فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

توسل به آستان قدس امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع

ای امام هشتمین جانم به قربانت رضا - آمدم تا اینکه بینم لطف و احسانت رضا
آمدم در درگهت هستم گدای کوی تو - آستانت همچو سگ هستم نگهبانت رضا
ای چراغ اهل ایمان رهبر اهل یقین - کاشکی صد جان من گردد به قربانت رضا
ای انیس و مونس و همراز ما ایرانیان - شیعیان در خوان تو هستند مهمانت رضا
دست ما کوته مگردان ایشها از دامنت - رحم کن بر حال ما دستم به دامانت رضا
از رضای حق شدی راضی به تقدیر قضا - تا که گردد جمله عالم زیر فرمانت رضا
ای طبیب دردمندان ای دوای درد من - آمدم محتاج هستم من به درمانت رضا
ضامن آهو شدی آمد دوباره خدمتت - ضامن من شو ز آتش پیش یزدانت رضا
یک طواف کوی تو هفتاد حج اکبر است - این کرامت بر تو داده حی سبحانت رضا
هم ملایک صف کشیده در طوافت روز و شب - می رسد بر عرش اعلا نور ایوانت رضا
آمدی چون از مدینه با کراهت سوی مرو - اهل بیتت جملگی گشتن گریانت رضا
گر رود هر کس سفر اولاد او خندان بود - پس چرا گریان شدند اطفال نالانت رضا
گفتی آخر من نمی آیم دگر از این سفر - قصد کرده آن لعین خوانت رضا
خواهرت معصومه گریان از فراقت روز و شب - آمده شاید ببیند روی تابانت رضا
رفت از د