نقد و بررسی مکاتب اخلاقی

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی

بخش سوم: مكاتب واقع‌گرای مابعدالطبیعی

﴿ صفحه 239 ﴾

فصل اول: مكتب كلبی

یكی از مكاتب و دیدگاه‌هایی است كه می‌توان آن را جزء مكاتب واقع‌گرای ‌مابعدالطبیعی دانست، مكتب كلبیان یا سگ‌منشان است. این مكتب كه در قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد از سوی برخی از شاگردان با واسطه و بی‌واسطة سقراط مطرح شد، علی رغم مخالفت‌های گسترده از سوی بسیاری از اندیشمندان، توانست مدت‌ها تداوم یابد و در طی قرون متمادی افراد مختلفی را مجذوب خود كند. افزون بر این، مقدمه‌ای شد برای طرح اندیشه‌ها و مكاتب مشابه دیگری مانند مكتب رواقیان. ما در این فصل بر آنیم تا، به اختصار، ضمن بررسی اصول اندیشه‌های این مكتب، به میزان تأثیر آن در ادبیات و فرهنگ پاره‌ای از مسلمانان نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

1. بنیان‌گذار

‌درباره بنیان‌‌گذار این مكتب نظر واحدی وجود ندارد. برخی را عقیده بر این است كه بنیان‌‌گذار این مكتب شخصی است به نام ‌آنتیستنس(448)‌(445 ـ 360ق.م)، از شاگردان ‌سقراط‌ و معاصران افلاطون. و برخی دیگر ‌دیوجانس (412 ـ 324ق.م)، شاگرد ‌آنتیستنس‌ و معاصر افلاطون و ارسطو،‌ را به عنوان بنیان‌‌گذار این مكتب معرفی كرده‌اند. در عین حال، حتی اگر آنتیستنس را به عنوان بنیان‌‌گذار این مكتب نپذیریم، به طور قطع می‌توان گفت كه اندیشه‌های او بر دیوجانس تأثیر جدی داشته است.(449)‌
﴿ صفحه 240 ﴾
‌آنتیستنس‌ ابتدا شاگرد گرگیاس، از سوفسطائیان مشهور روزگار ‌سقراط،‌ بود؛‌ اما بعداً مجذوب اندیشه‌ها و شیوة زندگی ‌سقراط شد و ‌به سلك شاگردان او‌ درآمد. چیزی كه در شخصیت سقراط بیش از هر چیز دیگری توجه آنتیستنس را به خود جلب كرده بود عزت نفس و‌ استقلال شخصیت او بود. وی با برداشتی ناقص از اندیشه‌ها و افعال سقراط،‌ آزادگی و بی‌نیازی از مردم و از ثروت و دارایی دنیوی را به عنوان یگانه ‌كمال یا غایت فی نفسه مطرح كرد. فضیلت از دیدگاه او صرفاً در بی‌نیازی از دارایی‌‌های دنیوی خلاصه می‌شد‌. به تعبیر دیگر، آنتیستنس بر این باور بود كه ‌فضیلت علت تامة سعادت و‌ نیك بختی است و هیچ چیز دیگری‌ لازم نیست. اما‌ فضیلت را مفهومی سلبی و به معنای ‌وارستگی و بی‌نیازی و ‌آزادی از خواسته‌‌ها و امیال دنیوی‌ می‌دانست.(450)‌ ‌آنتیستنس بر این باور بود كه ‌انسان عاقلِ مجهز به فضیلت حقیقی‌ از هیچ یك از،‌ به اصطلاح،‌ شرور زندگی، حتی از بردگی، آسیبی نمی‌‌بیند. او ورای قوانین و قراردادها است،‌ لااقل قوانین و قراردادهای جامعه و كشوری كه فضیلت حقیقی را نمی‌شناسد.(451)
آنتیستنس‌ ثروت و شهوات و امثال‌ اینها را‌ خیر واقعی نمی‌دانست؛‌ همچنان‌ ‌كه معتقد بود كه‌ رنج و بینوایی و حقارت را نیز نباید به عنوان‌ شر واقعی تلقی كرد. بلكه این‌ بی‌نیازی و استغنا است كه می‌توانند به عنوان فضیلت‌ حقیقی و ‌خیر بالذات ملاحظه شوند‌. فضیلت حقیقی را نیز قابل تعلیم و آموختن می‌دانست.‌ هر چند تأكید می‌كرد كه‌ فراگرفتن آن نیازمند‌ استدلال و تفكر دور و دراز نی‌ست.(452)‌ اصولا ‌آنتیستنس‌ تعلیم و تعلم را چندان ضروری نمی‌دانست بلكه می‌گفت:‌ «اگر كسی عاقل باشد نباید خواندن بیاموزد تا نگذارد كه دیگران او را تباه سازند.»(453)‌ یكی ‌از ‌اصو‌ل اخلاقی آنتیستنس این بود كه «فضیلت در افعال است.» و «برای كسب فضیلت به گفتارهای بسیار یا به آموختن دانش‌‌ها نیازی نیست.»
﴿ صفحه 241 ﴾
‌و روشن است كه فعل و كردار،‌ به معنای اخص،‌ قابل تعلیم نیست؛‌ بلكه از راه ممارست و تربیت یا ریاضت می‌توان به آن رسید. البته این سخن هرگز بدان معنا نیست كه تربیت عقلی در نزد كلبیان بی‌فایده است بلكه آنان عالی‌ترین نوع فضیلت را فضیلتی می‌دانند كه جنبة‌ عقلی دارد و آن حزم است. «حزم قلعه‌ای است كه بیش از همه قلاع دیگر می‌توان بدان اطمینان داشت و این قلعه را باید از طریق اقامة دلایلی كه ردّ آنها میسر نباشد بنا كرد.»(454)‌
گفتنی است كه ‌آنتیستنس‌ فیلسوفی موح‌د بود. وی ‌به خدای یگانه باور داشت. یعنی بر این باور‌ بود كه «به طور قراردادی خدایان بسیارند؛ اما به طور طبیعی فقط یك خدا وجود دارد.»(455)‌ و فضیلت حقیقی‌‌ تنها در‌ خدمت به خداوند است: معابد و دعاها و قربانی‌‌ها و غیره همگی اموری ناصواب هستند.
‌افلاطون‌ ‌و ارسطو با تحقیر از ‌آنتیستنس نام برده‌اند. ‌افلاطون،‌ كه قریب بیست و پنج سال كوچكتر از او بود،‌ او را پیرمردی‌ كودن نامیده و ارسطو نیز از او به عنوان شخصی‌ ناتراشیده نام برده‌ است.(456)
دیوجانس سینوپی،(457) شاگرد و مرید آنتیستنس علی رغم احترام زیادی كه برای آنتیستنس قائل بود، بر این باور بود كه اندیشه و عمل آنتیستنس با یكدیگر سازگاری نداشتند. یعنی وی بر اساس نظریه‌های خود رفتار نمی‌كرد. و او را به شیپوری تشبیه می‌كرد كه جز صدای خود هیچ چیز دیگری را نمی‌شنود.