فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

نماز بهترین اعمال

نماز ای نور چشمان پیمبر - نماز ای آخرین معراج رهبر
نماز ای راز و رمز آفرینش - نماز ای از همه اوراد برتر
نماز ای مونس شبهای تیره - نماز ای سایبان روز محشر
نماز ای اغنیا را زیب و زینت - نماز ای مفلسان را حج اکبر
نماز ای عاشقان را خوش ترانه - نماز ای عارفان را تاج بر سر
نماز ای سوی حق معراج مؤمن - نماز ای منهی فحشا و منکر
نماز ای کشتی دریای قلزم - نماز ای منجی نوح پیمبر
نماز ای موسی در قعر دریا - به اسرائیلیان گردید رهبر
نماز ای عیسی در چرخ چارم - برفت و با ملایک گشت همسر
نماز ای یوسفی در کنج زندان - عزیز مصر بنمودی و مهتر
نماز ای مصطفی را دره التاج - به کوه نور آن را کرده بر سر
نماز ای خون پاک مرتضی را - نموده زینت محراب و منبر
نماز ای راز سالار شهیدان - میان خاک و خون با حی داور
نماز ای نام پاک عابدین را - به زین العابدین کرده مفخر
مرادی گر نمازت را بخوانی - شفیع تو بود زهرای اطهر

فواید زکات

حضرت لقمان بگفتا با پسر - گوش پندم ده ایا نور بصر
چشم و دل بگشا و جانا هوش کن - پندهایم جمله اندر گوش کن
گر تو خواهی رود تو جیحون شود - مال و اموالت ز حد بیرون شود
ده زکات مال خود را سر به سر - می کند خلاق عالم بیشتر
فضله مو را ببرد باغبان - بیشتر انگور آرد بی گمان
هان برون کن پنبه اندر گوش را - تا ز انبارت برانی موش را
بخل منما ده زکاتت ای عزیز - تا که گردد گندمت پا و تمیز
ده زکات مال خود را ای کریم - تا فزون بخشد خداوند رحیم
ده زکات مال خود بر مستحق - روسفید آیی به محشر پیش حق
از زکاتت بیمه گردد جان تو - چون شود مستضعفان مهمان تو
از زکات شهر گردد بوستان - از زکاتت شاد گردد دوستان
گر به احسان بذل گردد مال تو - از شفقت تازه گردد جان تو
ای مرادی دست بر دستت نمال - ده زکاتت کمترک کن قیل و قال

میزان اعمال حب علیست

روزی که من نباشم ای دوستان خدا را - رحمت فرست بر این مسکین و بی نوار
بر خاک من گذر کن - بر حال من نظر کن
جانا تفقدی کن - بر خوان به من دعا را
رفتند پادشاهان جز یک کفن نبردند - آنجا نمی شناسن