امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

بركات اقتصادى

قرآن مى فرماید: اگر مردم مناطق ایمان آورند و تقوا پیشه كنند (كه یكى از مصادیق تقوى امر به معروف و نهى از منكر است) به طور قطع، از آسمان و زمین بركاتى خواهیم گشود.(71)
امام باقر (ع) مى فرماید: با امر به معروف و نهى از منكر، كسبها حلال و زمین ها آباد مى شود.(72)
و در جاى دیگر مى فرماید: مقدار باران در هر سال یكسان است؛ ولى اگر مردم گناه كردند، خداوند مسیر باران را تغییر مى دهد. سپس ایشان براى هر گناهى آثارى را بیان فرمود :
- اگر در جامعه زنا زیاد شود، سكته و مرگ ناگهانى زیاد مى شود.
- اگر كم فروشى رایج شود، قحطى پیدا مى شود.
- اگر زكات پرداخت نشود، بركات زمین كم مى شود.
- اگر پیمان شكنى و بى وفایى زیاد شد، دشمن غالب مى شود.
- اگر صله رحم قطع شود، اموال به دست نااهلان مى افتد.
- اگر امر به معروف و نهى از منكر ترك شود، اشرار بر مردم تسلط مى یابند؛ بنحوى كه فریادها بى اثر مى شود.(73)

بركات اجتماعى

قرآن، جامعه اى را رستگار مى داند كه گروه ویژه اى براى امر به معروف و نهى از منكر داشته باشد.(74)
در آیه دیگرى مى فرماید: نشانه بهترین جامعه آن است كه امر به معروف و نهى از منكر در آن زنده باشد.(75)
صالحانى را كه ما در هر نماز با جمله «السلام علینا و على عباد الله الصالحین» بر آنان سلام مى فرستیم، كسانى هستند كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنند.(76)
در آیه دیگرى مى خوانیم: هنگام عذاب، تنها ناهیان از منكر نجات پیدا مى كنند و بقیه مردم خواه گناهكار و خواه افراد ساكت و بى تفاوت گرفتار قهر خداشوند.(77)
امام باقر (ع) درباره امر به معروف و نهى از منكر فرمود:
هر كس آن دو را یارى كند، خداوند به او عزت مى دهد. هر كس خوارشان كند، خدا او را خوار مى كند.(78)

بركات سیاسى

حضرت امیر (ع) فرمود: پشتوانه مؤمنان و وسیله تحقیر كفار، امر به معروف و نهى از منكر است.(79)
اگر امر به معروف و نهى از منكر نشود، بتدریج اشرار بر شما حاكم خواهند شد و كار به جایى خواهد رسید كه خوبان شما هر چه فریاد زنند، پاسخى نشنوند.(80)
در روایت دیگرى مى خوانیم: اگر نهى از منكر نكنید و پیرو اهل بیت پاك رسول خدا نباشید، خداوند، اشرار را بر شما مسلط خواهد كرد و چنان در فشار قرار خواهید گرفت كه هر چه خوبان شما دعا كنند، مستجاب نشود.(81)