انسان و ایمان

نویسنده : متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

جانشینى علم و ایمان

دانستیم كه علم و ایمان نه تنها با یكدیگر تضادّى ندارند بلكه مكمّل و متمّم یكدیگرند. اكنون پرستش دیگرى مطرح است: آیا ممكن است این دو جاى یكدیگر را پر كنند؟
پس از آنكه شناختیم نقش علم چیست و نقش ایمان چیست، نیاز چندانى به طرح و پاسخ این پرسش نیست. بدیهى است كه نه علم مى تواند جانشین ایمان گردد- كه علاوه بر روشنایى و توانایى، عشق و امید ببخشد، سطح خواسته هاى ما را ارتقاء دهد و علاوه بر اینكه ما را در رسیدن به مقاصد و هدفها و در پیمودن راه به
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 36
سوى آن مقاصد و اهداف مدد مى دهد، مقاصد و آرمانها و خواسته هایى از ما را كه به حكم طبیعت و غریزه بر محور فردیّت و خودخواهى است از ما بگیرد و در عوض، مقاصد و آرمانهایى به ما بدهد بر محور عشق و علاقه هاى معنوى و روحانى، و علاوه بر اینكه ابزارى است در دست ما جوهر و ماهیّت ما را دگرگون سازد- و نه ایمان مى تواند جانشین علم گردد، طبیعت را به ما بشناساند، قوانین آن را بر ما مكشوف سازد و خود ما را به ما بشناساند.
تجربه هاى تاریخى نشان داده است كه جدایى علم و ایمان خسارتهاى غیر قابل جبران به بار آورده است. ایمان را در پرتو علم باید شناخت، ایمان در روشنایى علم از خرافات دور مى ماند. با دور افتادن علم از ایمان، ایمان به جمود و تعصّب كور و با شدّت به دور خود چرخیدن و راه به جایى نبردن تبدیل مى شود. آنجا كه علم و معرفت نیست، ایمان مؤمنان نادان وسیله اى مى شود در دست منافقان زیرك، كه نمونه اش را در خوارج صدر اسلام و در دوره هاى بعد به اشكال مختلف دیده و مى بینیم.
علم بدون ایمان نیز تیغى است در كف زنگى مست، چراغى است در نیمه شب در دست دزد براى گزیده تر بردن كالا. این است كه انسان عالم بى ایمان امروز، با انسان جاهل بى ایمان دیروز، از نظر طبیعت و ماهیّت رفتارها و كردارها كوچك ترین تفاوتى ندارد. چه تفاوتى هست میان چرچیلها و جانسونها و نیكسونها و استالینهاى امروز با فرعونها و چنگیزها و آتیلاهاى دیروز؟
ممكن است گفته شود مگر نه این است كه علم، هم روشنایى است و هم توانایى؟
روشنایى و توانایى بودن علم اختصاص به جهان بیرون ندارد، جهان درون ما را نیز بر ما روشن مى كند و به ما مى نمایاند و در نتیجه ما را بر تغییر جهان درون نیز توانا مى سازد، پس علم، هم مى تواند جهان را بسازد و هم انسان را، پس هم كار خودش را انجام مى دهد (جهان سازى) و هم كار ایمان را (انسان سازى). پاسخ این است كه همه اینها صحیح است، امّا نكته اساسى این است كه قدرت و توانایى علم، از نوع قدرت و توانایى ابزار است، یعنى بستگى دارد به اراده و فرمان انسان. انسان در هر ناحیه بخواهد كارى انجام دهد با ابزار علم بهتر مى تواند انجام دهد. این است كه مى گوییم علم بهترین مددكار انسان است براى وصول به مقاصد و پیمودن راههایى كه انسان براى طى كردن انتخاب كرده است.
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 37
امّا سخن در جاى دیگر است. سخن در این است كه انسان پیش از آنكه ابزار را به كار اندازد مقصد را در نظر گرفته است. ابزارها همواره در طریق مقصدها استخدام مى شوند. مقصدها از كجا پیدا شده است؟ انسان به حكم اینكه از روى طبع حیوان است و به صورت اكتسابى انسان، یعنى استعدادهاى انسانى انسان تدریجا در پرتو ایمان باید پرورش یابد، به طبع خود به سوى مقاصد طبیعى حیوانى فردى مادّى خودخواهانه خود حركت مى كند و ابزارها را در همین طریق مورد بهره بردارى قرار مى دهد، از این رو نیازمند نیرویى است كه ابزار انسان و مقصد انسان نباشد، بلكه انسان را مانند ابزارى در جهت خود سوق دهد، نیازمند به نیرویى است كه انسان را از درون منفجر سازد و استعدادهاى نهانى او را به فعلیّت برساند، نیازمند به قدرتى است كه بتواند انقلابى در ضمیرش ایجاد كند، به او جهت تازه بدهد. این كارى است كه از علم و كشف قوانین حاكم بر طبیعت و بر انسان، ساخته نیست. این گونه تأثیر مولود تقدّس یافتن و گرانبها شدن برخى ارزشها در روح آدمى است و آن خود مولود یك سلسله گرایشهاى متعالى در انسان است كه آن گرایشها به نوبه خود ناشى از برداشتى خاص و طرز تفكّرى خاص درباره جهان و انسان است كه نه در لابراتوارها مى توان به آن دست یافت و نه از محتواى قیاسها و استدلالها. آن برداشتها همانهاست كه در آینده توضیح خواهیم داد كه از دسترس علم بیرون است.
تاریخ گذشته و حال نشان داده كه تفكیك علم و ایمان از یكدیگر چه نتایجى به بار مى آورد. آنجا كه ایمان بوده و علم نبوده است مساعى بشر دوستانه افراد صرف امورى شده كه نتیجه زیاد و احیانا نتیجه خوب به بار نیاورده است و گاهى منشأ تعصّبها و جمودها و احیانا كشمكشهاى زیانبار شده است. تاریخ گذشته بشر پر است از این گونه امور.
آنجا كه علم بوده و جاى ایمان خالى مانده است- مانند برخى جوامع عصر حاضر- تمام قدرت علمى صرف خودخواهیها و خودپرستیها، افزون طلبیها، برترى طلبیها، استثمارها، استعبادها، نیرنگها و نیرنگبازیها شده است.
دو سه قرن گذشته را مى توان دوره پرستش علم و گریز از ایمان دانست.
دانشمندان بسیارى معتقد شدند كه همه مشكلات بشر با سر انگشت علم گشوده خواهد شد، ولى تجربه خلاف آن را ثابت كرد. امروز دیگر اندیشمندى یافت نمى شود كه نیاز انسان را به نوعى ایمان و لو ایمان غیر مذهبى- كه به هر حال امرى
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 38
ماوراى علم است- انكار كند. «برتراند راسل» با آنكه گرایشهاى مادّى دارد اعتراف مى كند كه:
«كارى كه منظور آن فقط در آمد باشد، نتیجه مفیدى بار نخواهد آورد. براى چنین نتیجه اى باید كارى پیشه كرد كه در آن «ایمان» به یك فرد، به یك مرام، به یك غایت نهفته باشد.» (9) امروز ماتریالیستها هم ناچارند مدّعى شوند كه ما از جنبه فلسفى، ماتریالیست و از جنبه اخلاقى، ایده آلیست مى باشیم، یعنى از جنبه نظرى، مادّى و از جنبه عملى و آرمانى، معنوى هستیم (10). اینكه چگونه ممكن است انسان نظرا مادّى باشد و عملا معنوى، مشكلى است كه خود مادّیین باید بدان پاسخ بگویند.
«جورج سارتن» دانشمند مشهور جهانى و نویسنده كتاب معروف تاریخ علم در كتاب شش بال نارسایى و ناتوانى علم را در انسانى ساختن روابط بشر و نیاز فورى انسان را به نیروى ایمان چنین بیان مى كند:
«علم در بعض زمینه ها ترقّیات عظیم و شگفت كرده است، ولى در زمینه هاى دیگر، مثلا سیاست ملّى یا بین المللى كه مربوط است به روابط افراد انسان با یكدیگر، هنوز خود را ریشخند مى كنیم.» «جورج سارتن» اعتراف دارد كه ایمانى كه مورد نیاز انسان است ایمان دینى و مذهبى است. وى درباره نیاز انسان به مثلّث «هنر و دین و علم» چنین مى گوید:
هنر زیبایى را آشكار مى سازد و همین جهت مایه شادى زندگى مى شود، دین محبّت مى آورد و موسیقى زندگى است، علم با حقّ و راستى و عقل سر و كار دارد و مایه هوشیارى نوع بشر مى شود. به هر سه اینها نیازمندیم،
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 39
هم به هنر، هم به دین، هم به علم. علم به صورت مطلقى براى زندگى لازم است، ولى هرگز به تنهایى كافى نیست.» (11)
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 41

