امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

ترك وظیفه به گمان خود سازى

بعضى به خیال خودسازى به خیر و شر جامعه و مسائلى كه در آن مى گذرد، كارى ندارند؛ این گونه افراد نظیر همان فراریان از جنگ تبوك هستند كه به پیامبر اكرم مى گفتند : «ما براى حفظ تقوى در جبهه به كمك تو نمى آییم؛ زیرا در سفر به تبوك و جنگ باروم : نگرانیم كه چشممان به دختران آنان بیفتد و گناه كنیم. لذا، تو را در جبهه تنها مى گذاریم.»

كار از كار گذشته

بعضى امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند و مى گویند : «باید فكر اساسى كرد و كار از تذكر و موعظه و امر به معروف گذشته است. «این نیز یكى از حیله ها و وسوسه هاى شیطانى است. درست مانند كسى كه تشنه اى را مى بیند و مى تواند با كمى آب او را از مرگ نجات دهد، ولى مى گوید : باید فكر آبرسانى كلى و آب بهداشتى سراسرى باشیم.»
البته، فكر اساسى و تصمیم كلى حرف منطقى است، ولى این تفكر نباید بهانه ترك امر به معروف و نهى از منكر شود.

طمع

گاهى به طمع مال، گرفتن جایزه و هدیه و عیدى، جذب مشترى، خوشایندى دیگران و امثال آن، در برابر منكرات سكوت مى كند.(173)