در رابطه با ربا

استفتای جمعی از بازاریان محترم قم از حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

7ـ اوراق قرضه

اوراق قرضه که ظاهراً بعنوان قرض از افراد پول گرفته می شود ربا و حرام است.

8 ـ اوراق مشارکت

اوراق مشارکت نیز اگر با قرض و ربح ارتباط داشته باشد ربا و حرام است.

پاورقی ها

1. آیه 130ـ132 سوره آل عمران.
2. باید توجه داشت که ارتباط با کفّاری که در راه سلطه گری بر مسلمانان گام برنمیدارند بی اشکال است و بحث ما در این جا درباره شیفته شدن به آداب کفّار و از دست دادن صلابت در برابر کفّار و سلطه پذیری است.
3. سوره بقره آیه 275.
4. سوره بقره آیه 279.
5. سوره الفتح آیه 29.
6. بحث ما فعلا درباره «ربا» است و امّا بحث درباره سلطهگران و مفاسد سلطهپذیری احتیاج به فرصت دیگری دارد.
7. سوره بقره، آیه 281.
8. مجمع البیان ج 2، ص 266.
9. از بحار الانوار علامه مجلسی گرفته شده است.
10. جامع احادیث الشیعه ج 18، ص 129.
11. بحار الانوار ج 77 ص 58. ج 103 ص 117 و ص 119 و جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 125.
12. بحار الانوار ج 34 ص 331.
13. نهج البلاغه کلمات قصار 396.
14. بحار الانوار ج 67 ص 293.
15. بحار الانوار ج 93 ص 373.
16. وسائل الشیعه ج 12 ص 4.
17. وسائل الشیعه ج 12 ص 3.
18. وسائل الشیعه ج 12 ص 3.
19. وسائل الشیعه ج 12 ص 4.
20. بحار الانوار ج 103 ص 118.
21. بحار الانوار ج 103 ص 117.
22. بحار الانوار ج77 ص 115.
23. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 129.
24. بحار الانوار ج 73 ص 158.
25. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 126.
26. وسائل الشیعه ج 12 ص 429 و صحیح مسلم و مسند احمد و سنن ابیداود و ترمذی.
27. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 198.
28. وسائل الشیعه ج 11 ص 398.
29. منظور از یهود، یهودیانی است که با مسلمانان راه عناد پیش میگیرند.
30. بحار الانوار ج 76 ص 9.
31. وسائل الشیعه ج 12 ص 427 و مجمع البیان ج 1 ص 390.
32. منظور از فاسق پارسا پیرهن، رباخواری است که قیافه حق به جانب به خود میگیرد.
33. بحار الانوار ج 6 ص 100.
34. آیه 130 ـ 132 سوره آل عمران.
35. آیه 22 سوره انبیاء.
36. وسائل الشیعه ج 12 ص 425. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 132. بحار الانوار ج 6 ص 99.
37. بحار الانوار ج 6 ص 100.
38. وسائل الشیعه ج 12 ص 424 سند حدیث نیز صحیح است.
39. وسائل الشیعه ج 12 ص 423 و جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 133.
40. وسائل الشیعه ج 12 ص 424 سند حدیث نیز صحیح است.
41. وسائل الشیعه ج 12 ص 425 و جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 132 و بحارألانوار ج 6 ص 99.
42. وسائل الشیعه ج 12 ص 423 و جامع احادیث الشیعه ج 18ص 133.
43. وسائل الشیعه ج 13 ص 87.
44. وسائل الشیعه ج 11 ص 521.
45. جامع احادیث الشیعه ج 18 ص 286.
46. وسائل الشیعه ج 12 ص 371.
47. روایاتی که دلالت بر این مطلب دارند را قبلاً ذکر کردیم.
48. کتاب بیع امام رضوان الله علیه ج 2 ص 409 ـ 410.
49. وسائل الشیعه ج 12 ص 425 جامع الحادیث الشیعه ج 18 ص 132.
50. تحریر الوسیله ج 1 ص 539 استفتاءآت ج 2 ص 148.
51. استفتاءآت ج 2 ص 138.
52. وسائل الشیعه ج 13 ص 120.
53. آیه 1 و 2 سوره عنکبوت.
54. نهج البلاغه خطبه 155.
55. شراب خاصی است که اهل تسنّن آنرا حلال میدانند.
56. جواهر الکلام ج 23 ص 120 ـ 121.
57. امالی صدوق ص 298 بحار ج 41 ص 104.
58. سوره توبه، آیه 34 ـ 35.
59. در موقع نزول این آیات پول به صورت طلا و نقره بوده است.
60. تفسیر المیزان ج 9، ص 260 ـ 262.