رابطه علم و دین

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش: علی مصباح

منابع

منابع فارسی و عربی

1. ‌‌آیت‌الله خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌‌ها (۱۳۸۳/۰۹/۲۶)، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3263
2. ‌‌آیت‌الله خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار جمعى از بانوان قرآن‌پژوه كشور (28/7/1388)، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8259
3. ابن‌سینا، حسین‌ابن عبدالله، الشفاء: الفن الخامس من المنطق فی البرهان، تصحیح ابراهیم بیومی، تحقیق ابوالعلاء عفیفی، قاهرة: وزارة التربیة و التعلیم، 1375 ق.
4. امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور: مجموعة رهنمودهای امام خمینی رحمه الله ، ج 15 و 19، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و سازمان انتشارات و آموزش انقلاب، 1370.
5. برهان، محمد حسین بن خلف، برهان قاطع،‌ تصحیح محمد عباسی، تهران:‌ امیرکبیر، 1336.
﴿ صفحه 298 ﴾
6. التهانوی، محمد اعلی بن علی، كشّاف اصطلاحات الفنون، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1427ق.
7. الجرجانی، علی بن محمد، التعریفات، تهران: دارالکتب العلمیة، 1388.
8. جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل در هندسة معرفت دینی، قم: مرکز نشر اسراء، 1390.
9. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، آیا دین یک نهاد اجتماعی است؟ [سلسله جزوات جامعه‌شناسی، ج 24]، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
10. ـــــــــــــــــــــ ، اهداف جامعه‌شناسی و رابطه آن با جهان‌بینی و ایدئولوژی، [سلسله جزوات جامعه‌شناسی، ج 3]، دفنر همکاری حوزه و دانشگاه.
11. ـــــــــــــــــــــ ، پایگاه علمی جامعه‌شناسی، [سلسله جزوات جامعه‌شناسی، ج 7]، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
12. ـــــــــــــــــــــ ، تاریخ جامعه‌شناسی و تفکرات جامعه‌شناسی، [سلسله جزوات جامعه‌شناسی، ج 8]، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
13. ـــــــــــــــــــــ ، رابطه جامعه‌شناسی با انسان‌شناسی، [سلسله جزوات جامعه‌شناسی، ج 4]، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
14. ـــــــــــــــــــــ ، روش تحقیق در جامعه‌شناسی، [سلسله جزوات جامعه‌شناسی، ج 6]، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
15. ـــــــــــــــــــــ ، سلسله جزوات حقوق، شماره‌های 7، 9، 10 و 15،‌ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
16. ـــــــــــــــــــــ ، مبانی حقوق، [سلسله جزوات حقوق، ج 17]، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
﴿ صفحه 299 ﴾
17. ـــــــــــــــــــــ ، نابرابری‌های اجتماعی، [سلسله جزوات جامعه‌شناسی، ج 26]، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
18. دورکیم، امیل، صور بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۳.
19. دهخدا، علی اکبر، و محمد معین و جعفر شهیدی، لغت نامة دهخدا، ج ۲۴، تهران: مؤسسة لغت‌نامة دهخدا و دانشگاه تهران، 1377.
20. راغب الاصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن:‌ فی‌اللغة و الأدب و التفسیر و علوم القرآن، تهران: مکتبة بوذرجمهری، 1373.
21. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 1 و 15، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1417ق.
22. طریحى، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج ۱، تهران: نشر مرتضوی، 1362.
23. عبودیت، عبدالرسول، «آیا فلسفه اسلامی داریم؟»، معرفت ‌فلسفی 1-2 (سال اول، پاییز و زمستان 1382)، ص 27-42.
24. قاضی الاحمد نگری، عبدالنبی بن عبدالرسول، جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1395ق.
25. قرشى بنابی، سید على اكبر، قاموس قرآن، ج ۲، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1352.
26. کلینی، محمدبن­یعقوب­بن اسحاق، الکافی، ، ج1، قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1329 ه.ق.
27. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 1، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1362.
﴿ صفحه 300 ﴾
28. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، ج1، ‌تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1365.
29. ــــــــــــــــــ ، «جستاری در ماهیت اسلامی‌سازی علوم»، سخنرانی در اولین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ـ تهران ـ 31/ 2/ 90، http://mesbahyazdi.ir/node/3728
30. ــــــــــــــــــ ، « طرحی جامع برای اسلامی‌سازی علوم»، سخنرانی در اولین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ـ بخش انگلیسی ـ قم ـ 2/3/1391، http://mesbahyazdi.ir/node/3801
31. ــــــــــــــــــ ، جستارهایی در فلسفة علوم انسانی از دیدگاه حضرت علامه آیت‌الله مصباح یزدی، تدوین دبیرخانة همایش مبانی فلسفی علوم انسانی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیŠ، 1389.
32. ــــــــــــــــــ ، دین و آزادی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه، 1381.
33. ــــــــــــــــــ ، سلسله نشست‌های «علم دینی»، 7 جلسه، http://mesbahyazdi.ir/node/3663
34. ــــــــــــــــــ ، شرح برهان شفاء، ج1 [مجموعة مشکات]، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1386.
35. ــــــــــــــــــ ، «پیش‌فرض‌های طب اسلامی: ‌پرسش‌‌هایی برای پژوهش»،‌ سخنرانی در همایش طب‌النبی (10/12/85)، http://mesbahyazdi.ir/node/309
36. ــــــــــــــــــ ، «سلسله درسهایی درباره معرفت دینی(2)»، فصلنامه مصباح، 6/ 21 (1376)، ص 5ـ16.
﴿ صفحه 301 ﴾
37. ــــــــــــــــــ ، «سلسله گفت و شنودهایی در مورد مباحث بنیادی علوم انسانی: گفتگو با استاد محمدتقی مصباح یزدی»، فصلنامه مصباح، 2/ 8 (1372)، ص 9ـ24.
38. ــــــــــــــــــ ، «شیوه های اسلامی كردن دانشگاه ها»، معرفت 5 / 4 [پیاپی20]، (1376)، ص 4ـ8..
39. ــــــــــــــــــ ، آموزش فلسفه، ج 1، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1370.
40. ــــــــــــــــــ ، ایدئولوژی تطبیقی، ج 1 و 2، قم: مؤسسه در راه حق، 1360.
41. ــــــــــــــــــ ، پیش نیازهای مدیریت اسلامی، ج1، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1377.
42. ــــــــــــــــــ ، تعدد قرائت ها، تحقیق و نگارش: غلام علی عزیزی كیا، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1382.
43. ــــــــــــــــــ ، فلسفة اخلاق، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 1381.
44. ــــــــــــــــــ ، مباحثی پیرامون حوزه، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1376.
45. ــــــــــــــــــ ، نظریه سیاسی اسلام، ج 1 و 2، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1378.
46. ــــــــــــــــــ و دیگران، «میزگرد فلسفه‌شناسی (3)»، معرفت ‌فلسفی1/ 3 (بهار 1383)، ص 11-25
47. ــــــــــــــــــ و دیگران، «میزگرد زبان دین»، معرفت 5/3 [پیاپی 19]، (1375)، ص 8ـ18.
﴿ صفحه 302 ﴾
48. ــــــــــــــــــ و دیگران، «میزگرد روش شناسی فهم متون دینی»، معرفت 6/ 4 [پیاپی 24]،(1377)، ص 8ـ19.
49. مطهری، مرتضی، « اصل اجتهاد در اسلام» در ده گفتار [مجموعه آثار،‌ ج 20]، تهران: نشر صدرا، 1368.
50. مقداد، فاضل، شرح باب حادی عشر، مركز نشر كتاب، 1371.

