فهرست کتاب


قرآن در آیینه نهج البلاغه

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

پاورقی

1. آل عمران، 139.
2. نهج‌‌البلاغه، خطبه 147. لازم به ذكر است كه تمامى آدرس‌‌هاى داده شده از نهج‌‌البلاغه در این كتاب بر اساس نهج‌‌البلاغه فیض‌‌الاسلام مى‌‌باشد.
3. نحل، 44.
4. نهج‌‌البلاغه، خطبه 143.
5. بحارالانوار: ج 1، ص 177.
6. اعراف، 96.
7. ابراهیم، 7.
8. بحار: ج 92، ص 17.
9. نهج‌‌البلاغه، خطبه 157.
10. نهج‌‌البلاغه، خطبه 175.
11. طلاق، 2.
12. هود، 52.
13. یس، 82.
14. علق، 6،7.
15. اعراف، 94.
16. هود، 43.
17. نوح، 10، 11.
18. محمّد(صلى الله علیه وآله)، 7.
19. نور، 35.
20. مائده، 15.
21. صف، 8.
22. بحار: ج 26، ص 259.
23. بحار: ج 23، ص 314.
24. نهج‌‌البلاغه، خطبه 175.
25. همان.
26. بحار: ج 32، ص 354.
27. بقره، 2ـ 5.
28. صافات، 102.
29. همان.
30. انعام، 79.
31. نهج‌‌البلاغه، خطبه 175.
32. اسراء، 9.
33. بقره، 231.
34. توحید صدوق، ص 68.
35. بحار: ج 36، 227.
36. عوالى اللعالى: ج 4، ص 104.
37. نهج‌‌البلاغه، خطبه 175.
38. نهج‌‌البلاغه، خطبه 86.
39. حجر، 1.
40. شعراء، 195.
41. نمل، 1.
42. مائده، 15.
43. یوسف، 2.
44. زخرف، 3.
45. فاطر، 15.
46. بحار: ج 92، ص 91.
47. نحل، 44.
48. آل عمران، 164.
49. نهج‌‌البلاغه، خطبه 133.
50. آل عمران،102.
51. نهج‌‌البلاغه، خطبه 147.
52. النجم، 3،4.
53. حاقّه، 43ـ46.
54. آل عمران، 7.
55. بقره، 2.
56. شورى، 11.
57. شورى، 4.
58. یس، 82.
59. بقره، 255.
60. بقره، 115.
61. شورى، 4.
62. شورى، 7.
63. آل عمران، 7.
64. بقره، 10.
65. نهج‌‌البلاغه، خطبه 50.
66. انفال، 24. ترجمه آیه چنین است: اى كسانى كه ایمان آورده‌‌اید، چون خدا و پیامبر شما را به چیزى فراخواندند كه به شما حیات مى‌‌بخشد، آنان را اجابت كنید.
67. ص، 82 ـ 83.
68. آل عمران، 7.
69. ذاریات، 13.
70. ذاریات، 13.
71. انفال، 28.
72. انبیاء، 35.
73. انفال، 39.
74. توبه، 52.
75. بقره، 191.
76. بقره، 217.
77. عنكبوت، 2.
78. بحار: ج 32، ص 241.
79. بقره، 279.
80. حجرات، 17.
81. نهج‌‌البلاغه، خطبه 86.
82. همان.
83. نهج‌‌البلاغه، خطبه 86.
84. نهج‌‌البلاغه، خطبه 86.
85. همان.
86. انعام، 112.
87. نهج‌‌البلاغه، خطبه 17.
88. نهج‌‌البلاغه، خطبه 147.
89. نهج‌‌البلاغه، خطبه 50.
90. فرقان، 43.
91. بحار: ج 8، ص 145.
92. روم، 10.