50 درس اصول عقاید برای جوانان

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

پاورقی

1. سوره لقمان، آیه 27.
2. سوره زمر، آیه 18.
3. سوره انعام، آیه 82.
4. سوره عنكبوت، آیه 65
5. سوره ق، آیه 16
6. سوره یونس، آیه 90.
7. سوره فصلّت، آیه 53.
8. سوره ذاریات، آیه 31.
9. نهج البلاغه خطبه 155.
10. سوره نحل، آیات 69 و 68.
11. سوره لقمان، آیه 27.
12. سوره شورى، آیه 11.
13. کافى، ج 5، ص 266 - عوالى اللئالى، ج 4، ص 103.
14. سوره نمل، آیه 90.
15. سوره یونس، آیه 44.
16. سوره نساء، آیه 40.
17. سوره انبیاء، آیه 47.
18. سوره نحل، آیه 90.
19. سوره اسراء، آیه 85.
20. سوره انعام، آیه 43.
21. سوره نساء، آیه 19.
22. سوره روم، آیه 41.
23. سوره یونس، آیه 44.
24. کتاب تجرید العقائد، بحث جبر و اختیار.
25. اصول کافى، ج 1، ص 119، باب الجبر والقدر.
26. . اصول کافى، ج 1، ص 121. (باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین)
27. سوره مدثر، آیه 37.
28. سوره طور، آیه 21.
29. سوره دهر، آیه 3.
30. سوره دهر، آیه 30.
31. سوره ابراهیم، آیه 4.
32. سوره یس، آیه 54.
33. سوره نساء، آیه 59.
34. سوره اسراء، آیه 88.
35. سوره هود، آیه 13.
36. سوره هود، آیه 14.
37. سوره بقره، آیه 23.
38. به تفسیر نمونه در این زمینه مراجعه نمایید.
39. کافى، ج 2، ص 599 - وسائل، ج 4، ص 828.
40. نهج البلاغه، خطبه 176.
41. سوره ص، آیه 5.
42. سوره عنکبوت، آیه 65.
43. سوره شورى، آیه 11.
44. سوره حشر، آیه 21 تا 24.
45. سوره لقمان، آیه 27.
46. سوره بقره، آیه 115.
47. سوره حدید، آیه 4.
48. سوره یس، آیات 78 تا 82.
49. سوره زلزال، آیه 4و5.
50. سوره یس، آیه 65.
51. سوره فصلت، آیه 21.
52. براى توضیح بیشتر در این زمینه به کتاب «رهبران بزرگ» مراجعه کنید.
53. میزان الحکمة، ج 1، ص 774.
54. بحار، ج 55، ص 91.
55. نهج البلاغه، خطبه 91.
56. سوره مائده، آیه 8.
57. سوره احزاب، آیه 40.
58. (تفسیر مجمع البیان).
59. اصول کافى، ج 1، ص 58.
60. کافى، ج 8، ص 107.
61. براى توضیح بیشتر به کتاب «طرح حکومت اسلامى» از همین مؤلّف مراجعه نمایید.
62. نهج البلاغه، کلمات قصار، جمله 147.
63. سوره بقره، آیه 124.
64. سوره آل عمران، آیه 159.
65. براى اطّلاع بیشتر در این زمینه به کتاب «احقاق الحق» و «الغدیر» و «المراجعات» و «دلائل الصدق» مراجعه نمایید.
66. براى آگاهى بیشتر به تفسیر نمونه، ج سوم ، ص 435 مراجعه شود.
67. براى توضیح بیشتر به کتاب نفیس المراجعات مراجعه شود.
68. براى توضیح بیشتر به ترجمه کتاب هاى: المراجعات و ترجمه الغدیر، و «نوید امن و امان» مراجعه فرمایید.
69. صحیح بخارى، جزء 6، ص 3 و صحیح مسلم، ج 1، ص 44 و ج 4، ص 187.
70. تاریخ بغداد، ج 7، ص 452.
71. (سوره طه، آیات 29 تا 32).