3. ایمان مذهبى

از مباحث پیش روشن شد كه انسان نمى تواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان، زندگى سالم داشته باشد و یا كارى مفید و ثمربخش براى بشریّت و تمدّن بشرى انجام دهد. انسان فاقد هرگونه ایده و ایمان، یا به صورت موجودى غرق در خودخواهى در مى آید كه هیچ وقت از لاك منافع فردى خارج نمى شود، و یا به صورت موجودى مردّد و سرگردان كه تكلیف خویش را در زندگى در مسائل اخلاقى و اجتماعى نمى داند. انسان دائما با مسائل اخلاقى و اجتماعى برخورد مى نماید و ناچار باید عكس العمل خاصّى در برابر این گونه مسائل نشان بدهد. انسان اگر به مكتب و عقیده و ایمانى پیوسته باشد تكلیفش روشن است، و امّا اگر مكتب و آیینى تكلیفش را روشن نكرده باشد همواره مردّد بسر مى برد، گاهى به این سو كشیده مى شود و گاهى به آن سو، موجودى مى گردد ناهماهنگ.
آرى، در اصل ضرورت پیوستن به یك مكتب و یك ایده تردیدى نیست. آن چیزى كه لازم است مورد توجّه واقع شود این است كه تنها ایمان مذهبى قادر است انسان را به صورت یك «مؤمن» واقعى در آورد، هم خودخواهى و خودپرستى را تحت الشّعاع ایمان و عقیده و مسلك قرار دهد، و هم نوعى «تعبّد» و «تسلیم» در فرد ایجاد كند بطورى كه انسان در كوچك ترین مسأله اى كه مكتب عرضه مى دارد
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 42
به خود تردید راه ندهد، و هم آن را به صورت یك شى ء عزیز و محبوب و گرانبها در آورد در حدّى كه زندگى بدون آن برایش هیچ و پوچ و بى معنى باشد و با نوعى غیرت و تعصّب از آن حمایت كند.
گرایشهاى ایمانى مذهبى موجب آن است كه انسان تلاشهایى على رغم گرایشهاى طبیعى فردى انجام دهد و احیانا هستى و حیثیّت خود را در راه ایمان خویش فدا سازد. این در صورتى میسّر است كه ایده انسان جنبه تقدّس پیدا كند و حاكمیّت مطلق بر وجود انسان بیابد. تنها نیروى مذهبى است كه قادر است به ایده ها تقدّس ببخشد و حكم آنها را در كمال قدرت بر انسان جارى سازد.
گاهى افرادى نه از راه ایده و عقیده مذهبى بلكه تحت فشار عقده ها، كینه توزیها، انتقام گیریها و بالاخره به صورت عكس العمل شدید در برابر احساس فشارها و ستمها، دست به فداكارى مى زنند و از جان و مال و همه حیثیّات خود مى گذرند، همچنان كه نظایرش را در گوشه و كنار جهان مى بینیم. ولى تفاوت یك ایده مذهبى و غیر مذهبى این است كه آنجا كه پاى عقیده مذهبى به میان آید و به ایده قداست ببخشد، فداكاریها از روى كمال رضایت و به طور طبیعى صورت مى گیرد.
فرق است میان كارى كه از روى رضا و ایمان صورت گیرد كه نوعى انتخاب است، با كارى كه تحت تأثیر عقده ها و فشارهاى ناراحت كننده درونى صورت مى گیرد كه نوعى انفجار است.
ثانیا اگر جهان بینى انسان صرفا جهان بینى مادّى و بر اساس انحصار واقعیّت در محسوسات باشد، هر گونه ایده پرستى و آرمان خواهى اجتماعى و انسانى بر خلاف واقعیّات محسوسى است كه انسان در آن هنگام در روابط خود با جهان احساس مى كند.
آنچه نتیجه جهان بینى حسّى است خودپرستى است نه ایده پرستى. ایده پرستى اگر بر اساس یك جهان بینى كه نتیجه منطقى اش آن ایده است نباشد از حدود خیال پرستى تجاوز نمى كند، یعنى انسان باید جهانى مجزّا از واقعیّتهاى موجود، در درون خود و از خیال خود بسازد و با همان خوش باشد. ولى اگر ایده پرستى ناشى از دین و مذهب باشد، متّكى به نوعى جهان بینى است كه نتیجه منطقى آن جهان بینى، پیروى از ایده ها و آرمانهاى اجتماعى است. ایمان مذهبى پیوندى است دوستانه میان انسان و جهان، و به عبارت دیگر نوعى هماهنگى است میان انسان و
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 43
آرمانهاى كلّى جهان، امّا ایمان و آرمانهاى غیر مذهبى نوعى «بریدگى» از جهان و ساختن جهانى خیالى براى خود است كه به هیچ وجه از جهان بیرون حمایت نمى شود.
ایمان مذهبى تنها یك سلسله تكالیف براى انسان على رغم تمایلات طبیعى تعیین نمى كند، بلكه قیافه جهان را در نظر انسان تغییر مى دهد، عناصرى علاوه بر عناصر محسوس، در ساختمان جهان ارائه مى دهد، جهان خشك و سرد مكانیكى و مادّى را به جهانى جاندار و ذى شعور و آگاه تبدیل مى كند. ایمان مذهبى تلقّى انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون مى سازد. «ویلیام جیمز» فیلسوف و روان شناس امریكایى اوایل قرن بیستم مى گوید:
