 249.
1416) احزاب، 13.
1417) توبه، 49.
1418) فتح، 11.
1419) ذیل آیه 190 سوره بقره.
1420) احزاب، 48.
1421) نساء، 63.
1422) توبه، 73.
1423) بقره، 190.
1424) صف، 8.
1425) بقره، 120.
1426) ذیل آیات 15 - 25 سوره مدثر.
1427) انعام، 71.
1428) انعام، 125.
1429) طه، 123
1430) نحل، 27
1431) بقره، 7
1432) نور، 39
1433) ابراهیم، 18
1434) فاطر، 39
1435) نساء، 167
1436) نساء، 169
1437) نهج البلاغه، خطبه 34.
1438) ذیل آیه 251 سوره بقره.
1439) ذیل آیه 1 سوره مؤمنون.
1440) حج، 77.
1441) اعراف، 8.
1442) حشر، 9.
1443) مجادله، 22.
1444) انفال، 45.
1445) مائده، 100.
1446) مائده، 35.
1447) نور، 31.
1448) مائده، 90.
1449) اعراف، 69.
1450) آل عمران، 200.
1451) ذیل آیات 16 - 18 سوره مؤمنون.
1452) انعام، 135 .
1453) یونس، 17 .
1454) یونس، 77 .
1455) مؤمنون، 117 .
1456) یونس، 69 .
1457) ذیل آیه 18 سوره فرقان.
1458) منافقون، 9.
1459) نور، 37.
1460) مائده، 21.
1461) ذیل آیه 8 سوره صف.
1462) انعام، 25.
1463) انبیاء، 5.
1464) احقاف، 8.
1465) انفال، 31.
1466) ابراهیم، 30.
1467) فصلت، 26.
1468) توبه، 12.
1469) مائده، 57.
1470) بقره، 114.
1471) حدید، 27.
1472) بقره، 159.
1473) بقره، 85.
1474) بقره، 42.
1475) مائده، 77.
1476) بقره، 217.
1477) ذیل آیه 142 سوره اعراف.
1478) تفسیر نورالثقلین.
1479) سفینةالبحار، ج 1، ص 504 - 505.
1480) تفسیر فرقان و اربعین در فرهنگ اسلامى، سید رضا تقوى.
1481) ذیل آیات 224 - 227 سوره شعراء.
1482) لغت نامه دهخدا.
1483) تفسیر كنزالدقائق.
1484) تفسیر المنیر.
1485) تفسیر كنزالدقائق.
1486) تفسیر روح المعانى.
1487) تفسیر كنزالدقائق.
1488) بحار، ج 79، ص 291.
1489) وسائل، ج 7، ص 121.
1490) تفسیر مواهب العلّیه.
1491) تفسیر منهج الصادقین.
1492) تفسیر نورالثقلین.
1493) ذیل آیات 4 - 5 سوره نمل.
1494) زمر، 15.
1495) عصر، 2.
1496) حج، 11.
1497) كهف، 104.
1498) ذیل آیه 20 سوره بقره.
1499) نساء، 145.
1500) ذیل آیات 101-102 سوره مائده.