نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

4. آزاد گذاشتن فراگیر

در سدةاخیر در زمینة روان‌درمانى و علوم و فنون تربیتى، گرایشی نوین پدید آمد و در عمل آثار نسبتاً مطلوبى به بار آورد و آن این است كه كسى را كه تحت درمان یا تربیت است باید كاملاً آزاد بگذارند تا قوا و استعدادهاى خاص او مجال بروز و شكوفایى بیابد. این شیوه در علوم و فنون تربیتى به نامهاى «فراگیرمحورى»، «فراگیرمدارى»، «فراگیرمركزى»، «روان‌شناسى درمانى» و «درمانجومركزى» خوانده مى‌شود. طرفداران این گرایش، به‌ویژه در مقام تربیت، تأكید مى‌كنند كه مربى باید «فراگیر» را آزادى كامل دهد نه اینكه تلاش كند به هرگونه‌ای كه ممكن است او را در قالبهاى ذهنىپیش‌ساختة خود قرار دهد. تربیت صحیح آن است كه به «ویژگیها» و «خصائص» هر فرد كه موجب تمایز او از دیگران است، كاملاً توجه شود و به او اجازه دهد در مسیرى كه مقتضاى استعدادها و قواى شخصى اوست حركت كند. براى به فعلیت رسیدن و رشد و استكمال استعداد‌های شخصى كه غایت تربیت هم چیزى جزء این نباید باشد، راهى غیر از آزاد گذاشتن شخص فراگیر نیست.
این معناى «آزادى» مفهومى روان‌شناختى و تربیتى است و به هیچ روى با «حقوق» ارتباط ندارد البته در اینجا مجال تحقیق در درستى یا نادرستى نظریة مذكور نیست. به اجمال مى‌توان گفت كه این نظریه افراطى در برابر تفریطى است كه در بعضى از روشهاى تربیتى پیشینیان وجود داشت. حق، نظریة تفصیل و اعتدال است: نباید فرد را چنان محدود كرد و در تنگنا گذاشت كه نتواند تواناییهاى بالقوة خود را به بروز و
﴿ صفحه 144 ﴾
ظهور برساند و نه چنان آزادىبه او داد كه هیچ محدودیتى را رعایت نكند و طبعاً به همان خواسته‌هاى حیوانى كه ابتدا بروز مى‌كند تسلیم شود و از مسیر صحیح استكمال باز بماند. درست است كه نباید پنداشت همة آدمیان را مى‌توان با یك شیوه و اسلوب واحد تربیت كرد، بلكه باید قالبهاى خشك و انعطافناپذیر تربیتى را به دور ریخت و ویژگی‌های فردی هر انسان را در نظر گرفت؛ اما از این واقعیت نیز نباید غافل ماند كه مربى باید انسانى بپرورد كه وظیفه‌شناس باشد نه انسانى كه همواره در پى ارضاى خواستههاى نفس خود است. مربى زمانى در كار خود موفق است كه فراگیر را چنان بسازد كه انجام وظیفه و احترام به ارزشهاى والاى انسانى نیز جزء خواسته‌هاى او شود و تأمین این مقصود جز با ایجاد یك رشته محدودیتها براى فراگیر ممكن نیست. خلاصه آنكه صدق این نظریه حدودى دارد و مربى باید به تعادلى مطلوب میان آزادى و محدودیت دست یابد.

