در رابطه با ربا

نویسنده : استفتای جمعی از بازاریان محترم قم از حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

8 ـ اوراق مشارکت

اوراق مشارکت نیز اگر با قرض و ربح ارتباط داشته باشد ربا و حرام است.

پاورقی ها

1. آیه 130ـ132 سوره آل عمران.
2. باید توجه داشت که ارتباط با کفّاری که در راه سلطه گری بر مسلمانان گام برنمیدارند بی اشکال است و بحث ما در این جا درباره شیفته شدن به آداب کفّار و از دست دادن صلابت در برابر کفّار و سلطه پذیری است.
3. سوره بقره آیه 275.
4. سوره بقره آیه 279.
5. سوره الفتح آیه 29.
6. بحث ما فعلا درباره «ربا» است و امّا بحث درباره سلطهگران و مفاسد سلطهپذیری احتیاج به فرصت دیگری دارد.
7. سوره بقره، آیه 281.
8. مجمع البیان ج 2، ص 266.
9. از بحار الانوار علامه مجلسی گرفته شده است.
10. جامع احادیث الشیعه ج 18، ص 129.
11. بحار الانوار ج 77 ص 58. ج 103 ص 117 و ص 119 و جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 125.
12. بحار الانوار ج 34 ص 331.
13. نهج البلاغه کلمات قصار 396.
14. بحار الانوار ج 67 ص 293.
15. بحار الانوار ج 93 ص 373.
16. وسائل الشیعه ج 12 ص 4.
17. وسائل الشیعه ج 12 ص 3.
18. وسائل الشیعه ج 12 ص 3.
19. وسائل الشیعه ج 12 ص 4.
20. بحار الانوار ج 103 ص 118.
21. بحار الانوار ج 103 ص 117.
22. بحار الانوار ج77 ص 115.
23. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 129.
24. بحار الانوار ج 73 ص 158.
25. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 126.
26. وسائل الشیعه ج 12 ص 429 و صحیح مسلم و مسند احمد و سنن ابیداود و ترمذی.
27. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 198.
28. وسائل الشیعه ج 11 ص 398.
29. منظور از یهود، یهودیانی است که با مسلمانان راه عناد پیش میگیرند.
30. بحار الانوار ج 76 ص 9.
31. وسائل الشیعه ج 12 ص 427 و مجمع البیان ج 1 ص 390.
32. منظور از فاسق پارسا پیرهن، رباخواری است که قیافه حق به جانب به خود میگیرد.
33. بحار الانوار ج 6 ص 100.
34. آیه 130 ـ 132 سوره آل عمران.
35. آیه 22 سوره انبیاء.
36. وسائل الشیعه ج 12 ص 425. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 132. بحار الانوار ج 6 ص 99.
37. بحار الانوار ج 6 ص 100.
38. وسائل الشیعه ج 12 ص 424 سند حدیث نیز صحیح است.
39. وسائل الشیعه ج 12 ص 423 و جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 133.
40. وسائل الشیعه ج 12 ص 424 سند حدیث نیز صحیح است.
41. وسائل الشیعه ج 12 ص 425 و جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 132 و بحارألانوار ج 6 ص 99.
42. وسائل الشیعه ج 12 ص 423 و جامع احادیث الشیعه ج 18ص 133.
43. وسائل الشیعه ج 13 ص 87.
44. وسائل الشیعه ج 11 ص 521.
45. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 286.
46. وسائل الشیعه ج 12 ص 371.
47. روایاتی که دلالت بر این مطلب دارند را قبلاً ذکر کردیم.
48. کتاب بیع امام رضوان الله علیه ج 2 ص 409 ـ 410.
49. وسائل الشیعه ج 12 ص 425 جامع الحادیث الشیعه ج 18 ص 132.
50. تحریر الوسیله ج 1 ص 539 استفتاءآت ج 2 ص 148.
51. استفتاءآت ج 2 ص 138.
52. وسائل الشیعه ج 13 ص 120.
53. آیه 1 و 2 سوره عنکبوت.
54. نهج البلاغه خطبه 155.
55. شراب خاصی است که اهل تسنّن آنرا حلال میدانند.
56. جواهر الکلام ج 23 ص 120 ـ 121.
57. امالی صدوق ص 298 بحار ج 41 ص 104.
58. سوره توبه، آیه 34 ـ 35.
59. در موقع نزول این آیات پول به صورت طلا و نقره بوده است.
60. تفسیر المیزان ج 9، ص 260 ـ 262.