فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

در سوگ مولای متقیان علی (ع

چیست امشب مسجد و محراب نالان گشته است - جن و انس و هم ملایک دیده گریان گشته است
اتفاقی داده رخ اندر یقین محراب عشق - عاشق شیدای او در خون غلطان گشته است
گویا حبل المتین دین ز هم بگسسته است - لنگر ارض سما و عرش لرزان گشته است
باب علم مصطفی هم شأن زهرای بتول - سرخ رو با خون خود مهمان جانان گشته است
سر به سر قرآن ناطق از ورق افتاده است - جمله ی آیات او با خون الوان گشته است
کوفه امشب تا سحر ماتم سرا گردیده است - هم یتیمان بی کس و سر در گریبان گشته است
ماه بدر آسمان ملک دین منشق شده - آیه ی شق القمر اکنون نمایان گشته است
هم حسین و هم حسن رخت عزا پوشیده اند - زینب کلثوم قرین آه افغان گشته است
آن زمان فزت و رب الکعبه گفت سلطان دین - جان او پرواز اندر سوی جانان گشته است
آن شقی و زاده ی زانی و غدار لعین - پی نموده ناقه ی صالح ز بیداد و ز کین

توسل به آستان قدس امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع

ای امام هشتمین جانم به قربانت رضا - آمدم تا ای