5. استقلال در شخصیت حقوقى

یكى از حقوق مدنى كه در اعلامیة جهانى حقوق بشر نیز آمده است، حق استقلال در شخصیت حقوقى یعنى حق آزادى در برابر بردگى است. هر انسانى اصالتاً آزاد است و هیچ كس حق ندارد دیگرى را به بردگى بگیرد.
از دیدگاه اسلامى نیز هیچ انسانى برده آفریده نشده و نباید به بردگى گرفته شود. در اسلام بسیارى از امور اولاً و بالذات ممنوع است، اما ثانیاً و بالعرض مجاز مى‌شود. مثلاً كشتن یك انسان در اصل ممنوع است و كیفر و عقوبت شدید دارد، لكن اگر شخصى مرتكب جرمی شود كه مستوجب قتل است، كشتنش مجاز و حتى گاهی واجب مى‌شود. به همین ترتیب، به بردگى گرفتن یك انسان در اصل، غیر قانونی است، اما چه بسا به سبب عامل خارجى قانونی شود. وقتى قتل یك انسان در بعضى از اوضاع و
﴿ صفحه 145 ﴾
احوال قانونی مى‌شود، چه اشكالی دارد كه به بردگى گرفتن انسان نیز در پاره‌اى از شرایط مجاز باشد؟ به بیان دیگر، اگر حق حیات كه ابتدایى‌ترین و اساسى‌ترین و مهم‌ترین حق هر انسان است قابل تخصیص باشد، چرا حق استقلال در شخصیت حقوقی استثنا نپذیرد؟ كشتن كافران و مشركانی كه براى براندازی نظام حق به قلمرو جامعة اسلامى یورش مى‌آورند و به جنگ با مسلمانان مى‌پردازند جایز و واجب است. در این صورت، چگونه مى‌توان گفت كه به بردگى گرفتن اسیران جنگى‌شان مجاز نیست؟ می‌خواهیم بگوییم، اگر كسی به دلیل ارتكاب اعمال مجرمانه به بردگی گرفته شود، امری پذیرفته است. این مسئله در كتاب‌های معتبر فقهی به طور مفصّل تبیین شده است.(149) البته اسلام هرگز نمى‌پذیرد كه كسى به سبب نژاد، رنگ، پوست، جنس و نظائر آن برده شود و آزادى خود را از دست بدهد، اما این بدان معنا نیست كه بردگى را در همة اوضاع و احوال مردود بداند.

