فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

نوحه سینه زنی از ذوالجناح بی راکب

ای ذوالجناح برگو چه شهسوار من - در خاک و خون غلطان شده شهریار من
شیون مکن شیحه مزن ای زبان بسته - کشتند بابای مرا تشنه و خسته
ای عمه مه پیکرم ذوالجناح آمد - ای خاک عالم بر سرم ذوالجناح آمد
بیرون بیائید از حرم ذوالجناح آمد - شد گریه و آه و فغان کار و بار من
زین و لجامش سر به سر واژگون گشته - از زخم یال و کاکلش غرق خون گشته
من بی پدر گردیده ام بخت بر گشته - بابا نمی آید دیگر در کنار من
ای کاش عموی محترم در کنارم بود - آن حامی اهل حرم در کنارم بود
عباس در دستش علم در کنارم بود - آرام می شد این دل بیقرار من
ای عمه جان بر خیز و بنی شورش محشر - رو کرده سوی خیمه ها لشکر کافر
ترسم نماند چادر و زینت و معجر - یغما رود این شوکت و اقتدار من
لشکر نماید هلهله عمه جان عمه - بی ای ذنب قتلت باب زار من
گوید مرادی حزین آه و واویلا - بگسسته شد حبل المتین آه و واویلا
شد کشته سلطان مبین اه و واویلا - بر خون تپید آن خسرو باوقار من

نوحه سینه زنی شب عاشورا

(اگر روز خوانده شود گفته می شود روز عزاست امروز)
ماه غم آمده وقت عزاست امشب وقت عزاست امشب - کربلا سر به سر ماتم سراست امشب ماتم سراست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
ماه غم آمده ماه عزا رسیده - اهل بیت حسین به کربلا رسیده
عترت مصطفی ظلم و جفا رسیده - مصطفی صاحب عزاست امشب صاحب عزاست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
سر و قد حسن زینب کند نظاره - چون که فردا شود چون گل هزار پاره
زخم هایش شود افزونتر از ستاره - حضرت فاطمه غرق بکاست امشب غرق بکاست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
اهل بیت حسین در سوز و در گداز است - لشکر مشرکین در فکر ترک و ناز است
یاوران حسین مشغول در نماز است - شور و شوقی دیگر آنجا بپاست امشب آنجا بپاست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
دست عباس را بگرفته است سکینه - فکر آبی بکن ای عم بی قرینه
العطش العطش ای خسرو مدینه - آب نایابت ایدر خیمه هاست امشب در خیمه هاست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین
لشکر شاه دین بی صبر و بی قرار است - کوفیان دنی بی حد و بی شمار است
حزب الله فقط هفتاد و دو سوار است - جمله قربانی راه خداست امشب راه خداست امشب
یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین - یا حسین

نوحه سینه زنی روز عاشورا

امروز امام ما را لب تشنه سر بریدند - فرزند مصطفی را لب تشنه سر بریدند
کردند دعوت اما آبی به او نداند - مهمان کربلا را لب تشنه سر بریدند
عباس رفت میدان آب آورد به طفلان - دستش جدا نمودند لب تشنه سر بریدند
اکبر جوان او را در خاک و خون کشیدند - داماد کربلا را لب تشنه سر بریدند
طفل صغیر او را کردند تیر باران - اصحاب باوفا را لب تشنه سر بریدند
اهل عیال او را کردند قتل و غارت - فرزند لافتی را لب تشنه سر بریدند
شمر شریر ظالم شرم از خدا نکرده - آن عاشق خدا را لب تشنه سر بریدند
جسم شریف او را کردند پاره پاره - آن سایه هما را لب تشنه سر بریدند