سیری در ساحل(بینش و منش حضرت امام خمینی(ره))

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: علی احمدی خواه

5. تحقیر و تضعیف استعمارگران و جهانخواران

از آرمان دیگر حضرت امام كه به طور كامل در رفتارها و سخنرانى‌هاى ایشان مشهود و روشن بود، «تضعیف و تحقیر استعمارگران» و ایجاد اعتماد به نفس در بین مسلمان‌ها در برابر آنان بود. همه مى‌دانیم و مى‌دانند كه تمام استعمارگران و مستكبران شرق و غرب اعتراف مى‌كردند كه حضرت امام خمینى(قدس سره)، بزرگ‌ترین كسى است كه در این عصر با آنان به مبارزه برخاسته و در این جهت موفق هم شده است.
امام نه‌تنها براى ملت مسلمان ایران این آرزو را داشت، بلكه تلاش او این بود كه همه ملت‌هاى جهان بیدار شوند و مقابل استعمارگران و ستمگران زورگو قیام كنند و حق خود را از حلقوم آنان بیرون بكشند.

6. كَندن غده سرطانى (اسرائیل) از قلب جهان اسلام

از اهداف مشخص و روشن امام، «مبارزه جدى و بى‌امان با مزدور استعمار»، یعنى اسرائیل غاصب بود. معتقد بود كه اسرائیل، یك «غده سرطانى» است كه در قلب عالم اسلام، به دست استعمارگران ـ بهویژه امریكا ـ به وجود آمده است و تا این غده سرطانى ریشه‌كن نشود، كشورهاى اسلامى روى صلاح و پیشرفت و تكامل
﴿ صفحه 211 ﴾
را نخواهند دید. بنابراین، ریشه‌كن كردن این دولت غاصب صهیونیستى، یكى از آرمان‌ها و اهداف مُهمّ امام بود.

7. مبارزه با طاغوت‌هایى كه به نام اسلام، حكومت مى‌كنند

هدف دیگر امام خمینى(رحمه الله)، «مبارزه با طاغوت‌ها» بود؛ طاغوت‌هایى كه به نام اسلام و با عنوان رهبر اسلامى بر مسلمانان حكومت مى‌كنند. آن‌ها كه براى منافع شخصى خود و خانواده خویش، مصالح كلّى اسلام و مسلمانان را فدا مى‌كنند و منابع و ثروت مسلمان‌ها را در اختیار استعمارگران و استثمارگران قرار مى‌دهند. اینان همان حاكمانى هستند كه با حمایت ابرقدرت‌ها روى كار آمده‌اند و با تكیه بر آنان به حیات خود ادامه مى‌دهند.
آرمان امام این بود كه براى برقرارى نظام اسلامى، جهان اسلام باید بر ضد چنین حكّامى به مبارزه و قیام برخاست.