در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

پاورقی

1. دائرة المعارف ماده «وثن» ص 639.
2. کتاب علی اطلال المذهب المادی ص 13 و 15 جزء اول.
3. کتاب علی اطلال المذهب المادی ص 13 و 15 جزء اول.
4. کتاب علی اطلال المذهب المادی ص 13 و 15 جزء اول.
5. اگر تمام درختان روی زمین قلم و آبهای هفت دریا مرکب شوند (تا کلمات و مخلوقات خدا را بنویسند) کلمات خدا تمام نخواهد شد «آیه 36 سوره لقمان»
6. «کوچک و بزرگ در برابر ذات مقدس او یکسانند» نهج البلاغه.
7 - ولی مدارکی که از هزار سال پیش یا بیشتر در دست ماست بخوبی گواهی میدهد که صدها سال قبل ازآنکه پاستور متولد شود پیشوایان بزرگ دینی ما صریحا از وجود حیوانات ذره بینی مردم را با خبر ساخته اند در کتاب «کافی» که تقریبا هزار سال قبل بوسیله یکی از بزرگترین علماء شیعه «محمدبن یعقوب کلینی» تألیف شده واز مهمترین مدارک حدیث ماست این حدیث بچشم می خورد که : هشتمین پیشوای عالم تشیع بیکی از یاران خود «فتح بن یزید جرجانی» میفرماید:
«اینکه می بینی بخدا می گوئیم «لطیف»، برای اینست که عالم است بمخلوقات دقیق. آیا نمی بینی آثار صنعت خدا را در گیاهان کوچک و غیر کوچک و حیوانات ریز مانند پشه و کوچکتر از پشه و کوچکتر از آنها آن حیواناتی که هرگز چشم آنها را نمی بیند و از فرط کوچکی نر و ماده و نوزاد و بزرگ آنها از هم تمیز داده نمیشوند!... این حیوانات در میان امواج دریاها و پوست درختان و در بیابانها و دشتها وجود دارند!.
8. Hemolysines
9. Neurotoxines
10. البته سنگواره ها اقسام مختلفی دارند و آنچه در بالا ذکر شد یکی از اشکال معروف آنست.
11. western bird
12. در این بحث از نوشته های دانشمندان معروف علوم طبیعی «موریس پارکر» استفاده شده است.
13. این کلمات را از دائرة المعارف فریدوجدی و کتاب «بر ویرانه های مذهب مادی» تألیف محمد فریدوجدی و کتاب «خدا در طبیعت» تألیف فلاماریون فرانسوی نقل کرده ایم.
14. برای توضیح و اطلاع بیشتر در این بحث به کتاب اثبات وجود خدا مجموعه نظریات چهل دانشمند بزرگ درباره خدا (تألیف جان کلورد مونسما) مراجعه فرمائید.
15. فیلسوف معروف ملاصدرا شیرازی یک نوع حرکت دیگر به نام «حرکت جوهری» قائل است که در ذرات تمام موجودات مادی وجود داردو قابل انفاک از آن نیست بحثی که در بالا ذکر شده قطع نظر از این نوع حرکت است.
16. نقل از کتاب اثبات وجود خدا صفحه 77.