امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

انتقاد نه انتقام

گاهى از شخصى انتقادى مى شود، و او به فكر انتقام مى افتد. لذا همین كه خلافى را مشاهده كرد، در قالب نهى از منكر انتقام مى گیرد.

نهى از منكر نه مخالفت خوانى

انتقاد و نهى از منكر نباید به صورت شغل درآید. متأسفانه هر روز ما شاهد روشنفكر نمایانى هستیم كه شغل آنها مخالفت خوانى در سخنرانیها و روزنامه هااست و قوام گروه و حزب آنان با همین مخالفتهاست؛ گویا چشم آنها كارهاى خوب را نمى بیند.

1- بصیرت و آگاهى

كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند، باید معروف و منكر را بشناسد و شیوه را هم بداند.(317)