72. براى آگاهى بیشتر به کتاب المراجعات، ص 130 به بعد و کتاب احقاق الحق، ج 4، ص 62 به بعد مراجعه شود.
73. سیره حلى، ج 33، ص 308.
74. نقل از جامع ترمذى، طبق نقل ینابیع الموده، ص 37.
75. المراجعات، ص 42.
76. الصواعق المحرقه، ص 75.
77. مشکوة المصابیح، ص 568 (چاپ دهلى) و ریاض النفره، ج 2، ص 248 (به نقل از مسلم و ترمذى).
78. مستدرک حاکم، ج 3، ص 151.
79. صحیح بخارى، جزء 9، کتاب الامقام، ص 100.
80. صحیح مسلم، کتاب الاماره، باب الناس تیع لقریش.
81. مسند احمد، ج 1، ص 398.
82. سوره شورى، آیه 23.
83. ینابیع الموده، ص 446.
84. ینابیع الموده، ص 441.
85. ینابیع الموده، ص 442.
86. المعجم المفهرس لالفاظ الاحادیث النبوى، ج 6، ص 302.
87. بحارالانوار، ج 6 (چاپ قدیم)، ص 16.
88. تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه 55، سوره نور.
89. این حدیث در غالب کتب شیعه و اهل سنّت نقل شده است.
90. بحارالانوار، ج 13 (چاپ قدیم).
91. نهج البلاغه ، خطبه 5.
92. نهج البلاغه، خطبه 224.
93. نهج البلاغه، خطبه 224.
94. سوره کهف، آیه 49.
95. سوره قیامت، آیات 1 تا 4.
96. جامعه شناسى «کنیگ»، ص 192.
97. کافى، ج 5، ص 266 - عوالى اللئالى، ج 4، ص 103.
98. سوره قلم، آیات 35 و 36.
99. سوره ص، آیه 28.
100. سوره سباء، آیه 7.
101. سوره فاطر، آیه 9.
102. سوره یس، آیه 79.
103. سوره انبیاء، آیه 104.
104. سوره یس، آیات 81 و 82.
105. سوره یس، آیه 80.
106. توجّه داشته باشید که از نظر علمى تنها درختان سبز هستند که مى توانند در برابر نور آفتاب گازکربنیک را گرفته و تجزیه کنند کربن را در خود نگاه دارند و اکسیژن را آزاد کنند، و انرژى آفتاب را نیز همراه آن در خود ذخیره نمایند.
107. مضمون کلمات قصار على(علیه السلام) در نهج البلاغه و حدیث معروف الدنیا مزرعة الاخرة.
108. مضمون کلمات قصار على(علیه السلام) در نهج البلاغه و حدیث معروف الدنیا مزرعة الاخرة.
109. مضمون کلمات قصار على(علیه السلام) در نهج البلاغه و حدیث معروف الدنیا مزرعة الاخرة.
110. سوره واقعه، آیه 62.
111. سوره مؤمنون، آیه 115.
112. براى توضیح بیشر به کتاب «عود ارواح» و کتاب «معاد و جهان پس از مرگ» مراجعه فرمایید.
113. سوره یس، آیه 51 و سوره قمر، آیه 7.
114. سوره سجده، آیه 10.
115. سوره عنکبوت، آیه 19.
116. سوره مؤمنون، آیه 35.
117. مکاتیب الرسول، ج 2، ص 152 - تفسیر المیزان، ج 16، ص 269.
118. سوره سجده، آیه 17.
119. سوره یس، آیه 65.
120. سوره فصلت، آیه 21.
121. سوره بقره، آیه 25.
122. سوره توبه، آیه 72.
123. وسائل، ج 6، ص 25 - بحار، ج 70، ص 303 - بحار، ج 72، ص 309.
124. نساء، آیه 10.
125. سوره حدید، آیه 12.
126. سوره بقره، آیه 27.
127. سوره آل عمران، آیه 180.
128. سوره کهف، آیه 49.
129. سوره زلزال، آیه 6.
130. سوره زلزال، آیات 7 و 8.
131. از کتاب «راه طى شده».