امر به معروف و نهی از منکر

حجه الاسلام محسن قرائتی

نهى از منكر نه مخالفت خوانى

انتقاد و نهى از منكر نباید به صورت شغل درآید. متأسفانه هر روز ما شاهد روشنفكر نمایانى هستیم كه شغل آنها مخالفت خوانى در سخنرانیها و روزنامه هااست و قوام گروه و حزب آنان با همین مخالفتهاست؛ گویا چشم آنها كارهاى خوب را نمى بیند.

1- بصیرت و آگاهى

كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند، باید معروف و منكر را بشناسد و شیوه را هم بداند.(317)

2- اراده و عزم

كسى كه بنا دارد به وظیفه مهم امر به معروف عمل كند، نباید كار خود را بر اساس قهر و صلح مردم تنظیم كند. قرآن مى فرماید: امر به معروف و نهى از منكر نیاز به عزم و اراده قوى دارد.(318)
خاطره
در قرآن مى خوانیم: حضرت موسى (ع) و خضر (ع) گرسنه وارد منطقه اى شدند و با اینكه مردم آن دیار از این دو پیامبر حتى با كمى نان پذیرایى نكردند، ولى آن دو بزرگوار همین كه دیوارى را در آستانه خرابى دیدند، تصمیم به تعمیر دیوار گرفتند، در واقع بى وفایى مردم در آن دو بزرگوار اثرى نگذاشت.(319)