فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

شام غریبان حسین

امشب شام غریبان حسین است - امشب شام یتیمان حسین است
امشب شام عزیزان حسین است - امشب چون جسم عریان حسین است
امشب زهرا نگهبان حسین است - امشب قتل جوانان حسین است
امشب زینب نوا خوان حسین است - امشب آن خیمه سوزان حسین است
امشب کربلا در شور و شین است - امشب عالم در افغان حسین است

سقای تشنه

ای ابوالفضلم ای علمدارم - ای برادر من چاره کارم
اهلبیت عطشان کودکان گریان - ای برادر از عمر بیزارم
کوفیان یکسر عهد بشکستند - کوفی شامی دست در دستند
آب بر روی خیمه ها بستند - روز بر من شد چون شب تارم
خیز از ما و مشک را بردار - ای غضنفر فر ای سپه سالار
قطره آبی بهر طفلان آر - ای وفا پرور یار و غمخوارم
خیمه ها امشب قحطی آب است - کیمیا گشته آب نایاب است
عابد بیمار در تب و تاب است - فکر آبی کن بهر بیمارم
میدهد تشنه کودکانم جان - اهل بیت من زار و سرگردان
جرعه آبی آر ای برادر جان - تشنه می میرد اصغر زارم
یاورم کمتر دشمنم بسیار - سی نفر برادر رو سوی کفار
گر شود ممکن قطره آبی آر - بهر طفلان بی مددکارم
ای برادر جان وقت ماتنگ است - آخرین روز و اول جنگ است
ترس از دشمن بهر ما ننگ است - ابن کرار و غیر فرارم
شمر بد اختر آن جفا گستر - دشمن دین و خصم پیغمبر
با خودش آورد بی کران لشکر - می کشد ما را خصم بدکارم
من به قربان دست و بازویت - تا بیا بوسم چشم و ابرویت
غرقه خون گردد روی نیکویت - در ره حق و حی دادارم