در جستجوی خدا

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

5ـ کنترل حرارت

در میان مردم مشهور است که«ریه بادزن قلب است»! و بنظر میرسد که این جمله را از اطباء قدیم گرفته اند، گر چه در بدو امر، عبارت بی اساسی بنظر می رسد اما خوب که ملاحظه می کنیم می بینیم اینهم نکته ای دارد.
زیرا قلب بر اثر حرکت دائمی گرم می شود، ریختن خونهای گرم بقلب آنهم بر حرارت آن می افزاید؛ اما همینکه خونها از قلب بریه آمدند و در دیواره های ریه منتشر شدند و با هوای ملایم تماس پیدا کردند، مقدار زیادی از حرارت خود را از دست داده و بوسیله« بازدم» بخارج می فرستند، این خون هنگامیکه بقلب برمی گردد تأثیر عمیقی در کنترل حرارت قلب دارد لذا هر وقت قلب ما بواسطه گرما زدگی دچار خفقان می شود با تنفس در هوای ملایم آنرا تسکین می دهیم این نعمت هم از دولت سر ریه هاست.

6ـ کلاس تهیه

همانطور که گفته شد ریه عضو بسیار لطیف و حساس و زود رنجی است. اگر هوای سرد زمستان با آن شدت برودت سرنزده وارد ریه شود مسلماً لطمه و خسارات فراوانی بآن وارد میکند لذا باید قبلا این هوا درس آمادگی را بخواند و باصطلاح« کلاس تهیه» را ببیند و آنگاه وارد منطقه ریه شود جای این کلاس« بینی» است، زیرا در بالای بینی برآمدگی مخصوصی وجود دارد که هوا مجبور است با ملایمت از کنار آن بگذرد.
بدیهی است مجاورت ذرات هوا با آن عضو گرم برودت آنرا در هم می شکند و اگر هم هوای خشکی باشد کمی رطوبت و بخار آب بآن نیز افزوده می شود تا ریه را خشک و ناراحت نکند، لذا در کتابهای بهداشت بما سفارش می کنند که اگر می خواهیم در زمستان مبتلا بسرماخوردگی و عواقب وخیم آن نشویم باید همیشه از بینی تنفس کنیم… این بود گوشه ای از درسهای توحیدی که مطالعه این تصفیه خانة تن بما آموخته، آیا هیچ عقلی باور میکند که اینهمه آوازه ها از طبیعت کور و کراست، طبیعتی که از هیچیک از این اصول علمی آگاه نیست؟!

نیرومند ترین موتور دنیا