امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده : حجه الاسلام محسن قرائتی

بركات معنوى

1 - نجات از قهر خدا
امیرالمؤمنین (ع) فرمود: هر كس منكر و خلافى را دید و قلباً از آن ناراحت شد، همانا از قهر خدا نجات پیدا كرده و تن به سلامت برده است؛ و هر كس با زبان از كار خلاف نهى كرد، به پاداش رسیده است.
2 - بهره از الطاف خدا
هر كس با شمشیر و قوت و قدرت براى عزت كلمة الله قیام كند، به واقعیت الطاف الهى رسیده است.(66)
هر كس بدعتگزارى را با نهى از منكر بترساند، خداوند قلبش را از ایمان پركند؛ ولى اگر نسبت به او نرمش نشان دهد، قانون خدا را تحقیر كرده است.
3 - نشانه بهترین بودن
پیامبر اكرم (ص) فرمود: بهترین مردم كسى است كه مردم را به معروف دعوت كند.(67)
و برعكس، اگر كسى در برابر معروف و منكر هیچ گونه احساسى نداشته باشد، انسانیت او دگرگون شده است؛ بنحوى كه دیگر حرف خیرى را نمى پذیرد.(68)
4 - اثر امر به معروف در خود انسان
حضرت على (ع) به فرزندش فرمود: امر به معروف كن تا اهل معروف باشى.(69)
آرى! همان گونه كه هر كس لباس مى شوید، دست خودش نیز پاك مى شود، كسى كه مردم را به خیر دعوت مى كند، به طور طبیعى سعى مى كند تا خودش نیز به آن كارى عمل كند كه به دیگران سفارش مى كند.
5 - شركت در همه ثوابها
در روایات متعدد مى خوانیم: هر كس مردم را به كار خیر راهنمائى و سفارش و دعوت كند و مردم به خاطر دعوت او آن كار را انجام دهند، دعوت كننده در پاداش شریك مى شود؛ بدون آنكه از اجر دیگرى كاسته شود.
هر كس دیگرى را به كار خلاف و انحراف دعوت كند، در كیفر مفاسد او شریك است. بنابراین، كسى كه امر به معروف مى كند، در پاداش همه كارهایى كه مردم به خاطر دعوتش انجام مى دهند شریك است.(70)

بركات اقتصادى

قرآن مى فرماید: اگر مردم مناطق ایمان آورند و تقوا پیشه كنند (كه یكى از مصادیق تقوى امر به معروف و نهى از منكر است) به طور قطع، از آسمان و زمین بركاتى خواهیم گشود.(71)
امام باقر (ع) مى فرماید: با امر به معروف و نهى از منكر، كسبها حلال و زمین ها آباد مى شود.(72)
و در جاى دیگر مى فرماید: مقدار باران در هر سال یكسان است؛ ولى اگر مردم گناه كردند، خداوند مسیر باران را تغییر مى دهد. سپس ایشان براى هر گناهى آثارى را بیان فرمود :
- اگر در جامعه زنا زیاد شود، سكته و مرگ ناگهانى زیاد مى شود.
- اگر كم فروشى رایج شود، قحطى پیدا مى شود.
- اگر زكات پرداخت نشود، بركات زمین كم مى شود.
- اگر پیمان شكنى و بى وفایى زیاد شد، دشمن غالب مى شود.
- اگر صله رحم قطع شود، اموال به دست نااهلان مى افتد.
- اگر امر به معروف و نهى از منكر ترك شود، اشرار بر مردم تسلط مى یابند؛ بنحوى كه فریادها بى اثر مى شود.(73)

بركات اجتماعى

قرآن، جامعه اى را رستگار مى داند كه گروه ویژه اى براى امر به معروف و نهى از منكر داشته باشد.(74)
در آیه دیگرى مى فرماید: نشانه بهترین جامعه آن است كه امر به معروف و نهى از منكر در آن زنده باشد.(75)
صالحانى را كه ما در هر نماز با جمله «السلام علینا و على عباد الله الصالحین» بر آنان سلام مى فرستیم، كسانى هستند كه امر به معروف و نهى از منكر مى كنند.(76)
در آیه دیگرى مى خوانیم: هنگام عذاب، تنها ناهیان از منكر نجات پیدا مى كنند و بقیه مردم خواه گناهكار و خواه افراد ساكت و بى تفاوت گرفتار قهر خداشوند.(77)
امام باقر (ع) درباره امر به معروف و نهى از منكر فرمود:
هر كس آن دو را یارى كند، خداوند به او عزت مى دهد. هر كس خوارشان كند، خدا او را خوار مى كند.(78)