فهرست کتاب


جامی از زلال کوثر

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

فهرست تعابیر زیبا و روح‌‌فزاى حضرت امام، درباره شخصیت حضرت زهرا(علیها السلام)

وقف‌كننده وجود خویش براى اسلام.…22/1/1358
انسانى به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت انسان.…26/2/58
زنى روحانى، زنى ملكوتى، تمام حقیقت زن.…26/2/58
موجودى ملكوتى به صورت انسان، موجودى الهى و جبروتى به صورت یك زن.…26/2/58
داراى تمام هویت‌هاى كمالى متصوّر براى انسان.…26/2/58
واجد تمام خصوصیات انبیا.…26/2/58
جلوه‌گر تمام حیثیت و تمام شخصیت زن.…26/2/58
مجتمع معنویات و جلوه‌هاى ملكوتى، الهى، جبروتى، ملكوتى و ناسوتى.… 26/2/58
تربیت‌یافته دست غیبى و قدرت الهى.…26/2/58
تربیت یافته رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)… 26/2/58
دست همگان از رتبه او كوتاه.…26/2/58
افتخار عالم وجود.…26/2/58
الگوى همگان.… 8/3/58
افتخار خاندان وحى.…15/2/59
چون خورشیدى درخشنده بر تارك اسلام عزیز.… 15/2/59
فضایلش، همطراز فضایل بى‌نهایت پیامبر اكرم و خاندان عصمت و طهارت.…15/2/59
كوتاهى افهام از درك مرتبت او.…15/2/59
نمونه انسان.…27/2/59
جلوه‌نُماى هویت انسانى.…27/2/59
عنصرى تابناك.…25/1/61
زیربناى فضیلت‌هاى انسانى و ارزش‌هاى والاى خلیفةاللّه در جهان.…25/1/61
از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود.…25/1/61
﴿ صفحه 206 ﴾
درخشش نور تربیت‌یافتگانش از بسیط خاك تا آن سوى افلاك و از عالم ملك تا آن سوى ملكوت اعلى.25/1/61
حجره محقّرش، جلوه‌گاه نور عظمت الهى و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم.…25/1/61
اسوه تهذیب اخلاق.…21/12/63
مقتدا و الگوى همگان.…21/12/63
مولود اعظم.…11/12/64
كمال افتخار زنان.… 11/12/64
محضرش، فرودگاه و عروجگاه 75 روزه جبراییل.…11/12/64
كاتب وحى او، امیرمؤمنان على(علیه السلام).…11/12/64
تناسب كامل روحى او با روح اعظم.…11/12/64
الگوى مجاهدت، مخاطبت، زهد، تقوا و عفاف.…11/12/64
توهین‌كننده به او، محكوم به اعدام.…9/11/67
صحیفه او، افتخار شیعیان.… 15/3/68
واجد تمام مقامات معنوى ائمّه اطهار(علیهم السلام)… ولایت فقیه: ص 43.
حقیقت و باطن لیلةالقدر.…آداب الصلوة: ص 329 و 330.
تسبیحات او، افضل تعقیبات نماز…آداب الصلوة: ص 337.

سیماى زهرا در بیان ذرّیه زهرا

اوصاف زیباى زهرا، فضایل بیرون از شُمار زهرا و كمالات روحفزاى زهرا را از هر زبان كه بشنوى نامكرر است. فضایل بى‌كرانه او همواره و از هر زبانى شنیدنى است و از بیان نورانى سلاله پاك او، شنیدنی‌تر. انعكاس جمال دلآراى او از هر آینه‌اى دیدنى است و از اندیشه صاف مردى از ذریه او، دیدنی‌تر؛ رادمردى كه چنان در خُلق و خوى فاطمى ذوب شده بود كه خود، آیینه‌دار جمال الهى زهرا و فرزندان پاك‌نهاد او گشته بود. آنچه
﴿ صفحه 207 ﴾
در پیش روى شما دوستداران آن حضرت، قرار یافته است، مجموعه فرموده‌هاى جان‌فزا و حكمت‌افزاى آن ذریه زهراست كه با نظمى نُوین، در راستاى اهداف فصل اول این كتاب، سامان یافته است.
امیدمان بر آن است كه این عرض ارادت كوچك، نگاه رحمت و عنایت آن جناب را به دنبال داشته، دست نوازش مادرانه‌اش را روزى ما و مُراد به رضوان پركشیدهمان نماید. ان شاءَ اللّه .

ناتوانى افهام از درك منزلت و رتبت زهرا(علیها السلام)

1. ... زنى كه هر كسى با هر بینشى، درباره او گفتارى دارد و با این حال كسى از عهده ستایش او برنیامده است؛ چرا كه احادیثى كه از خاندان وحى رسیده، به اندازه فهم مستمعان بوده‌است، دریا را در كوزه‌اى نتوان گنجاند، و دیگران هر چه گفته‌اند، به مقدار فهم خودشان بوده است؛ نه به اندازه مرتبت او. پس بهتر آن كه از این وادى شگفت، درگذریم و به فضایل زن، روآوریم كه... .(304)
2. ...او حركت معنوى خود را با قدرت الهى، با دست غیبى و با تربیت رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) شروع و تمامى مراحل معنوى را طى كرده است تا به مرتبه‌اى رسیده كه دست همه از او كوتاه گشته است... .(305)
3. ...من، راجع به حضرت صدّیقه(علیها السلام) خودم را قاصر مى‌دانم كه ذكرى بكنم... .(306)