فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

انتظار فرج

بار الها مهدی صاحب زمان کی خواهد آمد - جان رسیده بر لبم جان جهان کی خواهد آمد
هر کجا زاغ و زغن در بوستان مسکن نموده - بلبل شوریده اندر گلستان کی خواهد آمد
آسمان را کرکسان کرده همه جولانگه خود - آن همای تیز پر کهکشان کی خواهد آمد
در کنار جویباران خار و خس روییده گشته - داس اندر دست دهقان جوان کی خواهد آمد
ابر ظلمت آسمان را سر به سر کرده احاطه - از افق مانند خورشید جهان کی خواهد آمد
عاشقان از عشق او فریاد واغوثا نمایند - آن پناه و یاور محنت کشان کی خواهد آمد
جمله پیغمبران بر قوم خود داده بشارت - بر کفش تیغ دو سر تکبیر خوان کی خواهد آمد
نو گل بستان احمد یعنی هم نام محمد - منجی عالم عزیز و مهربان کی خواهد آمد
هم مرادی از فراقش روز و شب شیون نماید - جان رسیده بر لب این خسته جان کی خواهد آمد

توسل به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه

آقا دخیلم الامان یا مهدی صاحب زمان - بر خیز ای جان جهان یا مهدی صاحب زمان
شاهان همه دربان تو عالم برد فرمان تو - ای جان من قربان تو یا مهدی صاحب زمان
ای یادگار مصطفی ای نور چشم مرتضی - ای زاده خیر النسا یامهدی صاحب زمان
ای نو گل باغ و چمن ای سرو بستان حسن - ای نرگس و تی یاسمن یامهدی صاحب زمان
بر خیز ای جان جهان از دست اعدا الامان - هر دم زند زخم زیان یامهدی صاحب زمان
ای حجت پروردگار تاریک گشته روزگار - بر گیر بر کف ذوالفقار یامهدی صاحب زمان
ای بلبل باغ جنان ای منجی کل جهان - ای یاور مستضعفان یامهدی صاحب زمان
ای خسرو عالی تبار ای قدرت پروردگار - عالم بود در انتظار یامهدی صاحب زمان
ای کشتی دریای نور بر پا بکن شور و نشور - آقا دخیلم کن ظهور یامهدی صاحب زمان

نوحه سینه زنی حضرت مسلم

من مسلم نام آورم ابن عقیلم - بر کوفه ویران میا آقا دخیلم، آقا دخیلم
من ابن عم حیدرم مانند شیرم - اکنون به دست کوفیان خوار و ذلیلم
تنها و تنها مانده ام آقا اسیرم - جانم به تو قرتان میا آقا دخیلم آقا دخیلم
من یک نفر تنهایم و یک شهر دشمن - این ناکثان حمله نمودند جمله بر من
بسیار سر برداشتم با تیغ از تن - بر خون شدم غلطان میا آقا دخیلم آقا دخیلم
من ابن عم مصطفی و مرتضایم - در راه حق جان می دهم والله رضایم
اندر ره تو یا حسین اول فدایم - بر اکبرت قربان میا آقا دخیلم آقا دخیلم
آیا نباشد اندر این جا یک مسلمان - سوی مدینه رو کند از راه احسان
از من برد پیغام بر شاه شهیدان - بر سوی این سامان میا آقا دخیلم آقا دخیلم
این ظالمان اول به من بیعت ببستند - روز دگر یکجا همه بیعت شکستند
این بزدلان غافل ز پیمان الستند - بشکسته اند پیمان میا آقا دخیلم آقا دخیلم
بر کوفه ویران میا آقا دوباره - ترسم شوی اینجا حسین جان پاره پاره
آئی اگر نمشم ببینی در قناره - مغزم خورد مرغان میا آقا دخیلم آقا دخیلم
ترسم بیائی اهل بیتت خوار گردد - زینب اسیر لشکر اشرار گردد
آواره اندر کوچه و بازار گردد - ای سرور دوران میا آقا دخیلم آقا دخیلم
اکنون شدم بر استر عریان سواره - با طبل و نای بربط و ساز و نقاره
چون می برندم جانب دارالاماره - بر خدمت شیطان میا آقا دخیلم آقا دخیلم
مختار زندان افتاد آن کان غیرت - هانی به من آقا نمود الحق همیت
اینجا فقط یک زن به من بنمود خدمت - بر او شدم مهمان میا آقا دخیلم آقا دخیلم
این قوم دون بی وفا همت ندارند - مردند و ظاهر مثل زن غیرت ندارند
بر دین و آئین خدا رغبت ندارند - ای حامی قرآن میا آقا دخیلم آقا دخیلم