امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

استقلال و خود باورى

یكى از معروف ها استقلال است.استقلال در همه ابعاد و رهائى از وابستگیها قرآن مى فرماید: جامعه اسلامى مثل گیاهى است كه هر روز رو به رشد و توسعه باشد تا بتواند روى پاى خود بایستد.(591)
فقهاى بزرگوار ما مى فرمایند تشبّه به كفار حرام است و در روایات از پوشیدن لباس كفار و عمل كردن به آداب كفار به شدت انتقاد شده است در تاریخ مى خوانیم: پیامبر اكرم (ص) همینكه متوجه شد تكیه به دیوار كافرى داده حركت كرد و به درختى تكیه داد و فرمود: مسلمان تكیه به دیوار بیگانه نمى دهد.

قصد قربت

یكى از معروف ها اخلاص و رنگ الهى دادن به كارها و انتخاب بهترین هدف ها و نیت ها حتى در خوراك و پوشاك و مسكن و در قهر و صلح و انتخاب رشته تحصیلى یا شغل یا دوست و همسر است نیت پاك و الهى كیمیائى است كه با هر كار ساده اى همراه باشد آن را به یك گوهر گران بها تبدیل مى نماید.)592(

تشویق

بهترین اهرم براى گسترش معروف ستایش از اهل معروف و تشویق آنان است. قرآن مى فرماید: راه بیرون آوردن مردم از ظلمات و هدایت آنان به سوى نور همراه با تشویق است.(593)
و در جاى دیگر به پیامبر اكرم (ص) دستور مى دهد از هر كس كه زكوة مى گیرى او را تشویق كن و به او صلوات بفرست كه این درود و صلوات تو براى او آرام بخش است.(594) خداوند بارها از زنان و مردان نمونه در قرآن ستایش كرده.(595)