نقد و بررسی مکاتب اخلاقی

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی

اصل سود از دیدگاه میل

‌استوارت‌ ‌میل‌ در كتاب سودگرایی در تعریف و تبیین اصل سود می‌گوید: «عقیده‌ای كه فایده‌مندی یا اصل بیشترین خوشی را به عنوان شالودة اخلاقیات می‌پذیرد از این قرار است كه اعمال انسان تا آنجا درست و شایسته است كه در جهت افزایش خوشی باشد، و آنجا ناشایسته و نادرست است كه در جهت كاهش خوشی باشد. مراد از خوشی، لذت و فقدان رنج است، و مراد از ناخوشی، درد و فقدان لذت است.»(380)‌ یعنی درستی یا نادرستی افعال انسانی بر اساس میزان تأثیری كه در افزایش سود عمومی دارند، اندازه‌گیری می‌شود.
﴿ صفحه 197 ﴾

استدلال میل

به هر حال، بر اساس نظریه میلدرستی و نادرستی افعال انسانی با توجه به میزان تأثیری كه در افزایش یا كاهش سود عمومی دارند، مشخص می‌شود. هر فعلی كه موجبات فراهم آوردن خیر بیشتری برای تعداد بیشتری از مردمان را فراهم كند، نسبت به افعال بدیلی كه چنین نتیجه‌ای را ندارند، بهتر است. البته میل برای اثبات این مدعا دلیل خاصی را اقامه نكرده است. اصولاً وی تصریح می‌كند كه برای موضوعات مربوط به غایات نهایی نمی‌توان برهان به معنای اصطلاحی و رایج كلمه، اقامه كرد.(381) در عین حال، این را می‌پذیرد كه ممكن است ملاحظاتی به دست داد كه بتوان از آنها به عنوان استدلالی برای اصل سود استفاده كرد. سپس در مقام استدلال چنین می‌گوید:(382)
أ. همان طور كه تنها راه نشان دادن این كه چیزی دیدنی است، اثبات این است كه انسان‌ها آن را می‌توانند دید، یگانه راه اثبات این كه چیزی خواستنی است اثبات این است كه انسان‌ها آن را می‌خواهند؛
ب. همة‌ انسان‌ها خواهان لذتند؛
ج. بنابراین، لذت برای همگان خواستنی است.
‌روش میل برای اثبات این كه فقط لذت خواستنی است، این است كه همه اهداف و غایاتی را كه، در ظاهر، بدیل لذتند ملاحظه كرده و نشان می‌دهد كه آن غایات اصالتاً به خاطر لذتی كه همراه دارند خواستنی‌اند و فقط به طور ثانوی و بالعرض به خاطر خود خواسته می‌شوند.(383)
‌اما بر فرض پذیرش این نكته كه انسان‌ها ذاتاً طالب لذتند‌، چگونه می‌توان از این مسأله نتیجه گرفت كه انسان‌ها به دنبال افزایش خیر عمومی و اكثری نیز هستند، نکته مهمی است كه در كلام میل به آن اشاره‌ای نشده است.(384)‌
﴿ صفحه 198 ﴾
‌سودگرایی مستلزم آن است كه هر فردی مانند ناظری بی‌غرض و خیر اندیش به همان اندازه كه در اندیشه خیر و سود شخصی خودش است در اندیشه سود و خیر دیگران نیز باشد. میل ادعا می‌كند كه در قانون طلایی حضرت عیسی، روح كامل سودگرایی را می‌یابیم، آنجایی كه می‌گوید: «درباره دیگران آن كن كه می‌خواهی درباره تو چنان كنند؛ با هم‌نوع خود مانند خویشتن مهر بورز و نیكی كن.»(385)‌

