نظریه حقوقی اسلام جلد اول

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

7. اثبات همه حقوق در پرتو حق خداوند

در هر صورت، طبق دیدگاه اسلامى، همه حقوق از آن خداوند است و انسان هیچ گاه نمى‌تواند به خودى خود و بدون آن كه خداوند براى او حقى قرار داده باشد، حقى بر خدا یا انسان دیگرى پیدا كند. ما مالك چیزى نیستیم و از خودمان چیزى نداریم كه بخواهیم حقى داشته باشیم. دست و پا و گوش و چشم و مال و زن و فرزند و ...، همه و همه از آن خدا هستند. اگر بخواهد، مى‌دهد و اگر نخواهد، نمى‌دهد و كسى از خدا طلبى ندارد. ما حقى نداریم مگر آن كه خداوند براى ما حقى قرار دهد. آمدن و نیامدن باران به اراده اوست و ما در این باره حقى نداریم كه اگر باران نیامد به خدا معترض شویم كه چرا براى ما باران نفرستاده است. بله اگر خداوند خود فرمود این حق را براى شما قرار دادم كه اگر دستورات مرا اطاعت كردید من نیز خواسته‌هاى شما را برآورده مى‌كنم، آن گاه این حق براى ما درست مى‌شود. اگر فرمود: أُدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُم(85)، در صورت توبه از گناهان، این حق را براى ما قرار داده كه اگر براى نزول باران دعا كردیم، دعاى ما را مستجاب و باران رحمتش را بر ما نازل فرماید. البته ناگفته نماند كه گاهى ما خواسته‌هایى داریم و براى آنها دعا مى‌كنیم در حالى كه خلاف مصلحت ماست. در این‌گونه موارد خداى مهربان و حكیم، این خواسته ما را در این دنیا چون برایمان ضرر دارد برآورده نمى‌كند و براى آخرتمان ذخیره مى‌فرماید.
بر اساس بینش اسلامى، حق از جانب خداى متعال شروع مى‌شود و اگر خداوند و رابطه انسان با خدا را در نظر نگیریم، از نظر برهان عقلى، هیچ حقى را براى انسانى بر انسان دیگر نمى‌توانیم اثبات كنیم. به همین دلیل است كه امام سجاد(علیه السلام) مى‌فرماید: وَهُوَ اَصْلُ الْحُقُوقِ وَمِنْهُ تَتَفَرَّع؛ اصل همه حقوق از خداست و سایر حقوق از آن ناشى مى‌شود.
براى آن كه معلوم گردد چگونه سایر حقوق از حق خداى متعال ناشى مى‌شود، یكى، دو مثال از حقوق اساسى ذكر مى‌كنیم.
از جمله حقوق اساسى كه بسیار معروف است و همه به آن معتقدند، حق حیات است؛ این
﴿ صفحه 108 ﴾
كه هر انسانى حق دارد زنده بماند. به تبع حق حیات، سایر چیزهایى را كه از مقوّمات حیات اوست نیز حق دارد فراهم كند. اكنون در مورد همین حق حیات سؤال مى‌كنیم این حیات را چه كسى به ما داده است؟ بدیهى است كه اصل وجود ما از خداست. قبل از این كه او ما را بیافریند ما وجودى نداشتیم تا حقى داشته باشیم. اگر او اراده كند كه من به وجود بیایم و حیات داشته باشم آن گاه حق حیات خواهم داشت؛ چرا؟ چون خداى متعال خواسته كه باشم و زنده بمانم. اگر او نمى‌خواست و نخواهد، من چه بودم و چه هستم تا حقى داشته باشم؟ این حیاتى كه من آن را حق خود مى‌دانم چیزى است كه خداوند به من داده است و به اراده اوست كه محقق است. بنابراین، معلوم مى‌شود اساسى‌ترین حقوق، یعنى حق حیات، از خداى متعال ناشى مى‌شود.
از دیگر حقوق اساسى كه به دنبال حق حیات مطرح مى‌شود حق مالكیت و حق استفاده از سایر نعمت‌هایى است كه بقاى انسان به آنها بستگى دارد؛ مانند حق مسكن، حق خوراك، حق پوشاك و ... . این حقوق از كجا ناشى مى‌شود؟ اگر من مانند جمادات بودم و خداوند مرا آن‌چنان نیافریده بود كه مى‌بایست غذا بخورم، آیا من حق غذاخوردن داشتم؟ این خداست كه مرا خورنده آفریده و در كنارش خوردنى‌ها را نیز خلق فرموده است؛ پس این خداست كه حق خوراك به من داده است. اگر او مرا «خورنده» نیافریده بود و «خوراكى‌ها» را خلق نكرده بود من چه حقى داشتم؟