«دنیایى كه یك فكر مذهبى به ما عرضه مى كند نه تنها همان دنیاى مادّى است كه قیافه آن عوض شده باشد بلكه در ساختمان آن عالم چیزهاى بیشترى است از آنچه یك نفر مادّى مى تواند داشته باشد.» (12) گذشته از همه اینها گرایش به سوى حقایق و واقعیّاتى مقدّس و قابل پرستش، در سرشت فرد فرد بشر هست. انسان كانون یك سلسله تمایلات و استعدادهاى غیر مادّى بالقوّه است كه آماده پرورش است. تمایلات انسان منحصر به تمایلات مادّى نیست و گرایشهاى معنوى صرفا تلقینى و اكتسابى نیست. این حقیقتى است كه علم آن را تأیید مى كند.
«ویلیام جیمز» مى گوید:
«هر قدر انگیزه و محرّك میلهاى ما از این عالم سرچشمه گرفته باشد، غالب میلها و آرزوهاى ما از عالم ماوراى طبیعت سرچشمه گرفته، چرا كه غالب آنها با حسابهاى مادّى جور در نمى آید.» (13) این میلها چون وجود دارد باید پرورش یابد و اگر درست پرورش نیابد و مورد
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 44
بهره بردارى صحیح واقع نشود در یك مسیر انحرافى واقع مى شود و زیانهاى غیر قابل تصوّرى به بار مى آورد، همچنان كه بت پرستیها، انسان پرستیها، طبیعت پرستیها و هزاران پرستشهاى دیگر معلول همین جریان است. «اریك فروم» مى گوید:
«هیچ كس نیست كه نسبت به دینى نیازمند نباشد و حدودى براى جهت یابى و موضوعى براى دلبستگى خویش نخواهد. او خود ممكن است از مجموعه معتقداتش به عنوان دین، ممتاز از عقاید غیر دینى آگاه نباشد، و ممكن است بر عكس، فكر كند كه هیچ دینى ندارد و معناى دلبستگى خود را به غایاتى ظاهرا غیر دینى مانند قدرت و پول یا كامیابى، فقط نشانه علاقه به امور عملى و موافق مصلحت بداند. مسأله بر سر این نیست كه انسان دین دارد یا ندارد، بلكه این است كه كدام «دین» را دارد.» (14) مقصود این روان شناس این است كه انسان، بدون تقدیس و بدون پرستش نمى تواند زندگى كند، فرضا خداى یگانه را نشناسد و نپرستد، چیزى دیگر را به عنوان حقیقت برتر خواهد ساخت و او را موضوع ایمان و پرستش خود قرار خواهد داد.
پس چون ضرورت دارد بشر ایده و آرمان و ایمانى داشته باشد، و از طرفى ایمان مذهبى تنها ایمانى است كه قادر است بشر را زیر نفوذ واقعى خود قرار دهد، و از طرف دیگر انسان به حكم سرشت خویش در جستجوى چیزى است كه آن را تقدیس و پرستش كند، تنها راه این است كه ایمان مذهبى را تقویت كنیم.
قرآن كریم اوّلین كتابى است كه اوّلا در كمال صراحت، ایمان مذهبى را نوعى هماهنگى با دستگاه آفرینش خوانده است:
أَ فَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (15).
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 45
آیا چیز دیگرى جز دین خدا را جستجو مى كنند و حال آنكه هر كه در آسمانها و زمین است سر بر فرمان اوست.
و ثانیا ایمان مذهبى را جزء سرشت انسانها معرّفى كرده است:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها (16).
حق گرایانه روى خود را به سوى دین كن، همان كه سرشت خدایى است كه مردم را بر آن سرشته است.

آثار و فواید ایمان

هر چند از آنچه تاكنون گفتیم تا حدّى آثار ایمان مذهبى روشن گشت، براى اینكه بهتر با آثار نیك این «سرمایه پرارزش زندگى» و این «ملك معنوى» آشنا بشویم، مستقلا این بحث را طرح و عنوان مى نماییم.
«تولستوى» نویسنده متفكّر روسى مى گوید:
«ایمان آن چیزى است كه مردم با آن زندگى مى كنند.» حكیم ناصر خسرو علوى خطاب به فرزندش مى گوید:
ز دنیا روى زى دین كردم ایراك* مرا بى دین جهان چه بود و زندان مرا پورا ز دین ملكى است در دل* كه آن هرگز نخواهد گشت ویران ایمان مذهبى آثار نیك فراوان دارد، چه از نظر تولید بهجت و انبساط، چه از نظر نیكو ساختن روابط اجتماعى، و چه از نظر كاهش و رفع ناراحتیهاى ضرورى كه لازمه ساختمان این جهان است. اینك آثار ایمان مذهبى را در این سه بخش توضیح مى دهیم:
مجموعه آثار استاد شهید مطهرى (انسان و ایمان)، ج 2، ص: 46