در رابطه با ربا

استفتای جمعی از بازاریان محترم قم از حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

6 ـ گرفتن پول مقابل دیرکرد

گرفتن پول برای دیرکرد ربا و حرام است و لازم است با هر ترتیبی از این موضوع اجتناب شود.

7ـ اوراق قرضه

اوراق قرضه که ظاهراً بعنوان قرض از افراد پول گرفته می شود ربا و حرام است.

8 ـ اوراق مشارکت

اوراق مشارکت نیز اگر با قرض و ربح ارتباط داشته باشد ربا و حرام است.