فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

انتظار وصل یار

ای خدا از وصل یارم بی قرارم تا به کی - کی شود روزی بیاید در کنارم تا به کی
این شب هجران خدایا کی شود پایان رسد - از فراق روی او چشم انتظارم تا به کی
من فدای قامتت ای سرو ناز جویبار - بلبل شوریده اندر شاخسارم تا به کی
ای گل خوشبو بهار عمر من پایان رسید - جان من من در فراقت جان سپارم تا به کی
من گل روی تو را جانان من گم کرده ام - هم قرین محنت و هم سنگ خارم تا به کی
عاشق سرگشته ام اندر فراقت سوختم - روز و ماه و سال را دائم شمارم تا به کی
از چه رو پنهان شدی در ابر ظلمت ماه من - رو نما روشن نما این شام تارم تا به کی
جان رسیده بر لبم بار فراقت می کشم - یوسف گم گشته ام چشم انتظارم تا به کی
از می مینای او مستم خدایا جرعه ای - ده به منن هوشیار گردم من خمارم تا به کی
کی رسم بر وصل او پروردگار را همتی - کن ترحم بر من مسکین فکارم تا به کی
این شب هجران رسد پایان مرادی غم مخور - آید آخر از سفر آن گل عذلرم تا به کی

آخر انتظار به پایان می رسد

مژده ای دل بهار می آید - گل و بلبل کنار می آید
فصل سرما و ماه دی گذرد - موسم گل هزار می آید
غم مخور هجر یار آخر شد - یار سیمین عذار می آید
باغ و بستان پر از شکوفه شود - سرو در جویبار می آید
قهقهه کبک چهچهه بلبل - از سوی کوهسار می آید
آن سفر کرده باز خواهد گشت - چشم بگشا نگار می آید
همچو در از صدف شود ظاهر - لؤلؤ شاهوار می آید
جان به قربان قد و قامت او - شاه گردون وقار می آید
یوسف از مصر باز خواهد گشت - س