امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

سوء ظن به والیان

قرآن مى فرماید: "هرگاه ناگوارى به بنى اسرائیل مى رسید، فال بد مى زدند و مى گفتند: "این حوادث تلخ به خاطر وجود موسى است."(848)
فال بد زدن در حقیقت نادیده گرفتن وسائل طبیعى و تهمت و افتراء و نوعى شرك به خداست؛ تا چه رسد به اینكه این فال به پیامبر بزرگوارى همچون حضرت موسى باشد.

قتل مردم

از منكرات مهمّى كه قرآن آن را بیان كرده است، خونهاى ناحقى است كه افراد فاسد به محض رسیدن به قدرت مى ریزند و كشاورزیها را نابود مى كنند.(849)
گاهى هم براى حفظ قدرت، و یا برنامه هایى را كه از طرف بیگانگان به آنان دیكته مى شود، همه سرمایه هاى طبیعى و نیروهاى انسانى را به باد مى دهند.

سكوت و بى تفاوتى

از گناهان و منكرات بزرگ سیاسى، سكوت مرگبار رؤسا و حاكمان در برابر انواع ظلمهایى است كه در سراسر دنیا به محرومان و مستضعفان مى شود. اینها یا به خاطر حفظ موجودیت توخالى خود و یا از ترس ابرقدرت ها، آه مظلومان را مى شنوند و سكوت مى كنند.(850)