هم‌چنین حق مسكن، یعنى این كه من حق دارم بر روى كره زمین مكانى را براى زندگى و خانه و كاشانه انتخاب كنم، از جمله حقوق بشر شمرده مى‌شود كه در اعلامیه حقوق بشر هم آمده است. باز سؤال مى‌شود كه اگر خداوند مانند برخى از موجودات مرا طورى آفریده بود كه نیاز به مسكن نداشتم، به چه دلیل مى‌توانستم بگویم حق مسكن دارم؟ هم‌چنین این خداوند است كه طبیعت پیرامون مرا طورى آفریده و شرایطى در آن پدید آورده كه اگر من بخواهم براى خود خانه درست كنم، بتوانم. اگر خداوند طبیعت را این‌گونه نیافریده بود، مسكن و حق آن از كجا پیدا مى‌شد؟
از طرف دیگر نیز این كه مى‌گوییم ریشه همه حقوق به خداوند باز مى‌گردد، به این جهت است كه این خداست كه انسان را موجودى بااراده و انتخاب‌گر آفریده است. اگر خداوند مرا موجودى بى‌شعور یا بى‌اراده آفریده بود، من در مورد مرگ یا حیات، اختیار یا عدم اختیار مسكن، خوردن یا نخوردن غذا و ... چه مى‌توانستم بكنم؟ آیا در این صورت باز هم براى من
﴿ صفحه 109 ﴾
حقى ثابت مى‌شد؟ خداى متعال درخت را به گونه‌اى آفریده كه انتخاب مكان كاشته‌شدن در اختیار او نیست؛ هركجا او را بكارند، باید همان جا سبز شود. انسان نیز مى‌شد همین گونه خلق شود و اگر این‌گونه خلق شده بود، هیچ طلبى از خدا نداشت كه بخواهد آن را مطالبه كند.
پس اگر من به عنوان انسان، حق اراده كردن و گزینش و انتخاب دارم به این سبب است كه خداوند مرا چنین آفریده است و خواسته كه از طریق اراده و انتخاب خودم به كمال برسم؛ در حالى كه مى‌توانست مرا نیز مانند بسیارى از موجودات دیگر به گونه‌اى خلق كند كه جبراً به سمت و سوى خاصى كشیده شوم: وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى(86)؛ اگر خدا مى‌خواست، مى‌توانست كارى كند كه همه انسان‌ها غیر از راه خوب هیچ راه دیگرى انتخاب نكنند؛ همان‌گونه كه ملائكه این چنین هستند. پس ما اگر حق انتخاب داریم، خودِ همین حق را هم خدا به ما داده و از ذات اقدس او ناشى مى‌شود. اگر خدا انسان را نیز بى‌شعور یا مجبور خلق كرده بود حق انتخابى نداشت.
اكنون این خدایى كه همه چیز ما و از جمله اختیار را عطا فرموده و ما را مختار آفریده است، حق دارد به ما دستور دهد كه این اختیار و اراده‌اى كه خودم به شما داده‌ام، در این طریق خاص و آن‌گونه كه من مى‌گویم به كار بگیرید. خداوند مى‌فرماید من شما را آفریده‌ام تا به كمال برسید و كمال شما در تقرب به سوى من است، پس به من تقرب جویید. اكنون چون خداوند چنین خواسته، ما نیز باید چنین رفتار كنیم. خداوند خواسته است كه شرایط جامعه به گونه‌اى باشد كه مردم بتوانند اگر بخواهند به كمال و سعادت كه همان قرب الى الله است برسند. حق مردم بر حكومت نیز از همین جا ناشى مى‌شود؛ یعنى چون خداوند چنین خواسته، حكومت اسلامى را موظف نموده كه شرایط بندگى خدا و تقرب الى الله را در جامعه فراهم كند. این حقى است كه مردم بر حكومت دارند و منشأ این حق نیز همان طور كه گفتیم حق خداى متعال است. مقتضاى ادله‌اى چون «مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاَْنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونَ(87)» و نظایر آن، این است كه ما حق داریم در جامعه داراى شرایطى باشیم كه به راحتى بتوانیم خدا را پرستش كنیم و حكومت نیز موظف است چنین شرایطى را فراهم كند و موانع آن را برطرف نماید. حاكم اسلامى باید جلوى مفاسد اخلاقى را در جامعه بگیرد تا شرایط براى رشد و تعالى انسان‌ها فراهم شود.
﴿ صفحه 110 ﴾