نقد و بررسی

‌دیدگاه ‌جان‌ استوارت‌میل‌ نیز، همچون دیدگاه ‌بنتام‌، از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است(386)‌ كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌كنیم:
1. استنتاج باید از هست
یكی از نقدهایی كه به نظریة‌میل شده است مربوط به استدلالی است كه او برای اثبات مدعای خود اقامه كرده است. منتقدان(387) مدعی‌اند كه میلخواسته است از این گزاره كه «لذت‌خواهی مطابق با طبیعت انسان است و هر انسانی ذاتاً طالب لذت است»، به این گزاره منتقل شود كه «لذت خواستنی است و هر كسی باید در پی كسب بیشترین لذت برای بیشترین افراد باشد». و این یعنی استنتاج «باید» از «هست». در حالی كه «است» نمی‌تواند به خودی خود مستلزم «باید» باشد.
گفتنی است كه برخی دیگر از فیلسوفان اخلاق، در دفاع از میل، مدعی‌اند كه این دسته از منتقدان صرفاً در قرائت اندیشه‌های میل دچار اشتباه شده‌اند. زیرا‌ میل با این سخن كه همة‌ انسان‌ها در واقع خواهان لذتند، به دنبال این نیست كه اثبات كند كه پس همگان باید به دنبال لذت باشند.(388) توضیح آن كه، بدون تردید سودگرایان، از جمله استوارت میل، این گزاره
﴿ صفحه 199 ﴾
واقعی را می‌پذیرند كه آدمیان همواره در طلب خوشی و لذت خود هستند. اما آنان نمی‌خواهند كه صرفاً با تكیه بر این گزاره واقعی اثبات كنند كه پس باید در طلب لذت بود. بلكه گزاره‌ها و مقدمات دیگری را نیز مد نظر دارند. یعنی اینان در عین حال كه می‌پذیرند همة‌ انسان‌ها جویای خوشی، به عنوان غایت عمل، هستند، تلویحاً این مقدمه‌ها را نیز در همان قضیه اول خود می‌گنجانند كه عمل كردن به شیوه‌ای كه لذت و خوشبختی را افزایش دهد تنها شیوة عمل عاقلانه است و عمل كردن به شیوة عاقلانه ارزش توصیه را دارد.(389)
2. پیامدهای نامناسب
‌دومین اشكالی كه در مورد این نظریه مطرح شده، این است كه مفهوم بیشترین سود برای بیشترین عده را فقط در مورد جامعه‌ای می‌توان، به درستی، اطلاق كرد كه در آن جامعه همگان متفق‌اند كه سعادت عمومی عبارت است از مثلاً داشتن بیمارستان‌ها و مدارس و مراكز عام المنفعة بیشتر و بهتر. لیكن در مورد به كارگیری این مفهوم در جامعه‌ای كه قاطبة مردم سعادت عمومی را عبارت از قتل عام مخالفان می‌دانند چه باید گفت؟ اگر در یك جامعه دوازده نفره، ده نفر از افراد،‌ آزارگرانی باشند كه از شكنجه كردن دو نفر دیگر لذت می‌برند آیا این مكتب فتوا به شكنجه كردن آن دو نفر می‌دهد؟(390)‌ به تعبیر دیگر، پذیرش این معیار به عنوان معیار ارزش اخلاقی، مستلزم آن است كه بسیاری از اموری را كه زشتی و قبح آنها مورد اتفاق همگان است، صرفاً به این دلیل كه بیشترین سود را برای بیشترین تعداد مردم به ارمغان می‌آورند، دارای ارزش مثبت بدانیم.
‌3. عدم جامعیت
‌همچنان كه دیدیم، استوارت میل معتقد بود كار خوب، كاری است كه هدف از انجام آن تأمین سود عمومی باشد. و به تعبیر دیگر، میل سود عمومی را هم هدف كار اخلاقی
﴿ صفحه 200 ﴾
‌می‌داند و هم معیار تشخیص كار خوب از كار بد. اشكالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه بر اساس این معیار، در جایی كه كاری فقط دارای بعد فردی باشد و هیچ سود یا زیانی برای جامعه به دنبال نداشته باشد، باید گفت كه از دایرة اخلاق و ارزش گذاری‌های اخلاقی بیرون است. و حال آن كه اخلاق منحصر به اخلاق اجتماعی نیست. بسیاری از افعال اختیاری هست كه بعد اجتماعی ندارند و لازم است از نظر اخلاقی مورد قضاوت و داوری قرار گیرند.
4. ادعایی بی‌دلیل
‌اشكال دیگری كه بر نظریه میل می‌توان گرفت این است كه میل معیار فعل اخلاقی را سود و زیان عمومی می‌داند و معتقد است هر كاری در خدمت منافع عمومی باشد،‌ خوب؛ و هر كاری كه چنین نباشد، بد است. و بر این اساس هیچ اهمیتی به منافع فردی و سود و زیان شخصی نمی‌دهد و به انسان‌ها توصیه می‌كند كه سود شخصی خود را برای تأمین سود عمومی فدا كنند؛ در حالی كه هیچ معیار و دلیلی برای این كار ارائه نمی‌دهد؛ یعنی توضیح نمی‌دهد كه چرا و به چه دلیلی افراد باید از منافع شخصی خود گذشته و آنها را برای تأمین منافع عمومی فدا كنند. چه چیزی این ایثار و فداكاری را توجیه می‌كند. در حالی كه آنچه كه برای انسان مطلوبیت ذاتی دارد لذت و سود شخصی است. اگر گفته شود كه زندگی فرد و سود شخصی متوقف بر تأمین سود عمومی است و تا منفعت اجتماعی تأمین نشود، منفعت شخصی ما نیز تأمین نخواهد شد، در پاسخ می‌گوییم این در حقیقت همان سخن بنتاماست كه تأمین منافع عمومی را وسیله‌ای برای تأمین منافع شخصی می‌داند، و در نتیجه همان اشكالات را نیز در پی خواهد داشت و اگر گفته شود كه معیار، تأمین منافع عمومی است و لو به قیمت به خطر افتادن منافع شخصی، سؤال می‌كنیم چرا باید منافع شخصی را فدای منافع عمومی كرد؟ ممكن است گفته شود كه طبیعت انسانی اقتضا می‌كند كه منافع عمومی را مقدم بر منافع شخصی كنیم، در پاسخ می‌گوییم: مقتضای طبیعت آدمی تأمین منافع شخصی و سود و زیان فردی است. حب ذات و خودگرایی در درون هر انسانی هست
﴿ صفحه 201 ﴾
‌و هر كسی بالوجدان آن را می‌یابد. حال بر فرض كه طبیعت انسان افزون بر منافع فردی مقتضی تأمین منافع عمومی هم باشد. یعنی طبیعت هر فردی هم خواهان سود شخصی خود باشد و هم خواهان سود عمومی، باز هم مواردی پیش خواهد آمد كه این دو با یكدیگر تزاحم پیدا می‌كنند؛ در این موارد چه باید كرد؟ كدام یك را باید مقدم داشت؟ در سخنان ‌میل‌ هیچ گونه معیاری برای چنین مواردی عرضه نشده است.
﴿ صفحه 203 ﴾