در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

گیاهان گوشتخوار!

«حیوانات گیاهخوار» بسیار دیده ایم و شنیده ایم، اما «گیاهان گوشتخوار» چیز عجیبی بنظر می رسد، و شاید عدهّ ای آنرا افسانه تصور کنند.
گیاه چگونه میتواند حرکت کند، صید نماید، هضم کند، وانگهی گوشت چه تناسبی با اندام ظریف گیاه دارد، حتماً این موضوع از خیال پردازیهای شاعرانه یا اغراق گوئیهای سیاحان و جهانگردان است!
ولی مطمئن باشید چنین نیست، دانشمندان علوم طبیعی امروز انواع زیادی از گیاهان گوشتخوار کشف کرده اند که اگر تعجب نکنید حس و حرکت هم دارند، و با چابکی طعمه خود را بدام می اندازد!
موضوع حرکت آنهم حرکت سریعی که بتواند حشرات گریزپا را غافلگیر کند و بدام اندازد از عجائب زندگی این نوع گیاهان است.
ولی با توجه به نمونه های ساده ای از حرکت گیاهان مانند حرکت محسوس گل آفتاب گردان بسمتی که خورشید گردش میکند و با توجه باینکه مرز مشخصی را که سابقاً میان گیاهان و حیوانات تصور می کردند امروز از نظر دانشمندان واقعیت ندارد، و این دو با هم ریشه های مشترک دارند، زیاد عجیب بنظر نمیرسد.
حق اینست که در جهان آفرینش هیچ چیز عجیب نیست، و تجلی حیات در چهره های فوق العاده مختلف، و تنوع زائد الوصف جانوران و گیاهان بقدری دامنه دار است که همه چیز را در نظر آسان و ممکن می سازد.
اینجاست که انسان بیاد گفته فیلسوف بزرگ ابوعلی سینا می افتد که می گوید: «آنچه از موضوعات عجیب میشنوید فوراً انکار نکنید و مادامی که دلیل قاطعی بر عدم آن در دست نیست احتمال بدهید صحت داشته باشد».
توجه کنید او نمیگوید: بدون مدرک بپذیرید می گوید: احتمال بدهید صحت داشته باشد.
بهر حال گزارش زیر را باتکاء تحقیقاتی که دانشمندان علوم طبیعی عصر ما، مخصوصاً «پروفسور لئون برتن» مدیر موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسه دربارة این نوع گیاهان عجیب کرده اند، تهیه نموده و از نظر خوانندگان محترم میگذرانیم:
این دانشمندان می گویند: تاکنون 450 نوع گیاه گوشتخوار دیده شده که تنها ده نوع آن در کشور فرانسه وجود دارد، معروفترین آنها گیاهان زیر است:

1 ـ آلدروداند

این گیاه یکی از گیاهان گوشتخواری است که در کشور فرانسه در ایالت «ژیروند» که در غرب این کشور و در ساحل اوقیانوس اطلس قرار دارد، می روید.
خوراک این گیاه «مگس» است و لذا آنرا گیاه مگس خوار یا مگس گیر می نامند. ساختمان آن ظاهراً ساده ولی در واقع بسیار اعجاب انگیز است.
این گیاه دارای برگ دو پارچه ای مخصوصی است که مانند دو صفحه کتاب باز در برابر هم قرار گرفته و بوسیله لولای مخصوصی از پائین بهم چسبیده است. روی برگهای این گیاه را کُرکهای حساسی پوشانیده است.
هنگامیکه یک مگس بخت برگشته بآن نزدیک گردد و پاها یا بدن او باین کرکها تماس پیدا کند، دو صفحه مزبور بسرعت بسته می شود و حیوانک در آن میان زندانی می گردد، و بالاخره بر اثر شیره مخصوصی که از برگ ترشح می کند تدریجاً هضم و جزء بدن گیاه می شود!.

2 ـ دیونه

ـ یکی دیگر از گیاهان حشره خوار است که مجهز به «تله لولائی» می باشد، با این امتیاز که انقباض صفحات برگهای آن هنگام تماس حشره بقدری سریع انجام گیرد که کمترحشره ای می تواند از دام آن فرار کند و جان بسلامت ببرد!. این گیاه، یک منطقه مرگ حتمی برای اینگونه حشرات محسوب میگردد.