فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

نوحه سینه زنی ترکی خواهر با نعلش برادر وداع می کند

زینب زار و بی یار خسته گلدی قارداشینون باشی اوسته - سویلدی الامان ای حسین جان با جی اوسون بوگل چشمه قربان
ای برادر تفاقیه پوزولدی - اللریم قارداشومدان اوزولدی
جسمون اولموش سنون قانه غلطان - باشی هارداقالو بدور حسین جان
یوخ باشون تا اوزوندون اوپوم من - قلبیمه بیر سرین سو سپوم من
قوی بوغاری اوپوم ایبرادر - چون او پردی او زهرای اطهر
هم او پردی او جدون پیمبر - هم او پردی آتان شیر داور
الامان الامان ای حسین جان - جسمون اولموش سنون قاته غلطان
قالما یوب پیر نفر یارو یولداش - باجون اوسون سنون نازلی قارداش
هاردا قالموش او میر غضنفر - هاردا قالموش او شهرزاده اکبر
هاردا قالموش او عونیله جعفر - هاردا قالموش او قاسم دلاور
الامان الامان ای حسین جان - گور مییدیم سنی قاند غلطان
کیم کسوب بارماقون ای حسین جان - زینب او اولسون او گل جسمه قربان
اوت و روشن وقتده خیمه گاهه - دود آهیم چه خوب مهر و ماهه
خیمه گاهون تالاندی برادر - هرنه وار اوتدایاندی برادر
قالمادی باشدا بیر کهنه معجر - ایتدی تاراج قوم ستمگر
خوردا قزلر دوشویدور هراسه - ال گوتوردی هامو التماسه
شمر ملعون ورار تازیانه - قالموشام یا حسین یانه یانه
اول لعین ایلر هر دم بهانه - رحم قالموشام یاحسین یانه یانه
هر قدر ور سالار گر با شومدان - ال گوتور مم عزیز قار دانشومدان
عازموق شامه بیز دست بسته - گلمشوق یا حسین باشون اوسته
یا حسین کیدوم الله نگهدار - محشره یاحسین قالدی دیدار

نوحه سینه زنی حضرت زینب با سر برادر

باشی جداده گور دوم گلدوم نوایه قارداش - بیر با خگونان ساچومدا قاندان حنایه قارداش
ای کاش گلمییدوق صحرای کربلایه - دوشدوق عجب بو چولده بیز محنت و بلایه
دشمن شماتت ایلر اولاد مصطفایه - هیچکس ترحم ایدمز آل عبایه قارداش
ای نعشی کربلا ده عریان قالان حسین جان - ای باشی نیزه لرده جولان قیلان حسین جان
بش قارداشی اوچ اوغلی تشنه اولن حسین جان - ای باشی نیزه لرده جولان قیلان حسین جان
بش قارداشی اوچ اوغلی تشنه اولن حسین جان - قانلان حمایت ایتدون دین خدایه قارداش
گوردوم باشون جداده اولدی غمیم زیاده - زنجیر کین ور الار زین العبایه قارداش
ای باش نیزه لرده جولان ایدن برادر - زینب نچاره قیلسون بو ماجرایه قارداش
غمچکمه ای حسین جان من میر کاروانم - فرزند مرتضایم شمشیر دور زبانم
دوشمنلری خوارایلر بونطق و بیانم - بیز زلزله سالوم من شام بلایه قارداش
اولدور دیلرسنی چون بوقوم اهل کینه - تا بلکه صد مه دگسون احکام و حکم دینه
جمله و یرور جوابین بیرجه قزیم سکینه - آهی سالور شراره شام بلایه قارداش
شمر و سنان ورالار قمچی ایلن باشومدان - گورموش گوزون اوزا قدا عباس قارداشومدان
دشمن گلو بد و تنگه بوچولده گوزیا شومدان - بیر کیمسه یوخ یتشسون بورد اهرایه قارداش
اولاد مصطفایه ایللر حتک حرمت - طبل دوهل صداسی چخموش سمایه قارداش
فریاد ایدر مرادی بوظلم و بو جفایه - چوخ ظلم اولوب جهاندا اولاد مصطفایه
دین خدادن اودی دو شد حسین بلایه - با لطمه و رماسو نلاردین خدا قارداش

در سوگ دو محسن شهید

سقط شد از اهل بیت عترت خیرالانام - محسنی اندر مدینه محسنی در راه شام
این یکی بود از ربابه زوجه مظلوم حسین - وان دگر از فاطمه دخت رسول عالمین
این یکی آزرده شد از جلد شمشیر عمر - وان دگر از ضربت شکر شریر بدگهر
آن یکی اندر بقیع مدفون گشته پیکرش - وان دگر از ضربت شمر شریر بدگهر
باعث این ظلم گردیده ابابکر و عمر - وان دگر از ضربت شمر شریر بدگهر
ای خدا این ظلم بی حد از مسلمانان را ببین - زاده چنین ظلمی در عالم هیچ قومی سر نزد
هیچ کس وارد نشد صحن سرای دیگری - بی اجازه صاحب آن خانه هرگز در نزد
کشته شد پیغمبر بی حد در این دنیای دون - آل آنان را کسی با نیزه و خنجر نزد
قصه کرب و بلا اندر همه عالم یکی است - تا قیامت سر زد از ذریه آدم نزد
در جهان یک طفل را آن هم در آغوش پدر - بر نشان تیر کردنش گروه بد سیر
هر کسی را دشمنش در خاک و خون غلطان کند - پیکرش را دفن باید کردنی عریان کند
هر گروهی عده ای را کشت بی جرم و گناه - اهل بیتش را نباید زار و سرگردان کند
هر کسی گر نهی منکر کرد باید کشته شد - اندر این ره پیکرش با خاک و خون آغشته شد
هر کسی حق گو شود باید به ناحق جان دهد - در ره گفتار خود هفتاد و دو قربان دهد