فهرست کتاب


کنزالابرار

اسماعیل مناجاتی فراهانی (متخلص به مرادی)

عید مبعث

ای عزیزان عید مبعث آمده - حکم از ذات مقدس آمده
آن زمان غار حرا روشن شده -