8. اثبات حق براى انسان برعلیه خدا!

در مقابل بینش مذكور كه بر مقدمات و منطق عقلى روشن و برهانى مبتنى است، تفكر جاهلانه و شیطانى دیگرى وجود دارد كه معتقد است انسان حق دارد حتى علیه خدا هم تظاهرات كند و شعار بدهد. متأسفانه برخى از افرادى كه چنین تفكرى دارند، عضو شوراى اسلامى برخى شهرها نیز هستند. آیا اینان واقعاً شرم نمى‌كنند كه بر مسند «شوراى اسلامى» تكیه زده‌اند؟ آیا اسلام این است كه مى‌شود به خدا نیز اعتراض كرد و بر علیه او تظاهرات نمود؟ هرگز این‌گونه نیست؛ بلكه منطق و تفكر صحیح و صریح اسلام این است كه انسان در همه هستى و وجودش وام‌دار خداى متعال است و تمام حقوقى كه دارد از خداى متعال ناشى مى‌شود. از سوى دیگر نیز به استناد ادله‌اى چون «مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِْنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونَ» و مانند آن، همه حقوقى كه خدا براى انسان قرار داده براى تحقق «حق پرستش» و عبودیتى است كه خداى متعال بر انسان‌ها دارد، و هیچ حقى نمى‌تواند حق پرستش و بندگى خداوند را تحت الشعاع و مغلوب خود قرار دهد. واجب‌ترین و اصیل‌ترین حقوق در عالم، حق خداى متعال بر بندگان است كه همان حق پرستش و بندگى است: وَ هُوَ اَصْلَ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَتَفَّرع ... . اگر این حق رعایت نشد هیچ حق دیگرى براى هیچ كس ثابت نخواهد شد. این صریح فرمایش امام سجاد(علیه السلام) است و این اصل، محور بینش اسلامى در فلسفه حقوق است. این مسأله چیزى است كه اگر ما درست آن را درك كنیم و مد نظر قرار دهیم، مى‌توانیم وظیفه خودمان را در همه مراحل بشناسیم. همین فرمایش كوتاه امام سجاد(علیه السلام) اگر مورد توجه قرار گیرد، هم مردم وظیفه خودشان را مى‌شناسند و هم حكومت در‌مى‌یابد كه چه وظایفى دارد. اگر امروز مى‌بینیم برخى از دولت‌مردان ما فریب منطق لیبرالیسم و سكولاریسم را مى‌خورند و به دنبال حقوق بشر غربى هستند و گاه بر زبان مى‌آورند كه انسان مى‌تواند منهاى خدا و حتى بر ضد خدا هم حق و حقوقى داشته باشد، ناشى از جهل به اسلام و معارف آن و قصور و تقصیر در شناخت معارف دین و آموزه‌هایى است كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) در اختیار ما قرار داده‌اند؛ چیزى كه در درازمدت مى‌تواند براى نظام اسلامى ما بسیار خطرناك و ویران‌گر باشد.
از خداى متعال مى‌خواهیم كه همه را روز به روز با معارف اسلام و قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) بیش از پیش آشنا و به شناخت حقیقت بندگى و پرستش خود و عمل به مقتضاى آن موفق بدارد.
﴿ صفحه 111 ﴾

جلسه هشتم خداوند و اعتبار حقوق