منابع انگلیسی

1. Barbour, Ian G. Religion in an Age of Science; The Gifford Lectures, 1989-1991, Volume 1, HarperSanFrancisco, 1994.

2. Berger, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York, London, Toronto, Sydney, and Auckland: Doubleday, 1967.

3. Darity Jr., William A. (Editor in Chief), International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, The Gale Group, 2008.

4. Durkheim, Emile. The Elementary Forms of the Religious Life, London: George Allen & Uniwin, 1912.

5. Geertz, C. The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, 1973.

6. Honderich, Ted. (Ed.), The Oxford Companion to Philosophy, New York: Oxford University Press, 1995.

7. Kant, Immanuel “An Answer to the Question: "What is Enlightenment?" Konigsberg in Prussia, 30th September, 1784.
﴿ صفحه 303 ﴾

8. Kuper, Adam & Jessica Kuper. (Eds.), The Social Science Encyclopedia, 2nd edition, London & New York: Routledge, 1996.

9. McClelland, J. L. & D. E. Rumelhart (Eds.), Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Vol. 2, Cambridge, MA: MIT Press/Bradford Books, 1986.

10. Mehta, Deepak “Review of Stanley Jeyaraja Tambiah, Magic, Science, Religion and the Scope of Rationality [The Lweis Henry Morgan Lectures, 1984],” Contributions to Indian Sociology. New Series 25/2 (July-Dec. 1991).

11. Morris, C.W. Signification and Significance. Cambridge, Mass., 1968.

12. Pandian, Jacob. Culture, Religion, and the Sacred Self: A Critical Introduction to the Anthropological Study of Religion, New Jersey: Prentice-Hall, 1991.

13. Runder, Philosophy of Social Science, Englewood Cliffs, NJ: Printice-Hall, 1966.

14. Schleiermacher, Friedrich. On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers, trans. Richard Crouter, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

15. Schneider, David M. American Kinship: A Cultural Account, Englewood Cliffs, NJ: Printice-Hall, 1980.
﴿ صفحه 304 ﴾

16. Spiro, Melford E. Culture and Human Nature. Ed. by Benjamin Kilborne and L. L. Langness, Chicago: University of Chicago Press, 1987.

17. Tylor, Edward B. Primitive Culture: Researches in the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom. London, Murray, 1871.

18. Williams, Raymond. Keywords, Revised Ed., London: Fontana, 1983.