فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

سینه زنی حضرت علی اکبر (ع

ای اکبر رشیدم اس نو گل امیدم - صد حیف ای پسر جان عیش تو را ندیدم
اکبر برو به میدان بر سوی قوم عدوان - از خلق نامسلمان بس طعنه ها شنیدم
گفتم به وقت پیری دست مرا بگیری - در وقت نوجوانی داغ تو را بدیدم
ای یوسف زمانه از مصطفا نشانه - رخت عروسیت را در کربلا بریدم
من عاشق خمارم سر مست عشق یارم - بنشین دمی کنارم ای اولین شهیدم
نیکو شوم پسر جان عاشق اگر دهد جان - شمشیر و تیر و پیکان بر جان تو خریدم
من چون خلیل رحمان توئی ذبیح دوران - اندر سرای جانان مهمانیت نمودم
این قوم بی مروت بی دین و بی شریعت - یکسر کشتند ما را از عمر ناامیدم
ما عاشقان پاکیم از عشق سینه چاکیم - حقا محبت او از جان و دل خریدیم

نوحه سینه زنی حضرت قاسم (علیه السلام

قاسم به میدان می رود الله اکبر - از جسم من جان می رود الله اکبر
ای یادگار مجتبی بنشین کنارم - گیرد تسلی از تو قلب بی قرارم
من آرزوی عیش و شادی تو دارم - بر سوی جانان می رود الله اکبر
یارب تو از حال دل زارم گواهی - در روز محشر کن خدایا داد خواهی
قاسم ندارد غیر تو پشت و پناهی - سرو خرامان می رود الله اکبر
ای قاسم مه پیکرم قربان رویت - افسوس ماند اندر دل خود آرزویت
یک ساعت دیگر عمو آیم به سویت - عمرم به پایان می رود الله اکبر
قربان گیسویت شوم جان برادرم - با خون خود رنگین شود چون مشک و عنبر
بودی تو از بهر حسین با