امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

نمونه معروفهاى فردى در قرآن

اخلاص در عمل (652) و ایمان به مبدأ و معاد (ایمان به غیب)(653)
امید به فضل خدا داشتن(654)
عجله در كار خیر (655)
صبر و استقامت در عبادت (656)
صبر و استقامت در برابر معصیت (657)
صبر و استقامت در مصیبت (658)
شجاعت و صلابت (659)
خشوع و حضور قلب در نماز(660)
سحر خیزى و استغفار (661)
ادب داشتن به خصوص نسبت به بزرگان دین (662)
آرامش و متانت و وقار در رفت و آمد (663)
میانه روى و تعادل در بخشش (664)
تشكر از نعمت هاى الهى و بازگو كردن آنها (665)
توكل بر خداوند (666)
شتاب براى نماز و نماز جمعه (667)
پناه بردن به خداوند (668)
امید به آینده روشن (669)
نترسیدن از مرگ و آمادگى براى آن (670)
تزكیه و خودسازى و داشتن نفس و روح آرام.
عبادات شبانه و تلاوت قرآن به صورت ترتیل به قدر امكان، گفتن كلمه حق و استقامت بر آن، خستگى ناپذیرى، عفو هنگام غضب، دعا براى نسل و ذریه، شجاعت، روح پاك داشتن و یاد قیامت و صدها نمونه دیگر از معروف هاى شخصى است.

نمونه معروفهاى خانوادگى در قرآن

در قرآن براى مسائل خانواده سفارشاتى شده كه ما گوشه اى از آن را به عنوان معروف هاى خانواده بیان مى كنیم.
در انتخاب همسر اصل، تفكر و ایمان اوست نه شكل و سرمایه.(671)
خانواده همسر در پاكدامنى او نقش دارد.(672)
مهریه را در قراردادها جورى تنظیم كنید كه داماد در فشار قرار نگیرد.(673)
آمیزش جنسى مقدمه اى براى ذخیره قیامت و نسل صالح است نه تنها شهوترانى بدون هدف.(674)
زن تحت تكفل مرد است و باید زندگى زن توسط مرد تأمین شود.(675)
زندگى با همسر باید به نحو معروف باشد.(676)
مادران دو سال فرزندان خود را شیر دهند.(677)
مقدار خرجى مرد به همسر باید به مناسبت درآمد مرد باشد.(678)
اگر از پیدایش كدورت نگران بودید دادگاه خانوادگى تشكیل دهید و مسئله را با بیگانگان در میان نگذارید.(679)
زن و مرد لباس یكدیگرند و باید همدیگر را حفظ نمایند.(680)
عفت و حجاب و نشان ندادن مواضع زینت و پایكوبى نكردن و با كرشمه حرف نزدن و با حیا راه رفتن و با مردان مختلط نشدن از سفارشات قرآن به زنان است كه براى هر یك، آیه صریحى داریم.

نمونه معروفهاى سیاسى در قرآن

اطاعت از رسول خدا و اولى الامر، یعنى رهبران معصوم؛(681)
وحدت و دورى از هر گونه تفرقه و عوامل آن؛(682)
صلابت و نپذیرفتن هیچگونه سازش منفى؛(683)
تكیه نكردن به ابر قدرت ها؛(684)
خشونت نسبت به كفار و مهربانى با مؤمنان؛(685)
انهدام مراكز توطئه و برخورد انقلابى با توطئه گران تحت هر نام و عنوان(686)
جهاد علیه رهبران كفر؛(687)
آمادگى در عالى ترین حد امكان براى دفاع از ارزشها؛(688)
برائت از مشركین؛(689)
قضاوت عادلانه؛(690)
پذیرش صلح شرافتمندانه؛(691)
پشتوانه قرار دادن خداوند و مؤمنین به خدا را به جاى وابستگى به شرق و غرب؛(692)
اقامه نماز و زكوة و امر به معروف را در رأس وظایف حكومت قرار دادن؛(693)
آگاهى بر اهداف دشمن به خصوص تهاجم فرهنگى.(694)