امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

پخش شایعات سیاسى

پخش هر خبرى كه مسلمانان را به وحشت اندازد، جامعه را متزلزل و یا روحیه هارا تضعیف كند،ممنوع است.(836)
اسلام براى كسانى كه با شایعه جامعه را متزلزل مى كنند، سخت ترین كیفر را معین كرده است.(837)
مسلمانان باید تا خبرى شنیدند، به كارشناسان و سیاست شناسان امین و فقیه عرضه كنند تا بعد از تحلیل صحیح و تشخیص خبرهاى صحیح از دروغ، آن را به مردم اعلام كنند. به علاوه، بیان بعضى اخبار صحیح نیز در همه جا و براى همه كس درست نیست. قران در این زمینه مى فرماید: "آشكار شدن بعضى از مسائل براى شما مضرّ است."(838)

جاسوسى

جاسوسى كه امروز در قالبهاى مدرن و پیچیده در دنیا مطرح است و براى این كار مترجمان قوى را استخدام مى كنند، از دیگر منكرات سیاسى است.

تبلیغ به نفع دشمن

هرگونه تبلیغاتى كه كفار را عزیز بدارد و مسلمانان را تحقیر كند، ممنوع است و در قرآن مى خوانیم: "عده اى از منافقین به مسلمانان مى گفتند: از كفار بترسید كه عدّه آنها زیاد است. ولى مسلمانان به جاى آنكه بترسند، بر ایمانشان اضافه مى شد."(839)