6. آزادى از اطاعت انسان دیگر

مقصود این است كه هیچ انسانى حق ندارد كه به انسان دیگرى فرمان دهد و او را امر و نهى كند و براى او قانون وضع کند مگر اینكه انسان با اختیار خود چنین حقى را به دیگرى بدهد و او را به فرمانروایى بپذیرد. این مفهوم آزادى به طور مطلق نه صحیح است و نه باطل، و باید تفصیل قائل شد. كسانى كه انسان به آنان نوعى وابستگى وجودى دارد، به میزان وابستگى مزبور حق دارند كه بر وى حكم برانند و كسانى كه به هیچ روى در شئون وجودى انسان منشأ اثر نیستند، طبعاً حق حكمروایى بر او را نیز ندارند. بنابراین، كسانى نظیر پدر، مادر، معلم و مربى چون گونه‌ای علیت برای شخص
﴿ صفحه 146 ﴾
و شئون وجودى او دارند مى‌توانند كمابیش او را امر و نهى كنند و از او اطاعت و انقیاد بخواهند. اما كسانى كه چنین نقشی ندارند چه حق دارند كه به انسانى فرمان دهند و رفتاری بر طبق نظر خود بخواهند؟ از این گذشته، خداى متعال نسبت به انسان ربوبیت و مالكیت تكوینى دارد؛ یعنى انسان از خود چیزى ندارد و هر چه دارد از اوست. در نتیجه انسان نسبت به هیچ چیز حق اصیل ندارد و طبعاً همة تصرفاتش در عالم هستی مشروط به اجازة خداى متعال است. خداى متعال حق دارد كه بر انسان فرمان براند و حدود تصرفات او را تعیین كند. بنابراین، اگر خداى متعال به كسانى اذن دهد و آنان را منصوب نماید تا بر مردم فرمان برانند و وضع قانون كنند، آنان نیز حق فرمانروایى و حكومت بر انسان‌ها را پیدا می‌كنند. حاصل آنكه اگر از كسانى مانند پدر، مادر، معلم و مربى كه در شئون وجودى انسان منشأ اثرند و به همان نسبت حق امر و نهى دارند و كسانى همچون اولیای الهى كه از طرف خداى متعال حق وضع قانون و حكومت یافته‌اند صرف نظر كنیم، سایر انسان‌ها نسبت به یكدیگر، حق مالكیت و فرمانروایی ندارند.
پس این ادعا كه «هیچ انسانى حق فرمانروایى و حاكمیت بر انسان دیگرى را ندارد» درست نیست. نادرست‌تر این است كه كسى مدعى شود «هیچ موجودى حق حاكمیت بر انسان را ندارد» و به بیان دیگر انسان در برابر هیچ موجودى مكلف و مسئول نیست. البته كسانى بر این باورند كه انسان ذاتاً در مقابل هیچ موجودى مسئولیت ندارد مگر اینكه خودش از روى اختیار مسئولیتى را در برابر موجودى پذیرا شود. این عقیده از گفته‌ها و نوشته‌هاى بسیارى از آزادى‌خواهان غربى به دست می‌آید، اگر چه خود بدان تصریح نمى‌كنند.
این سخن به هیچ روى پذیرفته نیست. به‌علاوه، انسان در برابر وجدان خود مسئول است. خداى متعال نیز خالق انسان و جهان است و نسبت به همة موجودات و از جمله انسان ربوبیت و مالكیت تكوینى دارد. ربوبیت تكوینى وى نیز منشأ ربوبیت تشریعى
﴿ صفحه 147 ﴾
مى‌شود و ربوبیت تشریعى او عبودیت تشریعى انسان را اقتضا مى‌كند. به تعبیر دیگر، همة موجودات و از جمله انسان از آنِ خداى متعال‌اند. پس انسان در اصل، حق تصرف در هیچ یك از موجودات حتی خود را نیز ندارد و فقط با اجازة اوست كه دارای چنین حقى مى‌شود. بنابراین، تعیین كمّیت و كیفیت تصرفات نیز حق خداى متعال است؛ یعنى انسان باید چگونگی تصرفات و راه و رسم زندگى را از وى بیاموزد. هر تصرفى باید به همان گونه كه خداى متعال اذن داده است صورت پذیرد. از این رو، خداى متعال حق دارد كه دربارة هر اقدام و عملى از انسان «بپرسد» و در نتیجه انسان هر لحظه، مورد پرسش خداى متعال است؛ یعنى در پیشگاه او «مسئول» است و مسئولیت الهى دارد. این مسئولیت الهى آزادى انسان در مقابل خداى متعال را به شدت نفى مى‌كند. پس مى‌توان گفت كه بشر در اصل فقط در برابر خداى متعال مسئولیت دارد و بس؛ و اگر در مقابل موجود دیگرى هم مسئول است، مسئولیتش از همان مسئولیت الهى ناشى می‌شود.
در اینجا بى‌مناسبت نیست نكته‌اى را كه در مبحث فلسفة اخلاق گفته‌ایم یادآوری كنیم. بسیار گفته می‌شود كه بشر سه گونه مسئولیت دارد: یكى در برابر خداى متعال؛ دیگرى در قبال خود؛ و سه دیگر در مقابل جامعه. اما از دیدگاه اسلامى مسئولیت بشر یكى بیش نیست: مسئولیت در برابر خداى متعال. مسئولیت در برابر خود و جامعه نیز از موارد همین مسئولیت‌اند. توضیح آنكه همه جا اركان مسئولیت سه چیزند: سائل، مسئول، و مسئول عنه یا مورد مسئولیت. سائل كسى است كه حق تكلیف و سؤال و مؤاخذه دارد. مسئول كسى است كه تكلیف بر دوش او نهاده شده است و در صورت عدم انجام وظیفه مؤاخذه مى‌شود. مسئول عنه همان متعلق مسئولیت است؛ یعنى پرسش سائل از مسئول دربارة اوست. اسلام فقط خداى متعال را سائل مى‌داند و انسان را مسئول، اما مسئول عنه مى‌تواند خود انسان باشد یا جامعه یا طبیعت یا... . فقط خداى متعال حق دارد كه از انسان بپرسد: چرا در مورد خود، جامعه، طبیعت یا در
﴿ صفحه 148 ﴾
مورد... چنین كردى یا چنان نكردى؟ خداى متعال براى خود، انسان، جامعه، طبیعت و... حقوقى مقرر فرموده و انسان را به رعایت آن حقوق مكلف ساخته است. از این رو، حق دارد كه پیوسته از وی بپرسد كه آیا حقوق گونه‌گون خود و جامعه و طبیعت و... را رعایت كرده است یا نه. پس در هر حال، سائل همیشه خداى متعال است و هیچ موجود دیگرى در اصل، حق سؤال و مؤاخذه ندارد.
از دیدگاهاسلام كه همة موجودات (و از جمله انسان)، عبودیت تكوینى دارند و انسان علاوه بر اینكه تكویناً عبدو مملوك خداست بندة تشریعى او نیز هست و در برابر او مسئولیت دارد، آزادى انسان در مقابل همة موجودات به كلى غلط است. چنین نیست كه بشر در برابر خداى متعال هم آزاد باشد و هر چه مى‌خواهد بتواند انجام دهد. عبودیت تشریعى بشر یكى از اصول و مبانى حقوق اسلامى است كه به شدت با نفى مطلق مسئولیت بشر ناسازگار است.
پس این ادعا كه انسان آزاد است و در مقابل هیچ موجودى مسئولیت ندارد مگر اینكه خود مسئولیتى را در برابر موجودى بپذیرد باطل است و نمى‌تواند از مبانى حقوق انگاشته شود. در زندگی انسان مسئولیت اصالت دارد نه آزادی.